Faktaboks

Etymologi

Navn etter det historiske landskapet Viken.

Landareal
24 595 km²
Innbyggertall
1 227 305
Høyeste fjell
Folarskardnuten (1933 moh.)
Vikens fylkesvåpen «Trippel fjellspeiling i vann».

Viken har et samlet areal på 24 595 km2, og er landets sjette største fylke i areal. Kommunene som inngår i Viken har et folketall på 1 227 305 (2019).

Viken
Av .
Viken fylke ble til ved sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold.
.

Viken grenser i øst til Sverige. Iddefjorden med den nye Svinesundsbrua som åpnet i 2005. Broen fører E 6 fra Norge (til høyre i bildet) til Sverige, og er her sett fra den gamle broen, som ligger noe lenger øst.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Viken er et norsk fylke som opprettes fra og med 1. januar 2020. Det nye fylket blir til ved sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold. Ved opprettelsen overføres tre kommuner fra andre fylker til Viken:

Opprettelsen av Viken er del av en landsomfattende regionreform. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 ble det for første gang valgt representanter til fylkestinget i Viken fylkeskommune. Den rødgrønne flertallskoalisjonen i fylkestinget består av partier som stemte mot regionreformen ved stortingsbehandlingen. Koalisjonen har i sin plattform vedtatt å be Stortinget om å oppløse Viken etter valget i 2021.

Viken grenser i øst til Sverige, i øst og nord til Innlandet, i vest til Vestfold og Telemark og Vestland, i sør til Skagerrak. Fylket har et samlet areal på 24 595 km2, og er landets sjette største fylke i areal. Per 1.1.2019 hadde de kommuner som inngår i Viken et folketall på 1 227 305. Viken er landets mest folkerike fylke. Fylket omfatter store deler av det tettbygde lavlandet på Sør-Østlandet opp til Mjøsa, byer og bygder langs Drammensvassdraget med Hallingdal, samt Numedal og nordøstlige deler av Hardangervidda. Den største befolkningskonsentrasjonen er Oslo tettsted, som strekker seg ut i Viken både sør, øst og vest for Oslo. Andre større sentra er Drammen, Sarpsborg/Fredrikstad og Moss.

Geologi og landformer

Berggrunn

Det meste av fylket tilhører det sørøstnorske grunnfjellsområdet. Bergrunnen her har en alder på mellom 1650 og 900 millioner år, dannet ved gjentatte kontinentkollisjoner i jordas urtid. De eldste bergartene er mest omdannet, og gneiser er svært vanlige. Lengst i sørøst finner vi den yngste og minst omdannede iddefjordsgranitten, som har gode bruksegenskaper både for skulpturell forming (Vigelandsparken) og som gatestein. Nord for en linje Gol-Geilo finner en bergarter som ikke er stedegne. Her er dekker av fyllitt, glimmerskifer og kvartsitt skjøvet inn i området under den kaledonske fjellkjedefoldingen for 400-500 millioner år siden.

En strekking av jordskorpa i karbon-perm, for 310-240 millioner år siden, førte til omfattende vulkanisme i sentrale deler av fylket. Samtidig oppstod en graben, en nedsynkning av jordskorpa mellom parallelle forkastningsflater. Den ene går langs østsiden av Oslofjorden og Nesoddlandet mot Minnesund, den andre går fra nordenden av Eikeren over Tyrifjorden til østsida av Randsfjorden. Mellom disse linjene ligger Oslofeltet eller Osloriften, hvor det foruten de permiske smeltebergartene er bevart kambrosiluriske sedimentbergarter, som er erodert bort på Østlandet for øvrig. Leirskifre og kalkstein fra kambrosilur er opphav til næringsrikt jordsmonn og betydelig jordbruk i Eiker, Modum, Lier, Asker, Bærum, på Ringerike og Hadeland. I nærheten av Kongsberg førte varme geokjemiske prosesser under riftdannelsen til utfelling av gedigent sølv, forekomster som la grunnlaget for omfattende gruvedrift gjennom århundrer.

Jordarter

Store deler av sørlige og østlige Viken ligger under marin grense, og er dekket av finkornede havbunnssedimenter (leire og silt). Store sammenhengende leirjordsområder finnes i Indre Østfold og på Romerike, ellers i dalbunnene så langt nord som Eggedal, Noresund, Sokna, Hallingby og Jevnaker. Et karakteristisk landskapselement, avsatt mot slutten av siste istid, er Raet, en morenerygg som gjennom Viken strekker seg i en linje fra Moss til Halden. Fra isavsmeltningstida er også to av landets største isranddeltaer, Gardermoen på Romerike og Eggemoen på Ringerike. Elveavsetninger av sand og silt i dalbunnene er viktige for jordbruket. Store innsjødeltaer i Øyeren og Tyrifjorden danner viktige våtmarksbiotoper. I mange dal- og fjellbygder utgjør moreneavsetninger grunnlaget for jordbruket. For øvrig har store deler av fylket et sparsomt løsmassedekke over berggrunnen, uten forutsetninger for dyrking.

Klima

Vikens mangfoldighet av landformer og høydelag gir store variasjoner i vær og klima. Generelt har kyststrøkene svale somre og milde vintre med oktober som mest nedbørrike måned, mens innlandet har store årstidsvekslinger i temperatur med nedbørmaksimum i juli-august. Nesbyen i Hallingdal har både laveste og høyeste målte temperatur, – 38 °C og 35,6 °C (20. juni 1970, høyeste målte temperatur i Norge). Herskende vindretning er sør-sørvest om sommeren, nord-nordøst om vinteren.

Befolkning

Utenom Oslo har Drammen den største befolkningskonsentrasjonen i Viken. I forgrunnen Bybrua over Drammenselva mellom Bragernes og Strømsø. Midt i bildet Holmen, som blant annet rommer den store importhavnen for biler. I bakgrunnen Drammensfjorden.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Viken er Norges mest folkerike fylke, med et folketall på over 1,2 millioner i 2019. Bosetning og folketetthet viser store forskjeller innad i fylket, og spenner fra 672 innbyggere per km2 i Bærum til 1 innbygger per km2 i Nore og Uvdal øverst i Numedal. Oslo tettsted, med en befolkning på over 1 million, brer seg ut i åtte av Oslos nabokommuner, alle i Viken. En tredjedel av Oslos befolkning er bosatt i Viken. Utenom Oslo er Drammen og Fredrikstad/Sarpsborg de største befolkningskonsentrasjonene.

Kommuner

Kommunenr. Kommune Befolkning per 1.1. 2019 (personer) Areal (km²) Landareal (km²) Innbyggere per km² landareal
3001 Halden 31177 642 595 52
3002 Moss 48871 138 128 382
3003 Sarpsborg 55997 406 370 151
3004 Fredrikstad 81772 293 284 288
3005 Drammen 100581 318 305 330
3006 Kongsberg 27481 793 754 36
3007 Ringerike 30442 1555 1422 21
3011 Hvaler 4599 90 90 51
3012 Aremark 1357 319 282 5
3013 Marker 3592 413 368 10
3014 Indre Østfold 44320 791 755 59
3015 Skiptvet 3797 101 93 41
3016 Rakkestad 8230 435 421 20
3017 Råde 7542 119 105 72
3018 Våler (Viken) 5593 257 239 23
3019 Vestby 17824 134 134 133
3020 Nordre Follo 58237 203 196 297
3021 Ås 20335 103 101 201
3022 Frogn 15761 86 85 186
3023 Nesodden 19488 61 61 321
3024 Bærum 126841 192 189 672
3025 Asker 93679 377 364 257
3026 Aurskog-Høland 17173 1145 1053 16
3027 Rælingen 18161 72 56 322
3028 Enebakk 11026 233 195 56
3029 Lørenskog 40106 71 67 596
3030 Lillestrøm 85757 460 413 208
3031 Nittedal 24089 186 179 134
3032 Gjerdrum 6823 83 82 83
3033 Ullensaker 38234 252 250 153
3034 Nes (Akershus) 21885 637 609 36
3035 Eidsvoll 24919 456 386 65
3036 Nannestad 13682 341 324 42
3037 Hurdal 2864 285 261 11
3038 Hole 6845 193 135 51
3039 Flå 1052 704 671 2
3040 Nes (Buskerud) 3315 810 772 4
3041 Gol 4576 533 514 9
3042 Hemsedal 2481 754 712 3
3043 Ål 4671 1175 1081 4
3044 Hol 4473 1855 1653 3
3045 Sigdal 3490 842 811 4
3046 Krødsherad 2239 374 340 7
3047 Modum 13980 517 463 30
3048 Øvre Eiker 19117 457 418 46
3049 Lier 26373 302 282 94
3050 Flesberg 2694 562 538 5
3051 Rollag 1419 449 430 3
3053 Jevnaker 6846 226 194 35
3053 Nore og Uvdal 2448 2502 2266 1
3054 Lunner 9051 292 272 33
Viken 1227305 24595 22768 54

1. Fra 1.1.2020 blir det foretatt mindre grenseendringer mellom Ås og Nordre Follo og mellom Lillestrøm og Nes

Største tettsteder

Tettsted Kommune Folketall 1.1.2018
Oslo 1 Bærum, Asker, Lillestrøm, Lørenskog, Nordre Follo, Rælingen, Nittedal, Lier 332023
Drammen Drammen, Lier, Øvre Eiker, Asker 117510
Fredrikstad/Sarpsborg Fredrikstad, Sarpsborg 112464
Moss Moss, Vestby 47008
Halden Halden 25551
Kongsberg Kongsberg 22047
Ski Nordre Follo, Ås 19506
Jessheim Ullensaker 18726
Hønefoss Ringerike 15948
Askim Indre Østfold 14402
Drøbak Frogn 13374
Råholt Eidsvoll 13364
Nesoddtangen Nesodden 12990
Lommedalen Bærum 11234
Ås Ås 10766
Kløfta Ullensaker 7625
Vestby Vestby 7478
Rotnes Nittedal 6630
Mysen Indre Østfold 6531
Åmot/Geithus Modum 6438
Spydeberg Indre Østfold 5924
Fetsund Lillestrøm 5660
Tranby Lier 5378
Eidsvoll Eidsvoll 5083
Sørumsand Lillestrøm 5064

1. Del av Oslo tettsted som tilhører Viken. Oslo tettsted har en samlet befolkning på 1 000 467.

Språk

Hele Viken hører til det østnorske språkområdet, med typiske kjennetegn som tjukk l og kløyvd infinitiv (å komma/å vise), trykk på første staving i verbalsammensetninger (f’inne på) og med stigende tone mot slutten av setningen. I Vikens ytterkanter finner en trekk som peker mot tilgrensende dialektområder, f.eks. e-infinitiv i Halden-området.

Tradisjonelt deles Viken i vikværsk i Østfold, med typiske trekk som kastär, ballär, i midtøstlandsk i Akershus og nedre del av Buskerud og midlandsmål i Hallingdal og Numedal. Midlandsmålet skiller seg fra dialektene i resten av Viken på flere måter. Det er uten ending i presens av sterke verb (kjem, tek). Det har beholdt de norrøne fullvokalene i, a og u i mange former der resten av Viken har reduksjon og forenkling (bygdi, hestar, visur). Personlige pronomen har former som eg/e, me, dei. Det finnes rester av arkaiske trekk som dativ og flertallsbøying av verb (eg tekdei taka).

En ser en sterk tendens blant yngre generasjoner til en utjevning av tradisjonelle dialektforskjeller mellom by og bygd, og mellom de ulike regionene mot et standard østlandsk talemål preget av talemålet i hovedstadsområdet.

Næringsliv

Selv om bare 1 % av arbeidsstyrken er sysselsatt i jord- og skogbruk, er Viken et betydelig landbruksfylke, med 2171 km2 jordbruksareal pr 1.1.2018. Dette tilsvarer 9,5 prosent av fylkets landareal. De lavereliggende delene av fylket tilhører Norges kornkammer; produksjonen av grønnsaker, frukt og bær er også stor på grunn av gode naturlige forhold og nærhet til markedene. Tradisjonelt er det en regional arbeidsdeling innen jordbruket, der flatbygdene domineres av korn og kraftfôrbasert husdyrproduksjon (svin og fjørfe), mens dalbygdene er innrettet mot grovfôr- og beitebasert husdyrhold (storfe og sau). Indre Østfold, Ringerike, Lier og Nes i Akershus er de største jordbrukskommunene.

Vareproduksjon og kraft- og vannforsyning sysselsetter 19 % av arbeidsstyrken (2018). Industrien er svært allsidig, og spenner fra tradisjonell råvarebasert produksjon til høyteknologiske produkter med sterkt fokus på forskning og utvikling. Industrielle tyngdepunkt utenom Oslo-området finnes i Sarpsborg/Fredrikstad, Drammen og Kongsberg.

Tjenesteyting er den dominerende næring i Viken. Hele 42 % av arbeidsplassene er i varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjenester, forretningsmessig tjenesteyting og eiendom. Helsesektoren sysselsetter 21 % og offentlig administrasjon og undervisning 13 %.

Viken er Norges nest største hyttefylke med totalt 82 238 fritidsboliger, så vidt slått av Innlandet med 88 157 fritidsboliger pr 1.1.2018.

Samferdsel

Viken har landets hovedflyplass Oslo lufthavn Gardermoen. Oslo lufthavn betjener hele Østlandsområdet, og har i tillegg et stort antall flygninger til/fra andre landsdeler i transitt. Gjennom Viken går alle jernbanelinjer med Oslo som knutepunkt: Østfoldbanen, Kongsvingerbanen, Bergensbanen, Drammensbanen og Gjøvikbanen. Vegtransporten betjenes av E 6 Svinesund-Oslo-Eidsvoll, E 18 Ørje-Oslo-Drammen, E 134 Drammen-Kongsberg, E 16 Kongsvinger-Gardermoen-Hønefoss og Rv. 7 gjennom Hallingdal. I tillegg kommer et tett nett av sekundære riksveger og fylkesveger. Bastøyfergen mellom Horten og Moss er en viktig fergeforbindelse over Oslofjorden.

Administrasjon

Viken fylkeskommune får en parlamentarisk styreform med et fylkesråd bestående av 8 personer med sete i Oslo. På statlig regionalt plan har Viken fylkesmannsembete sammen med Oslo. Fylkesmannen i Oslo og Viken har sete i Oslo.

Viken har flere universiteter og høgskoler. På Ås ligger Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. OsloMet har studiesteder på Kjeller og i Sandvika. Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr studier i Drammen, Kongsberg og Hønefoss. Høgskolen i Østfold har studiested i Halden og Fredrikstad. Viken har 75 videregående skoler (2020); 58 av disse er fylkeskommunale.

En rekke nasjonale, offentlige institusjoner og forskningsinstitutter er lokalisert til Viken, blant annet Statens kartverk på Hønefoss, Norsk institutt for bioøkonomi på Ås, Justervesenet og Norsk institutt for luftforskning på Kjeller, Institutt for energiteknikk i Halden og på Kjeller.

I rettslig sammenheng hører det meste av Viken til Borgarting lagmannsrett med sete i Oslo. De nordligste delene av Akershus Iigger under Eidsivating lagmannsrett på Hamar. Akershus og Østfold tilhører Oslo politidistrikt, mens Buskerud tilhører Sør-Øst politidsitrikt. I kirkelig henseende tilhører Viken tre bispedømmer. Østfold og Akershus ligger under Borg bispedømme, Asker og Bærum tilhører Oslo bispedømme, mens Buskerud ligger under Tunsberg bispedømme.

Hele Viken betjenes av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Under Helse Sør-Øst ligger Akershus universitetssykehus (Ahus) i Lørenskog, Sykehuset Østfold i Sarpsborg, Sunnaas sykehus på Nesodden og Vestre Viken helseforetak. Vestre Viken har sykehus i Bærum, Drammen, Ringerike, Blakstad og Lier.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg