Nore og Uvdal

Faktaboks

Landareal
2 266 km²
Innbyggertall
2 448
Administrasjonssenter
Rødberg
Fylke
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Buskerud)
Målform
nøytral
Kommunenummer
3052 (fra 01.01.2020, tidligere 0633)
Høyeste fjell
Borgsjåbrotet (1485 moh.)

Kommunevåpen

Hvammen gård i Nore. I bakgrunnen ses Norefjorden
Av /Store norske leksikon ※.

Nore og Uvdal. Gårdsbruk med eldre bygninger i Kravik ved Numedalslågen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Nore og Uvdal er en kommune i Viken fylke, øverst i Numedal. Kommunens østre del, det tidligere Nore, ligger omkring Numedals øvre del med de store sjøene Pålsbufjorden og Tunnhovdfjorden. Ved Rødberg deler hoveddalføret seg. Herfra fører Uvdal vestover, opp mot Hardangervidda. Kommunen, som strekker seg innover Hardangervidda til fylkesgrensen mot Hordaland i vest og Telemark i sør, er fylkets klart største etter areal.

Nore og Uvdal utgjorde den nordre delen av Rollag kommune slik den ble avgrenset da det lokale selvstyret ble innført 1837. Fra Rollag ble Nore og Uvdal 1858 skilt ut som egen kommune, en kommune som 1901 ble delt i de to kommunene Nore og Uvdal. Fra Uvdal ble 1944 størstedelen av Dagali sogn overført til Hol kommune. Etter dette utgjorde Nore 737 kvadratkilometer (km2) med 2253 innbyggere, Uvdal 1768 km2 og med 1318 innbyggere. De to kommunene ble slått sammen igjen 1962 til Nore og Uvdal kommune.

Nore og Uvdal grenser til Hol og Ål i nord, Nesbyen og Flå i nordøst, Sigdal i øst, Rollag i sørøst, Tinn og Vinje i Telemark i sør og Eidfjord i Hordaland i vest.

Natur

Hoveddalføret i Numedal er trangt, i Uvdal og ved de store innsjøene i nord er dalen videre og landskapet åpnere. Ved Fønnebøfjorden er Uvdalselvas store elveslette på et par tusen dekar innvunnet og lagt ut til jordbruksland.

Berggrunnen består overveiende av grunnfjell (gneis og granitt tilhørende Telemarkformasjonen). En stripe hard kvartsitt, som går nord–sør på vestsiden av Norefjorden og på østsiden av Tunnhovdfjorden, har gitt sterkt fall i Numedalslågen og Uvdalselva henholdsvis nord og vest for Rødberg. Denne kvartsitten har forårsaket et trangt hoveddalføre langs Norefjorden. Helt i vest på Hardangervidda ligger mindre forekomster av omdannede kambrosiluriske skifere (fyllitt) over grunnfjellet. Løsmassene er hovedsakelig bunnmorene og elveavsetninger.

Av arealet ligger 78 prosent mer enn 900 meter over havet, og høyeste fjell er Borgsjåbrotet (1485 meter over havet) på grensen til Tinn. I kommunens vestlige deler ligger en del av Hardangervidda nasjonalpark. I grenseområdet mot Sigdal og Rollag ligger det omtrent 147 km2 store naturreservatet Trillemarka-Rollagsfjell, som er Norges største skogreservat.

Bosetning

Det meste av bosetningen er konsentrert til hoveddalføret og Uvdal, særlig på strekningen mellom Nore og Uvdal kirke. Høytliggende grender er Tunnhovd (750–900 moh.) på nordsiden av Tunnhovdfjorden og øvre del av Uvdal der gårdsbebyggelsen går opp til rundt 770 moh. Av kommunens befolkning bodde i 2016 62 prosent i Nore og 38 prosent i Uvdal.

Nore og Uvdals eneste tettsted er administrasjonssenteret Rødberg som hadde 502 innbyggere 2016. Andelen bosatt i tettsteder i kommunen var dette året 20 prosent mot 81 prosent i tidligere Buskerud som helhet.

Med unntak av 1970-tallet og første del av 1980-tallet var folketallet i Nore og Uvdal stort sett i tilbakegang fra krigens slutt til omkring 2010. Siden har folketallet vært relativt stabilt; dette gjelder også tiårsperioden 2007–2017. De tre numedalskommunene samlet hadde til sammenligning en vekst på gjennomsnittlig 0,3 prosent og fylket som helhet 1,2 prosent årlig i denne perioden.

Næringsliv

Etter offentlig administrasjon og tjenesteyting er bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning Nore og Uvdals viktigste næring etter sysselsetting med 22 prosent av kommunens arbeidsplasser (2015), 31 prosent inkludert industri. Næringen varehandel/overnattings- og serveringsvirksomhet hadde dette året tolv prosent av arbeidsplassene og primærnæringene 8 prosent.

Gårdene er for en stor del små og brattlendte, og driftsformen er hovedsakelig husdyrhold (storfe, sau). Nore og Uvdal har etter Ål og Hol størst sauetall blant fylkets kommuner (2016). Det avvirkes årlig 39 300 m3 tømmer (2015). I fjellet drives betydelig jakt og fiske.

Viktigste industribransje er verkstedindustri med 52 prosent av arbeidsplassene i industri i kommunen (2014); største bedrift er Uvdal Maskinfabrikk AS. Andre viktige bransjer er trevare-/møbel- og næringsmiddelindustri med henholdsvis 25 og 13 prosent av industriarbeidsplassene.

Kommunen har stor turisttrafikk; det gjelder både sommer- og ikke minst vintertrafikken. Det er alpinanlegg i Uvdal og et godt utbygd løypenett om vinteren og fotrutenett om sommeren, først og fremst i områdene opp mot de østre delene av Hardangervidda. Kommunen har flere hoteller, pensjonater og turisthytter, og det er flere felter med private hytter og leilighetsanlegg i fjellet.

Rødberg er i tillegg til å være administrasjonssenter i kommunen et viktig handels- og servicesenter for nordre del av Numedal.

Nore og Uvdal er en betydelig kraftkommune, med i alt ni kraftverk som per 2015 hadde en samlet midlere årsproduksjon på 1404 gigawattimer (GWh), den største årsproduksjonen blant kommunene i Buskerud. De største kraftverkene er (produksjon og byggeår): Nore I kraftverk (759 GWh; 1928), Uvdal I kraftverk (239; 1967), Nore II kraftverk (204 GWh; 1946) og Uvdal II kraftverk (153 GWh; 1967).

Av de bosatte yrkestakerne i Nore og Uvdal hadde i 2015 22 prosent arbeid utenfor kommunen, ni prosent i de øvrige kommunene i Numedal inkludert Kongsberg, fem prosent i Hallingdal og to prosent både i Drammensområdet og i Oslo.

Samferdsel

Persontrafikken på Numedalsbanen (Kongsberg–Rødberg) ble innstilt 1989. Godstrafikken er gjenåpnet på banen i 2013 på strekningen Kongsberg–Flesberg.

Fv. 40 (Larvik–Kongsberg–Geilo) går på østsiden av Norefjorden og opp Uvdal, videre over Dagalifjellet. Det går veier går fra Fv. 40 i Rødberg til Skurdalen via Tunnhovd (Fv. 120), og fra Tunnhovd via Rukkedalen til Nesbyen (Fv. 214).

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Det er en fylkeskommunal videregående skole i kommunen, Numedal videregående skole i Norefjord.

Nore og Uvdal hører til Sør-Øst politidistrikt, Kongsberg og Eiker tingrett og Borgarting lagmannsrett. Nore og Uvdal kommune svarer til de tre soknene Nore, Tunnhovd og Uvdal i Kongsberg prosti (Tunsberg bispedømme) i Den norske kirke.

Kommunen er med i regionrådet Kongsbergregionen sammen med Flesberg, Hjartdal, Kongsberg, Notodden, Rollag og Tinn.

Historikk og kultur

Flere av turistrutene innover Hardangervidda følger gamle ferdselsveier, blant annet Nordmannsslepa. Rett nord for Tunnhovdfjorden ligger Langedrag Naturpark med i alt rundt 20 dyreslag.

Av kulturminner må særlig de to stavkirkene, Nore og Uvdal nevnes. Kommunen er også kjent for sine mange gamle gårder, flere av dem med bygninger fra middelalderen og markedsfører seg gjerne som «Middelalderdalen». Mellom-Kravik i Nore har trolig Norges eldste bebodde hus, en fredet hovedbygning med en middelalderdel og en meget sjelden portal. Nore og Uvdal bygdetun ved Uvdal stavkirke.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (vedtatt 1982) er venstre skrådelt, første felt har et grønt stabbur mot en gull bakgrunn, andre felt har et gull vasshjul mot en grønn bakgrunn; gjenspeiler jord- og skogbruk.

Navnet. Nore er opprinnelig gårdsnavn, men brukes i dag bare som bygdenavn; det er flertall av norrønt nór, ‘trangt sund’ og sikter til at Norefjorden smalner inn ved Nore. Uvdal, før Opdal, er av norrønt Uppdalr, ‘dalen som ligger høyt’; det er således rundt 160 meter høydeforskjell mellom Fønnebøfjorden i nedre del av Uvdal og munningen av Uvdalselva i Numedalslågen nedenfor Rødberg.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Loftsgard, T.K.: Gards- og ættesoge for Nore, 1973, 6 b., Finn boken
  • Solhjell, Kåre Olav: Bygdehistorie for Nore og Uvdal, 1992-2006, 4 b., Finn boken
  • Sønsterud, Kåre: Gards- og ættesoge for Uvdal, 1997-2001, 6 b., Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg