Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Sigdal, kommune i Buskerud fylke, omfatter Simoas dalføre fra vannskillet ovenfor Haglebu i nord til Solumsmoen ved grensen til Modum i sør med skog- og fjellområdene på begge sider, blant annet Norefjell i øst og Trillemarka-Rollag Østfjell i vest.

Sigdal ble opprettet som kommune ved innføringen av det lokale selvstyret i 1837. I 1901 ble Krødsherad skilt ut, og kommunen fikk da sine nåværende grenser. Sigdal grenser til Flå i nordøst, Krødsherad i øst, Modum i sørøst og sør, Flesberg i sørvest og Rollag og Nore og Uvdal i vest.

Berggrunnen består i hele kommunen av grunnfjell. I sør, sør for en linje Horgesetervatna-Prestfoss-Glessjøen, består grunnen mest av ulike gneiser. Sentralt i kommunen er det mest granitt, likeledes i Nedre Eggedal. I Nordbygda og i skog- og fjelltraktene på begge sider av Eggedal består berggrunnen hovedsakelig av kvartsitt. I kvartsittområdene finner vi Sigdals høyeste fjell, Gråfjell (1466 moh.) på grensen til Flå i Norefjellsområdet i nordøst og Haglebunatten (1278 moh.) mellom Eggedal og Numedal i nordvest. I granittområdet midt i dalføret ligger Andersnatten (733 moh.) med steil profil og ypperlig utsikt over hele dalføret.

Den øverste delen, Eggedal med Haglebuelva, er trang, og gårdene ligger på sidemorener høyt oppe i liene. Eggedøla renner til Solevatnet (170 moh.). Herfra renner Storelva, som danner sjøen Soneren (103 moh.), og fra Soneren renner Simoa videre ut i Drammenselva ved Åmot i Modum. Dalsidene er bratte, men nedenfor Solevatnet er likevel dalen vid og dekket av leirjord og sandmoer. 

I 2008 ble det ca. 147 km2 store området Trillemarka-Rollagsfjell vernet som naturreservatet, landets største naturreservat.

Bosetningen er jevnt fordelt i hoveddalføret med konsentrasjoner i Eggedal og rundt administrasjonssenteret og eneste tettsted, Prestfoss ved sørenden av Soneren (452 innbyggere 2013). Noe bosetning også i enkelte sidedaler, blant annet i Vestbygda i Eggedal og Greenskogen/Vatnås i sør. Tettstedsandelen av befolkningen var i 2013 13 prosent mot 81 prosent i Buskerud som helhet. Gårdene ligger i dalbunnen og i dalsidene.

Befolkningen i Sigdal har med unntak av 1970-tallet stort sett vist nedgang siden krigen. I tiårsperioden 2004-14 gikk folkemengden tilbake med gjennomsnittlig 0,1 prosent årlig mot en vekst på 1,2 prosent i fylket som helhet.

Viktigste næring i Sigdal etter sysselsetting er, når en ser bort fra offentlig administrasjon og tjenesteyting, industri med 25 prosent av arbeidsplassene i kommunen, 37 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Sigdal har med 11 prosent fylkets største andel sysselsatte i primærnæringene.

Industrien domineres av trelast- og trevareindustri, inkludert møbelindustri, med i alt 58 prosent av industriens sysselsatte 2012. Den største industribedriften i kommunen, Sigdal Kjøkken AS i Nedre Eggedal, er en av landets betydeligste produsenter av kjøkkeninnredninger.

Sigdal er en betydelig jord- og skogbrukskommune med hovedvekt på korndyrking som opptar 55 prosent av jordbruksarealet i kommunen (2010). Ellers er det i kommunen storfehold av betydning, også noe saue- og svinehold. Jord- og skogbruk drives for en stor del i kombinasjon. Avvirkningen i skogene var 2012 68 000 m3 tømmer; av fylkets kommuner hadde bare Ringerike en større avvirkning dette året.

Sigdal er er en svært liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 30 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er tre kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 204 meter.

Turisttrafikken, særlig vinterturismen i Eggedal (Haglebu) og Norefjellsområdet, er av stor økonomisk betydning.

Fv. 287 går gjennom hele dalføret fra Rv. 35 i Åmot i Modum til Eggedal. Herfra går fylkesvei (Fv. 211) nordover til Rv. 7 ved Bromma i Hallingdal. Ved administrasjonssenteret Prestfoss like nedenfor Soneren er det fylkesveiforbindelser til Krøderen i nordøst (Fv. 191) og til Lyngdal i Flesberg (Fv. 134) i sørvest.

Sigdal hører til Sør-Øst politidistrikt, Eiker, Modum og Sigdal tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Midt-Buskerud regionråd sammen med Krødsherad og Modum.

Sigdal kommune tilsvarer de to soknene Eggedal og Sigdal i Eiker prosti (Tunsberg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Sigdal til Buskerud fogderi i Buskerud amt.

For statistiske formål er Sigdal kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 18 grunnkretser:

  • Nerstad: Nes, Kolsrud, Green, Vatnås, Velstad, Støvern, Vad
  • Prestfoss: Ramstad, Kringstad, Nubberud, Båsum, Eidal, Haga
  • Eggedal: Enger, Kopseng, Teige, Hollerud, Vestbygda

Holmen kirke ligger i Prestfoss. Her ligger også Sigdal museum, bygdemuseum for Sigdal, Krødsherad og Modum og med Folkemusikksenteret for Buskerud. Vatnås kirke på Greenskogen er fra 1665 og er rikt dekorert og med særpreget, utskåret inventar. Ved kirken finnes en Olavskilde, som folk langt inn i protestantisk tid oppsøkte.

Maleren og forfatteren Chr. Skredsvig er knyttet til Sigdal. Han bodde på Hagan i Eggedal fra 1894 til sin død i 1924. Maleren Th. Kittelsen hadde sitt hjem i Lauvlia ved Soneren 1900–10. Begge hentet motiver fra området.

Det er alpinbakke på Haglebu øverst i Eggedal.

Kommunevåpenet (godkjent 1983) har et gull treberg mot en blå bakgrunn; illuderer fjellformasjonen Andersnatten.

Navnet. Første ledd i navnet er elvenavnet Simoa, norrønt Sigm eller Sigma, henger kanskje sammen med verbet sige, 'gli'.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.