Hole

Faktaboks

Landareal
135 km²
Innbyggertall
6 799 (2021)
Administrasjonssenter
Vik
Fylke
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Buskerud)
Innbyggernavn
holeværing
Målform
bokmål
Kommunenummer
3038 (fra 01.01.2020, tidligere 0612)
Høyeste fjell
Mørkreiåsen (574 moh.)

Kommunevåpen

Utsikt over Tyrifjorden fra «Kongens utsikt» på Krokskogen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt i 2005–2007.

Av /KF-arkiv ※.
Kart
Av /Store norske leksikon ※.
Grønnsakdyrking er viktig i Hole
Grønnsakdyrking i Hole
Halvdanshaugen er et viktig kulturminne
Halvdanshaugen
Mo gård

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Hole er en kommune i Viken fylke, på Ringerike. Hole omfatter østsiden av Tyrifjorden med Krokskogen, del av Oslomarka, i øst og Holehalvøya (Røysehalvøya) i vest, mellom Tyrifjordens to nordgående armer.

Hole ble opprettet som kommune ved innføringen av det lokale selvstyret i 1837. Fra kommunen ble området vest for Tyrifjorden, Tyristrand, utskilt i 1916. Hole hadde mindre grensejusteringer mot Norderhov i 1948 og Lier i 1953. Kommunen var i perioden 1964–1976 del av Ringerike kommune. Frem til 2020 lå Hole i Buskerud fylke.

Natur

Krokskogen utgjør et høytliggende, skogkledd skogområde som for størstedelen er dekket av permiske lavabergarter. Disse harde basaltene ligger over eldre og løsere kambrosiluriske lag ved Tyrifjorden og danner bratte skrenter ned mot disse. Flere av lavaåsene når over 500 meter over havet. Holes høyeste punkt finner en lengst øst i kommunen, på grensen til Ringerike. Her når Mørkreiåsen, en ås bestående av syenitt, en permisk dypbergart, 574 meter over havet.

De kambrosiluriske lagene (kalkstein og leirskifer) og en noe yngre, rød sandstein (ringerikssandstein) utgjør berggrunnen på hele Holehalvøya mellom Steinsfjorden og Tyrifjordens hoveddel.

I lavlandet er det atskillige løsavsetninger som danner grunnlaget for et betydelig jordbruk. I Hole finnes flere naturreservater, blant annet Hurumåsen (kalkfuruskog) og Ullerntangen (geologiske naturminner). Det er et landskapsvernområde på Biliåsen.

Klima

Kaldeste måned er januar med normal på –4,0 °C, og varmeste måned er juli med normal på 16,9 °C. Mest nedbør er det i august med normal på 99,4 millimeter, og minst er det i februar med normal på 18,7 millimeter (Hverven målestasjon).

Bosetning

Bosetningen er særlig konsentrert til de lavereliggende strøkene på Holehalvøya i nordvest. Av Holes befolkning bor 72 prosent i dette området mot 28 prosent i østre del, øst for Tyrifjorden/Steinsfjorden (2016).

Kommunen har fem tettsteder; disse er (innbyggertall fra 2016): Sundvollen (1134) i østre del av kommunen og Steinsåsen (1909), Gomnes (372), Kroksund (350) og Holes del av Helgelandsmoen (525) i vestre del. I alt bodde 63 prosent av Holes befolkning i tettsteder i 2016 mot 81 prosent i Buskerud. Andre viktige tettbebyggelser i Hole er administrasjonssenteret Vik og det nærliggende boligområdet Løken.

Hole har på grunn av sin nærhet til Hønefoss og Oslo hatt en praktisk talt kontinuerlig befolkningsvekst siden 1950-tallet, og folketallet ble doblet fra første halvdel av 1960-tallet til 2014. I tiårsperioden 2007–2017 økte folketallet med gjennomsnittlig 2,2 prosent årlig mot 1,2 prosent for Buskerud som helhet.

Næringsliv

Etter offentlig administrasjon og tjenesteyting, som hadde 49 prosent av kommunens arbeidsplasser i 2015, hadde næringsgruppen varehandel/overnattings- og serveringsvirksomhet størst andel av Holes arbeidsplasser med 18 prosent. Primærnæringene hadde dette året 6 prosent av arbeidsplassene og industrien 4 prosent, 13 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning.

Den beskjedne industrien i kommunen består helt overveiende av verkstedindustri. Jordbruket i Hole er betydelig, med vekt på kornproduksjon og hagebruk, særlig fruktdyrking. Av jordbruksarealet er 92 prosent åker og hage, og av åkerarealet nyttes 83 prosent til korn og oljevekster (2010). I Hole ligger Stein gård, som var Buskeruds største, med rundt 1200 dekar dyrket mark. Skogavvirkningen i 2020 utgjorde 22 721 kubikkmeter.

Av Holes bosatte yrkestakere har hele 68 prosent arbeid utenfor kommunen (2015), særlig i Ringerike, Oslo og Bærum der henholdsvis 26, 16 og 14 prosent av yrkestakerne har arbeid. Ytterligere tre prosent av yrkestakerne har arbeid i Drammensområdet, og samme andel har også Asker.

Samferdsel

E16 (Oslo-)SandvikaHønefossFilefjellBergen går over Sollihøgda, langs Tyrifjordens østside, over Kroksund og til Hønefoss. Ved Skaret på nordsiden av Sollihøgda tar fylkesvei 285 av til Lier og Drammen. Hole har hyppige bussforbindelser til Oslo og Hønefoss.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Den militære virksomheten i Hole (Helgelandsmoen) ble avviklet i 2005. Området er senere blitt boligområde og næringspark.

Hole hører til Sør-Øst politidistrikt, Ringerike, Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Hole kommune svarer til soknet Hole i Ringerike prosti (Tunsberg bispedømme) i Den norske kirke.

Kommunen er med i regionrådet Ringeriksregionen sammen med Ringerike.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Hole til Ringerike og Hallingdal fogderi i Buskerud amt.

Delområder og grunnkretser i Hole

For statistiske formål er Hole kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 16 grunnkretser:

  • Stein: Steinsfjerdingen, Brenna, Steinsåsen, Blomshøgda/Vik, Kroksund
  • Sundvollen: Sundvollen, Elstangen/Haglund, Nes/Sønsterud, Sollihøgda, Krokskogen
  • Røyse: Helgelandsmoen, Stadum/Gomnes, Svingerud/Svendsrud, Fjeld/Hundstad, Vestre Ruud/Leine, Bønsnes/Svarstad

Historikk og kultur

Hole har mange rike historiske minner, flere steinalderfunn. Ifølge sagaen skal HalvdanshaugenStein gård romme Halvdan Svartes hode. På Storøya finnes flere fredede bygninger, galleri (Storøen gård); populær golfbane. På Frognøya holdt ribbungene til på 1200-tallet. På Bønsnes skal Sigurd Syrs kongsgård ha ligget, der Olav den hellige trolig vokste opp. Bønsnes kirke, trolig bygd rundt år 1200, er ombygd flere ganger. Hole kirke ble oppført rundt 1200 og utvidet på 1600-tallet. Den ble rammet av lynnedslag i 1943 og brant helt ned. Kirken ble gjenreist i 1950 og middelalderdelen ble beholdt som kapell inntil det nye kirkeskipet.

På gården Mo står en bauta over dikterpresten og eventyrsamleren Jørgen Moe (1813–1882), som var født og oppvokst der.

I kommunen ligger flere campingplasser og overnattingssteder. Sundvollen hotell, tidligere skysstasjon, har over 300 års tradisjon som overnattingssted. Vik skysstasjon er fredet. Mo gård på Holehalvøya er Jørgen Moes ættegård, med bautastein over dikterpresten.

AUF har leirsted på Utøya i Tyrifjorden. Dette huskes som åsted for den verste terrorhandlingen i nyere norsk historie 22. juli 2011.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1985) har fire gull kroner, plassert over hverandre, mot en rød bakgrunn; symboliserer kongetilknytning.

Navnet er opprinnelig navnet på prestegården, norrønt Hólar, flertall av hóll, ‘rund høyde’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Bakke, Gudmund: Hole bygdebok, 2001–, fire bind, isbn 82-993498-3-4, Finn boken

Kommentarer (2)

skrev Svein Askheim

uttrykket "en av de verste drapssakene i nyere norsk historie" bør endres til "det verste massedrapet" eller "den verste terrorhandlingen" i Norge.

skrev Geir Thorsnæs

Ingen innvending til den foreslåtte formuleringen. Retter denne.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg