Menighetsmøte, sammenkalles ifølge kirkeloven av 7. juni 1996 av menighetsrådet når det er behov, eller når minst 20 av sognets stemmeberettigede forlanger det. Det holdes i kirken eller annet passende lokale og ledes av menighetsrådets formann. Biskop og prost har adgang til å delta, men er uten stemmerett dersom de ikke ellers er stemmeberettiget i sognet. Menighetsmøtet avgjør alle spørsmål som er eller blir overlatt til menighetens avgjørelse, f.eks. antagelse av ny autorisert salmebok og liturgi. Dessuten skal det uttale seg om f.eks. utvidet geistlig betjening, oppførelse av kirke, anskaffelse av ny prestegård osv.