Flesberg

Faktaboks

landareal:
538 km²
innbyggertall:
2 694
administrasjonssenter:
Lampeland
fylke:
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Buskerud)
innbyggernavn:
flesberging
målform:
bokmål
kommunenummer:
3050 (fra 01.01.2020, tidligere 0631)
høyeste fjell:
Flesebekkble (1272 moh.)

Kommunevåpen

Flesberg stavkirke. Flesberg kirke, opprinnelig en middelaldersk stavkirke, som ble ombygd til korskirke på 1700-tallet. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Flesberg. Numedalen, mot Flesberg. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Flesberg, kommune i Buskerud fylke, nederst i Numedal; består i tillegg til hoveddalføret også av sidedalene, de fleste på østsiden, og Blefjell-området i vest. Numedal går i søndre halvdel av kommunen, sør for Lampeland, i retning sør-nord, lenger nord går dalen sørøst-nordvest. Ved Lampeland fortsetter Lyngdal rett nordover i hoveddalens retning over til Sigdal.

Flesberg kommune ble opprettet ved inføringen av det lokale selvstyret i 1837. I 1939 ble et mindre område overført til kommunen fra Øvre Sandsvær (33 personer), og i 1964 ble to mindre områder overført til henholdsvis Kongsberg (92 personer) og Øvre Eiker (13 personer).

Flesberg grenser i sørvest til Notodden og vest til Tinn, begge i Telemark, i nordvest til Rollag, i nordøst til Sigdal, i øst til Øvre Eiker og i sør til Kongsberg.

Natur

Berggrunnen består av grunnfjell, hard kvartsitt på Blefjell lengst vest i kommunen, for øvrig vesentlig gneis og granitt. Dalbunnen i hoveddalen er flat med tørre furumoer. Numedalslågen faller bare ca. 11 m i kommunen (173–162 moh.). Dalsidene i Flesberg er slakere enn lenger nord. I øst når åsene ca. 700 moh., i vest er dalsiden noe brattere, og fjellene når opp til 1272 moh. på Flesebekkble i østskråningen av Blefjellmassivet. I Lyngdalsområdet er det skogsterreng med godt morenedekke og mange vann.

Flere malmforekomster, bl.a. sølv og kobber som tidligere har vært drevet, bl.a. ved Vinoren vest for Svene, der Kongsberg Sølvverk drev sølvgruve til midten av 1800-tallet og fra 1926 helt til 1956, praktisk talt like lenge som gruvene i Kongsberg.

Bosetning

Det er bosetning i hoveddalen gjennom hele kommunen, men den er noe tettere i sør der Svene sogn har omlag 60 prosent av kommunens befolkning (2014) mot 25 prosent i Flesberg og 15 prosent i Lyngdal. Kommunen har to tettsteder, begge i hoveddalføret, Svene i sør og Lampeland sentralt i kommunen, med henholdsvis 373 og 569 innbyggere (2016), 35 prosent av kommunens folketall. Tettbebyggelse også i Flesberg kirkested i nord.

Flesberg hadde en liten nedgang i folketallet fra krigens slutt frem til 1970-tallet. Deretter fulgte en periode med stagnasjon, men siden århundreskiftet har folketallet vist vekst, i tiårsperioden 2007-17 med gjennomsnittlig 0,7 prosent årlig mot 1,2 prosent i Buskerud og 0,3 prosent i de tre numedalskommunene som helhet i denne perioden.

Næringsliv

Viktigste næringer i Flesberg er, dersom en unntar offentlig administrasjon og tjenesteyting, bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning og varehandel/overnattings- og serveringsvirksomhet med henholdsvis 15 og 17 prosent av kommunens arbeidsplasser (2015), førstnevnte har 23 prosent inkludert industrien. Primærnæringene hadde dette året 8 prosent av Flesbergs arbeidsplasser

Flesberg er en viktig skogkommune med en avvirkning på 55 500 m3 (2015). Skogbruket drives mye i kombinasjon med jordbruk. Korndyrkingen, som opptar 46 prosent av jordbruksarealet, er sammen med husdyrhold viktigste driftsform.

Industrien er helt dominert av trevareindustri med 81 prosent av industriens sysselsatte (2014), blant annet Moelven Numedal Bruk på Flesberg. For øvrig merkes bergverksdrift og metallvareindustri med henholdsvis 10 og fem prosent av industriens arbeidsplasser. Industrivirksomheten er lokalisert til Svene, Lampeland og særlig Flesberg.

Flesberg er er en svært liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 68 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er tre kraftverk i kommunen, største verk er Vrenga med 59 GWh.

Stor turisttrafikk på Blefjell med mange turisthytter og private hytter.

Av de bosatte yrkestakerne i Flesberg arbeider 57 prosent utenfor kommunen (2015) herav 38 prosent i Kongsberg, fem prosent i Numedal for øvrig og seks prosent i Drammensområdet (Drammen, Øvre og Nedre Eiker, Modum, Lier og Røyken).

Samferdsel

Rv. 40 (Larvik–Kongsberg–Geilo) går gjennom Flesberg. Fylkesveier fra henholdsvis Lampeland (Fv. 134) og Flesberg (Fv. 100) til Lyngdal. Herfra går Fv. 134 videre til Prestfoss i Sigdal og Fv. 63 til Skotselv i Øvre Eiker. Fv. 96 går fra Svene via Lurdalen til Kongsberg. Flere private veier fra Fv. 98 på østsiden av Numedalslågen i Flesberg fører opp til østskråningen av Blefjell.

Numedalsbanen (Kongsberg–Rødberg) ble nedlagt 1989; det drives dressinkjøring i turistsesongen ovenfor Flesberg stasjon. I 2013 ble godstrafikken (transport av tømmer og flis) gjenopptatt på strekningen Kongsberg-Flesberg stasjon.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Flesberg hører til Sør-Øst politidistrikt, Kongsberg og Eiker tingrett og Borgarting lagmannsrett. Flesberg kommune svarer til de tre soknene Flesberg, Lyngdal og Svene i Kongsberg prosti (Tunsberg bispedømme) i Den norske kirke.

Kommunen er med i regionrådet Kongsbergregionen sammen med Hjartdal, Kongsberg, Nore og Uvdal, Notodden, Rollag og Tinn.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Flesberg til Numedal og Sandsvær fogderi i Buskerud amt.

Delområder og grunnkretser i Flesberg

For statistiske formål er Flesberg kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 12 grunnkretser: Botnan, Ingeborgrud, Lampeland, Svene, Håvardsrud, Gåsum, Snaprud, Kjennerud, Stuvstad, Lyngdal, Lande og Førli.

Historikk og kultur

Gårdsnavnet Koppangen ved Svene kirke tyder på at det her var markedsplass i vikingtiden. Dåset bygdetun med 20 gamle hus i Flesberg. På Strand i Lyngdal ble landets første forsøksstasjon for skogkultur opprettet 1898.

Flesberg kirke, opprinnelig middelaldersk stavkirke, ble ombygd til korskirke i 1735. Vestportalen i middelalderdelen er delvis bevart. Til inventaret hører bl.a. prekestol fra 1690-årene. Svene kirke er en laftet korskirke fra 1738. Smijernarbeider fra en tidligere stavkirke er bevart på skipets vestportal. Altertavlen har maleri fra 1696, døpefonten er fra 1730-årene. Lyngdal kirke er opprinnelig fra 1690-årene, utvidet til laftet korskirke i 1730-årene. Innvendig er det bevart malte dekorasjoner, de eldste fra 1697. Altertavlen fra 1633 har tidligere stått i Kongsberg kirke.

Vest for Svene ligger Vinoren sølvgruver som var i drift helt til 1956, se Kongsberg Sølvverk.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1989) har to sølv tømmerklaver, rygg mot rygg, mot en grønn bakgrunn; symboliserer tømmerdrift og skogbruk.

Navnet kommer av fles, ‘skjær’, her brukt om fjellknatter og berg som stikker opp av jorden.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Flatin, T.: Flesberg: fraa dei eldste tidir til no, 1917–47, 4 b., Finn boken
  • Vinger, Sigurd: Flesberg-boka: bustad og ætt, 1989-, 7 b., isbn 82-991846-0-6, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg