Liturgikommisjonen av 1965, kirkelig kommisjon nedsatt av Kirkedepartementet 1965. Hadde i oppgave å foreta en samlet revisjon av Den norske kirkes liturgiske ordninger og autoriserte bøker til bruk ved gudstjenesten og de kirkelige handlinger; arbeidet frem til 1984. Kommisjonen hadde ti medlemmer og var delt i Komité for gudstjeneste, Komité for salmebok og koralbok samt Komité for de kirkelige handlinger. Siden 1990 har Kirkemøtet hatt avgjørelsesmyndighet i liturgiske spørsmål. Nemnd for gudstjenesteliv, underlagt Kirkerådet, er fagkomité.