Synode, forsamling, møte; brukes både om den ortodokse og den katolske kirkes kirkemøter med bare biskoper som stemmeberettigede, og om en rekke protestantiske kirkesamfunns styrende organer med representanter for kirkefolket valgt på demokratisk basis. Se synodalforfatning.