Målgeografiske område i Noreg
Målgeografiske område i Noreg
Målgeografiske område i Noreg
Lisens: CC BY SA 3.0
Tjukk L
Tjukk L
Av /Hallfrid Christiansen, 1969.
Lisens: CC BY SA 3.0
Sterke hokjønnsord
Sterke hokjønnsord
Sterke hokjønnsord
Av /Hallfrid Christiansen, 1969.
Lisens: CC BY SA 3.0
Hallingdal

Hallingdal. Utsikt mot Ål, sett frå Liagardane aust for tettstaden. Oppsjø og Strandafjorden i bakgrunnen. Hallingmålet er eit typisk midlandsmål med endingane -a, -i og -o i fleirtal av substantiva (hesta, skåli og viso).

Av /KF-arkiv ※.

Tonegangen, musikken i orda (må ikkje forvekslast med tonelag) kjem fram i ord som sola, boka, døra (tonem-1-ord). På Vestlandet har slike ord høg tone først i ordet, og tonen fell deretter mot slutten av ordet, kalla høgtone. I opplandsk som elles i austnorsk har ein låg tone først i ordet og tonen stig så mot slutten av ordet, kalla lågtone. Grensa mellom tonegangen høgtone og lågtone går ved Lillesand.

Midlandsmål er ei samlenemning på dialektene i dei vestlege austnorske fjelldalane frå Telemark i sør til Nord-Gudbrandsdal i nord. Midlandsk høyrer inn under det austnorske jamvektsområdet og har kløyvd infinitiv og andre austnorske særdrag.

Namnet midlandsk refererer til den geografiske plasseringa midt i Sør-Noreg. Men namnet kan også visa at talemålet her ligg midt mellom austnorsk og vestnorsk. På den eine sida har midlandsk ei rekkje karakteristiske austnorske trekk (til dømes kløyvd infinitiv og tjukk l) og på den andre sida ein del språktrekk som peikar vestover mot det vestnorske målområdet. I midlandsmåla finn vi ein god del arkaiske trekk som stammar frå norrønt.

Lydverk (fonologi)

Vokalovergangen o > ø finst i fleire midlandsmål. I Numedal, Hallingdal og Valdres heiter det ein køpp, ein støkk, ein køst (kost). I vesttelemålet finst ö‑vokalen i ord som köl, lök, sköt og er eit eige fonem som er skilt frå ø og å.

I trykklett stilling har midlandsk ofte fleire vokalfonem enn det som er vanleg i andre austnorske dialekter. I Hallingdal heiter det til dømes i infinitiv å kjøyre, med vanlig -e, medan presens eg kjøyré endar på ein trong, «skarp» -é.

Vokalane o og u har i mykje av midlandsk «europeisk» uttale. Det vil seie at dei har halde på ein meir open og meir bakre uttale enn det som er vanleg i dei andre austnorske dialektene.

Korte trykksterke stavingar

Heilt nord i det midlandske området (Nord-Gudbrandsdalen) finn vi ein stavingstype som elles er blitt borte i alle andre norske dialekter. Her i Gudbrandsdalen eksisterer framleis korte trykksterke stavingar. Denne spesielle stavingstypen inneheld både kort vokal og kort konsonant, slik det var i gammalnorsk i mange ord. Ord der dette kjem fram, er mellom andre: eit bel, eit hål (hol), eit sjen (skin) og eit vet.

Heile det midlandske området har tjukk l både der skriftmålet har l, og der det har rd. Det heiter såleis ei soL og ein gaL (gard). Berre Vang i Valdres skil seg ut ved å ha tjukk l berre i typen soL og bLo (blod).

Valdres og Hallingdal held på ld, nd og mb i ord som kveld, land og lamb (eit lam), der andre austlandske mål har assimilasjon til ll, nn og mm. Konsonantsambandet rn er differensiert til dn i Hallingdal og Valdres, også dette eit trekk som peikar vestover.

Tonelag (tonem)

Dei midlandske dialektene har, som det meste av norsk talemål, to tonelag. Desse tonelaga kallast tonem 1 og tonem 2. Tonelaga kan skilja ord frå kvarandre, jamfør ordparet bønder (tonem 1, fleirtal av bonde) og bønner (tonem 2, fleirtal av ei bønne), huse (huset, tonem 1) og å huse (verb, tonem 2).

Tonegang

Den musikalske utforminga (intonasjonen) av kvart tonem varierer i norsk. Me snakkar då om tonegangen i orda. Tonegangen kjem klarast fram i ord som soLa, boka, døra (tonem 1-ord). I midlandsk som elles i austnorske mål har slike ord låg tone først i ordet, og tonen stig mot slutten av ordet, kalla lågtone. I det vestnorske målområdet har slike ord høg tone først i ordet, og tonen fell deretter mot slutten av ordet, kalla høgtone. Grensa mellom tonegangen høgtone og lågtone går ved Lillesand på Agder.

Formverk (morfologi)

Fullvokalar i trykklett staving

Midlandsmåla har det som blir kalla kløyvd ending i bestemt form eintal av hokjønnsord, slik at dei sterke og dei svake hokjønnsorda har ulike endingar. I dei sterke kan det heita denne døre og denne soLe, eller døri og soLi. Dei svake hokjønnsorda som hadde lang rotstaving i norrønt, har -a i bestemt form eintal: denne visa og denne kista. Dei svake med kort rotstaving i norrønt får ending på -o: denne viko og denne fLugo. Slik kløyvd ending i hokjønnsorda er eit språktrekk som utgjer eit markert skilje mot flatbygddialektene på Austlandet.

Substantiv

Et særtrekk ved midlandsk er elles at dette målområdet har halde oppe alle dei tre norrøne fullvokalene -a, -i og -u i trykklett stilling. Dette kjem fram i fleirtal av substantiva: fleire hesta(r), fleire bygdi(r) og fleire visu(r) eller vis(o)r.

Så langt nord som til og med Valdres har omlydssubstantiva fleirtalsformer på a(r), som bøka(r), bønda(r), henda(r) og tenga(r).

Substantivbøyinga i eit midlandsmål kan sjå slik ut (Hallingdal):

ein hest – hesten – hesta - alle hestadn

ein hane – hanin – hana – alle hanadn

ei bygd – bygdi – bygdi – alle bygdidn

ei vise – visa – viso – alle visudn

eit vatn – vatnæ – vøtn – alle vøtné

Ein del inkjekjønnsord får vokalveksling frå eintal til fleirtal, jamfør at orda band, land, skaft og vatn i til dømes hallingmålet har fleirtalsformer som bønd, lønd, skøft og vøtn. I tillegg til dei oppsette substantivformene kjem dativformer, sjå nedanfor.

Dativbruk

Dativbøying av substantiv og pronomen finst i den nordlege delen av det midlandske målområdet, det vil seia i halling-, valdres- og gudbrandsdalsmålet. Dativbøying er mest brukt etter preposisjonar (vera på støle) og når substantivet står som omsynsledd (gje gute mat). Sjå fleire eksempel på dativbruk i til dømes artikkelen om hallingmålet.

Verb

Partisipp av sterke verb endar på ‑i (etter i) og -e (etter andre vokalar): har biti, har fare. Dette gjeld ikkje Valdres, som har -e i alle slike former.

I delar av midlandsmåla (Hallingdal og Valdres) finn ein det arkaiske trekket fleirtalsbøying av verb. Verbet i setninga får då ulik form etter som subjektet står i eintal eller fleirtal, jamfør Valdres: eg tek, men me taka (nåtid).

Personlege pronomen

Midlandsmåla har i 1. person eintal forma eg og i fleirtal forma me, med unntak av Gudbrandsdalen, som har oss eller åss i fleirtal, både som subjekts- og objektsform. I 3. person fleirtal har midlandsmåla dei, men Gudbrandsdalen skil seg ut også her, med forma dømm i 3. person fleirtal.

Midlandsmåla er i endring

Midlandsmåla er ein del av Noreg som lenge låg utanfor dei store samferdselsårene. Desse dialektene heldt lenge på mange tradisjonelle særdrag som var utjamna andre stader. Midlandsmåla er i dag i endring, og somme stader i kraftig endring. Fleire studiar dei seinare åra har vist at særleg yngre språkbrukarar i fleire midlandske område legg bort mange av dei tradisjonelle språktrekka. For desse unge er skiftet vekk frå dialekten så gjennomgripande at resultatet blir nærast eit urbant, bokmålsnært austlandsk talemål. Denne utviklinga går raskast i byar og tettstader som Lillehammer, Rjukan, Geilo, Hemsedal, Fagernes og Otta.

Midlandsmåla som grunnlag for nynorsknormalen 1898

Særtrekk frå dei midlandske dialektene var grunnlaget for den skriftnormalen av landsmålet (nynorsken) som blei kalla midlandsmålet eller midlandsnormalen, og som blei utarbeidd av Rasmus Flo i 1898 i samarbeid med Arne Garborg. Dette blei gjort i samband med arbeidet i rettskrivingsnemnda same året. Flo og Garborg sat i denne nemnda saman med Marius Hægstad.

Viktige trekk ved midlandsnormalen var å sløyfa -t i bestemt eintal av inkjekjønnsorda (til dømes dette barne). Vidare hadde midlandsnormalen kløyvd infinitiv (fara, men kaste), og «den norske treklangen», det vil seia ei fordeling av -a, -i og -u i substantivbøyinga. Ved landsmålsreforma i 1901 blei «Hægstad-normalen» hovudform (ein normal som låg nærare Aasen-normalen), medan midlandsmålet til Flo og Garborg blei tillate i skulen som sideform. I litteraturen blei midlandsmålet brukt av Garborg og av einskilde andre, men stod aldri sterkt. Tanken var at midlandsdialektene best representerte variasjonen i norske dialekter, og at midlandsnormalen derfor best kunne samla dei ulike variantane som var i bruk i landsmålet (nynorsken). Det er i dagens nynorsk berre få spor etter midlandsnormalen frå 1898.

Les meir i Store norske leksikon

Litteratur

  • Kolsrud, Sigurd (1974) : Nynorsken i sine målføre. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Mæhlum, Brit og Røyneland, Unn (2012): Det norske dialektlandskapet. Oslo: Cappelen Damm.
  • Skjekkeland, Martin (2005): Dialektar i Noreg. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
  • Venås, Kjell: Fjell- Noreg (om midlandske dialekter). I Jahr, E.H. red. (1990): Den store dialektboka. Oslo: Novus.

Kommentarar (2)

skreiv Trond Tynnøl

Hei! Eg lurer på kvifor det "å sløyfe t i bestemt entall av intetkjønnsord (barne)" er eit spesielt særtrekk for midlandsmål. Er ikkje det ein utbredt, ja, ein normal, uttale av det ordet på norsk?

svarte Martin Skjekkeland

Hei Trond! Det er heilt rett, det du seier. I norske dialektar uttalar ein ikkje t-en i bunden for av nøytrums-substantiva. I alle dialektane heiter barne (for barnet), huse (for huset), og dæ/de for det. osb. Berre heilt sør i Østfold høyrer ein t-en i slike ord. I midlandsmålet til Garborg og Flo ville ein nærma skriftbildet til talemålet ved å ta bort desse stumme t-ane som var i skriftmålet. Martin Skjekkeland

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg