Faktaboks

Administrasjonssenter
Lierbyen
Fylke
Buskerud
Innbyggertall
28 470 (2024)
Landareal
282 km²
Høyeste fjell
Bomlekollene (632 moh.)
Innbyggernavn
liung
Målform
bokmål
Kommunenummer
3312 (fra 2024, tidl. 3049 og 0626)

Kommunevåpen

Kart: Lier kommune i Buskerud
Lier kommune i Buskerud fylke.
Kart: Lier kommune i Buskerud
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Lier er en kommune i Buskerud fylke. Den omfatter Lierdalen mellom Holsfjorden, Tyrifjordens sørøstre arm i nord, og Drammensfjorden i sør, likeledes søndre del av Holsfjorden, samt skogtraktene på begge sider. Disse utgjør deler av henholdsvis Drammensmarka/Finnemarka i vest og Oslo Vestmark (se Vestmarka) og Kjekstadmarka i øst.

Lier ble opprettet som kommune i 1837 da det lokale selvstyret ble innført. Siden har kommunen hatt flere grenseendringer. Alt i 1843 ble Strømsgodset utskilt og overført til Skoger i Vestfold. I 1870 skjedde den første overføringen til Drammen (omfattet 772 innbyggere), men det skulle gå mange år før den neste kom, Åssiden med 2704 innbyggere, som ble overført i 1951. I 1953 fikk så Lier overført et ubebygd område fra Hole. Sine nåværende grenser fikk Lier i 2000 etter en mindre grensejustering mot Asker og daværende Røyken.

Lier grenser til Asker og Bærum kommuner i Akershus fylke i øst, mot Drammen i sørvest og vest, Øvre Eiker i vest, Modum i nordvest og nord og Hole i nordøst.

Natur

Kjekstadmarka
Småvanna i Kjekstadmarka, Lierskogen
Kjekstadmarka
Lierdalen
Lierdalen sett fra vest
Lierdalen

Sentralt gjennom kommunen går den vide og veldyrkede Lierdalen som strekker seg fra Drammensfjorden nordover til Holsfjorden. Berggrunnen i nordre del av dalen er omdannede kambrosiluriske sedimenter (blant annet leirskifer og kalkstein) som forvitrer lett og gir godt jordsmonn. Også på vestbredden av Holsfjorden er det kambrosiluriske skifere og kalkstein. Lenger sør i Lierdalen er sedimentene slitt vekk og de permiske dyperuptivene blottlagt.

Lierdalen er omgitt av høyereliggende skogkledde områder på begge sider. Berggrunnen består av Oslofeltets lavaer i nordøst, for øvrig dypbergarter (granitt, syenitt). På østbredden av Holsfjorden og nordre del av Lierdalen ligger lavaen over de løsere kambrosiluriske avsetningene og danner bratte åskanter. De høyeste åsene finner en i nordvest, opp til cirka 620 meter over havet (på sørskråningen av Bomlekollen som har høyeste topp, 632 meter over havet, i Modum).

Midt i Lierdalen ligger Eggemorenen, en mektig israndavsetning, og i nord ender dalen i Syllingmorenen om lag 150 meter over havet, som sperrer Holsfjorden (63 meter over havet). Hele Lierdalen opptil 150–180 meter over havet har ligget under havet i istiden, og de marine avsetningene her har skapt god dyrkingsjord.

Klima

Lier
Fosskollen bygdeborg

Kaldeste måned er januar med normal på 2,9 °C, og varmeste måned er august med normal på 17,1 °C. Målingene er gjort ved Lier målestasjon.

Bosetning

Lierdalen er forholdsvis tett befolket i nedre del og i lia mot øst, likeledes Lierstranda. Kommunen har hatt en stor befolkningsvekst helt siden andre verdenskrig, og folketallet var allerede midt på 1980-tallet dobbelt så stort som ved krigens slutt (basert på dagens grenser). I tiårsperioden 2007–2017 økte folketallet med gjennomsnittlig 1,5 prosent årlig i Lier mot 1,2 prosent i tidligere Buskerud fylke. Den langvarige og betydelige veksten i folketallet må i stor grad ses i lys av nærheten til Drammen og Oslo.

Ifølge Statistisk sentralbyrås definisjon er det åtte tettsteder i Lier. Tettstedene er til sammen 14,0 km², og omfatter 5 prosent av arealet i kommunen.

Tettsted Innbyggere Andel* Areal
Drammen ¹ 13 762 48 % 8,6 km²
Tranby 5 312 19 % 2,2 km²
Oslo ² 2 547 9 % 1,7 km²
Sylling 768 3 % 0,6 km²
Askgrenda 523 2 % 0,2 km²
Oddevall/Sjåstad 432 2 % 0,4 km²
Fagerliåsen/Poverud 395 1 % 0,3 km²
Nordal 351 1 % 0,2 km²
Sum 24 090 85 % 14,0 km²

* Andelen av innbyggerne i Lier kommune som bor i tettstedet.

¹ Tettstedet Drammen omfatter deler av 5 kommuner (Drammen, Lier, Øvre Eiker, Asker, Holmestrand). Den delen av tettstedet Drammen som ligger i Lier kommune omfatter 11 prosent av innbyggerne og 16 prosent av arealet i tettstedet.

² Tettstedet Oslo omfatter deler av 9 kommuner (Oslo, Bærum, Asker, Lillestrøm, Lørenskog, Nordre Follo, Rælingen, Nittedal, Lier). Det er bare en liten del av tettstedet som ligger i Lier kommune (2547 innbyggere).

Kart over Lier kommune
Kart over Lier kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Næringsliv

Lier
Fruktdyrking i Lier

Av kommunens arbeidsplasser er 14 prosent i industri, 28 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning, mens 23 prosent er i næringsgruppen varehandel/overnattings- og serveringsvirksomhet (2015). Til tross for det betydelige jordbruket som drives i Lier, har primærnæringene bare to prosent av arbeidsplassene i kommunen.

I Liers jordbruk er hovedvekten lagt på hagebruk og korndyrking, og 58 prosent av jordbruksarealet i kommunen er åker og hage (2016). Kommunen har størst areal under glass/plast av landets kommuner, nest størst grønnsakareal i alt (etter Østre Toten), og har det tredje største arealet til både frukt og bær av landets kommuner. Av arealet til åker/hage nyttes 43 prosent til korndyrking og 37 prosent til grønnsaker på friland (2016). Lier har også atskillig husdyrhold, vesentlig storfe og sau, og særlig i de øvre delene av Lierdalen. Lier har det høyeste storfetallet blant kommunene i nedre (søndre) del av Buskerud (2016). Skogsdriften er for det meste knyttet til gårdene, og skogavvirkningen i 2020 utgjorde 39 060 kubikkmeter.

Den viktigste industribransjen er verkstedindustrien med 65 prosent av industriens sysselsatte i Lier (2014), av dette særlig maskinindustri (blant annet Aker Solutions). Andre viktige industribransjer er næringsmiddelindustri, gummi-, plast- og mineralsk industri og kjemisk industri med henholdsvis 15, 10 og 5 prosent av industriens arbeidsplasser i 2014.

Lier har relativt beskjeden vannkraftproduksjon. De fem vannkraftverkene i kommunen produserer til sammen 11,9 gigawattimer i året (gjennomsnitt 1993-2020). Det største kraftverket er Tronstad (i drift fra 2012), som står for omtrent seksti prosent av vannkraftproduksjonen. Andre viktige kraftverk er Grytefoss (1907) og Svarttjern (2008). Mykleby Maskin er hovedeier av rundt nitti prosent av vannkraftproduksjonen i kommunen. Nest største eier er Å Energi Vannkraft med rundt ni prosent.

En stor del av de befolkningen i Lier har arbeid utenfor kommunen; i 2015 gjaldt dette 64 prosent av de bosatte yrkestakerne. Viktigste arbeidsstedskommuner er kommunene i Drammens-området med 23 prosent (19 prosent i Drammen alene), Asker/Bærum med 19 prosent og Oslo med 15 prosent av yrkestakerne (2015).

Samferdsel

Lierutsikten fra Lierbakkene
Utsikt over Lier fra Lierbakkene
Lierutsikten fra Lierbakkene

Lier har jernbaneforbindelse med Oslo og Drammen (Drammenbanen) via Lieråsen tunnel, Norges nest lengste jernbanetunnel med en lengde på 10 723 meter.

E18 (Stockholm-Oslo-Kristiansand) går som motorvei gjennom kommunen. E134, Frogn-Haugesund, fører fra E18 sørøstover til Røyken og Hurum i Asker med forbindelse videre via Oslofjordtunnelen til E6. Fylkesvei 285 går gjennom Lierdalen til Skaret (Hole) der den møter E16 (Oslo-Sandvika-Bergen). Fylkesvei 284 går fra Sylling langs Tyrifjordens sørside til Vikersund, og fylkesvei 282 går fra Brakerøya til Asker (følger traseen til tidligere E18) forbi Lierutsikten i Lierbakkene.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

I Lier ligger St. Hallvard videregående skole og Lier videregående skole (omfatter blant annet tidligere Statens gartnerskole på Jensvoll). Sykehuset Buskerud har sin psykiatriske avdeling i Lier. Her ligger også Bergfløtt behandlingssenter.

Lier hører til Sør-Øst politidistrikt, Buskerud tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Lier kommune svarer til de fire soknene Frogner, Sjåstad, Sylling og Tranby i Drammen prosti (Tunsberg bispedømme) i Den norske kirke.

Kommunen er med i regionrådet Drammensregionen sammen med Drammen og Øvre Eiker.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Lier til Buskerud fogderi i Buskerud amt.

Delområder og grunnkretser i Lier

For statistiske formål er Lier kommune (per 2016) inndelt i ti delområder med til sammen 63 grunnkretser:

 • Høvik: Nøste 1–3, Hasselbakken, Vivelstad, Kjellstad, Stoppen, Lierstranda, Frydenlund, Vitbank, Haga
 • Hegg: Grette, Frogner, Renskaug, Eikenga, Lierbyen, Gommerud, Haskoll, Lier sykehus, Utsikten, Reistadåsen, Reistad, Viker, Valle
 • Egge: Landfall, Egge, Ringstad, Meren
 • Sjåstad: Sjåstad, Oddevall, Gifstad, Vefferstad
 • Solberg: Fagerliåsen, Øverskogen, Hørte, Sylling N, Sylling S, Tveiten
 • Nordal: Grøtte, Sørsdal, Hennum, Tranby
 • Hallingstad: Overn, Tranby 2, Tranby senter
 • Lierskogen: Ø Kjenner, V Kjenner, Gjellebekk, Ovenstad, Rype, Sagvolden
 • Gullaug: Gilhusodden, Huseby, Sørum, Kunterud, Linnes, Gullaug, Engerstad
 • Hennummarka: Tranby 3a, Tranby 3b, Tranby 3c, Tranby 3d

Historikk og kultur

Lier
Husebyhaugen
Lier
Paradisbakkene

Hallvard av Huseby i Lier ble drept rundt 1043, og senere gjort til helgen (St. Hallvard). Ved Huseby gård er det rester etter tidlig bosetting med rundt 100 gravhauger og -røyser. Fosskollen bygdeborg fra folkevandringstiden ligger på østsiden av Lierdalen. Slaget ved Hørte bro i 1178 var et gjennombrudd for Sverre og birkebeinernes kamp om kongemakten. Gjellebekk skanse på Lierskogen stoppet Karl 12s angrep på Norge i 1716; Grenaderløpet arrangeres til minne om dette.

I 1721 fikk Lier, som første bygd i landet, fast allmueskole. På Gjellebekk ble det drevet marmor- og kalksteinsbrudd på 1700- og 1800-tallet (se Gjellebekkmarmor); det ble blant annet levert store mengder stein til Frederikskirken i København. Den åtte meter høye obelisken på plassen ble reist til ære for kong Fredrik 5. ved hans besøk i 1749.

Fra Lierbyen til Tranby går Paradisbakkene forbi Lier bygdetun. De er en del av av en av den første kjøreveien fra Drammen til Oslo.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1970) har fem sølv roser og fem sølv knopper mot en rød bakgrunn; symboliserer fruktdyrking.

Navnet er flertall av li, ‘dalskråning’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Borgen, Per Otto: Lier bygdeleksikon, 1997, isbn 82-91649-03-0
 • Broe, Unni og Skogstad, Solrun: "Smukt bebyggede gaarder" : bygningshistorie i Lier, 2000, isbn 82-990409-3-0
 • Fladby, Rolf med flere: Liers historie, 1953–1977, sju bind, isbn 82-990409-2-2
 • Jacobsen, John Willy: Kjære Lier : streiftog gjennom kommunens utvikling på 1900-tallet, 2007, isbn 978-82-991196-6-5

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg