Sverige

Sverige, kongedømme i Norden, på den østlige delen av den skandinaviske halvøya med kyst til Skagerrak, Kattegat og Øresund i vest, Østersjøen i sør og sørøst, og til Bottenhavet og Bottenviken i øst. Grenser mot Norge i vest og Finland i nordøst. Sverige omfatter også øyene Öland og Gotland i Østersjøen. Av et totalareal på 447 000 kvadratkilometer er 7 prosent dyrket mark, 63 prosent skogkledd, 8 prosent myr, 9 prosent ferskvann og 3 prosent bebygd areal.

Landets store forekomster av tømmer, mineraler og vannkraft dannet grunnlaget for fremveksten av en betydelig industrinasjon. Sverige har en blandingsøkonomi med en stor offentlig sektor, særlig innen undervisning, helse, sosialomsorg og tjenesteyting.

Sverige har høy levestandard, og landets velferdssystem er blant verdens aller mest omfattende.

Sverige og Norge var i union fra 1814 til 1905. Sverige holdt seg nøytralt i begge verdenskrigene, og har siden forsøkt å ivareta sin nøytralitet. Landet har vært medlem av EU fra 1995.

Navnet Sverige kommer av Svea rike, 'svearnes rike'.

Landet ligger mellom Treriksröset (69° 4ʹ N) i Norrbotten i nord og Smygehuk (55° 20ʹ N) i Skåne i sør, skjæret Stora Drammen nordvest for Kosteröarna (10° 58ʹ Ø) i Skagerrak i vest og øya Kataja sør for Torne älvs munning (24° 10ʹ Ø) i Bottenviken i øst. Grensa mot Norge er 1619 kilometer lang, mot Finland 586 kilometer.

Sverige kan deles i fire landskapsområder: det nordsvenske høylandet, som omfatter om lag to tredjedeler av hele landarealet, det mellomsvenske lavlandet omkring de store mellomsvenske sjøene, det sørsvenske høylandet og Skåne. I tillegg kommer øyene Öland og Gotland i Østersjøen.

Sverige har – som Norge – en aldrende befolkning. Gjennomsnittlig levealder er høy, og i perioder har fødselstallene vært lave. Fødselsraten ligger likevel over gjennomsnittet for Europa, og med en forholdsvis stor innvandring har folketallet vært jevnt stigende.

Sveriges befolkning er konsentrert til byer og tettsteder, særlig i de sørlige og midtre delene av landet. 85 prosent av befolkningen bor i den sørligste tredelen av landet.

Sverige er et konstitusjonelt monarki der den politiske makten er lagt til det folkevalgte parlamentet, Riksdagen. Sverige fikk sin første grunnlov i 1809. Landets parlamentariske statsordning, der regjeringen er avhengig av Riksdagens støtte, ble grunnlovsfestet i den nye forfatningen vedtatt i 1974, men har vært konstitusjonell sedvane siden 1917.

Som landets grunnlov, gjeldende fra 1. januar 1975, gjelder den såkalte regjeringsformen, som regulerer statsmaktenes virke og fastslår borgernes rettigheter. Successionsordningen regulerer tronfølgen. Dessuten gjelder tryckfrihetsförordningen og yttrandefrihetsgrundlagen som grunnlov. I tillegg kommer Riksdagsordningen (Riksdagens forretningsorden), som i rang står mellom grunnloven og vanlig lov.

Som i Norge er parlamentets oppgave å vedta lover og bestemme statens inntekter og utgifter gjennom statsbudsjettet. Riksdagen godkjenner en tiltredende statsminister og kan felle en regjering eller avsette ministere gjennom mistillitsvotum.

Gjennom store deler av 1900-tallet var Socialdemokraterna det statsbærende parti. I senere år har det på det politiske kartet avtegnet seg en klarere blokkdeling mellom de borgerlige partiene på den ene siden og et rødgrønt samarbeid på den andre. Fra 2014 ligger regjeringsmakten hos en koalisjon av Socialdemokraterna og Miljöpartiet De Gröna med Stefan Löfven fra Socialdemokaterna som statsminister. Den rødgrønne regjeringen har 24 medlemmer og avløste den borgerlige firepartiregjeringen, Alliansen, ledet av Fredrik Reinfeldt fra Moderaterna, som hadde sittet ved makten siden valget i 2006.

De svenske kjerneområdene – Svealand og Götaland – ble samlet under en felles konge på 1200-tallet. Under stormaktstiden på 1600-tallet hadde Sverige besittelser rundt hele Østersjøen. Etter tapet av Finland i 1814 har Sveriges grenser vært som i dag. I perioden 1814 til 1905 var Sverige og Norge i union.

Sverige har en åpen og eksportorientert økonomi, bredt sammensatt både innen vareproduksjon og tjenesteyting. Under sosialdemokratenes år ved makten på siste halvdel av 1900-tallet ble den svenske velferdsstaten bygd ut til å bli verdensledende hva offentlig forbruk angår. Etter de borgerliges overtakelse av regjeringsmakten på 1990-tallet er det foretatt innstramninger i budsjettene for å minske skattetrykket og underskuddet på betalingsbalansen, med økende arbeidsledighet som en uunngåelig følge.

Sverige har niårig grunnskole med rett for alle seksåringer til et forberedende skoleår i tillegg. Alle barn har rett til daghjemsplass fra ett års alder. Langt de fleste ungdommer fortsetter i gymnasiet, som har tolv yrkesprogram i tillegg til høgskoleforberedende program.

Sverige har en omfattende dagspresse med et stort antall aviser, både hovedstadsaviser, regionaviser og lokalaviser. Svenskene er et avislesende folk, selv om utviklingen går mot at flere og flere leser nyheter på nett. De offentlige radio- og fjernsynsselskapene Sveriges Radio og Sveriges Television er lisensfinansiert.

Sverige og Norge har gjennom århundrer hatt tette historiske bånd. Landene var i union sammen med Danmark fra 1397 til 1521 (Kalmarunionen) og med hverandre fra 1814 til 1905. Et tosifret antall kriger er utkjempet, og landområder på begge sider av dagens grense (Bohuslän, Jämtland, Härjedalen, Trondhjems len) har hatt skiftende tilhørighet. Siden 1814 har det hersket fred mellom landene.

De tosidige forbindelsene mellom Norge og Sverige er i dag omfattende på det økonomiske og kulturelle området, også på regionalt nivå. Begge lands engasjement i nordisk samarbeid har vært betydelig. Etter at Danmark, Sverige og Finlands er blitt medlemmer av EU, har betydningen av nordisk politisk samarbeid minket noe.

Sverige er det landet Norge importerer mest varer og tjenester fra, og er samtidig Norges fjerde største eksportland. Norge er Sveriges nest største handelspartner (etter Tyskland).

  • Ottosson, Mats og Åsa Ottosson: Upplev Sverige. Stockholm, 2008.
  • Wærn, Rasmus (red.): Guide till Sveriges arkitektur. Stockholm, 2005.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

24. januar 2018 svarte Guro Djupvik

Hei Mitchell,
Innbyggertallene i faktaboksen blir automatisk hentet inn og oppdatert etter tall fra Verdensbanken.
Vennlig hilsen Guro i redaksjonen

16. august 2018 skrev Ingrid Strand

Hei! de prosenttallene i første avsnitt blir bare 90%, så lurte på hva de siste ti prosentene var?

16. august 2018 svarte Lars Mæhlum

Diverse: Snaufjell, gruver, golfbaner, natureng mm.

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.