fylkeskommune

Videregående opplæring er et viktig ansvarsområde for fylkeskommunen. På skiltet ved Alta videregående skole vistes fylkesmerket til tidligere Finnmark fylkeskommune (nå slått sammen med Troms).
Av /Finnmark fylkeskommune.
Lisens: CC BY ND 2.0

Artikkelstart

Fylkeskommunen er det regionale folkevalgte styringsnivået i Norge. Landområdet for en fylkeskommune kalles et fylke.

Fylkeskommunen ledes av et fylkesting, valgt i allmenne valg for fire år.

Som offentlig myndighetsorgan har fylkeskommunen en selvstendig status både i forhold til det statlige fylkesmannsembetet og i forhold til kommunene innenfor fylkets grenser. De oppgaver som fylkeskommunene ivaretar er imidlertid i stor grad fastsatt og regulert av statlig lovgivning.

Fram til 2016 hadde Norge 19 fylker og fylkeskommuner. Tallet inkluderer Oslo som har ivaretatt fylkeskommunale oppgaver i tillegg til ordinære kommunale oppgaver. Gjennom stortingsvedtak i 2017 ble fylkesinndelingen endret. Denne regionreformen betyr at det fra 2020 er 11 fylker. I forbindelse med regionreformen arbeides det også med en ytterligere desentralisering av statlig virksomhet til fylkeskommunene.

Organisering

Fylkestinget utøver til dels sine funksjoner gjennom fylkesutvalget, som skal bestå av minst fem medlemmer.

Fylkestinget bestemmer hvilke oppgaver som skal behandles eller kan delegeres til fylkesutvalget, men fylkesutvalget skal ifølge kommuneloven behandle forslag til årsbudsjett, økonomiplan og skatt.

Administrativt ledes fylkeskommunen av en fylkesrådmann.

Oppgaver

Fylkeskommunens viktigste oppgaver er videregående undervisning, drift av en del kulturinstitusjoner og tekniske oppgaver knyttet til veier, kraftproduksjon, næringsutvikling, med mer.

Fylkeskommunen har ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. Ansvaret for driften av sykehus og spesialhelsetjenesten ble overført til staten ved de regionale helseforetakene i helsereformen i 2002.

Gjennom en forvaltningsreform som ble vedtatt av Stortinget i 2007 ble fylkeskommunen tilført enkelte nye oppgaver, blant annet innen forvaltning av veier, innen kultur, forvaltning av marine ressurser, drift av fagskoler og oppgaver på miljøområdet.

Ny inndeling

Fra 1. januar 2020 har Norge 11 fylker. Fram til regionreformen som ble gjennomført i 2018–2020 var det 19 fylker.
Fylker per 2020
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Fra 1.1.2020 har landet følgende fylkesinndeling:

I tillegg fortsetter Oslo som eget fylke.

Historie

Fylkeskommunen har røtter tilbake til formannskapslovene av 1837, som bestemte at ordførerne i herredene i fylket, fylkesmannen og fogdene skulle samles en gang i året for å vedta fylkeskommunens budsjett og behandle andre fylkeskommunale saker.

Men fylkeskommunen spilte en beskjeden rolle helt til 1940. Fylkeskommunen var først og fremst en sekundærkommune – eller kommunenes kommune – som ivaretok oppgaver for kommunene innenfor fylket. Blant annet besto fylkeskommunenes inntekter av en skattlegging av kommunene innen fylket – det som ble kalt for en repartisjonsskatt. I tillegg mottok fylkeskommunene overføringer fra staten, men først og fremst som et ledd i en videre fordeling av finansiell støtte til kommunene.

Etter 1945, og særlig fra rundt 1950, fikk fylkeskommunen stadig flere oppgaver, samtidig med at dens tradisjonelle oppgaver ble langt mer ressurskrevende. Veksten var særlig sterk fra 1964, da bykommunene ble innlemmet i fylkeskommunene. Den tyngste oppgaven etter 1969 var eierskap til og drift av sykehus.

Veksten fortsatte da fylkeskommunene fra 1976 ble en egen selvstendig forvaltningsenhet, og der den sterke koblingen til fylkesmannsembetet som hadde kjennetegnet den fylkeskommunale administrasjon og politiske ledelse siden 1837, opphørte.

Etter reformer av fylkeskommunen i 1976 som selvstendig administrativ enhet, med eget valg til fylkesting, egen beskatningsrett og med en egen administrasjon, ledet av en fylkesrådmann, er statens rolle i styringen av fylkeskommunen blitt noe svekket.

Statens rolle har vært preget av kontroll, tilsyn og veiledning, til dels i regi av fylkesmannen og til dels i regi av de mange regionale statlige sektororganer.

I de første årene etter reformene på midten av 1970-tallet hadde fylkeskommunen en sterk vekst i oppgaver og finanser. På midten av 1980-tallet forvaltet fylkeskommunene om lag 20 prosent av landets samlede offentlige inntekter/utgifter.

Fra slutten av 1980-årene avtok veksten, da flere funksjoner etter hvert ble overført til kommunene og til staten. I dag forvalter fylkeskommunen om lag 5 prosent av totale offentlige utgifter – tilsvarende 2,2 prosent av landets bruttonasjonalprodukt.

Fylkeskommunene har ønsket å begrense de statlige organers kontrollrolle, og den ble også begrenset en del da den nye kommuneloven ble vedtatt i 1992. Forholdet mellom fylket, det vil si statlige organer på dette nivået, og fylkeskommune er imidlertid fortsatt preget av uklarheter og endringer.

Driften av sykehusene og spesialhelsetjenestens øvrige virksomheter ble overført fra fylkeskommunen til staten i 2002.

Fylkeskommunens status diskuteres stadig, og fra tid til annen foreslås det både å nedlegge den og å gjøre fylkeskommunene (fylkene) større. Denne diskusjonen skjøt fart under prosessen om ansvaret for sykehusdriften.

Diskusjonen påvirkes også av at fylkeskommunen står langt svakere i folks bevissthet enn staten og kommunene. Det er et uttrykk for dette at valgdeltakelsen er lavest til fylkestingsvalgene.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (1)

skrev Knut Are Tvedt

I tillegg til Hedmark har nå også Nordland, Nord-Trøndelag og Troms parlamentarisk system, i tillegg til Oslo kommune.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg