Den norske kirke

Norges folkekirke, er en evangelisk-luthersk folkekirke. Den er regulert etter lov av 24. april 2020 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) og Kirkeordning for Den norske kirke, vedtatt av Kirkemøtet i 2019. Medlemstallet på over 3,5 millioner innebærer at 65 prosent av befolkningen er medlemmer i kirken (2021).. Hele artikkelen

Ny artikkel