Drammen

Faktaboks

Landareal
137 km²
Innbyggertall
68 713
Administrasjonssenter
Drammen

Kommunevåpen

Drammen. Kart over Drammensdalen.

Drammen av /Store norske leksikon ※. Gjengitt med tillatelse

Plassering i Buskerud fylke.

av . Begrenset gjenbruk

Drammen. 1) Drammens Teater. 2) Rådhus. 3) Bragernes kirke. 4) Drammens kunstforening, bibliotek. 5) Sykehus. 6) Fylkeshuset. 7) Jernbanestasjon. 8) Busstasjon. 9) Strømsø kirke. 10) Drammenshallen 11) Friluftsbad. 12) Drammens Museum. 13) Strømsgodset kirke.

Drammen av /KF-arkiv ※. NLOD (Norsk lisens for offentlige data)

Drammen. Fra Bragernes torg med Bragernes kirke, oppført 1871 i nygotisk stil, og de to tårnbygningene, den gamle brannstasjonen til venstre og det gamle rådhuset til høyre. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Drammen av /KF-arkiv ※. Gjengitt med tillatelse
Kart av /Store norske leksikon ※. Gjengitt med tillatelse

Drammen er en kommune sørøst i Buskerud fylke, innerst i Drammensfjorden. Kommunen omfatter de rundt sju nederste kilometerne av Drammenselva og en tilsvarende strekning av Drammensfjordens sørbredd utenfor elvemunningen, i tillegg skogstrekninger på både sør- og nordsiden av elva (Drammensmarka).

Drammen fikk sine nåværende grenser i 1964 da Skoger kommune ble overført fra Vestfold. I sørøst grenser Drammen til Svelvik, i sør til Sande og i sørvest til Hof, alle i Vestfold. I vest grenser Drammen til Nedre Eiker og i nord og øst til Lier.

Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommuner har gjort vedtak om å slå seg sammen til Drammen kommune med virkning fra 1. januar 2020 i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble godkjent av Stortinget i juni 2017.

Natur

Fra Skimten i Drammens marka av . Gjengitt med tillatelse

Berggrunnen i kommunen hører i sin helhet til Oslofeltet. Drammensdalen med Drammenselva går dypt nedskåret i permiske dypbergarter (syenitt, granitt med mer) som når 554 moh. i nord (Skimtheia) og 558 moh. i sør (Annevannshøgda). Innerst i Drammensfjorden, på nordsiden, er det et område med lavaer (rombeporfyr og basalt). Dette gjelder også et mindre område helt sørvest i kommunen.

Under de magmatiske bergartene er det blottlagt kambrosiluriske sedimentbergarter i et belte litt sør for Drammensdalen, fra grensen mot Nedre Eiker forbi Konnerud og i dalen herfra og sørover til Skoger og Sande.

Det er større sammenhengende løsavsetninger som marin leire, sand og grus under cirka 200 meter i Drammensdalen, likeledes i de lavere delene av Konnerud-området. Også i kambrosilurområdene over dette nivået er det et godt jordsmonn gjennom forvitring av berggrunnen, som her hovedsakelig består av kalkstein og leirskifer.

Bosetning

Ypsilon bro av . CC BY SA 3.0

Den bymessige bebyggelsen strekker seg vest–øst på begge sider av Drammenselva, likeledes østover langs fjorden. Den bymessige bebyggelsen strekker seg også sørover langs Vestfoldbanen og E18 gjennom Kobbervikdalen til Skoger, likeledes til Konnerud.

Den første bydannelsen oppstod ved munningen av Drammenselva, Bragernes nord for munningen og Strømsø sør for denne. Byens folketall vokste gjennom hele 1800-tallet, særlig i siste halvdel, da det ble anlagt en rekke treforedlingsbedrifter. Veksten var mer moderat etter 1900. Innenfor Drammens nåværende grenser har det med unntak av 1970-tallet vært kontinuerlig vekst i folketallet siden krigen, i tiårsperioden 2007–2017 med gjennomsnittlig 1,5 prosent årlig mot 1,2 prosent i Buskerud som helhet.

Tettstedet Drammen strekker seg inn i Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Røyken og Sande og hadde i 2016 i alt 115 137 innbyggere og er med dette det femte største av landets tettsteder regnet etter folketall. Innenfor Drammens grenser bor 66 466 personer eller 98 prosent av befolkningen i tettsteder (2016).

Næringsliv

Drammen har tradisjonelt vært en industriby, men byens arbeidsplasser er i dag preget av offentlig administrasjon og tjenesteyting (37 prosent av byens arbeidsplasser 2015), handels- og servicevirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting. Etter offentlig administrasjon og tjenesteyting hadde varehandel/overnattings- og serveringsvirksomhet og finansieringsvirksomhet/forretningsmessig og privat tjenesteyting høyest andel av arbeidsplassene, henholdsvis 19 og 18 prosent i 2015. Til sammenligning hadde industrien seks prosent av arbeidsplassene, 15 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Den sterke nedgangen i industrien illustreres ved at andelen industrisysselsatte i Drammen i 1980 var 27 prosent, 21 prosentandeler høyere enn i 2015.

De viktigste industribransjene i Drammen var i 2014 verkstedindustrien med i alt 63 prosent av industriens arbeidsplasser; viktigst er maskinindustri og data- og elektrisk utstyrsindustri (blant annet ABB AS) med henholdsvis 21 og 28 prosent. Andre viktige industribransjer er nærings- og nytelsesmiddelindustri (blant annet Aass Bryggeri), papir-/papirvareindustri og oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri med henholdsvis 14, 5 og 4 prosent av arbeidsplassene i industrien (2014).

Siden 1960-årene har engroshandelen vist vekst som følge av økt import; viktigst er bilimporten over Drammen Bilhavn på Holmen. En stor del av engroshandelen er lokalisert til de store flatene langs Drammenselva og fjorden like utenfor munningen. Drammen er et viktig handelssenter for hele byområdet med blant annet flere større kjøpesentre.

Av kommunens areal er 10 prosent dyrket mark og 70 prosent skog. Av jordbruksarealet nyttes 57 prosent til kornproduksjon og 37 prosent til slåtteland og beite (2012). Jordbruksarealene finnes overveiende i Skoger; atskillig skogbruk. Selvik Bruk og Drammen kommune har de største skogeiendommene i kommunen, med henholdsvis 23,5 km² og 16 km².

I Drammen utkommer Drammens Tidende og Dagsavisen Fremtiden.

Samferdsel

Drammen. Drammen sett mot sørøst. I forgrunnen Bybrua over Drammenselva mellom Bragernes og Strømsø. Midt i bildet Holmen, som bl.a. rommer den store importhavnen for biler. I bakgrunnen Drammensfjorden.

av . Begrenset gjenbruk

Gjennom Drammen går Sørlandsbanen over Kongsberg, Bergensbanen over Hokksund/Hønefoss og Vestfoldbanen via vestfoldbyene til Skien/Porsgrunn. To nye jernbanebroer fører fra 1996 over Drammenselva, Strømsøbrua og Bragernesbrua, og dette var siste etappe i fullføringen av dobbeltsporet mellom Oslo og Drammen. På denne strekningen går det hyppige lokaltog til Oslo, Kongsberg og Oslos østre omegnskommuner (lokaltogforbindelsene Kongsberg–Drammen–Oslo–Eidsvoll og Drammen–Oslo–Jessheim–Dal). Drammen har intercitytog til vestfoldbyene og Skien og til Hamar/Lillehammer (Skien–Oslo–Lillehammer) og regiontog til Kristiansand og Stavanger, samt til Bergen over Hønefoss. Drammen er også endestasjon for flytoget til Gardermoen.

E18 (Stockholm–Ørje–Oslo-Kristiansand) er hovedforbindelsen til Oslo og vestfoldbyene. Den passerer bysenteret i høybro. Fra E18 i Lier går Oslofjordforbindelsen (Rv. 23) til Vassum i Frogn på E6. Fra E18 i bysenteret fører E134 vestover på sørsiden av Drammenselva til Hokksund og Kongsberg og videre til Haugesund. På nordsiden av elva går Fv. 283 via Bragernestunnelen under Drammen sentrum til Hokksund hvorfra Rv. 35 går nordover til Hønefoss. På vestsiden av Drammensfjorden går Fv. 319 til Svelvik og videre langs fjorden til Sande i Vestfold. Endelig merkes Fv. 285 fra E18 i Lier til E16 i Skaret mellom Sollihøgda og Sundvollen.

Et tett bussnett knytter Drammen bysenter til resten av byen og de nærliggende kommunene. Både den sentrale busstasjonen og jernbanestasjonen ligger på Strømsø tett inntil elva.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Drammen er sete for fylkesmannen og den fylkeskommunale administrasjonen i Buskerud, fylkesmannen på Strømsø og fylkeskommunen på Bragernes. Også den kommunale administrasjonen og Sykehuset Buskerud ligger på Bragernes. Drammen har to fylkeskommunale videregående skoler, Drammen og Åssiden.

Universitetet i Sørøst-Norge ligger på Grønland like vest for Strømsø torg (Campus Drammen). Her finner en også Drammens Museum, likeledes Buskerud fylkesbibliotek og det kommunale biblioteket som er samlokalisert med høgskolebiblioteket under navnet Drammensbiblioteket.

På Strømsø ligger idrettsanlegget Marienlyst og Drammenshallen, en flerbrukshall som brukes til idrettsarrangementer, konserter og messer. I nærheten av Marienlyst ligger Danvik Folkehøgskole, en privat folkehøyskole med særlig vekt på mediefag og estetiske fag.

Drammen hører til Sør-Øst politidistrikt, Drammen tingrett og Borgarting lagmannsrett. Kommunen er med i regionrådet Drammensregionen sammen med Nedre Eiker, Sande, Svelvik og Øvre Eiker.

Drammen kommune svarer til de åtte soknene Bragernes, Fjell, Konnerud, Skoger, Strømsgodset, Strømsø, Tangen og Åssiden i Drammen prosti i Tunsberg bispedømme i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Drammen til Buskerud fogderi i Buskerud amt.

Delområder og grunnkretser i Drammen

For statistiske formål er Drammen kommune (per 2016) inndelt i ti delområder med til sammen 206 grunnkretser. Delområdene er:

 • Åssiden
 • Øren-Underlia
 • Bragernes sentrum
 • Fjellheim
 • Gulskogen-Sundhaugen
 • Strømsø
 • Tangen-Åskollen
 • Danvik-Fjell
 • Skoger
 • Konnerud

Historikk og kultur

Drammen er skapt av tømmeret og Drammenselva. Beliggenheten ved vassdraget og tømmerresursene i de omliggende områdene gav grunnlag for industri og annet næringsliv, og allerede på 1200-tallet vokste det opp strandstedsbebyggelse på begge sider av Drammenselvas munning. På 1500-tallet hadde Drammensvassdraget omfattende tømmerfløting, og ved fossene ble det bygd sagbruk, og Norges viktigste trelasthavn for sin tid ble anlagt her. Omkring 1600 omtales Bragernes som ladested, og i 1715 fikk ladestedene Bragernes og Strømsø hver for seg kjøpstadsrettigheter. I 1811 ble Bragernes og Strømsø slått sammen til kjøpstaden Drammen.

Treforedlingsindustrien vokste frem på slutten av 1800-tallet og erstattet etter hvert handelen med trelast som viktigste næringsvei. Omkring år 1900 og frem til cirka 1920 hadde Drammen sin økonomiske storhetstid. I årene 1914–1920 utgjorde trevareindustriens produkter om lag 95 prosent av Drammens samlede eksportverdi. I mellomkrigsårene begynte nedgangen i treforedlingsindustrien, og rundt 1970 var de fleste treforedlingsbedriftene langs elven lagt ned.

Et iøynefallende trekk i bybildet er aksen fra Bragernes kirke over Bragernes torg og Bybrua til Strømsø torg. Ved Bragernes torg ligger blant annet to karakteristiske tårnbygninger med tidligere brannstasjon og rådhus. Både Strømsø torg og Bragernes torg (torghandel) er smykket med skulpturer utført av norske kunstnere. Deler av den eldre bebyggelse har stor antikvarisk verdi. Langs Tollbugata på sørsiden av Drammenselva ligger Den tekniske aftenskole (1808), Børneasylet (1750–1800) og Bangegården (1750–1800), som alle ble fredet i 1923. Ved Strømsø torg ligger tidligere Norges Banks filial (1840–1842); fredet 1967. Tidligere Drammen rådhus (tårnbygningen), oppført i 1871, er nå satt i stand og restaureringsarbeidet ble prisbelønnet i 1987. Drammens Teater, tegnet av Emil Victor Langlet, Stortingets arkitekt, og oppført i 1870, ble totalskadd under en brann i 1993 og gjenåpnet i 1997. Teateret ble samme år tildelt Europa Nostra-diplom for gjenoppbyggingen.

Åssiden kirke, en arbeidskirke i rød teglstein, ble oppført i 1967. Bragernes kirke, nygotisk teglsteinskirke, ble oppført i 1869–1871, og Strømsø kirke (Hellige Kors kirke), en korskirke i laftet tømmer ble bygd i 1667. I Skoger ligger Skoger gamle kirke, en langkirke i stein og tre, oppført rundt 1200.

Drammens Museum er en stiftelse opprettet i 1996 og består av en rekke tidligere lokale museer og vernede eiendommer, til dels også utenfor kommunen. Til museet hører blant annet Lystgårdsanlegget Marienlyst med hovedbygning fra 1790, gamle bondestuer og herregårder som Gulskogen og Austad. Friluftsmuseet i Bragernesåsen har 20 gamle bygninger samlet fra Buskerud, med blant annet skysstasjon fra Viker i Modum fra cirka 1665. Drammen Kunstforening og Det Faste Galleriet, som også ligger under Drammens Museum, viser norsk kunst fra rundt 1800 og frem til i dag. Konnerudverkene med bly-, sink- og kobbergruver var i drift fra 1729 til 1913. Bygninger og bergverksutstyr er bevart, og museum er under oppbygging.

Det er store friluftsområder i marka, særlig er Drammen Nordmark godt besøkt i vinterhalvåret. Drammen har to alpinanlegg; ett på Strømsø og ett på Åssiden. En av Drammens største severdigheter, Spiralen, går fra bysenteret i tunnel opp til Bragernesåsen. På toppen er det storslått utsikt over Drammen og Drammensfjorden, med turløyper sommer og vinter. Ved Fjell finnes helleristninger. Drammen Travbane på Åssiden.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (vedtatt i 1960) har en sølv søyle på sølv fjellgrunn korslagt med sølv nøkkel og sverd mot en blå bakgrunn. Våpenet har sin opprinnelse i Bragernes' bysegl fra 1723. Våpenet henspiller på et valgspråk In Fide et Justitia Fortitudo (i tro og rettferd ligger styrke) der fjellgrunnen illustrerer styrken, sverdet rettferdigheten og nøkkelen troen. Kommunevåpenet ble overtatt av Drammen ved bysammenslåingen i 1811.

Byflagget (vedtatt i 1930) har et hvitt bølget bånd mot en blå bakgrunn og henspiller på Drammens beliggenhet ved Drammensfjorden.

Navnet. Drammen var egentlig navnet på den indre delen av Drammensfjorden, som i norrøn form het Drafn, et hankjønnsord. Det tilsvarende hunkjønnsord Drǫfn var navn på Drammenselva og er muligens eldre enn fjordnavnet. Overgangen fra f til m (her en delvis assimilasjon) er kjent alt fra middelalderkilder. Drammen blir vanligvis tolket som en avledning av norrønt draf, ‘grums, smått avfall’, og samme ord som drǫfn i norrøn poesi, ‘bølge‘; navnet Drammen kan da bety ‘den bølgende’ eller ’den som har uklart vann’. Drammen ble bynavn da Bragernes og Strømsø ble slått sammen til kjøpstad i 1811.

Kort historisk oversikt

1340 Et brev datert 17. juni 1340 er det eldste kjente vitnesbyrd om trelasttrafikk ved munningen av Drammenselva
1636 I et kongebrev foreligger den faktiske, om ikke formelle, anerkjennelse av ladestedene Bragernes og Strømsø-Kobberviktangen
1715 Ladestedene Bragernes og Strømsø får hver for seg kjøpstadsrettigheter

1800-tallet

1811 Bragernes og Strømsø blir slått sammen til kjøpstaden Drammen
1812 Drammens bybro (vippebro) åpnes
1816 Drammens Tidende etableres
1850 44 hus brenner på Tangen
1857 To storbranner: 66 hus går med
1863 Drammen får vannverk
1866 En storbrann ødelegger 388 hus. Om lag 5000 mennesker blir husløse
1866 Jernbanen Drammen–Randsfjord åpnes
1870 240 hus blir lagt i aske. Drammens Teater åpnes
1872 Jernbanen Oslo–Drammen åpnes

1880

1882

Drammen får sin første telefon

Vestfoldbanen åpner mellom Drammen, vestfoldbyene og Porsgrunn/Skien

1900-tallet

1903 Elektrisiteten kommer til Drammen
1936 Drammens nye bybro åpnes
1951 Åssiden blir overført fra Lier til Drammen
1964 Skoger kommune blir overført fra Vestfold til Buskerud og sammensluttet med Drammen
1963 Holmenbrua åpnes
1973 Dobbeltsporet jernbaneforbindelse Brakerøya–Oslo og tunnelen Asker–Lier åpnes
1975 Den 1940 meter lange E18-broen over Drammen blir åpnet
1986 Drammens Slip & Verksted, byens hjørnesteinsbedrift, nedlegges
1993 Drammens Teater totalskadd i brann
1997 Drammens Teater får Europa Nostra-prisen etter gjenoppbyggingen

2000-tallet

2001 E134 Drammen–Mjøndalen med Strømsåstunnelen åpnes
2002 Bragernestunnelen åpnes
2003 Drammen får miljøvernministerens bymiljøpris for målrettet miljøarbeid gjennom 15 år

Ekstern lenke

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Borgen, Per Otto: De skriveføre drammensere: drammensdiktere gjennom 220 år, 1996, isbn 82-91649-02-2, Finn boken
 • Borgen, Per Otto: Drammen byleksikon, Ny, rev. utg., 2004, Finn boken
 • Borgen, Per Otto: Drømmen om Drammen, 2001, isbn 82-91649-07-3, Finn boken
 • Drammen 1811–1911, utgit av Drammens kommune i anledning av byens hundredaars-jubilæum, 1911 (Tillæg, 1914 (32 s.)), Finn boken
 • Myklebost, Hallstein: Drammen: befolkningsforhold, næringsliv og bystruktur, 1949, Finn boken
 • Pedersen, Tord, Odd W. Thorson & Berit Nøkleby: Drammen: en norsk østlandsbys utviklingshistorie, 1961-, 5 b.
 • Pedersen, Tord: Drammen: en norsk østlandsbys utviklingshistorie, 1912–21, 2 b., Finn boken
 • Rustad, Anton B., red.: Skogerboken: herredets historie m.v., 1931, Finn boken
 • Sellæg, Jo.: Fra masken til ilden : Drammens teater gjennom 200 år, 2000, isbn 82-995697-0-2, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg