En av Det bysantinske rikets største herskerskikkelser, Justinian 1 (527−565), slik han lot seg fremstille i en mosaikk i kirken San Vitale i Ravenna. Han er sentralt plassert blant sitt presteskap med glorie rundt hodet som en helgen; bakgrunnen er av gullmosaikk slik at alle figurene synes å sveve i en overjordisk stråleglans. Soldatenes skjold er prydet med Kristusmonogrammet.

Av /Kunnskapsforlagets arkiv ※.

Madonna, mosaikk fra 1300-tallet. Det bysantinske museum, Athen.

Av /Kunnskapsforlagets arkiv ※.

Bysants, Det bysantinske riket eller Det østromerske riket, eksisterte fra midten av 300-tallet og fram til det gikk under med osmanenes erobring av Konstantinopel i 1453. Riket oppstod mellom 330 og 395 evt. i Romerrikets østlige del. Dette skjedde i forbindelse med at Konstantin den store opprettet en ny hovedstad for Romerriket i Konstantinopel, som lå på ruinene av den gamle byen Bysants.

Faktaboks

uttale:
bysantˈinske rike
også kjent som:

Det bysantinske rike

Det østromerske rike

På sitt største omfattet riket store deler av det nåværende Europa, Nord-Afrika, Midtøsten og deler av det vestlige Asia. Det bysantinske riket kjennetegnes gjerne ved sin sterke kristne religiøse identitet, der keiseren og patriarken var de to mektigste skikkelsene.

Historie

Kalk fra 1000-tallet. San Marco, Venezia. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB scanpix.
Det bysantinske riket og dets nabostater i 565. Kartet viser også rikets utstrekning på slutten av 800-tallet. Kypros var et bysantinsk/arabisk kondominium.
Det bysantiske rike
Av .

Det bysantinske riket, også kalt Bysants, var opprinnelig den østlige delen av Romerriket. Opprettelsen av en østlig hovedstad i Konstantinopel skulle lette administrasjonen i det store romerske imperiet. Delingen i øst og vest ble gjennomført av keiser Diokletian på slutten av 200-tallet. Dette «annet» og kristne Roma viser østens betydning i rikssammenheng og gav samtidig pavedømmet en selvstendig stilling overfor keisermakten, til tross for at herskeren i Konstantinopel frem til 395 ofte var enekeiser (330–337, 351–364 og 392–395).

Etter 395 var Det bysantinske riket etablert. I de første århundrer (frem til keiser Heraklios 610–641) var den romerske innflytelsen dominerende, og riket blir ofte kalt Det østromerske riket. Den egentlige bysantinske perioden strekker seg fra midten av 600-tallet.

Etter at Konstantinopel ble erobret og plyndret under det fjerde korstog i 1204, ble riket delt og redusert. Det bysantinske riket gikk endelig til grunne da Konstantinopel ble erobret av osmanene i 1453.

Fra senantikken til tidlig middelalder 395–641

Interiør fra Hagia Sofia i Istanbul. Denne kirken, som var den ortodokse kristenhets hovedkirke til Konstantinopels fall i 1453, ble tegnet av Anthemios fra Tralles og Isidoros fra Miletos og oppført i 532–537. Kirken med den veldige kuppelen kom til å danne mønster for en rekke kirker og senere moskeer. Den var moské i perioden 1453–1934, deretter museum. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005–2007.

Av /Kunnskapsforlagets arkiv ※.

Detalj av diptykon i elfenben fra 500-tallet. Museo del Castello, Milano.

Kunnskapsforlagets arkiv ※.

Den romerske keisermakten hadde fortsatt universelle ambisjoner i 395 da Theodosius den store delte riket mellom sønnene Arcadius i Konstantinopel og Honorius i vest (med hovedstad i Ravenna fra cirka år 400). Meningen var opprinnelig bare å oppnå en hensiktsmessig deling av forvaltningen, men skillet ble etter hvert reelt.

Theodosius 2 (408–450) hadde en tid planer om å gjenopprette riksenheten, men germanerne truet Italia, og den nye keiseren foretrakk å konsentrere seg om å organisere Østriket og sikre fred med sasanidene i Iran. Da Det vestromerske riket falt for germanerne i 476, ble keiseren i Konstantinopel den eneste i kristenheten – en posisjon han innehadde like til 800, da Karl 1 den store lot seg krone i Roma og dermed noe ufrivillig la grunnen til Det tysk-romerske riket.

Den største herskerskikkelsen i Det bysantinske rikets første 250 år var Justinian 1 (527–565). Hans feltherrer Belisarios og Narses erobret Italia og store områder i Nord-Afrika og langs den spanske kyst: det vestlige middelhav var for en tid igjen et Mare Nostrum («vårt hav»). Men forsøket på å gjenopprette det gamle romerriket var nytteløst, og riket falt snart sammen.

Justinian gjennomførte en forvaltningsreform, utgav en stor lovsamling, Corpus juris civilis, og satte i gang store byggearbeider, ikke minst kirker (Hagia Sofia i hovedstaden og San Vitale i Ravenna) og festninger. Bysantinsk kunst hadde sin første storhetstid under Justinian.

Mer skjebnesvangert var det at han for å motvirke religiøs uenighet i sitt rike etablerte seg som teologisk diktator og la den offisielle kirke under keisermakten ved å påtvinge de ulike retningene kompromisser i ortodoksiens navn. Dette førte til mistenksomhet i vest og sterk uvilje i de østlige provinsene (nestorianerne i Syria og monofysitterne i Armenia), der arabernes erobringer under islams banner senere ofte skulle bli oppfattet som en befrielse fra cæsareopapismen. Samtidig var kristendommens konsolidering det viktigste resultat av overgangsperioden. Antikkens livsstil ble fornektet, blant annet ble Platons akademi i Athen stengt i 529.

Etter Justinians død stod riket snart midt i en eksistenskamp mot angripere i vest og øst. Allerede under hans etterfølger Justin 2 (565–578) kom det til store territorielle tap i Italia (langobardene) og på den nordøstlige Balkanhalvøya (slaviske stammer). Enda alvorligere ble situasjonen i øst, der krigene med perserne ble gjenopptatt i 571.

Heraklios (610–641) gikk seirende ut av kampen; Det sasanidiske riket var knust og i 630 kom han som triumfator tilbake til Konstantinopel. Men også Det bysantinske riket var tappet for krefter, og dette lettet de arabiske stammenes veldige ekspansjon inn i Palestina (634), Syria (636) og Egypt (639–642). Araberne kom også til å true selve Konstantinopel og først etter fem års årvisse beleiringer lyktes det å drive dem bort i 678.

Det helleniserte riket (641–1204)

Fra midten av 600-tallet var store deler av Østriket gått tapt, men til gjengjeld ble rikskjernen fastere organisert. I stedet for den foreldede romerske forvaltningen og leiehærene ble det opprettet militærdistrikter med plassering av troppeavdelinger (tema, flertall temata = oppstilte) på arvelige gårdsbruk. Administrasjonen ble overtatt av de militære kommandantene.

Men først og fremst ble riket gjennomhellenisert: gresk ble riksspråk i stedet for latin, den romerske keisertittelen ble forlatt og den greske kongetittelen basileios antatt. Det bysantinske riket fjernet seg ytterligere fra Vesten, men ble til gjengjeld et østeuropeisk sentrum, og holdt på forestillingen om romertradisjonen i statens organisasjon og ytre politikk.

Gjennom fem hundre år ble riket styrt av noen få keiserdynastier: Heraklios', det syriske (isauriske), det frygiske (amoriske), det makedonske og det komnesiske (se oversikt over keisere). Riket var under press fra flere kanter. I to århundrer førte bysantinerne stadig småkrig mot araberne langs en grense som alt i alt lå temmelig fast. På Balkanhalvøya ble det nye bulgarske riket sør for Donau en stadig trussel, som Det bysantinske riket brukte store krefter på å holde i sjakk.

De stadige angrepene på 600- og 700-tallet førte også til kulturell utarming. I denne perioden brøt det også ut en opprivende strid om de religiøse kultbildene, den såkalte billedstriden, som pågikk i perioden 726–843. Den brøt ut for alvor da Leo 3 i 726 forbød billeddyrkelsen, og ikonoklastene (billedstormerne) førte kampen mot ikoner og annen religiøs bildende kunst, for eksempel i mosaikk. På kirkemøtet i Nikea i 787 vant billedvennene en delvis seier. En ny kamp mot billeddyrkelsen oppstod under Leo 5 (813–820), men ikke så sterk som tidligere.

Konflikten ble avsluttet da ikonoklastene under enkekeiserinne Theodora (formynder for Mikael 3 «Drukkenbolten») ble fordømt på en synode i Konstantinopel i 843. Striden stimulerte på nytt den intellektuelle og litterære aktiviteten. Billedstriden har også ofte trukket oppmerksomheten bort fra den dyktige administrasjon og det vellykkede grenseforsvar under isaurerne.

Innenrikspolitisk var striden også uttrykk for keiserens kamp mot munke- og prestemakt. Utad førte den til konflikt med paven i Roma. Da Det bysantinske riket ikke kunne gi paven vern mot langobardene, ble ikonoklasmen en medvirkende årsak til at pavestolen søkte støtte hos frankerne og dermed vendte seg vestover, og verken gjeninnføringen av billeddyrkelsen eller det nye makedonske dynasti i Det bysantinske riket kunne forhindre at det i 867 kom til oppløsning av den romerske kirkeuniversalismen. Et endelig brudd kom i 1054.

På 900- og 1000-tallet hadde riket sin store tid. De «makedonske» (egentlig armenske) keiserne i perioden 867–1056 drog Lilleasia, Syria og Mesopotamia inn under sitt styre. Bulgaria, Serbia og Russland ble bysantinsk misjonsmark og antok den ortodokse tro. Basileios 2 (976–1025) kuet godseieraristokratiet, erobret i 1018 selve Bulgaria (under Det bysantinske riket i 150 år) og fremmet kulturell vekst.

På midten av 1000-tallet strakte riket seg fra Sør-Italia i vest til Kaukasus i øst, og fra Donau i nord til Kreta og Kypros i sør. For rikets kunstnere og lærde, fagarbeidere og teknikere var Vest-Europa et underlegent og underutviklet område. For Harald Hardråde var det en ære å få tjene under herskeren i Bysants i perioden 1032–1044 og lære gresk språk og kultur å kjenne. Keisermakten forente geistlig og verdslig autoritet i den grad at de moderne begrepene kirke og stat bare kan brukes med store forbehold.

I tiden like før 1100 kom svakhetstegn til syne. De store godseierne, især i Lilleasia, ble sterke nok til å underkue småbøndene som fra gammelt av dannet kjernen i keiserens hær. En økonomisk krise undergravde tilliten til rikets berømte gullmynt. Nomadestammer gikk stadig på ved nedre Donau, og ved østgrensen truet en ny fare – de seldsjukkiske tyrkerne, som etter seieren ved Manzikert i 1071 startet invasjonen av Lilleasia. Fra 1054 var også kirken ugjenkallelig splittet mellom Roma og Konstantinopel, og unionen ble senere bare episodisk gjenopprettet. Normannerne overtok Sicilia i 1071. Men de dyktige herskerne av Komnenos-ætten (1057–1059 og 1081–1185) og deres generaler holdt riket oppe ved diplomati og krigskunst, enda de ble mer avhengige av leietropper og derfor kom i pengevanskeligheter.

På kortere sikt ble tyrkerne mindre farlige for riket enn de kristne korsfarerne. Sigurd Jorsalfars opptreden i Konstantinopel i 1111 (under Aleksios 1 Komnenos) viser at han hadde oppfattet at keiserens makt var på retur, og alliansen mellom kjøpmannsrepublikken Venezia og Fredrik Barbarossa i 1177 hadde direkte brodd mot Det bysantinske riket. Det fjerde korstog var et direkte felttog mot Konstantinopel, foretatt etter venetiansk initiativ.

Det delte riket (1204–1453)

Konstantinopel inntas og plyndres av deltakerne i det fjerde korstog i 1204. Korsfarerne avsatte keiseren og la den greske kirken under paven i Roma. Miniatyr fra 1462.

Det fjerde korstog
Av .
Det bysantinske riket og dets nabostater før korsfarernes erobring av Konstantinopel i 1204. Kartet viser også grensene for det latinske keiserdømmet.
Det bysantiske riket
Av .

Da «latinerne» hadde stormet og plyndret Konstantinopel i 1204, ble riket delt i en rekke føydalstater. De viktigste var det latinske keiserdømme i Konstantinopel, bysantinernes keiserriker Nikea og Trapezunt (i det sistnevnte satte ætlinger av Komnenos-dynastiet seg fast) og despotatet Epirus. Selv om Mikael 8 Palaiologos i 1261 med genovesisk hjelp gjenerobret Konstantinopel og grunnla det siste keiserhuset der, var territoriet sterkt redusert. Latinerne var fortsatt herrer på Peloponnes (despotatet Mistra), i hertugdømmet Athen og på noen av de greske øyene. Dessuten var de osmanske tyrkerne nå på stadig fremmarsj.

Fra 1421 av var Det bysantinske riket i permanent krisetilstand: tyrkerne gjorde allerede året etter et forsøk på å ta Konstantinopel, og i 1444 seiret de over en korsfarerhær ved Varna. Dermed strandet det siste vestlige forsøk på å redde Konstantinopel, og byen falt for sultan Mehmet (Muhammed) 2 i 1453. Den siste av palaiologene, Konstantin 11, falt i kamp på murene. Peloponnes ble erobret i 1460 og Trapezunt-riket året etter.

«Det annet Roma» var gått til grunne. Den bysantinske tradisjonen ble opprettholdt av de ortodokse kirkesamfunn. Munken Filofej i Pskov brukte mindre enn 100 år senere i skrifter til storfyrstene i Moskva uttrykk som «Moskva – det tredje Roma» og «det hellige Russland»: «to Roma er falt, det tredje består og et fjerde vil det aldri bli». Ivan den grusomme, som Filofej omtalte som «den eneste kristne hersker» skulle da også snart ta tittelen tsar (caesar).

Språk og litteratur

Kirken Agii Theodori i Mistras på Peloponnes. Den ble oppført på slutten av 1200-tallet og er et godt eksempel på en tradisjonell bysantinsk korskuppelkirke. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005–2007.

Av /Kunnskapsforlagets arkiv ※.

Gresk var riksspråk i Det bysantinske riket siden det sjette århundret. Skriftspråket bygde på det greske fellesspråket koine fra hellenistisk tid, som stivnet i et arkaiserende kunstspråk. De andre språkene i det flerspråklige riket, sammen med administrasjons- og kirkespråket, skapte en ny språkramme for middelaldersk gresk.

Den språklige situasjonen ble i stadig økende grad karakterisert av fenomenet «diglossi» (to språk), det vil si en avstand mellom det skriftlige og det muntlige språket – riksspråk og folkespråk. Folkespråket utviklet seg videre fra skriftspråket og resulterte i nygresk. De såkalte akritiske sangene viser at det var en forbindelse mellom de to språkene.

Flere dialekter (for eksempel tsakonisk, pontisk, kypriotisk) som fortsatt brukes, har beholdt flere elementer fra middelaldersk gresk enn fra nygresk.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Andersen, Øivind & Tomas Hägg, red.: Hellas og Norge, 1990 («Norge og Bysants»: 117-228), isbn 82-991411-3-3, Finn boken
  • Gregory, Timothy E., A history of Byzantium, Blackwell Publishing, 2010.
  • Kazhdan, Alexander P. (red.), Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford University Press, 1991.
  • Mango, Cyril, red.: The Oxford history of Byzantium, 2002, isbn 0-19-814098-3, Finn boken
  • Norwich, John Julius, Bysants’ historie, Pax forlag A/S, 1997.
  • Ostrogorsky, George: History of the Byzantine state, 2nd ed., 1968, isbn 0-631-12782-8, Finn boken
  • Shepard, Jonathan, red.: The Cambridge history of the Byzantine Empire : c. 500-1492, 2009, isbn 978-0-521-83231-1, Finn boken
  • Treadgold, Warren T., A History of the Byzantine State and Society, Stanford University Press, 1997.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg