Fredriksten festning av . Begrenset gjenbruk

Halden

Faktaboks

landareal:
595 km²
innbyggertall:
31 177
administrasjonssenter:
Halden
fylke:
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Østfold)
innbyggernavn:
haldenser
målform:
bokmål
kommunenummer:
3001 (fra 01.01.2020, tidligere 0101)
høyeste fjell:
Geiteryggen (259 moh.)

Kommunevåpen

Halden. Kart over sentrum. 1) Rådhus. 2) Immanuels kirke. 3) Jernbanestasjon. 4) Busstasjon. 5) Fredrikshalds Teater/Haldens historiske samlinger. 6) Stiftelsen Østfoldforskning. 7) Svømmehall. 8) Institutt for energiteknikk/avdelinger ved Høgskolen i Østfold. 9) Rødsberget. 10). Mølbrygge. 11) Haldens Minders Museum. 12) Golfbane.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Søndre del av byen Halden med Fredriksten festning i bakgrunnen. Midt i nedre del av bildet sees Immanuels kirke, mens bybroen skimtes nederst til høyre. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Plassering i Østfold fylke.

.
Immanuelskirken
.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Halden, kommune lengst sørøst i Østfold fylke, ved munningen av Tista i Iddefjorden. Halden ble opprettet som bykommune i forbindelse med innføringen av det kommunale selvstyret i 1837. Kommunen fikk mindre byutvidelser fra Berg i 1909, 1936 og 1950 og ble 1967 slått sammen med de tidligere kommunene Idd og Berg. Halden fikk året etter én gård overført fra Skjeberg.

Halden grenser til Sverige i sørvest, sør og sørøst, til Aremark i øst, Rakkestad i nord og Sarpsborg i nordvest. Tettstedet Halden ligger langs Tista fra Iddefjorden til Femsjøen, med bysenteret omkring munningen av Tista.

Natur

Berggrunnen er i hele kommunen av grunnfjellsopprinnelse, granitt langs Iddefjorden sør for bysenteret, hovedsakelig gneis ellers i kommunen. Berggrunnen har en tydelig strøkretning nordvest–sørøst langs Iddefjorden og en rekke daler og vassdrag. Ellers sprekker på tvers av strøkretningen med blant annet Ringdalsfjorden, Iddefjordens ytre del, og dens forlengelse østover med Tistedalen og Femsjøen.

Det store raet går gjennom kommunen fra nordvest til sørøst og er særlig tydelig i Rokke nordvest. Lenger sør demmer raet opp flere store sjøer, bl.a. Femsjøen. Tista (nedenfor Femsjøen) og Steinselva (ovenfor Femsjøen) danner nedre løp av Haldenvassdraget, kjent for sine kanalanlegg og sluser. Til botnen av Iddefjorden renner Enningdalsvassdraget, delvis også gjennom Sverige. I øst og sør store skogstrekninger. I nordvest og på Iddesletta like sørøst for bysenteret ligger de viktigste jordbruksområdene, begge steder på utsiden av raet.

Bosetning

Til tross industriutviklingen og tre mindre byutvidelser i første halvdel av 1900-tallet, hadde Halden kommune på grunn av trange bygrenser og stor utflytting fra bykjernen til Berg og Idd færre innbyggere like før sammenslåingen i 1967 enn den hadde omkring 1900.

Omkring 83 prosent av Haldens innbyggere finner en i den sammenhengende, bymessige bebyggelsen omkring bysenteret (2016).Haldens to andre tettsteder er Sponvika ved Iddefjordens munning og Isebakke ved fjorden noe lenger inne. Disse hadde 2016 henholdsvis 521 og 851 innbyggere. I alt bodde 87 prosent av kommunens befolkning 2016 i tettsteder mot 86 prosent i Østfold som helhet.

Haldens befolkning viste etter de nåværende grenser en vekst fra knapt 7700 i 1801 til 22 150 i 1900, men stagnerte så frem til slutten av 1940-årene. Ennå i 1946 var folketallet bare 22 550, men vokste med gjennomsnittlig 0,7 prosent årlig frem til midten av 1970-årene da veksten ble avløst av stagnasjon/tilbakegang frem til først i 1990-årene. Siden har kommunen igjen hatt vekst i folketallet, i tiårsperioden 2007-17 med gjennomsnittlig 1,0 prosent årlig mot 1,1 prosent i Østfold som helhet.

Bybeskrivelse

Halden sett vestover fra Fredriksten festning. Bak til venstre ses Iddefjorden med Sverige på sørsiden.
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Bykjernen ligger på begge sider av Tista, som deler byen i nordsiden og sørsiden. Forbindelse mellom bydelene ved broer (to i sentrum og én i Tistedalen). Bebyggelsen brer seg utover ved munningen av Tista, særlig på nordsiden, men snevrer seg vesentlig inn i elvens trange dalføre opp til Tistedalen, 3–4 km fra bysenteret. På sørsiden ligger den opprinnelige byen (Empirebyen) med til dels gammel og godt bevart bebyggelse, blant annet Toldboden. Her er også havnen, jernbane- og busstasjon, byens torg. Nordsiden har flere villastrøk. Gjennom begge bydeler går hovedgaten, Storgata, med de viktigste bygninger, forretningsstrøk, byens park m.m.

Næringsliv

Havnen med fredede sjøbuer på Lektebrygga.
.

Industri er etter offentlig administrasjon og tjenesteyting den største næringen i Halden med 20 prosent av de ansatte ved byens arbeidsplasser, 28 prosent inkl. bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning (2015).

Skotøy- og porteføljeindustrien, likeledes tekstilindustrien var tidligere betydelige industribransjer i Halden, men de aller fleste av bedriftene i disse bransjene har måttet innskrenke eller nedlegge produksjonen etter 1960-årene. Byens eldste industribedrift var Haldens Bomuldsspinderi & Væveri, etablert 1813; den ble nedlagt 1971.

Det har siden 1970-tallet vært betydelig industrietablering til erstatning for tilbakegangen i de mer tradisjonelle næringene. Størst har satsingen vært innen treforedling, elektroteknisk industri, Institutt for energiteknikk (IT-elektronikk) og kjemisk industri. Ny industrien og annen næringsvirksomhet ligger for en vesentlig del på Sørlifeltet vest for bysenteret og i Tistedalen.

Viktigste industribransjer i dag er verkstedsindustri (særlig elektroteknisk og elektronisk industri med blant annet Nexans Norway, en av verdens ledende kabelprodusenter og metallvareindustri), treforedling (blant annet Saugbrugsforeningen tilhørende Norske Skog) og kjemisk/farmasøytisk industri med henholdsvis 46, 23 og 21 prosent av arbeidsplassene i industrien (2014).

Halden er er en liten kraftkommune, med en midlere årsproduksjon på i alt 157 gigawattimer (GWh) per 2019 fordelt på tre kraftverk. Kraftverket med høyest snittproduksjon er Tistedalsfoss kraftverk (108 GWh, i drift fra 1955). I Månefjellet nordøst for bysenteret ligger Haldenreaktoren. Halden er en viktig havn for treforedlingsindustrien, med hovedvekt på import av trevirke og eksport av papir.

Halden har dagsavisen Halden Arbeiderblad.

Samferdsel

Halden har jernbaneforbindelse med Oslo og utlandet over Kornsjø (Østfoldbanen). E 6 (Oslo–Göteborg) går over Svinesund, noe vest for bysenteret. Rv. 21 tar av fra E 6 og går gjennom bysenteret og videre langs Haldenvassdraget nordover. I tillegg til E 6 fører en riksvei og tre fylkesveier over grensen til Sverige: Rv. 22 til Holtet med forbindelse sørover til Hällevadsholm på E 6, Fv. 101 over Kornsjø i sørøst, Fv. 106 over Allingmo i øst og Fv. 102 over Tyslingmoen til Strömstad i sørvest. Rv. 22 går gjennom bysenteret og nordover til Rakkestad og Lillestrøm.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Halden har fylkets største skole- og forskningsmiljø med Stiftelsen Østfoldforskning og Høgskolen i Østfold (bl.a. lærerutdanning, informasjonsteknologi- og språkutdanning), samt videregående skoler. Sykehus.

Halden hører til Øst politidistrikt, Halden tingrett og Borgarting lagsmannrett. Halden kommune tilsvarer de sju soknene Asak, Berg, Enningdalen, Halden, Idd, Rokke og Tistedalen i Sarpsborg prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Halden er del av Halden næringsregion sammen med Aremark.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Halden til Idd og Marker fogderi i Smaalenenes amt.

Delområder og grunnkretser i Halden

For statistiske formål er Halden kommune er inndelt i åtte delområder med til sammen 44 grunnkretser:

 • Halden vest: Båstadlund, Låby, Stangeløkka, Refne/Banken, Remmen, Refne, Brekkerød, Karrestad
 • Halden øst: Strupe/Frydenlund, Stenrød/Tosterød, Grimsrød, Brødløs, Gimle, Os, Grimsrødhøyda, Porsnes, Fosseløkka
 • Halden syd: Sydsiden, Knardal, Sommerro, Sofienlund, Hov
 • Tistedalsområdet: Veden, Chatrineholm, Skanseløkka, Gran, Tangen/Orød, Vold-Skog, Erte
 • Berg/Sponviken: Sponviken, Svalerød/Røsnæs, Huseby/Lundestad
 • Rokke/Asak: Rokke, Bunes, Torpedalen, Håkaby
 • Hovelsrød/Aspedammen: Iddesletta, Aspedammen, Ør, Bakke/Sanderød
 • Prestebakke/Kornsjø/Holtet: Buer, Prestebakke, Kornsjø, Enningdalen

Historikk og kultur

Fredriksten festning

Halden har spor etter forhistorisk bosetning, bl.a. boplass fra steinalderen ved Folkåa sør for Aspedammen stasjon i Idd. Særlig rike funn fra bronsealderen og jernalderen (helleristninger ved Idd kirke og vest for Jellhaug i Berg, jernaldergrav ved Idd kirke). Jellhaug er en av Nordens største gravhauger, ca. 90 m i diameter, 10 m høy, fra ca. 750 e.Kr. Flere av funnene vitner om nær kontakt med Bohuslän og Dalsland.

Halden ble grunnlagt 1665 og kalt Fredrikshald etter kongen, Fredrik 3, etter at byen hadde slått tilbake angrep av svenskene 1658, 1659 og 1660. Navnet ble 1929 endret til Halden. På sørsiden av byen finnes flere fredede bygninger, bl.a. Sjøbodene fra ca. 1830, fredet 1983. På nordsiden ligger den gamle Bockrammgården fra 1767, fredet 1923, Søylegården fra ca. 1830, fredet 1923. I byen finnes en rekke historiske minnesmerker, fremfor alt Fredriksten festning på en høyde sørøst for bysenteret. Her er kultur- og krigshistorisk museum.

Vest for bysenteret ligger Rød herregård, hvis eldste del antakelig er fra 1600-tallet; restaurert 1902–04. Her ligger administrasjonen til Halden historiske samlinger. Sentralt i bysenteret på nordsiden ligger Fredrikshalds teater fra 1838. Gjenåpnet etter omfattende restaureringsarbeider 1982 og er i daglig bruk. Middelalderkirker i Berg, Rokke og Idd. Hovedkirken i Halden, Immanuels kirke, er en korskirke i tegl, bygd 1833 i sen-empire.

Navn og kommunevåpen

Basarene på Torget, 1883.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Kommunevåpenet (bestemt 1665) er en oval, med en gull soldat stående på brunt berg mot en blå bakgrunn; sikter til Fredriksten festning.

Navnet Halden kommer av norrønt hallr el. hǫll, ‘bakke, skråning’; d-en er kommet til som følge av dansk påvirkning.

Kort historisk oversikt

1500- og 1600-tallet

Sagbruksvirksomhet og utskipning av trelast på gården Os på sørsiden av Tistas munning. Svenske angrep, utbygging av forsvarsverker

 • 1580 Stedet Halden omtales første gang. Utskipning av trelast
 • 1658 Bohuslän blir avstått til Sverige, og Halden blir liggende nær riksgrensen. Svenske angrep og beleiringer i årene 1658–61
 • 1661–1701 De gamle forsvarsverkene blir utbygd til Fredriksten festning
 • 1665 Stedet får kjøpstadsrettigheter og navnet Fredrikshald (etter Frederik 3)
 • 1667, 1676 Bybranner

1700-tallet

Nye angrep fra svenskene. Første industri

 • 1703 Bybrann
 • 1716 Karl 12 forsøker å innta Fredriksten. Borgerne setter fyr på byen for å drive ut fienden
 • 1718 Karl 12 angriper på nytt, og faller foran Fredriksten
 • 1743 Byens første fabrikk, et tobakksspinneri

1800-tallet

Sagbruksprivilegier. Vekst i næringslivet. Sterk befolkningsvekst

 • 1813 Halden Bomuldsspinderi & Væveri blir startet
 • 1814 Byen og festningen blir bombardert av svenske tropper. Festningen blir oppgitt 16. aug. i henhold til Mossekonvensjonen
 • 1826 Bybrann, nesten hele byen og festningen brenner
 • 1859 Sagbruksprivilegier blir opphevet. Saugbruksforeningen blir grunnlagt
 • 1877 Haldenvassdraget ferdig kanalisert for skipstrafikk Tistedalen–Skulerud
 • 1879 Jernbaneforbindelsen med utlandet over Kornsjø blir åpnet
 • 1897 Mellomriksloven blir vedtatt, betydelig tollfri handel med nabobygdene i Sverige tar slutt. Nedgangstider følger

1900-tallet

Stagnasjon i folketallet i første halvdel av århundret. Granitt-, sko- og tekstilindustri avløses av høyteknologisk industri.

 • 1909 Haldenvassdraget kanalisert for tømmertransport Tistedalen–Iddefjorden
 • 1928 Byen får tilbake navnet Halden
 • 1946 Svinesundbroen åpnet
 • 1956–59 Halden-reaktoren blir bygd
 • 1967 Halden, Idd og Berg blir slått sammen til én kommune
 • 1970-årene Betydelig ny industrietablering
 • 2005 Ny bro over Svinesund åpnet

Eksterne lenker

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

Kommentarer (4)

skrev Jan-Tore Egge

Lenken til oppslaget om tidligere Berg kommune virker ikke lenger.

skrev Mats Linder

Er lignende feil denne flere steder i teksten "legemiddelkonsernet Pharmacia & "

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg