Germanere

Germanere. De germanske folkevandringer i de første århundrer evt.

Av /Store norske leksikon ※.
Kampen mellom romerne og goterne
Den germanske gruppen gotere spilte en sentral rolle i oppløsningen av det vestromerske riket. Romersk skulptur fra 200-tallet, av ukjent kunstner, som forestiller kampen mellom romerne og goterne.

Germanere er en samlebetegnelse for folkegrupper med germanske språk som levde i Europa i jernalderen. Fra første århundre fvt. kom de i kontakt med Romerriket. Forholdet var preget både av konflikt og av fredelig samkvem. I folkevandringstiden vandret store grupper av germanere over de romerske grensene. De spilte en nøkkelrolle i prosessene som ledet til Det vestromerske rikets sammenbrudd og i de første statsdannelsene i de tidligere romerske områdene.

Faktaboks

Uttale
germˈanere
Også kjent som

germanske folk

engelsk germanic peoples

fransk germains

latin germani

tysk Germanen

Germansk påvirkning er i dag mest tydelig i form av germanske språk, som norsk, svensk, dansk, tysk, nederlandsk og engelsk, men germansk kultur har også formet mange andre aspekter ved senere utvikling i Europa.

Navn og bruk

Germaner
Romersk bronsefigur som forestiller en germansk mann.
Av /Bullenwächter.
Lisens: CC BY 3.0

Navnet germanere kommer fra latin germani, av Germania. Det er ingen enighet om hva den opprinnelige betydningen (etymologien) var. Germanerne nevnes først i romerske kilder i forbindelse med Julius Cæsars felttog i Gallia (58–50 fvt.), og betegnelsen ble raskt den vanligste for folkene som bodde øst for Rhinen. Folkene vest for Rhinen ble i hovedsak kalt keltere, men det fantes germanske grupper der også.

Allerede i Cæsars eget verk om gallerkrigen finner vi en beskrivelse av germanerne som en etnisk gruppe med felles kultur. Dette bildet utvikles videre i historikeren Publius Tacitus' verk Germania og andre romerske etnografiske tekster. Det er likevel ingenting som tyder på at germanerne selv oppfattet seg som én gruppe. De ser ut til å ha identifisert seg med den stammen eller folkegruppen de tilhørte, for eksempel markomanner, gotere eller vandaler.

Det romerske begrepet gikk ut av bruk i senantikken, men ble tatt opp igjen etter at Tacitus' Germania ble gjenoppdaget på 1400-tallet. Senere kom det til å spille en viktig rolle i utviklingen av tysk nasjonalisme og senere av nazistisk raselære på 1800- og første del av 1900-tallet. En del moderne forskere ønsker å kvitte seg med betegnelsen fordi den er upresis, fordi den ikke ble anvendt av germanerne selv, og på grunn av den nasjonalistiske og nazistiske bruken i moderne tid. Det mangler imidlertid gode alternativer, og begrepet brukes i dag som en samlebetegnelse for grupper som snakket beslektede språk, og som skilte seg ut fra folkegruppene omkring.

Historisk utvikling

Førromersk jernalder

Rekonstruert germansk landsby, Sagnlandet, Lejre
Frankere

Frankere var en fellesbetegnelse for de germanske stammer som bodde utenfor Romerrikets grenser i det nordvestlige Germania. Gjenstander funnet i en frankisk fyrstegrav i Krefeld-Gellep i Ruhrområdet i Tyskland. 500-tallet. Landschaftmuseum, Krefeld-Linn.

Av /KF-arkiv ※.
Sammensvergelsen til Julius Civilis

Batavere var et germansk folk som bodde på øya Batavia (nå Betuwe, Nederland) i Rhin-deltaet og på fastlandet omkring. Maleriet Claudius Civilis av Rembrandt. Bataverne sverger troskap til Julius (Claudius) Civilis for å gå til opprør mot romerne.

De tidligste germanerne knyttes til Jastorf-kulturen, en arkeologisk kultur oppkalt etter et rikt funnsted i Niedersachsen i Tyskland. Jastorf-kulturen var utbredt i Sør-Skandinavia, det nordlige Polen, Tyskland og Nederland i førromersk jernalder (cirka 500 fvt.–1 evt.)

Jastorf-folkene bodde i langhus med én avdeling for dyr og én for folk. Flere storfamilier bodde sammen i små inngjerdede grender med opptil 20–30 hus. De dyrket havre, bygg, lin og holdt husdyr. Etter to til tre generasjoner ble bosetningen lagt ned og flyttet til et nytt sted. Store gravplasser, i noen tilfeller med mer enn tusen urnegraver, tyder på en felles identitet knyttet til stammefellesskap. Gravfunn viser handelskontakter med keltiske grupper i Hallstatt- og La Tène-kulturene. Jastorf-folkene importerte særlig metallvarer og glassperler, mens rav var en viktig eksport fra Østersjøområdet.

På 200-tallet fvt. trengte germanerne over Rhinen i vest og slo seg ned i DonauPrutDnjestr-området i øst. Disse vandringene kom trolig dels i gang på grunn av befolkningspress og mangel på jord, dels fordi taperne i stammekriger måtte finne seg nye bosteder. Etter disse vandringene er det vanlig å dele de germanske folkene i tre grupper:

Møte med romerne

Kart over Romerriket
Den romerske historieskriveren Tacitus (56–120) skrev boken Germania, et verdifullt geografisk og etnografisk verk om de germanske folkene. Kartet viser Romerriket (rødt) og Germania Magnas (Store Germanias, grønt) utstrekning i 116 evt. De germanske stammene som er plassert på kartet er beskrevet av Tacitus.
Mynt fra Odovaker

Odovaker var en germansk hærfører som ble konge over Italia og det øvrige Romerriket fra 476 til 493, etter at han hadde avsatt den romerske keiseren ved et kupp. Året for Odovakers kupp, 476, har tradisjonelt markert det vestromerske rikets undergang og dermed tidsskiftet oldtidmiddelalder. Bildet viser en gullmynt utstedt i Odovakers regjeringstid.

Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Germanske grupper i dagens Nederland og Tyskland kom i kontakt med romerne som følge av Cæsars erobring av Gallia. Romerne knyttet til seg enkelte stammeledere ved hjelp av gaver og allianser, andre ble tvunget til å betale skatt. Stammer som ikke klarte eller ville møte kravene, opplevde at bosetningene deres ble brent og at dyr og folk ble tatt av romerne. Barn av germanske høvdinger ble tatt med til Roma som gisler for å sikre at stammene samarbeidet. Langs grensene ble det handlet blant annet med metallvarer, pelsverk, slaver, rav, vin, glass, husdyr og dyreprodukter.

Romerne ekspanderte stadig lenger inn i de germanske områdene. I kombinasjon med den hardhendte romerske politikken førte dette til germansk motstand. Høsten år 9 fvt. lurte et stammeforbund ledet av høvdingsønnen Arminius fra cheruskerstammen tre romerske legioner i bakhold ved Kalkriese i Teutoburgerskogen, nær Osnabrück. Anslagsvis 18 000 soldater, tren og leirfølgere ble massakrert i løpet av noen dager. Lenge trodde man at slaget hadde satt en stopper for romersk ekspansjon øst for Rhinen. Både skriftlige kilder og arkeologiske funn viser imidlertid at romerne fortsatte å være aktive i det germanske området, men uten å legge det permanent inn under romersk styre.

Grensen mellom romersk styrte og frie germanske områder gikk etter dette langs Rhinen og Donau. En forholdsvis rolig periode fulgte, og romerne hadde vennskapelige forbindelser med det nye markomannerriket ved Donau. Flere romerske byer ble grunnlagt ved Rhinen og Donau, og grenseprovinsene Germania Superior og Germania Inferior ble opprettet. Byene var militære støttepunkt, men også senter for vareproduksjon og handel med de germanske områdene. Germanske krigere gikk inn i den romerske hæren som hjelpetropper (auxilia). Etter endt 25-års tjeneste fikk disse romersk borgerskap, og mange bosatte seg i riket. Germanske grupper fikk også status som romerske forbundsfeller (foederati) og fikk bosette seg innenfor de romerske grensene.

Germanske folkevandringer

Vestlandskjel fra Giske, Møre og Romsdal
Også i dagens Norge er det funnet materiale som viser kontakt med Romerriket, for eksempel bronsekjeler produsert ved Rhinen, som er funnet i såpass stort antall at de har fått betegnelsene Østlandskjele og Vestlandskjele. I en del urnegraver på Vestlandet er «vestlandskjeler» brukt til å oppbevare kremasjonsrestene.
Av /Universitetsmuseet i Bergen, UiB.

De germanske samfunnene endret seg i møte med Romerriket. Rike gravfunn med importerte romerske varer tyder på sterkere politiske hierarkier og mer permanente maktstrukturer. Ved Illerup Ådal nær Skanderborg i Danmark er det funnet store mengder militært utstyr som er ofret etter en seier over en germansk hærstyrke cirka år 200 evt. Funnene tyder på en hierarkisk organisert hæravdeling med standardisert utstyr. Personlige effekter tyder på at noen av soldatene kom fra dagens Norge, og funnet har vært tolket som spor etter en avdeling som var på vei hjem til Skandinavia etter krigstjeneste eller plyndringstog i Romerriket, eller som spor etter en hær nordfra som led nederlag på veg sørover.

Også i dagens Norge er det funnet materiale som viser kontakt med Romerriket, for eksempel bronsekjeler produsert ved Rhinen, som er funnet i såpass stort antall at de har fått betegnelsene Østlandskjele og Vestlandskjele.

De germanske folkene var mobile. Stammene gikk etter hvert sammen i store forbund som konkurrerte om landområder og makt i det germanske området, og som var i stand til å utfordre den romerske hæren.

Rundt år 150 evt. startet den første germanske folkevandringen. Goterne nådde nordkysten av Svartehavet cirka år 180 og presset andre grupper mot Romerrikets grenser, blant annet burgunderne vestover og vandalene sørover. Fra år 162 begynte germanske grupper å trenge over de romerske grensene ved Donau. Dette ledet til markomannerkrigene (166–180), som regnes som slutten på den lange fredsperioden kalt Pax Romana.

I perioden som fulgte kom det stadig til fiendtligheter mellom romere og germanere. I 212 og 233 nådde alemannerne frem til Rhinen, og i 236 kom goterne til nedre Donau. I 257 trengte en del av frankerne gjennom Gallia og Spania frem til Marokko. I 258–259 angrep alemannerne i Nord-Italia. Romerne måtte trekke grensene i Mellom-Europa noe tilbake. I 269 begynte goterne, som nå var skilt i ostrogoter (østgotere) og visigoter (vestgotere), sine vandringer på Balkan.

Situasjonen roet seg etter at de romerske borgerkrigene ebbet ut på slutten av 200-tallet. Det var stort behov for soldater til den romerske hæren, og store områder langs grensene var nesten folketomme etter en lang periode med krig. Mange germanske grupper fikk nå bosette seg innenfor de romerske grensene på fredelig vis. Germanske soldater og offiserer ble stadig viktigere i den romerske hæren, og noen fikk posisjoner helt i toppen av militær og sivil administrasjon. I 341 lot goterne seg offisielt omvende til kristendommen av misjonæren Wulfila.

Omkring år 350 begynte en ny urolig periode, og i 375 startet den andre germanske folkevandring. Alemannerne og frankerne krysset Rhinen, og romerne måtte oppgi Rhingrensen i 401. Vandalene overstrømmet Gallia i 406 og tok Spania i besittelse i 409. Mellom 429 og 439 erobret vandalene størstedelen av de romerske provinsene i Nord-Afrika. I 410 ble Roma plyndret av Alarik og visigoterne, i 455 av Geiserik og vandalene. Rundt år 400 rømte romerne Britannia, og cirka 450 trengte jutene, anglerne og sakserne inn og fordrev britene til Wales, Cornwall, Skottland og Bretagne.

Folkevandringsriker

Theoderiks mausoleum
Kong Theoderik den store var den germanske stammen ostrogoternes (øst-goternes) konge fra 471 evt. Han erobret Italia og ble konge i Ravenna. Hans mausoleum i Ravenna er det eneste bevarte eksemplet på ostrogotisk arkitektur.
Av .
Lisens: CC BY SA 2.0

Der romerne mistet kontrollen, opprettet germanerne egne kongedømmer. Frankernes rike utviklet seg til middelalderens Frankrike. I det vestlige Nord-Afrika styrte vandalene i perioden 429–534. Visigoterne regjerte i Vest-Frankrike og Øst-Spania i perioden 419–507, og i det meste av Spania og Sør-Frankrike i årene 507–711. Burgundernes første rike bestod ved Rhinen inntil hunerne, tilkalt av romeren Aëtius, nedkjempet dem i 436. Ostrogotene og deretter langobardene hersket i det meste av Italia fra 493 til 774, da stordelen kom under Karl den store. De angelsaksiske kongedømmene i Storbritannia eksisterte helt til normannernes erobring i 1066.

Tidligere forskning hadde en entydig negativ vurdering av disse germanske etterfølgerstatene som barbariske og primitive. Dette har endret seg. Rikene bygde videre på vestromersk religion (katolsk kristendom), latinsk språk, romersk herskerideologi, myntvesen og i noen grad rettssystem, og førte slik arven fra Romerriket videre. Nord-Afrika under vandalene og Italia under ostrogotene opplevde økonomisk og kulturell blomstring som sentra i egne kongedømmer heller enn som provins i den hardt pressede senromerske staten.

Samfunn og kultur

Germanere

Germansk beltespenne fra 600-tallet. Funnet i den rike skipsgraven fra Sutton Hoo, England. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
germanere

Lokk til veske, trolig fra 600-tallet. Funnet i skipsgraven fra Sutton Hoo, England. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Visigotisk beltespenne, 550-600
Visigotisk beltespenne, 550-600 evt.
Av /Metropolitan Museum of Art.
Lisens: CC0 1.0
Rekonstruert hus fra Wielbarkkulturen
Rekonstruert gårdshus fra Wielbarkkulturen, som eksisterte i østlige deler av Polen i de første århundrene av vår tidsregning, og som ofte settes i sammenheng med den germanske folkegruppen goterne.

Kunnskapene om de germanske stammene er fragmentariske. I sine bøker om Gallerkrigen forteller Caesar om de stammene han møtte ved Rhinen. Tacitus' skrift Germania fra cirka år 100 evt. inneholder detaljerte opplysninger om religion, sosial lagdeling, levekår og styringsorganer hos en rekke stammer. Disse kildene er imidlertid problematiske, fordi de blander beskrivelser av reelle forhold med romerske stereotyper, misforståelser og direkte fabrikasjoner. Arkeologiske spor kan fortelle en god del om germanernes materielle kultur og hjelpe til å avgjøre troverdigheten til de skriftlige kildene. Enkelte stammers lover (særlig frankernes, burgundernes og angelsaksernes) ble skrevet ned tidlig i middelalderen. Det finnes også en del overlevert germansk folkediktning.

Germanerne levde i patriarkalske ættesamfunn. Stammen bestod først og fremst av de frie, nemlig de som hadde råd til, og også plikt til, å stille som soldater, og som hadde politiske rettigheter, blant annet til å vedta å gå til krig. På toppen av denne gruppen stod en adel, med ledende medlemmer av de fremste ættene. Under de frie stod de halvfrie, som var avhengige bønder, dessuten frigivne treller. Disse var personlig frie, men bundet til jorden de drev. Samfunnets tredje gruppe var trellene, som var krigsfanger, avkom etter treller, eller frie menn som hadde mistet friheten, for eksempel av økonomiske årsaker. Germanske kvinner ser ut til å ha hatt en relativt fri stilling sammenlignet med andre samfunn i samme periode, og de hadde blant annet ansvar for å styre gårdsdriften mens mennene var på hærtog.

Over tid ser det ut til at germanske samfunn endret seg slik at ætten ble mindre viktig og at lojalitetsbåndet mellom høvdinger og krigere ble av større betydning. Kjernen i stammen ble høvdingen og hans faste væpnede følge, comitatus. Dette peker frem mot middelalderens føydalisme.

Vi vet lite om germansk førkristen religion. Noen gudenavn er bevart, og offerskikker er kjent gjennom skriftlige kilder og arkeologiske funn. Enkelte gudeskikkelser kan spores fra romersk tid og fram til de norrøne middelalderkildene, så som Wothan (Odin) og kanskje Nerthus (Njord), men det er umulig å vite hvordan innholdet i religionen endret seg. Nerthus var for eksempel en gudinne, mens Njord var en mannlig guddom, selv om navnet sannsynligvis er det samme.

Germanernes skrift kalles runer. Runene var en alfabetskrift. Opprinnelsen er ukjent, men skriften var antagelig inspirert av gresk og/eller romersk skriftkultur, og bokstavene var egnet til å risse inn i tre og stein. De eldste kjente eksemplene er fra Skandinavia og går tilbake til de første århundrene av vår tidsregning. Det meste av de bevarte runematerialet er fra religiøse-, magiske- og minnetekster risset inn i steiner, men det finnes også runer risset for eksempel i redskaper, og skriftspråket har antagelig også blitt brukt til verdslige formål, for eksempel til å markere eierskap.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Halsall, Guy (2007). Barbarian migrations and the Roman West, 376–568. Cambridge: Cambridge University Press.
  • James, Simon & Krmnicek, Stefan (2015). The Oxford handbook of the archaeology of Roman Germany (Oxford handbooks online). Oxford: Oxford University Press
  • Johnston, Andrew C. (2019) «Rewriting Caesar: Cassius Dio and an Alternative Ethnography of the North,» Histos 13 53-77
  • Maas, Michael (2014) (red.). The Cambridge companion to the Age of Attila. Cambridge: Cambridge University Press.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg