Samarie, prestekjole, prestens embetsdrakt i Norge og Danmark siden reformasjonen; brukes alltid sammen med hvit pipekrage. Samarien har sammenheng både med borgernes hverdagsdrakt og med doktorkappen på 1500-tallet. Også prestene brukte den opprinnelig som hverdagsdrakt og ikke til å forrette gudstjenester og kirkelige handlinger i. Fra begynnelsen av 1800-tallet brukte prestene ved sin kirketjeneste samarien uten den hvite messeskjorte utenpå, en skikk som den nye høymesseliturgien i 1977 gjorde slutt på, idet den fastsetter at prestene ved gudstjenesten skal bruke messeklær utenpå samarien. I mai 1980 ble ved kongelig resolusjon samarien avskaffet som embetsdrakt for prestene i Den norske kirke. Nå skal det bare brukes messeklær – den fotside alba med stola i de liturgiske fargene. Ved nattverd og for alteret på høytidsdagene bruker prestene fremdeles messehagel utenpå de øvrige klærne.