Tributt, i det gamle Roma formuesskatten som ble oppkrevd etter tribus; siden navn på alminnelig riksskatt, oppkrevd i nødstider. I nyere tid betyr tributt undertvungne folks avgift til sine overherrer; også brukt i betydningen hyllest.