Oktoberrevolusjonen
Bilde fra Moskva, oktober (november) 1917. Folk går forbi Kreml i Moskva, som ble delvis ødelagt under oktoberrevolusjonen.
Av /Associated Press.
Folkemengde på Bebudelsesplassen, Nizjnij Novgorod under oktoberrevolusjonen

Oktoberrevolusjonen bryter ut i Nizjnij Novgorod. Folkemengde på Bebudelsesplassen (Blagovesjtsjenskoj plosjtsjadi).

Oktoberrevolusjonen var den sosialistiske delen av den russiske revolusjon. Oktoberrevolusjonen begynte som en væpnet oppstand i Petrograd (nå St. Petersburg) 7. november 1917 av bolsjevikene mot den provisoriske regjeringen til Aleksandr Kerenskij. Etter gammel russisk tidsregning (den julianske kalender) var dette 25. oktober, derav navnet oktoberrevolusjonen.

Faktaboks

Uttale
oktˈoberrevolusjonen
Også kjent som

bolsjevikrevolusjonen

novemberrevolusjonen

Bolsjevikene, med Vladimir Lenin og Lev Trotskij i spissen, var ledende blant de revolusjonære, men revolusjonen hadde også støtte blant mensjevikene og de sosialrevolusjonære. Planen var at de revolusjonære skulle vedta den sosialistiske maktovertakelsen på den All-russiske sovjetkongressen, og velge en regjering der alle gruppene var representerte.

25. oktober avsatte bolsjevikene den provisoriske regjeringen, og overtok offentlige institusjoner og bygninger. Da den All-russiske sovjetkongressen kom sammen om kvelden 25. oktober, var maktovertakelsen altså allerede et faktum. Bolsjevikene med støttespillere, som hadde flertall blant delegatene, utnevnte en ny regjering, Folkekommissærenes råd (Sovnarkom), med Lenin som statsminister. Mensjevikene og de sosialrevolusjonære forlot samlingen i protest, og trakk støtten til Lenins regjering.

Konfliktene mellom tilhengerne og motstanderne av revolusjonen, og de revolusjonære seg i mellom, førte til borgerkrig i Russland. Bolsjevikene gikk seirende ut av krigen, og dannet den sosialistiske forbundsrepublikken Sovjetunionen.

Forskjellen på februarrevolusjonen og oktoberrevolusjonen

Lenin og Trotskij
Oktoberrevolusjonen var planlagt og regissert av Vladimir Lenin, bolsjevikpartiets leder, og Lev Trotskij, som var leder for Petrograd arbeider- og soldatsovjet. Bildet viser Lenin på talerstolen og Trotskij som står ved siden av, til høyre.
Av .

Den russiske revolusjon i 1917 bestod egentlig av to revolusjoner, februarrevolusjonen og oktoberrevolusjonen. Februarrevolusjonen omtales gjerne som en borgerlig-demokratisk revolusjon, som hadde som mål å innføre demokratiske institusjoner i Russland etter vestlig forbilde. Oktoberrevolusjonen, som ble gjennomført åtte måneder senere av bolsjevikene, innførte et sosialistisk styresett, basert på arbeider- og soldatsovjetene, som ble opprettet rundt omkring i Russland etter februarrevolusjonen. Bolsjevikenes mål var å skape, ikke bare demokrati, men også en rettferdig fordeling av varer og goder, basert på statens, eller felleskapets overtakelse av eiendomsretten til produksjonsmidlene i samfunnet. Mens februarrevolusjonen var spontan, i den forstand at den oppstod nedenfra uten at noen hadde planlagt den, var Oktoberrevolusjonen nøye planlagt og regissert ovenfra av Vladimir Lenin, bolsjevikpartiets leder – og Lev Trotskij, som var leder for Petrograd arbeider- og soldatsovjet, der bolsjevikpartiet høsten 1917 vant flertallet av delegatene.

Ideologisk grunnlag

Karl Marx
Bolsjevikene var marxister: De var inspirert av tenkningen til den tyske filosofen Karl Marx. I Das Manifest des Kommunistischen Partei (Det kommunistiske partis manifest) fra 1848 legger Marx sammen med Friedrich Engels frem en visjon om hvordan arbeiderklassen (proletariatet) vil ta sin skjebne i egne hender og overta produksjonsmidlene gjennom en revolusjon.
Av /Olga Shirnina (kolorering).
Lisens: CC BY 2.0

Det var ingen selvsagt ting at bolsjevikene skulle strebe etter makta. Bolsjevikene var marxister, og Karl Marx (som døde i 1883) antok at de fleste land, før de ble modne for sosialismen, måtte gjennomgå et stadium der det liberale borgerskap hadde regjeringsmakta og la til rette for en kapitalistisk utvikling og overgang til masseproduksjon og industrialisme. De russiske marxistene trodde at også det «føydale» Russland måtte gjennomgå en slik fase, før det ble modent for en sosialistisk revolusjon. De så på februarrevolusjonen i 1917 som begynnelsen på et slikt kapitalistisk stadium i Russlands historie, der grunnlaget ble lagt for den overflod av varer og tjenester som skulle kjennetegne fremtidens sosialistiske samfunn. Dette var en fase man ikke kunne hoppe over. De russiske marxistene, både mensjeviker og bolsjeviker, mente derfor det var riktig inntil videre å støtte Den provisoriske regjering som kom til makta da tsaren abdiserte i begynnelsen av mars 1917.

Forberedelser

Lenin reiser fra Sveits til Russland

Lenin i Stockholm
Lenin fikk forhandlet seg frem til en avtale med tyske myndigheter om at han og et trettitalls andre bolsjeviker kunne fraktes i en lukket jernbanevogn gjennom Tyskland til Sverige, og derfra gikk veien videre gjennom Sverige og Finland til Russland. Dette bildet er fra Stockholm, som han var innom på reisen, 13. april 1917. Lenin med paraply i hånden omtrent midt i bildet sammen med blant annet de svenske sosialistene Ture Nerman og Carl Lindhagen.
Av .

Vladimir Lenin, grunnleggeren av Russlands sosialdemokratiske arbeiderparti (bolsjevikene) og partiets ideologiske leder, bodde i Zürich i Sveits da februarrevolusjonen kom, og det var ikke enkelt for ham eller andre revolusjonære emigranter å ta seg tilbake til Petrograd på grunn av første verdenskrig, som ennå pågikk. Russland var i krig med Tyskland, men Lenin fikk forhandlet seg frem til en avtale med tyske myndigheter om at han og et trettitalls andre bolsjeviker kunne fraktes i en lukket jernbanevogn gjennom Tyskland til Sverige, og derfra gikk veien videre gjennom Sverige og Finland til Russland.

Planer om en sosialistisk revolusjon

Den provisoriske regjering
Den provisoriske regjeringen representerte det jordeiende aristokratiet, borgerskapet og den ikke-revolusjonære delen av middelklassen. Regjeringen skulle fungere fram til valget av en grunnlovgivende forsamling, men ble avsatt da bolsjevikene tok makten under oktoberrevolusjonen. Medlemmer av den russiske provisoriske regjering i mars 1917. Aleksandr Kerenskij står bakerst som nummer to fra høyre.

Da Lenin endelig nådde frem til Petrograd i april 1917, kom det som en overraskelse for de fleste at han i sine såkalte «april-teser», som han proklamerte allerede på jernbanestasjonen, krevde at den «sosialistiske revolusjonen» straks ble satt på dagsordenen. Dette utspillet møtte kraftig motstand, ikke bare blant Petrograd-sovjetets moderate flertall (mensjevikene og det agrarsosialistiske PSR (Det sosialrevolusjonære parti), men også blant bolsjevikene. Bortsett fra Lenins egen hustru, Nadezjda Krupskaja, samt Aleksandra Kollontaj og Aleksander Sjljapnikov, var det ingen seniorledere i bolsjevikpartiet som støttet Lenin da han lanserte slagordet «all makt til sovjetene» og gikk inn for å bryte med Den provisoriske regjering. Lenin måtte bruke alle sine overtalelseskunster og all sin autoritet for å vinne fram med sitt syn.

Motstand mot første verdenskrig

Røde garder i Petrograd 1917

Utålmodige aktivister innenfor bolsjevikpartiet startet allerede i juli en oppstand i Petrograd. Lenin var skeptisk, men gav likevel støtte til de væpnede «røde gardene». Bildet viser en avdeling av røde garder i Petrograd i 1917. Utfra trærne i bakgrunnen å dømme må bildet være tatt enten tidlig på våren eller seint på høsten det året.

Samtidig var han opptatt av at timingen for en ny revolusjon måtte være riktig. Utålmodige aktivister innenfor bolsjevikpartiet startet allerede i juli en oppstand i Petrograd. Lenin var skeptisk, men gav likevel støtte til de væpnede «røde gardene». Oppstanden ble slått ned og flere av bolsjevikledere ble arrestert. Lenin flyktet til Finland, der han levde inkognito helt til langt ut på høsten. Et vendepunkt i revolusjonsåret 1917 ble general Lavr Kornilovs mislykkede forsøk på å innta Petrograd og slå ned revolusjonen i august (Kornilov-kuppet). Kornilov var nylig blitt utnevnt til øverstkommanderende for den russiske hæren. Bolsjevikiske arbeidere og soldater spilte en avgjørende rolle i kampen for å stanse Kornilov, og partiet profiterte stadig mer på sin høylytte motstand mot Russlands deltakelse i verdenskrigen. Man kan si det så sterkt at oktoberrevolusjonen vokste frem som en protest mot krigen. Utover høsten økte oppslutningen om Lenins parti kraftig, og i september fikk bolsjevikene flertall i Petrograd arbeider- og soldatsovjet.

Bolsjevikene får flertall i Petrograd-sovjetet

En av Lenins viktigste støttespillere i arbeidet med å sette en sosialistisk revolusjon på dagsordenen, var Lev Trotskij, som ble medlem av bolsjevikpartiet sommeren 1917. Han ble, ved siden av Lenin, den ledende kraften i gjennomføringen av oktoberrevolusjonen fra sin posisjon som formann i Petrograd-sovjetet og dets såkalte Militære revolusjonskomite.

Lenin ønsket å holde planene om maktovertakelsen hemmelige, men han lyktes ikke med det. Trotskij var blant dem som talte åpent om bolsjevikenes planer, og Den provisoriske regjering med statsminister Aleksandr Kerenskij i spissen, visste godt hva som var i ferd med å skje. Men regjeringen var så svekket at det var lite den kunne gjøre for å unngå å bli styrtet. Det er blitt sagt at makta lå i rennesteinen, og det var bare for bolsjevikene å plukke den opp. Men så enkelt var det ikke. Lenin hadde, som nevnt, begynt å mobilisere massene for en ny revolusjon allerede i april, og det var bare tidspunktet for maktovertakelsen han ønsket å holde hemmelig. Petrograd-sovjetet var til å begynne dominert av de moderate mensjevikene og de sosialrevolusjonære, som var de russiske bøndenes foretrukne parti.

Utpå høsten fikk altså bolsjevikene flertall i sovjetet, og dets Militære revolusjonskomite begynte å ta kontroll over våpen og ammunisjon som fantes i byen. Den andre All-russiske sovjetkongressen ble innkalt, og den skulle bestå av både arbeidere, soldater og bonderepresentanter. Kongressen skulle komme sammen den 25. oktober, og det var Lenins og Trotskijs plan at denne forsamlingen formelt skulle vedta en sosialistisk maktovertakelse i Russland.

Maktovertakelsen

Bolsjeviker
Bolsjeviker som skyter mot Kerenskij-tropper i Petrograd (St. Petersburg).
Bolsjeviker
Av /Kunnskapsforlagets arkiv ※.

Den 24. oktober traff statsminister Kerenskij tiltak for å arrestere bolsjevikledere. Han stengte bolsjevikenes hovedavis, Rabotsjij put (‘Arbeidets gang’), og kalte inn lojale styrker som skulle beskytte Den provisoriske regjering. Men det viste seg snart at regjeringen var maktesløs, og rødegardistene som skulle få avisen i gang igjen, så muligheter for å begynne å okkupere offentlige bygninger. Bolsjevikene var nærmest i ferd med å snuble til makta. Det var klart da Lenin ved midnatt ankom Smolnyj, det revolusjonære hovedkvarteret i Petrograd. Hans standpunkt hadde hele tida vært at maktovertakelsen burde gå forut for sovjetkongressen, fordi dette var et spørsmål som ikke kunne løses av «konferanser eller kongresser». Noen timer senere ble beslutningen tatt om å starte hovedangrepet og besette de institusjonene som ennå ikke var brakt inn under Den revolusjonære militærkomiteens kontroll. Maktovertakelsen gikk forbausende lett, og Den provisoriske regjeringen ble erklært for avsatt.

Stormingen av Vinterpalasset

Etter overtakelsen av Vinterpalasset
De røde gardene inntok Vinterpalasset, der medlemmene av den provisoriske regjeringen holdt til, natt til 26. oktober 1917. Foto fra utsiden av Vinterpalasset etter overtakelsen 26. oktober.

Sovjetkongressen, som trådte sammen om kvelden den 25. oktober ble altså stilt overfor et fullbyrdet faktum. Det eneste som gjenstod var inntakelsen av Vinterpalasset, der Den provisoriske regjeringen hadde sitt sete. Det ble bombardert fra Peter-Paul-festningen. Den storstilte stormingen av Vinterpalasset som vi finner i Sergej Eisensteins film, «Oktober», laget til tiårsjubileet for oktoberrevolusjonen i 1927, har lite med virkeligheten å gjøre. I realiteten var det et begrenset antall revolusjonære som var med å innta Vinterpalasset natta til den 26. oktober. De arresterte regjeringsmedlemmene som var til stede, men fant ikke statsminister Kerenskij, som hadde klart å flykte ut av byen i en bil fra den amerikanske ambassaden.

Sovjetkongressen og Folkekommissærenes råd (Sovnarkom)

Lenin taler på den røde plass
Under oktoberrevolusjonen (novemberrevolusjonen) tok bolsjevikpartiet makten, og den provisoriske regjeringen ble avsatt. Bolsjevikene ble ledet av Vladimir Lenin. På bildet taler Lenin til en folkemengde på den røde plass, Moskva, 26. oktober 1917, dagen etter stormingen av Vinterpalasset i Petrograd (St. Petersburg). Dette markerte bolsjevikenes maktovertakelse i denne byen.
Lenin taler på den røde plass
Av .

For sovjetkongressen gjenstod det bare å godkjenne det som allerede hadde skjedd – et forvarsel om sovjetinstitusjonens senere rolle i sovjetisk historie. Lenin fikk flertall for sin politikk ved hjelp av bolsjevikene og stemmene til de venstre-sosialrevolusjonære, en gruppering i Det sosialrevolusjonære parti, som hadde støttet bolsjevikene under revolusjonen. Og kongressen utnevnte en ny russisk regjering, Sovet narodnykh komissarov (forkortet Sovnarkom), ‘Folkekommissærenes Råd’, med Lenin som formann eller statsminister. Mensjevikene og de sosialrevolusjonære protesterte ved å marsjere ut av kongressen. De ønsket en regjering med et mer solid politisk grunnlag – en bred sosialistisk regjering.

Valgene til den grunnlovgivende forsamling

Lenins nye regjering bestod utelukkende av bolsjeviker, men et par uker senere utnevnte han fem nye folkekommissærer, alle utgått fra de venstre-sosialrevolusjonære. Mange trodde at Lenin ville overlate til Den grunnlovgivende forsamling, når den ble valgt, å avgjøre spørsmålet om regjeringsmakt. Men han var ikke innstilt på kompromisser. Da valgene til Den grunnlovgivende forsamling endelig ble gjennomført i november, fikk de sosialrevolusjonære nær innpå halvparten av stemmene, mens bolsjevikene fikk nøye seg med en knapp firedel. Den grunnlovgivende forsamling trådte så sammen i januar 1918 i Petrograd, men etter to dagers forhandlinger ble delegatene sendt hjem. Lenin kunne ikke akseptere at de skulle diktere hvilken politikk hans revolusjonære regjering skulle føre. Etter dette trakk også de venstre-sosialrevolusjonære sin støtte til Lenins regjering. Lenins brudd med den grunnlovgivende forsamlingen, var en beslutning som gjorde det svært vanskelig å unngå en borgerkrig i Russland.

Lenin hadde kanskje håpet på flertall for bolsjevikene i det som var Sovjet-Russlands første (men også siste) demokratiske valg. Han fikk ikke det, men tallene fra valgene til Den grunnlovgivende forsamling viser likevel av bolsjevikene hadde betydelig støtte, særlig i store byer og industristeder som Petrograd og Moskva. Støtten kan også ha vært større enn det som fremgår av valgresultatet, fordi de sosialrevolusjonæres valglister ikke skilte mellom høyrefløyen og venstrefløyen i dette store agrarsosialistiske partiet. Vi må derfor anta at en god del av dem som stemte på de sosialrevolusjonære egentlig tilhørte venstrefløyen av partiet, som hadde støttet bolsjevikene under oktoberrevolusjonen.

Revolusjon eller statskupp?

Historikerne har diskutert om det ikke ville være riktigere å bruke betegnelsen statskupp om bolsjevikenes maktovertakelse i oktober 1917, enn å kalle det en revolusjon? Det var for eksempel langt færre mennesker som deltok i oktoberrevolusjonen enn i februarrevolusjonen, og oktoberrevolusjonen ble planlagt omtrent på samme måte som man planlegger et statskupp. Hemmelighold er avgjørende i forbindelse med statskupp, fordi det som regel er et lite antall mennesker som står bak, og man er avhengig av overraskelsesmomentet. Det ligger i sakens natur at kuppmakere ikke kan mobilisere massene.

Oktoberrevolusjonen var mer enn et statskupp, det var en revolusjon, også fordi intensjonene bak bolsjevikenes maktovertakelse gikk mye lengre enn til å skifte ut personer i ledende posisjoner i samfunnet (slik vi ofte forestiller oss statskuppet). Det var å skape et helt nytt Russland gjennom en grunnleggende forandring av landets økonomiske og sosiale struktur. Men det er et paradoks at verken Lenin eller Trotskij mente at Russland i 1917 faktisk var modent for en overgang til sosialismen. Like fullt gjennomførte de revolusjonen. Hvordan kan det henge sammen? Jo, de tenkte som Marx at når den sosialistiske revolusjonen endelig kom, ville den ikke begrense seg til et enkelt land, men raskt spre seg, som ild i tørt gress, til mange land og vokse til en verdensrevolusjon.

Bolsjevikene trodde at oktoberrevolusjonen ville skape begeistring og utløse revolusjoner i de store industrilandene i Vest-Europa. Arbeiderklassen i Tyskland, Frankrike og kanskje også Storbritannia ville endelig reise seg og gripe makta i sine hjemland, som for lengst var modne for sosialismen. Så kunne bolsjevikene få hjelp fra sine proletariske brødre i vest til å bygge sosialismen på det uferdige grunnlaget som fantes i Russland. Slik fikk de det ideologiske regnestykket til å gå opp. Men disse forventningene ble, som vi vet, ikke innfridd og oktoberrevolusjonen ble ikke starten på en verdensrevolusjon. Derfor måtte bolsjevikene belage seg på å bygge det nye Russland med egne krefter. De ble henvist til å bygge sotsializm v odnoj strane, «sosialisme i et enkelt land».

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg