Menighetspleie, menighetsdiakoni, praktisk kirkelig hjelpetjeneste med tradisjoner tilbake til den første kristne tid. Søkes i Den norske kirke gjennomført ved diakoniarbeidere, så som sykepleiere, menighetssøstre, diakoner, sosionomer, arbeidsterapeuter, barnehagelærere o.a. Mange menigheter har eget aldershjem. Det arbeides for at det i hver menighet skal være en sognediakon til å lede menighetens omsorgsarbeid. Ved kongelig resolusjon av 27. sept. 1974 skal det i hvert bispedømme være en diakonikonsulent som skal arbeide med tilretteleggelsen av bispedømmets diakonale oppgaver.