Staraja Ladoga
Det rekonstruerte fortet i Staraja Ladoga, en av Russlands første byer.
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Russlands historie omhandler forhistorien fra de tidligste østslaviske bosetningene på Krim på 600-tallet fvt. frem til i dagens russiske føderasjon. Den første statsdannelsen på det østslaviske området var Kiev-riket (i Skandinavia kalt Gardariket) og Novgorod, som ble etablert på 800-tallet evt. Arven etter Kievriket ble videreført i Polen-Litauen, mens Moskvariket vokste frem i nord-øst, først som vasallstat under mongolene, senere som ekspansivt fyrstedømme og imperium, som etter hvert ble til tsar-Russland.

Etter den russiske revolusjon i 1917 ble Russland en republikk, som fra 1922 inngikk i Sovjetunionen. Sovjetunionen ble oppløst i 1991.

Russlands tidligste historie

De tidligste skriftlige beretninger om steppefolkene nord for Svartehavet (skytere, sarmater, gotere, hunere, avarer) er overlevert av grekerne, som allerede på 600-tallet fvt. anla bykolonier på Krim.

Skogområdene lenger nord var bebodd av finsk-ugriske folkegrupper. Sørvest for dem og nordvest for steppen, bodde baltiske stammer.

Tidlig middelalder

Kiev-rusere
Rurik, fyrste av Kievriket, gir to undersåtter tillatelse til å dra til Konstantinopel. Fremstilling fra 1400-tallet.
Av .

På 200-tallet evt. trengte de germanske goterne inn i området ved Svartehavet, men i 375 gikk de mongolske hunerne over Volga, goterne ble presset ut og beholdt bare Krim. Da Attila døde i 453, gikk hunerriket i oppløsning.

I skogene i Polen og Belarus bodde slavere, som fra 500-tallet av støtte frem øst- og nordøstover. Inntil på 800-tallet var disse østslaverne splittet i en lang rekke stammer (den eldste østslaviske krønike regner 15 stammer). De ble politisk samlet i forbindelse med at skandinaver (væringer) etablerte seg som kjøpmenn og fyrster i Novgorod (på norrønt kalt Holmgard), Ladoga, Kiev og andre steder langs vannveien «fra væringene til grekerne».

Handelen med Bysants ble utbygd og Kiev, den sørligste store forposten, utviklet seg til ledende fyrstedømme og by i det første østslaviske riket. Fyrsten her sikret seg kontroll over hele ferdselsveien mellom Østersjøen og Svartehavet.

Kiev-staten til 1169

Gardarike
Kievrikets utstrekning på midten av 900-tallet.
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0
Prins Vladimir velger religionen
Vladimir den store inngikk i et forbund med den bysantinske keiseren i 988, ektet hans søster Anna og innførte kristendommen i Kievriket.
Russkaja pravda
Jaroslav den vises dekreter utgjorde den opprinnelige kjernen i den første russiske lovbok, Russkaja pravda.
Russkaja pravda
Av .
Vladimir den hellige
Vladimir den store, også kalt den hellige, kristnet Russland på slutten av 900-tallet.
Av /Tretjakov galleri (Государственная Третьяковская галерея).

Kievriket var til å begynne med bare et løst forbund av østslaviske stammer, holdt sammen av fyrstene i Kiev, Oleg (Helge) til 912 og Igor (Ingvar) i 912−945. De var i likhet med størsteparten av hirden (druzjina) av skandinavisk herkomst. Dynastiet skal være grunnlagt av Igors far Rjurik (Rørek), og rurikidene hersket i Kievriket, og senere (en sidegren) i Moskvariket, helt til 1598. Herskerne begynte snart å bruke slaviske navn, i annen halvdel av 900-tallet også sine slaviske undersåtters språk.

Fyrsten og hirden var direkte engasjert i den inntektsbringende utenrikshandelen. Eksportvarer var honning, voks og pelsverk, som delvis ble tatt inn som skatter; inntil midten av 900-tallet dro fyrsten og hans følge om vinteren rundt og inndrev disse ytelsene. De foretok også plyndringstokter til andre land, og for å sikre sine kjøpmenn gunstige betingelser i handelen med Bysants, støtte Kiev-fyrsten flere ganger frem like til Konstantinopels murer. Fyrst Svjatoslav knuste i 969 khazar-riket, som en del av de østslaviske stammene hadde betalt tributt til på 800-tallet. Gjennom sine plyndringstokter av omkringliggende landområder, sikret Kievriket seg også et jevnt tilsig av krigsfanger. Disse ble i stor utstrekning solgt som slaver og representerte en av Kievriket viktigste «eksportvarer». Skandinaviske vikinger var viktige deltagere i slavehandelen nedstrøms til Middelhavet og oppstrøms til Østersjøen.

Først etter at kristendommen var innført, oppgav fyrstene plyndringstoktene og gikk over til å konsolidere staten innad. Allerede fyrstinne Olga (Helga, død 969), som regjerte for sin mindreårige sønn Svjatoslav, skapte kjernen i en fastere forvaltning. Svjatoslavs sønn Vladimir den store (978−1015) inngikk en militærallianse med den bysantinske keiser Basileios 2., fikk hans søster som hustru og gikk i gang med å kristne befolkningen med hjelp av bulgarske og greske prester. De hadde med seg den kirkeslaviske liturgi, på et språk som østslaverne forstod.

Vladimirs arbeid med å bygge ut stats- og kirkeforvaltningen ble fortsatt av Jaroslav den vise (1019−1054). Han organiserte kirken under en metropolitt i Kiev som ble underlagt patriarken i Konstantinopel i 1037. Kirken fikk fra nå av en særstilling i Rus-riket, en helt dominerende posisjon i det kulturelle og intellektuelle liv, og snart også betydelig politisk innflytelse. Jaroslav fremmet i følge krøniken undervisning og litteratur på kirkeslavisk, og reiste de første store byggverk i stein (for eksempel den berømte Sofijakirken i Kiev). Hans dekreter utgjorde den opprinnelige kjernen i den første østslaviske lovbok, Rous'kaja pravda (Rus-loven).

I Jaroslavs tid besøkte hele tre norske konger Rus-riket og oppholdt seg ved hans hoff (Olav den hellige i 1028−1030, Magnus den gode i 1028−1035 og Harald Hardråde, som giftet seg med Jaroslavs datter Ellisiv (Elisabet)).

Jaroslav delte sitt rike mellom sønnene, men gav den eldste forrangen med Kiev som residensstad. Meningen var å forhindre familiefeider og splittelse av riket, men selv om Kievs primat i den første tiden i hvert fall teoretisk ble respektert, forhindret ikke dette at etterkommerne stadig førte krig mot hverandre. Dette vanskeliggjorde et effektivt forsvar mot polovetserne, som behersket steppen i sør og hindret handelen med Bysants.

Et fyrstemøte i 1097 delte riket «for evig» mellom fyrstene som arvelig eiendom; Kiev-fyrsten skulle bare ta seg av felles interesser. «Rus» var nå et fyrsteforbund, og hirdkasten utviklet seg raskt til en adel av storgodseiere (bojarer). Kievs Vladimir 2. Monomakh klarte for en kort tid å påtvinge de andre fyrstene sin vilje, men etter hans død kom det igjen snart til feider, selv om en slags enhet fortsatte å være det politiske ideal frem til 1169.

Oppløsningstiden 1169−1240

Etter Monomakhs død opererte hvert enkelt fyrstedømme i stadig større grad på egen hånd, selv om Galicja (Galitsj) i sørvest og Vladimir-Suzdal i nordøst kom til å spille en særlig fremtredende rolle. Kiev mistet definitivt sin stilling som storfyrstesete da fyrsten av Vladimir-Suzdal, Andrej Bogoljubskij, gikk til det uhørte skritt å innta og herje byen i 1169. Han avstod fra å residere der.

Sin økonomiske og kulturelle betydning tapte Kiev da mongolene raserte den i 1240. Metropolittsetet i Kiev var på denne tiden underlagt Galicja, men ble flyttet til Vladimir, da Konstantinopel ikke lenger ville anerkjenne Galicjas metropolittsete, på grunn av fyrstens kontakter med paven. Galicja fikk for en kort periode nytt metropolittsete i 1303.

I løpet av 1300-tallet ble det meste av Kiev-rikets landområder erobret av litauerne, som hadde vokst frem som et mektig fyrstedømme. Slavisk lokal kultur og eliter fortsatte langt på vei å eksistere, litauiske herskere giftet seg inn i slaviske familier, og kirkeslavisk og østslavisk administrasjonsspråk (rutensk) ble sentralt. Også en versjon av den østslaviske lovteksten ble overtatt av litauerne.

I nord-øst gikk fyrsten i Vladimir over til å kalle seg storfyrste, og stillingen og residensbyen her gikk snart over til arvefyrsten av Moskva, en strategisk beliggende by i nord som i annalene (årbøkene) første gang nevnes under årstallet 1147.

I Kiev-riket var de viktigste beslutningene blitt fattet i samvirke mellom fyrsten, hirden (det aristokratiske element) og folketinget (vetsje, det demokratiske innslag), men fra nå av dominerte aristokratiet stadig mer i sørvest (Galitsj) og monarken i nordøst (Vladimir, og senere Moskva). Novgorod, som var sentrum for den nå mest østersjørettede handelen, fikk en forfatning med sterkt kjøpmannsdemokratisk preg.

Kirkelig var imidlertid de østslaviske områdene fortsatt en enhet; metropolitten var uansett residenssted kirkens ubestridte overhode. Koloniseringen av områdene i nord ble fortsatt av storfyrstene i Vladimir og fra Novgorod, og steppegrensen i sør og sørøst var ikke alvorlig truet mellom 1150 og 1236.

«Tataråket» 1240−1480

Russland 1300-1689
Den territorielle utviklingen i europeisk Russland fra ca. 1300 til 1689.
Russland 1300-1689
Av /Store norske leksikon.
Tsarrikets dobbeltørn
Tsarrikets dobbeltørn. Dette var opprinnelig det bysantinske rikes symbol, senere ble det også brukt i det tysk-romerske rike. Det ble innført i Russland av Ivan 3 (1440–1505) som så seg selv som det bysantinske rikes arvtaker gjennom sitt ekteskap med en bysantinsk prinsesse. Etter gjenopprettelsen av Russland som en suveren stat pryder dobbeltørnen igjen landets riksvåpen.
Tsarrikets dobbeltørn
Av .

I 1223 begynte mongolene, senere ofte kalt tatarene på grunn av et senere tilleggselement i den såkalte Gylne horde, å trenge inn på den eurasiske sletta. Av alle de store russiske byene var det bare Novgorod som unnslapp direkte ødeleggelser, for de veldige skog- og myrstrekningene i nord og øst gjorde det nærmest umulig å foreta noe masseangrep til hest. Men ettersom Novgorod samtidig var truet fra vest, valgte innbyggerne her likevel avfinne seg med å betale en høy årlig tributt mongolkhanen.

I 1240 var det svenskene som gikk til angrep, og som med nød og neppe ble slått tilbake av fyrst Aleksandr. Han er gått ned i historien med tilnavnet Nevskij, etter seieren i slaget på den isdekte Nevaelven. To vintrer senere slo han de tyske sverdridderne på isen på Peipus-sjøen, og i 1243−1245 var det litauerne som gang på gang sendte hærer inn på Novgorods område. Følgelig var byens militære resurser snart så uttømt at den måtte godta mongolenes overherredømme.

I norsk historie har Aleksandr gjort seg bemerket ved at den første norsk-rusiske (av «Rus») traktat ble sluttet med ham i 1251, om skattskyldighet og grenseforhold i Finnmark. Det var nemlig Novgorod-fyrstedømmet som kontrollerte de østslaviske nordområdene.

Da mongolene hadde etablert sitt herredømme, blandet de seg ikke opp i de østslaviske vasallenes indre anliggender. De ble latt i fred så lenge de oppfylte sine forpliktelser; det var i første rekke tale om tributt og rekrutter.

I nord-øst varte mongolveldet lengre enn i det belarusiske og ukrainske kjernelandet, og mongolenes kultur og styresett kom til å prege Moskvariket i høyere grad. Som khan-oppnevnt formelt overhode for fyrstene var det storfyrsten i Vladimir (senere i Moskva) som fikk ansvaret for å samle inn skatt og avgifter fra sine slektninger og overføre dem til khanens hovedstad Saraj ved nedre Volga, og han måtte også ha godkjennelse fra khanen før han fikk bestige storfyrstetronen.

Tittelen gikk ikke i arv, men fra Ivan 1.s tid (1325−1340) var det alltid arvefyrsten av Moskva som fikk slikt «brev» på storfyrsteverdigheten i Vladimir. Ivan sikret seg khanens gunst ved å vise seg som en usedvanlig iherdig skatteoppkrever.

Under Dmitrij Donskoj (1359−1389) følte moskovittene seg sterke nok til å våge et første oppgjør med mongolene, som ble slått på Kulikovosletta ved Don i 1380 (derav Dmitrijs tilnavn Donskoj). Seieren var ikke på noen måte definitiv. Dessuten hadde Moskva nå fått en vestlig rival i ekspansjonsbestrebelsene. Den litauiske fyrsten Algirdas (Olgerd) hadde underlagt seg store deler av fyrstedømmet Smolensk, og angrep Moskva hele tre ganger i Dmitrijs regjeringstid.

Kulturelt levde Moskva-riket sitt eget liv, først på grunn av politisk isolasjon, dernest frem til Peter den stores tid grunnet bevisst avskjerming mot den katolske, vesteuropeiske kultur. I 1439 skapte forliket i Firenze en kortvarig union mellom den greske og den romerske kirke, og i protest erklærte Moskva-kirken seg i 1448 uavhengig av Konstantinopel. I 1453 ble Konstantinopel erobret av tyrkerne; «det nye Rom» var falt, Moskva var nå «det tredje» og endelige Rom. Ivan 3. (1462−1505) antok i 1472 det bysantinske riksvåpen, den dobbelthodete ørn.

Den moskovittiske stat (1480−1700)

Ivan den grusomme
Ivan den grusomme var i 1547 den første som tok tittelen tsar. Dette portrettet er fra rundt 1600 og regnes som det mest autentiske som finnes av ham. Bildet kom til Danmark på midten av 1600-tallet henger i dag på Nasjonalmuseet i København.
Av /Nasjonalmuseet i København.
Jermak erobrer Sibir
Det fjerde etterfølger-khanatet i Sibir ble tilintetgjort mellom 1581 og 1598 etter at en kosakkhetman, Jermak Timofejevitsj, etter oppdrag fra kjøpmannsfamilien Stroganov, hadde ledet et felttog mot Sibir-khanatet fra vest.
Zemskij sobor
Mellom 1566 og 1653 ble det av og til sammenkalt en forsamling som kunne minne om de vesteuropeiske stenderdagene (Zemskij sobor).
Av .
Nikon
Kirkereformene under patriarken Nikon (1652−1666) var riktignok ikke særlig gjennomgripende, men de førte til at en stor gruppe «gammeltroende» brøt ut, for så å bli utsatt for grusomme forfølgelser. I forbindelse med Nikons patriarkat kom det for øvrig til en konflikt mellom den egenmektige kirkefyrsten og staten, som staten gikk seirende ut av; Nikon ble i 1666 fjernet av et konsil.
Nikon
Av /Musée du Louvre 𝒲.

Ivan 3. gjorde i 1480 slutt på lydighetsforholdet til khanene i Saraj; etter hvert var mongolriket kommet i en temmelig oppløst tilstand, slik at det bare fantes noen mindre, men ikke ufarlige khanater i periferien: i Astrakhan, rundt Kazan og på Krim. Ivan 3 la store krefter ned for å skape en sentralisert stat rundt Moskva og nedkjempet konkurrerende fyrstedømmer som Tver, Rjazan og Novgorod. Han inntok Tver i 1485, og i 1471−1478 erobret han Novgorod, som ble eliminert som selvstendig handelssentrum. For å befeste sin stilling giftet Ivan 3. seg med Zoe (i Moskva kalt Sofia), brordatter av den siste bysantinske keiser, og betraktet seg som dennes etterfølger.

Ivan 3. konfiskerte det meste av jorden i det svære Novgorod-riket etter erobringen og delte den ut igjen til en ny klasse av tjenesteadel, pomesjtsjiki. Disse fikk små gods som lønn for utviste tjenester og kunne ikke uten videre testamentere godsene til sine barn. Denne tjenesteadelen fungerte som en motvekt mot den gamle, mektige arveadelen, bojarene, som representerte et alvorlig hinder for fyrstenes ambisjoner om å oppnå enevoldsmakt.

Ivan 4. («den grusomme», 1533−1584) tok et dramatisk oppgjør med bojarene under den såkalte opritsjnina-terroren (1565−1584). Han opprettet et eget opritsjnina-korps, et slags sikkerhetspoliti med vide fullmakter, som var fanatisk lojale overfor tsaren, og herjet fritt over store deler av riket. Terroren rammet tilsynelatende blindt, men gikk særlig hardt ut over bojarene. Ivan 4. var den første Moskva-fyrste som tok tittelen tsar (fra latin caesar) ved en kroningsseremoni i 1547.

Ivan 4. fortsatte ekspansjonspolitikken til Ivan 3., og i 1552 erobret han Kazan-khanatet. Erobringen av Kazan innledet en ny epoke: tidligere erobringer rettet seg mot østslaviske folkeslag og av landområder innenfor det gamle Rus-riket. Med Kazan ble et ikke-slavisk folkeslag lagt under Moskva, og Ivan 4. innledet et nytt forhold til steppe- og grenseområdene. Erobringen av Kazan regnes av moderne historiografisk forskning som starten på Russland som imperium.

Ivan 4.s harde og vilkårlige styre styrket tsarmakten vis-à-vis andre samfunnskrefter, men svekket landet økonomisk. Ivans sønn Fjodor Ivanovitsj hadde liten interesse for politikk, og var avhengig av rådgivere. Særlig bojaren Boris Godunov viste seg å være en dyktig hersker. I 1598 døde Fjodor Ivanovitsj barnløs, og dermed døde Rjurik-dynastiet ut. Fjodor Ivanovitsjs død ble opptakten til den såkalte urotiden (smuta) i årene 1598−1613, preget av hungersnød (1601–1603), bondeopprør (1601–1603 og 1606–1607), at utenlandske tropper rykket inn i landet (1604) og en rekke falske tronpretendenter. Sentralmakten var i perioder så godt som ikke-eksisterende, og det var flere alvorlige uår.

På bakgrunn av at han hadde vist seg kapabel til å styre Russland på vegne av Fjodor Ivanovitsj som ikke var styringsdyktig, lyktes det Boris Godunov å bli valgt til tsar på et stendermøte i 1598. Han hadde imidlertid tvilsom legitimitet og ble motarbeidet av bojarene, fordi han ikke hadde arverett til tronen. Etter hans død i 1605 fremstod en angivelig sønn av Ivan 4., Dmitrij, som regjerte en kort tid. Etter at han var blitt myrdet, dukket det opp ytterligere «falske Dmitrij'er», som imidlertid ingen hadde tro på. Men de hadde militær støtte fra Polen, og deres russiske tilhengere var aristokrater som blant andre Fjodor (Filaret) Romanov, leder for det sterkeste adelspartiet.

Den store krisen kulminerte med at polakkene okkuperte Moskva i 1610−1612. Dette førte til folkereisning og nasjonal samling ved at det i byen Nizjnyj Novgorod ble reist en frivillig hær, som under ledelse av fyrst Dmitrij Pozjarskij og kjøpmannen Kuzma Minin frigjorde hovedstaden og drev polakkene vekk. Etter at Fjodors sønn Mikhail Romanov var valgt til tsar i 1613, opphørte de politiske kampene i riket. Næringslivet tok seg imidlertid ikke opp før langt senere.

Det moskovittiske imperiet fortsatte å ekspandere også under det nye dynastiet. Etter krig med Polen i 1654−1656 og i 1658−1667 havnet betydelige deler av Ukraina under tsarene. Men på grunn av den nye tyrkerfaren var ikke lenger Polen hovedfienden. Den første russisk-osmanske krig i 1676−1681 var en av en lang rekke (avsluttet i 1878). I 1686 ble det sluttet fred med Polen; denne varte i praksis frem til delingene av Polen i 1772−1795.

Forsøk i 1558−1582 og i 1656−1658 på å lette handelsforbindelsene med Vest-Europa ved erobringer i de baltiske land mislyktes. Likevel var ikke lenger utenrikshandelen fullstendig avhengig av de vestlige naboenes godvilje etter at Richard Chancellor hadde gjenoppdaget den nordlige sjøveien rundt Nordkapp i 1553; fraktutgiftene her var imidlertid svært høye. På den annen side var det moskovittiske imperiets ekspansjon mot øst meget vellykket.

Økonomisk led Moskva fortsatt store tap på grunn av hyppige angrep og røvertokter, særlig fra khanatene i Kazan og på Krim. Ivan 4. hadde erobret Kazan i 1552, men krimtatarene hadde ryggdekning fra osmanerne og naturlig beskyttelse av steppebeltet. To år etter Kazan ble også Astrakhan ved Volgas munning erobret. Dermed kom hele Volgas løp under russisk herredømme, og det ble åpnet for handel med Iran. Det fjerde etterfølger-khanatet i Sibir ble tilintetgjort mellom 1581 og 1598 etter at en kosakkhetman, Jermak Timofejevitsj, etter oppdrag fra kjøpmannsfamilien Stroganov, hadde ledet et felttog mot Sibir-khanatet fra vest.

Ekspansjonen østover gjennom det nordligste Asia førte til at Russland sikret seg et meget stort og tynt befolket område. I 1632 nådde russiske kolonister Lena-elven, i 1637 ble et «Sibir-departement» opprettet i Moskva, i 1645 ble stillehavskysten oppdaget, og i 1697 kom russiske oppdagelsesreisende helt frem til Kamtsjatka. Den russiske ekspansjonen stanset først opp i sør ved den kinesiske grensen (en kinesisk-russisk grensetraktat ble sluttet i Nertsjinsk i 1689).

Mer enn 80 prosent av produksjonen i imperiet falt på landbruket, som hadde meget lav produktivitet på grunn av karrig jord i de områder som da var under Moskva, og dessuten vanskelige klimatiske forhold. Produksjonen sank ytterligere på grunn av de opprinnelig frie bøndenes juridiske stilling: lovboken Sudebnik fra 1497 innførte stavnsbånd; en lov mot rømte bønder ble gitt i 1597, og bestemmelsene ble skjerpet i den store lovboken Ulozjenije av 1649. Mange bønder klarte likevel å rømme og sluttet seg til de frie kosakk-samfunnene i utkanten av riket.

Tsaren hadde uinnskrenket politisk makt. Ved sin side hadde han en rådgivende forsamling, dumaen, som først bare talte medlemmer av høyadelen (bojarene), men som fra Ivan 4.s tid også omfattet utvalgte folk fra tjenesteadelen og embetsmenn. Mellom 1566 og 1653 ble det også av og til sammenkalt en forsamling som kunne minne om de vesteuropeiske stenderdagene (Zemskij sobor), men den fikk ingen politisk profil. På 1600-tallet begynte tsarene mer og mer å regjere ved hjelp av embetsmenn.

En sterk støtte for tsarene var også kirken, hvis overhode fra 1589 hadde tittelen patriark. Under Mikhail Romanov (1613−1645) var faren Filaret patriark i årene 1619−1633, og han fungerte som medregent til sin død. Kirkereformene under patriarken Nikon (1652−1666) var riktignok ikke særlig gjennomgripende, men de førte til at en stor gruppe «gammeltroende» brøt ut, for så å bli utsatt for grusomme forfølgelser. I forbindelse med Nikons patriarkat kom det for øvrig til en konflikt mellom den egenmektige kirkefyrsten og staten, som staten gikk seirende ut av; Nikon ble i 1666 fjernet av et konsil.

Kirken forhindret vestlige impulser fra å gjøre seg gjeldende i russisk åndsliv og avskjermet hele samfunnet mot modernisering. Dermed ble også det tekniske fremskritt sterkt hemmet, noe som allerede fra ca. 1580 virket meget negativt i krigene mot Polen og for en tid satte Russland i en nesten håpløs situasjon i konflikten med den moderne militærmakten Sverige om adgang til Østersjøen. Behovet for teknisk og organisatorisk modernisering ble derfor stadig mer påtrengende i siste halvdel av 1600-tallet, inntil Peter den store (1682−1725) gjennomførte sine gjennomgripende reformer etter århundreskiftet.

Peter den store reformerer Russland

Peter den store

Peter 1 den store (1682–1725) arbeidet for å gjøre Russland til en moderne europeisk stat. Et ledd i dette var behovet for adgang til Svartehavet og Østersjøen, noe som førte til kriger med Tyrkia og Sverige. Han fikk også anlagt den nye hovedstaden St. Petersburg.

Peter den store
Av .
Slaget ved Narva

I november 1700 ble russerne slått av svenskene i slaget ved Narva under Den store nordiske krig.

Av .
Katarina den store
Katarina 2 den store (1762–1796), Russlands store enehersker etter Peter den store. Under henne ble store landområder i sør og vest lagt til riket, og Polen ble delt tre ganger. Bildet er en samtidig miniatyr av en ukjent kunstner.
Katarina den store
Av /Kunnskapsforlagets arkiv ※.

«Petersburg-perioden» i russisk historie (som varte frem til 1918) begynte med at Peter den store i 1712 flyttet hovedstaden, og dermed imperiets sentrum, fra Moskva, nordvestover til den nye byen St. Petersburg (grunnlagt i 1703) ved Finskebukta. Samtidig ble en betydelig del av østersjøkysten erobret (Estland og Livland ble innlemmet i Russland i 1710, og definitivt avstått av Sverige ved freden i Nystad i 1721) i forbindelse med Den store nordiske krig i 1710−1721. Keisertittelen (imperator), som Peter tok for seg og sine etterkommere etter den seierrike utgang på krigen, skulle symbolisere Russlands nye stilling som europeisk stormakt.

Peters reformer og tiltak var til dels en videreutvikling av eldre tendenser (reorganisering og omfattende styrking av hæren, sterk øking av jernutvinningen, mangedobling av antallet håndverksbedrifter). Men han skapte også helt nye ting, som for eksempel en russisk krigsflåte (som vant en første seier over svenskene i 1714). På sikt kom det også til dyptgående endringer i statsforvaltningen og samfunnsstrukturen.

I 1710 ble riket inndelt i 8 store provinser, guvernementer (de måtte senere deles og omorganiseres). Senatet, som ble dannet i 1711 med begrensede oppgaver, ble litt etter litt den øverste sentrale myndighet. I stedet for Moskva-statens «kansellier» (prikazer) innførte Peter i 1718 en sentralforvaltning basert på «kollegier» med kollegial ledelse etter svensk mønster. Den nye kirkeordningen av 1721 avskaffet patriarkatet (til det ble gjeninnført i 1917) og erstattet det med en «hellig synode» under en statsdirigert legmannsledelse. Rangordningen av 1722 (gyldig til 1917) innførte tre parallelle rangs- eller karrierestiger med 14 trinn hver, for statsforvaltningen, de væpnede styrker og hoffet. Embeter i staten gav arvelig adelskap over et visst trinn, og også den gamle adelen ble pålagt tjenesteplikt.

Peter forsøkte også å fremme utvikling på det kulturelle område: han opprettet et verdslig skolesystem, startet Russlands første avis, moderniserte det gamle alfabetet, gjennomførte en kalenderreform (i kraft til 1917) og grunnla i 1725 det russiske vitenskapsakademi etter engelsk, tysk og fransk forbilde. Men bøndenes avhengighet av godseierne økte, og deres status ble utjevnet, ikke minst gjennom overgang til en ensartet koppskatt for alle.

Som følge av dette ble todelingen av samfunnet utdypet. På den ene side stod bondestanden, det veldige flertall av folket, som bar nesten alle skattebyrdene og hadde liten rettsbeskyttelse. Bøndene hadde da også reist seg i voldsomme oppstander på 1600-tallet (blant annet under Stenka Razin i 1670−1671), og gjorde det igjen på 1700-tallet (blant annet under Jemeljan Pugatsjov i 1773−1775). På den annen side stod den privilegerte godseieradelen, som Peter 3. i 1762 befridde fra alle tjenesteforpliktelser, og som kom til å leve sitt patriarkalske liv som før i provinsen og ofte førte en sterkt europeisert tilværelse i sine byresidenser.

Allerede i det gamle Moskva-riket hadde man satset på å verve og tiltrekke seg utenlandske fagfolk, en politikk som Peter den store hadde fortsatt i enda større omfang. Dette var lenge nødvendig på grunn av mangelen på muligheter til å skaffe seg høyere utdannelse i Russland. Sitt første universitet fikk Russland så sent som i 1755 (Moskva), og de to neste (i Kazan og Kharkiv) kom først i henholdsvis 1804 og 1805. I det russiske vitenskapsakademiet var det under 25 prosent russere blant medlemmene på 1700-tallet, og av alle de kjente høyere embetsmenn i russisk statstjeneste fra Peter den stores tid til 1917 hadde ca. en tredjedel vesteuropeiske navn. Blant dem var det særlig mange baltiske tyskere, som i utgangspunktet var tsarens undersåtter.

Krig og territoriale utvidelser

Moskva under Napoleonskrigene
Det brennende Moskva i 1812. Brannen brøt ut 14. september, idet Napoleon 1s franske invasjonshær inntok byen. Brannen raste i åtte dager, og mer enn to tredeler av byen ble ødelagt. Da de franske troppene senere trakk seg tilbake, led de store tap blant annet ved overgangen av elven Beresina, i slutten av november. Samtidig tegning.
Moskva under Napoleonskrigene
Av .
Beleiringen av Sevastopol under Krimkrigen.
.

Under Sjuårskrigen besatte russerne Berlin i 1760 og Øst-Preussen i 1757 (evakuert i 1762). Katarina 2. den store (1762−1796), som hadde styrtet sin gemal Peter 3. i 1762 og gått med på at han ble drept, kom til å grunnlegge Russlands hegemoni i europeisk politikk. Russland erobret seg adgang til Svartehavet og fikk diplomatisk intervensjonsrett hos sultanen i Konstantinopel etter den russisk-tyrkiske krig i 1768−1774. Landet annekterte Krim i 1783 og ytterligere en del av svartehavskysten i 1790−1792.

Ved Polens tre delinger 1772−1795 sikret Russland seg den østlige delen av dette landet med ortodoks (ukrainsk og belarusisk) bondebefolkning, samt Litauen og Kurland, som ble slått sammen med Livland og Estland til ett generalguvernement. Aleksander 1 (1801−1825) sikret seg i forståelse med Napoleon Finland i 1809 og dernest Bessarabia i 1812, men i forbindelse med den franske invasjon i Russland og kampene etterpå som førte til Napoleons fall, ble han likevel stående som Europas store «befrier». På Wienkongressen i 1814−1815 ble det opprettet et nytt polsk kongerike («Kongress-Polen»), forent med Russland med Aleksander 1. som konge. Det hadde først egen hær og utstrakt indre selvstyre, men mistet dette igjen etter den store oppstanden i 1830−1831.

Bondefrigjøringen i østersjøprovinsene i 1816−1819 ble ikke utvidet til å omfatte resten av riket, selv om det i de kommende tiår ble innført visse lettelser i de livegnes stilling. Planene om å innføre konstitusjonelt styre lot Aleksander 1. falle etter 1819. Den «hellige allianse», som han hadde tatt initiativet til i 1815, kom Østerrikes fyrst Clemens von Metternich til å håndheve meget konservativt, og fra 1820 understøttet også Aleksander den antiliberale intervensjonspolitikken.

Etter at dekabrist-oppstanden var slått ned i 1825 og opprøret i Polen i 1831, ble Russland under Nikolaj 1. den fremste makt i det konservative Europa, og etter anmodning fra Østerrike undertrykte russiske tropper i 1849 revolusjonen i Ungarn (del av februarrevolusjonen). Under Krimkrigen i 1853−1856 kjempet Russland mot Det osmanske riket, Storbritannia og Frankrike. Landet led sitt første alvorlige militære nederlag på over 150 år og mistet sitt hegemoni i Europa. Ved Parisfreden i 1856 måtte Russland blant annet akseptere at Svartehavet ble nøytralisert og avmilitarisert.

Nikolaj 1.s tid (1825−1855) var preget av skjerpet overvåking av hele samfunnslivet, men også av oppblomstring i det kulturelle liv, særlig i litteraturen, med store navn som Aleksandr Pusjkin, Mikhail Lermontov og ukraineren Nikolaj Gogol. Intelligentsiaen var preget av konflikten mellom «slavofile» og «vestvendte» (zapadniki), men samtidig også av en kritisk opposisjon mot regimet med krav om større frihet i samfunnet.

Bondefrigjøring

I den «nye epoken» under Aleksander 2. (1855−1881) ble det innledet en vidtgående omforming av Russland, med en rekke reformlover etter vestlige prinsipper. Det viktigste var at livegenskapet omsider ble opphevet i 1861, etter lengre tids debatt. I motsetning til østersjøprovinsene, der bøndene ble frigjort uten jord, fikk de russiske bøndene rett til å kjøpe jord av godseierne. Siden de som regel ikke hadde noe å betale med, forskutterte staten kjøpesummen og krevde den inn av bøndene over 49 år. De fleste bønder fikk slik en betydelig gjeldsbyrde, og også mindre jord å dyrke enn de hadde disponert før reformen.

Selv om bøndene nå i prinsippet var juridisk frie, var de fortsatt underlagt landsbyfellesskapet, miren. Skuffelsen over reformene var stor, men bare ca. halvparten av de russiske bøndene hadde vært livegne. Resten hadde vært statsbønder, og disse fikk sin frihet i 1866 på gunstigere vilkår. Uroen på landsbygda ble forsterket ved en kraftig russisk befolkningsøkning i siste tredjedel av 1800-tallet. Den tiltagende jordhungeren ble i noen grad avhjulpet med migrasjon til utkantstrøk i riket.

I 1864 ble det også innført lokalt selvstyre ved de såkalte zemstvo-organene. Alle menn hadde stemmerett til zemstvoene, som i praksis ble dominert av liberal lavadel og personer fra «de frie yrker». Zemstvoenes jurisdiksjon og skattleggingsmyndighet var svært begrenset. Samme år ble også justisvesenet modernisert og skilt ut fra den utøvende makt. Byene fikk begrenset selvstyre ved en valgreform i 1870 og det ble innført alminnelig verneplikt i 1874.

Men samtidig bredte revolusjonære tendenser seg i det russiske samfunnet. Allerede i 1866 ble det gjort et forsøk på å myrde Aleksander 2., og «folkevennene» (narodniki) ble snart avløst av revolusjonære terrorister. I 1876 ble den hemmelige revolusjonære organisasjonen Jord og frihet (Zemlja i Volja) dannet, og denne opprettet i 1878 en terroristisk gruppe, Folkeviljen, med henblikk på å drepe keiseren. Aleksander 2. hadde allerede godkjent planer om å opprette en indirekte valgt, rådgivende forsamling, men disse ble stilt i bero da han ble myrdet i 1881. Hans sønn Aleksander 3. (1881−1894) gikk tilbake til undertrykkelsespolitikken, og iverksatte omfattende forsøk på russifisering av ikke-russiske folkeslag i riket.

På det utenrikspolitiske plan klarte man i 1870 å få opphevet de restriktive bestemmelsene i Paristraktaten av 1856 vedrørende Svartehavet. Etter at en ny oppstand i Polen i 1863 hadde utløst en bølge av russisk kraftpatriotisme, fikk forbigående panslaviske stemninger Russland til å støtte serberne og bulgarerne på Balkanhalvøya og gå til en ny og siste storkrig mot Tyrkia i 1877−1878. De meget gode fredsbetingelsene Russland oppnådde i San Stefano-traktaten måtte likevel modifiseres etter britisk og østerriksk-ungarsk påtrykk på Berlinkongressen i 1878.

Til tross for fortsatt spenning i forholdet til Østerrike-Ungarn på Balkan og tidvis også med Tyskland holdt Aleksander 2. og Aleksander 3. begge fast ved «trekeiserpolitikken», det vil si den samarbeidspolitikken som ble innledet mellom keiserne i Tyskland, Østerrike-Ungarn og Russland under et møte i Berlin i 1872, og som i 1881 ble bekreftet av en nøytralitetstraktat. Den innebar at hvis en av maktene ble involvert i krig, skulle de to andre forholde seg nøytrale. Den tyske kansler Otto von Bismarcks antirussiske kredittpolitikk og andre faktorer førte likevel til at Russland i 1893 inngikk en allianse med den franske republikken, og Russland fikk store franske lån og investeringer. Det russiske initiativet til den første fredskonferansen i Haag i 1898−1899 var fra Nikolaj 2.s side religiøst og humanitært motivert.

Grenser og besittelser

Gulag
Den transsibirske jernbane ble i stor grad bygget av straffedømte. Bildet viser russiske straffanger i gang med byggingen i 1895.
Av /NTB.
Russland 1598-1914
Det russiske tsarrikets territorielle vekst i perioden 1598–1914.
Russland 1598-1914
Av /Store norske leksikon.

Russlands asiatiske besittelser mellom Ural og Stillehavet var en arv fra det gamle Moskva-riket. I 1730- og 1740-årene ble også den nordligste delen av den svære kasakhiske sletten lagt inn under riket. De sørligste kasakhiske stammene kom derimot ikke under russisk overhøyhet før i 1860-årene. I Transkaukasia ble de kristne områdene Georgia og Armenia underlagt tsarens protektorat på begynnelsen av 1800-tallet. Motstanden mot russifisering økte utover på 1800-tallet, og de muslimske stammefolkene i Kaukasus-fjellene ytet innbitt motstand mot de russiske troppene i over 25 år, inntil deres legendariske leder Sjamil ble tatt til fange i 1864. Det nåværende Aserbajdsjan ble avstått fra Iran mellom 1813 og 1828.

Etter at byene Turkestan (1864), Tasjkent (1865) og Samarkand (1868) i Sentral-Asia var erobret, og emiren av Bukhara og khanen av Khiva gjort til vasaller, trengte Russland videre frem øst for det Kaspiske hav. Da Merv ble okkupert i 1884, førte dette til en krise i forholdet til Storbritannia, som følte seg truet i India på grunn av trykket mot Afghanistan.

Sibir, et nybrottsland med økende russisk befolkning (fra ca. 170 000 i 1719 til om lag 8 millioner i 1914), var også forvisningsområde for politisk «umulige» elementer, fra styrtede dignitærer på 1700-tallet via dekabrister og Fjodor Dostojevskij, til tallrike sosialister. Amur-området ble innlemmet i 1858−1860, Vladivostok (navnet betyr Østens hersker) ble grunnlagt i 1860, og den sørlige del av Sakhalin ervervet fra Japan i 1875 i bytte mot Kurilene. Alaska, som offisielt var blitt annektert i 1799, ble solgt rimelig til USA i 1867. Sibir ble bundet sammen helt til Det fjerne østen med den 8000 km lange transsibirske jernbanen (1891−1904). Den russiske ekspansjonen i Mandsjuria og Korea førte til konflikter med Japan.

Industrialisering

Den russisk-japanske krig
Japan slo russerne i den russisk-japanske krig i 1904–1905. Etter krigen måtte Russland anerkjenne Japans overherredømme i Korea, anerkjenne Mandsjuria som kinesisk samt avstå Sør-Sakhalin til Japan.
Den blodige søndagen

Den 9. januar 1905 marsjerte titusener av arbeidere til Vinterpalasset for å overlevere et bønnskrift til tsar Nikolaj 2, der de bad om at han måtte hjelpe dem. Ved Vinterpalasset åpnet soldater ild mot demonstrantene, og rundt 130 mennesker ble drept. Den blodige søndagen ble opptakten til en revolusjon i Russland, som først ble slått ned mot slutten av året.

Av .
1905-revolusjonen
Demonstranter i St. Petersburg, 18. oktober 1905.

Fra ca. 1890 var Russland inne i en forsert industrialiseringsprosess, som ble fremmet av finansminister Sergej Wittes strenge beskyttelsestoll-politikk og konsekvente opplåning i utlandet. Privat entreprenørvirksomhet ble oppmuntret samtidig som de utenlandske investeringene økte, fra ca. 100 millioner rubler i 1880 til det nidobbelte rundt århundreskiftet. Disse investeringene gikk ikke minst til oljefeltene ved det Kaspiske hav som rundt 1890 var verdens største. Den russiske stat var hele tiden viktigste initiativtager og kunde for de nye produktene og industrialiseringen hadde relativt få ringvirkninger utenfor byene og de nye industrisentra. Det ble aldri satt spørsmålstegn ved at riket i første rekke måtte være et jordbruksland.

Likevel kom alle samfunnsforhold gradvis til å bli endret. Sentrene for industri ble Moskva, St. Petersburg, det sørøstlige Ukraina, de polske områdene, Ural-fjellene og Transkaukasia. Hovedvirksomhetene var tekstilindustri, jernbanebygging, gruvedrift og metallurgi, kullbryting og oljeproduksjon. Antallet fabrikkarbeidere steg i 1914 til ca. 3 millioner, 5 prosent av den samlede arbeidsføre befolkningen. Arbeiderne tjente dårlig, bodde kummerlig og arbeidet ofte på gigantfabrikker. Mange utviklet en egen klassebevissthet til tross for at de fleste kom rett fra bondelandet og fortsatt hadde røtter i landsbygda. Streiker og frie fagforeninger var forbudt, men i 1897 ble det vedtatt en halvhjertet arbeidsinspeksjonslov som satte arbeidstiden til 11½ timer for voksne og 9 timer for barn. Den revolusjonære bevegelsen ble holdt i sjakk av et sterkt politiapparat, med såkalt politisosialisme (fagorganisasjoner opprettet av og kontrollert av det hemmelige politi).

Til tross for at man grovt utnyttet bondearbeiderne og samtidig la for dagen typisk kapitalistiske monopoliseringstendenser, ble russisk industri ikke konkurransedyktig på verdensmarkedet. Mesteparten av eksportinntektene i 1914 kom fra landbruket (39 prosent fra kornproduksjonen), noe som bare var mulig fordi befolkningen som helhet var tvunget til et lavt forbruk med skattepolitiske midler. I og med at kapitaldannelsen og dermed også industrialiseringen var avhengig av at landbruket hadde overskuddsproduksjon, var agrarspørsmålet fremdeles det økonomiske hovedproblemet. Statsminister Pjotr Stolypins store jordreform (etter 1906) førte til en differensiering i bondestanden, og tok sikte på å oppløse mir-ordningen og styrke bøndenes private eiendomsrett.

I 1904 gikk Russland til en meningsløs krig mot Japan som førte til matmangel i byene. Da tsaren sendte bevæpnede soldater for å møte fredelige demonstranter på den «blodige søndag», 9. januar 1905, ble minst 130 drept. Dette utløste 1905-revolusjonen, som tvang tsaren til å utstede det såkalte oktobermanifestet 30. oktober 1905. Det ble opprettet en lovgivende nasjonalforsamling, Riksdumaen, som hadde hånd over ca. halve statsbudsjettet. Russland fikk dermed et politisk liv med ulike politiske partier.

Den første og andre duma ble imidlertid oppløst etter kort tid da tsaren oppfattet dem som for radikale. De var dominert av De konstitusjonelle demokratene (KD eller «kadett»-partiet) som var borgerlig-radikalt, samt av en rekke revolusjonære og sosialistiske grupperinger. Den tsaristiske høyrefløyen hadde bare ca. 10 prosent av plassene. Ved Stolypins «statskupp» 16. juni 1907 ble valgretten til dumaen sterkt innskrenket. Den tredje duma i 1908−1912 var dominert av det moderate høyrepartiet Oktobristene, en utbrytergruppe fra Kadettene, og fikk sitte sin periode ut. Den fjerde og siste dumaen ble avbrutt av første verdenskrig og Den russiske revolusjon.

Den russiske revolusjon

Tsarfamilien
Revolusjonen i 1917 skjedde i flere etapper. Tsarregimet ble styrtet i mars, bolsjevikene grep makten ved et væpnet kupp mot den provisoriske regjeringen 7. november. Bildene viser: 1) Tsarfamilien, som ble skutt av bolsjevikene i Jekaterinburg i juli 1918. Fra venstre: Storfyrstinnene Olga og Maria, tsar Nikolai 2 og keiserinne (tsaritsa) Alexandra, storfyrstinne Anastasia, kronprins Aleksej og storfyrstinne Tatjana.
Av .

Det teknologisk tilbakestående Russland klarte ikke i lengden å mestre en slik kraftanstrengelse som første verdenskrig ble. Litt etter litt forfalt hele statens maktapparat. Når det i mars 1917 kom til revolusjon, skyldtes dette imidlertid ikke den parlamentariske opposisjon fra de progressive partiene i Riksdumaen. Som i 1905 ble den utløst av sammenbrudd i mat- og råvareforsyningene, som førte til sult i de store byene. Den umiddelbare foranledningen til at Nikolaj 2. abdiserte 15. mars 1917 (2. mars etter den julianske tidsregningen som ennå var i bruk i Russland) var massedemonstrasjoner i Petrograd (St. Petersburgs navn fra 1914), samt påtrykk fra hærledelsen. Den såkalte provisoriske regjeringen ble dannet av dumaflertallet og ledet av en partiløs, fyrst Georgij Lvov. Utenriksminister var Pavel Miljukov, lederen for det liberale kadett-partiet.

Den nye regjeringen lovet valg til en grunnlovgivende forsamling og satset på å fortsette krigen på ententemaktenes side. Den hadde til å begynne med bare ett sosialistisk medlem, justisministeren Aleksandr Kerenskij. Først i mai ble den supplert med seks andre sosialister (40 prosent av ministerpostene). Kerenskij overtok som statsminister i juli, og ved nye utskiftninger i september fikk regjeringen sosialistisk flertall. Men regjeringen klarte ikke å gjenopprette en sterk statsmakt, videreføre krigen eller forhindre økonomisk kaos. Den storoffensiven Kerenskij satte i gang i Galicja i juni, brøt sammen med store tap.

En viktig grunn til at den provisoriske regjeringen stod så svakt var at den aldri fikk regjere alene. Overalt var det opprettet sovjeter (råd) av arbeider- og soldatdeputerte, som gikk inn for å få en snarlig slutt på Russlands deltagelse i krigen. Særlig Petrograd-sovjetet ble snart en alvorlig rival for den provisoriske regjering. Dette utviklet seg til såkalt dobbeltmakt. Rådene hadde høy legitimitet i befolkningen og også et landsdekkende apparat. Mens det stadig drøyde med å få avholdt valg til den grunnlovgivende forsamling, ble det arrangert en allrussisk sovjetkongress i juni og berammet en ny til november.

Bolsjevikpartiet

Bolsjeviker
Bolsjeviker som skyter mot Kerenskij-tropper i Petrograd (St. Petersburg).
Bolsjeviker
Av /Kunnskapsforlagets arkiv ※.
Borgerkrig
Etter revolusjonen ble landet herjet av borgerkrig (1918–1921) mellom de «hvite» og de «røde». De «hvite» fikk militær støtte fra en rekke land som motarbeidet revolusjonen. Bildet til venstre viser amerikanske intervensjonstropper i Vladivostok i 1920.
Borgerkrig
Av /Kunnskapsforlagets arkiv ※.

Fra 1890-årene hadde marxismen trengt inn i revolusjonære kretser i Russland. I 1898 ble det i hemmelighet dannet et sosialdemokratisk arbeiderparti (RSDAP), mens det like hemmelige sosialrevolusjonære parti (SR) ble stiftet i 1902 av folk fra terroristiske narodnik-grupper. RSDAP ble splittet på sin 2. kongress i 1903 mellom «bolsjevikene» ('flertallsmennene') og «mensjevikene» ('mindretallsmennene'). Bolsjevikene anført av Vladimir Lenin gikk inn for et strengt organisert, revolusjonært eliteparti, mens mensjevikene ønsket seg et revolusjonært masseparti.

Navnene og programmene til tross var de to partifraksjonene lenge jevnstore, og begge forsøkte å få kontroll over hele partiet. De samarbeidet under revolusjonen i 1905 og på en partikongress i 1906 ble det valgt en felles sentralkomité, men i 1912 brøt Lenins fraksjon over tvert og organiserte seg som et selvstendig parti. Bolsjevikene var helt og fullt innstilt på konspirativt revolusjonært arbeid, og boikottet valgene til den første duma. Men for å skaffe partiet et effektivt agitasjonsforum gikk Lenin inn for at det skulle delta i valgene til den annen duma. Partiets presseorgan ble dagsavisen Pravda.

Fra «februarrevolusjonen» til «oktoberrevolusjonen»

Aurora
Panserkrysseren Aurora, som avfyrte de første skuddene mot Vinterpalasset 7. november 1917. Skipet, som ligger for anker på Neva i St. Petersburg, er nå et historisk minnesmerke og revolusjonsmuseum.
Aurora
Av /Kunnskapsforlagets arkiv ※.
Leo Trotskij
Til høyre inspiserer Leo Trotskij en avdeling av Den røde hær. Etter seieren i borgerkrigen befestet kommunistpartiet sin maktposisjon og styrte Sovjetunionen i nærmere sytti år.
Leo Trotskij
Av /Kunnskapsforlagets arkiv ※.

Etter at tsarregimet var blitt styrtet i mars 1917, klarte Lenin og andre bolsjeviker med tysk hjelp å ta seg hjem fra sitt eksil i Sveits i april. Etter ankomsten til Petrograd tok Lenin i «apriltesene» et radikalt oppgjør med den provisoriske regjerings politikk. Med slagord som «All makt til sovjetene», «Jorden til bøndene» og «Øyeblikkelig fred», vant han popularitet i den uthungrede og krigstrette befolkningen. Likevel var bolsjevikene fremdeles klart i mindretall i sovjetene, der mensjevikene og de agrarorienterte sosialrevolusjonære dominerte.

I juli ble det holdt regjeringsfiendtlige demonstrasjoner i Petrograd som Kerenskij tolket som et bolsjevikisk kuppforsøk. Flere av partiets ledere ble arrestert og partiets innflytelse sank til et lavmål. Måneden etter fant det imidlertid sted et høyreorientert kuppforsøk, den såkalte Kornilov-affæren, som bolsjevikene bidrog aktivt til å slå ned. Partiet var med ett slag populært igjen og fikk flertall i Petrograd-sovjetet. De aller fleste bolsjevikledere gikk sterkt imot Lenins planer om en snarlig, ny revolusjon, en sosialistisk revolusjon. De mente at Russland ennå ikke var modent for en overgang til et sosialistisk samfunn. Men sammen med lederen for Petrograd-sovjetets militære revolusjonskomité, Lev Trotskij, klarte Lenin til slutt å snu stemningen i partiet.

Kuppet ble gjennomført 7. november (25. oktober etter gammel tidsregning, derav navnet oktoberrevolusjonen), i sovjetenes navn, natten før den 2. allrussiske sovjetkongress skulle tre sammen. Den militære motstand i Petrograd brøt sammen i løpet av et døgn. Stilt overfor kuppets fait accompli, valgte de tilreisende sovjetdelegatene en ny regjering − Folkekommissærenes råd − med Lenin som leder og Trotskij som utenrikskommissær.

Etter maktovertakelsen måtte bolsjevikene utbre og konsolidere sin makt over resten av riket. De møtte betydelig motstand fra tilhengere av det gamle regimet (de hvite), så vel som fra sosial-revolusjonære, uavhengige bondeavdelinger (de grønne), en hær av bondeanarkister i Ukraina, og nasjonale hærer av ikke-russere som ønsket å opprette egne stater. Innen 1920 hadde bolsjevikene klart å skrape sammen en hærstyrke på 4−5 millioner mann, Den røde armé, fra det alle trodde var en fullstendig krigstrett befolkning.

Bolsjevikenes motstandere under den russiske borgerkrigen var spredt over hele det geografiske kartet; de kontrollerte tidvis Sibir og Ural i øst, Ukraina, Don og Kuban i sør, og Arkhangelsk og Murmansk i nord. Bolsjevikene derimot kontrollerte sentrum og hadde langt bedre kommunikasjonsmuligheter samt tilgang til våpenfabrikkene i Petrograd. Flere vestlige land sendte troppestyrker til russiske havner for å støtte hvitegeneralene. Denne støtten utnyttet bolsjevikene til å stemple de hvite som lakeier for fremmede interventer. Da restene av den såkalte Frivilligarmeen ble evakuert fra Krim høsten 1920, var borgerkrigen over.

Bolsjevikstaten blir til

Lenin
Revolusjonslederen og Sovjetunionens første regjeringssjef (1917–1924), Vladimir Iljitsj Lenin.
Lenin
Av /Kunnskapsforlagets arkiv ※.

Valg til den grunnlovgivende forsamling ble holdt få uker etter oktoberrevolusjonen, men bolsjevikene fikk bare 175 av de 707 mandatene og oppløste forsamlingen med makt. Grunnlagt på sovjetsystemet oppstod nå den Russiske sosialistiske føderative sovjetrepublikk (RSFSR), som var tenkt som arvtager til hele tsarrikets territorium. Bolsjevikene, som fra 1918 kalte seg Russlands kommunistiske parti (bolsjevikene), etterlot ingen tvil om at de tok sikte på å herske alene i den nye staten. De ikke-sosialistiske partiene ble forbudt, og også sosialistpartiene mistet snart mulighet til å drive politisk arbeid av noen betydning. Det nye regimet skulle være «proletariatets diktatur», og mange av dets motstandere ble drept under det som offisielt ble kalt «den røde terror». Den skulle være et svar på den kontrarevolusjonære «hvite» terror.

Samtidig med at kommunistene forsøkte å konsolidere sitt herredømme innad i landet, ble den russiske stats territorium i løpet av 1918 stadig mindre. Bolsjevikene hadde grepet makten under slagordet «øyeblikkelig fred» og sluttet i mars 1918 en separatfred med Tyskland i Brest-Litovsk på harde betingelser som skapte dyp misnøye i brede befolkningsgrupper og langt inn i partiets egne rekker. Russland ble presset til å avstå svære landområder i vest med til sammen over en fjerdedel av landets befolkning. Ved Tysklands militære nederlag mot vestmaktene senere samme år ble imidlertid Brest-Litovsk-avtalen et dødt papir.

I de ikke-russiske utkantområdene av det tidligere tsarregimet proklamerte mer eller mindre representative forsamlinger politisk uavhengighet i løpet av 1917−1918. Et mylder av særdeles kortvarige statsdannelser så dagens lys, mens enkelte klarte å holde på sin selvstendighet i noen år. En relativt stabil stat eksisterte i Georgia 1918−1921. Flere ukrainske regimer avløste hverandre samtidig som borgerkrigen mellom de hvite og de røde raste på ukrainsk territorium. Bolsjevikene anerkjente de baltiske statene Estland, Latvia og Litauen med fredsavtaler i 1920 i Tartu og Riga. Dessuten klarte Finland og Polen å beholde sin uavhengighet. Etter en bitter krig i 1920 ble grensen mellom Polen og Sovjetrussland trukket langt inn på østslavisk område.

Ved utgangen av 1922 ble RSFSR slått sammen med sovjetrepublikkene Ukraina, Belarus og Den transkaukasiske republikken til Sovjetunionen (USSR).

Sovjetrepublikken

RSFSR ble kjerneområdet i den nye sovjetstaten, som den i utstrekning og folketall største unionsrepublikken (ca. tre fjerdedeler av det samlede areal og mer enn halvparten av befolkningen i SSSR), men også fordi det var her næringsliv og kommunikasjoner var best utbygd, i det minste i den europeiske delen. Som ledd i Sovjetunionens bestrebelser etter å ta igjen Vestens forsprang når det gjaldt økonomisk utvikling, ble det satset store ressurser på utviklingen av Russlands industrielle kapasitet.

Etter andre verdenskrig ble det etablert omfattende industriell utnyttelse også av de rike naturressursene i de vidstrakte øde områdene i Sibir. Mange av prosjektene ble igangsatt uten tanke på konsekvensene for miljøet, som for eksempel forsøkene på å «snu» flere av de store elvene.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (1)

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg