Indre Østfold

Faktaboks

Landareal
755 km²
Innbyggertall
44 320
Administrasjonssenter
Askim
Fylke
Viken
Innbyggernavn
indre østfolding (fra Indre Østfold), askiming (fra Askim), eidsberging (fra Eidsberg), hobling eller hobøling (fra Hobøl), speberging eller speberring (fra Spydeberg), trøgsting (fra Trøgstad)
Kommunenummer
3014
Høyeste fjell
Viktjernhøgda (331 moh.)
Kommunevåpenet har et gull aks på svart bunn

Parti fra Askim sentrum. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Trøgstad. Fra Båstad nord i kommunen. Her går riksvei 22 forbi Båstad kirke, oppført 1860 etter tegninger av Chr. Grosch. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Kart som viser plasseringen til Indre Østfold kommune i fylkeskommunen Viken.

Spydeberg kirke stod ferdig i 1844, etter at et lynnedslag i 1841 ødela den opprinnelige steinkirken fra 1200-tallet.

.
Lisens: fri

Artikkelstart

Indre Østfold er en kommune i Viken fylke som består av landet omkring sørenden av Øyeren og Glomma nedenfor (sør for) sjøen, samt i vest landet omkring Hobølelva (Mossevassdraget) fra sjøen Mjær og sørover.

Kommunen ble opprettet i 2020 ved sammenslåing av de tidligere kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad. Opprettelsen av Indre Østfold var del av en landsomfattende kommunereform.

Indre Østfold grenser i nordøst til Lillestrøm, i øst til Aurskog-Høland og Marker, i sør til Rakkestad, i sørvest til Skiptvet og Våler, i vest til Vestby, Ås og Nordre Follo og i nordvest til Enebakk.

Natur

Berggrunnen i Indre Østfold er i sin helhet av grunnfjellsalder og består hovedsakelig av ulike typer gneis. I området omkring Hobøl kirke i vest er det et lite område med granitt. Berggrunnen danner et småkupert, skogkledd landskap som hever seg mot utkantene av kommunen. Høyest er åsene i nordøst (Viktjernhøgda, 331 meter over havet) og i sørøst (Nordre Stange varde, 290 meter over havet). Åsene er noe lavere i vest; bare lengst i nordvest når de over 200 meter over havet. Høyest her er Høgbråten (281 meter over havet) ved grensen til Enebakk.

Mens berggrunnen i skogsområdene i utkantene av kommunen bare er dekket av sparsomme løsmasser, er de sentrale, lavereliggende delene av kommunen rikt dekket av marine avsetninger, vesentlig leire, og disse områdene er stort sett oppdyrket. Dyrkingsarealene ligger 50–180 meter over havet og er mange steder gjennomfuret av bekkedaler (raviner) og gir et stedvis svært bakket landskap. Enkelte steder er leirområdene skredutsatt, særlig øst for Øyeren, nordøst i kommunen, se Båstad og Skjønhaug.

En større endemorene demmer opp Øyeren i sørenden og tvinger Glomma vestover. Her danner elva flere fosser der den passerer over bergterskler i grunnfjellet. Fallet nedenfor Øyeren, som samlet utgjør rundt 75 meter, er utnyttet til kraftproduksjon gjennom oppdemming på tre steder, i Solbergfoss (Solbergfoss-Mørkfoss), Kykkelsrud (Kykkelsrud-Fossumfoss) og Vamma (Vammafossen). Utbyggingen her har medført at alle de mindre fossene og strykene på denne strekningen er forsvunnet.

Rett nord for Mysen ble det ved slutten av siste istid avsatt en mektig morenerygg, Monaryggen, som er opptil 210 meter over havet; her er det store sand- og grustak.

Hobølelvas dalføre vest i kommunen utgjør en del av Mossevassdraget; det er i nord trangt med flere fosser og stryk, og ble tidligere mye brukt til møller og sagbruk. Dalføret vider seg ut nord for Elvestad, og elven får her et roligere løp og danner store meandere. I sør blir dalføret igjen trangere, og elva danner også her enkelte fosser og stryk.

Bosetning

Bosetningen i Indre Østfold er jevnt fordelt i jordbruksområdene sentralt i kommunen og sørover langs Glomma og Hobølelva, mens skogtraktene både i vest og i øst har en betydelig mer sparsom bosetning. I dag preges imidlertid bosetningen i særlig grad av de viktigste kommunikasjonsårene, og i så måte er E18 og Østfoldbanens østre linje, som går vest–øst sentralt gjennom kommunen, av stor betydning.

I dette området ligger fire av kommunens fem tettsteder med over 1000 innbyggere: Askim (Askimbyen, kommunes administrasjonssenter), Mysen, Spydeberg og Tomter, alle ved Østfoldbanens østre linje, men bare de tre førstnevnte ved E18. Det femte tettstedet med over 1000 innbyggere, Skjønnhaug, ligger ved Rv.22, åtte km nord for Mysen.

Indre Østfold har 13 tettsteder med til sammen 78 prosent av kommunens folkemengde (2020). Denne andelen (urbaniseringsgraden) varierer imidlertid betydelig mellom kommunens ulike deler, fra 57 prosent i tidligere Trøgstad til 91 prosent i tidligere Askim (2019). Til sammenligning har Viken fylke en urbaniseringsgrad på 88 prosent (2020).

Folkemengden i Indre Østfold økte i tiårsperioden 2010–2020 med gjennomsnittlig 1,0 prosent årlig, mot 1,6 prosent i Viken fylke. Befolkningsveksten i Indre Østfold er klart størst i områdene nærmest Oslo. Således hadde tidligere Hobøl og Spydeberg en årlig gjennomsnittlig vekst i folketallet i perioden 2009–2019 på henholdsvis 2,0 og 1,4 prosent, og denne veksten er i stor grad basert på pendling til Oslo og Follokommunene. Før kommunesammenslåingen hadde for eksempel tidligere Hobøl kommune høyest utpendlingsandel blant kommunene i tidligere Østfold fylke.

Næringsliv

Utnyttelsen av vannfallene i Glomma gjør Indre Østfold til Østlandets største kraftkommune. Kraftstasjonen Solbergfoss I er bygd i 1924.

Jordbruket omfatter fire prosent av Indre Østfolds arbeidsplasser (2019). Næringen betyr mest for sysselsetningen i tidligere Trøgstad, minst i tidligere Askim. Jordbruket er av særlig betydning i områdene med de rikeste løsavsetningene sentralt i kommunen.

Jordbruksarealet i Indre Østfold er klart største blant kommunene i det nye Viken fylke, og det utgjør 30 prosent av kommunens samlede areal (2019). Av jordbruksarealet er 83 prosent åker og hage, det aller meste av dette benyttes til dyrking av korn og oljevekster. Kommunen har også adskillig husdyrhold, både av storfe, svin og særlig høns; Indre Østfold har således det største hønseholdet av kommunene i Viken.

Indre Østfold har en betydelig skogavvirkning. I 2018 utgjorde den 223 900 kubikkmeter, og sammen med Ringerike har Indre Østfold størst avvirkning blant kommunene i Viken.

Industrien i Indre Østfold utgjør 11 prosent av arbeidsplasser i kommunens, 25 prosent dersom en tar med bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon (2019). Viktigste industribransjer i kommunen er næringsmiddelindustrien med 48 prosent av industriens sysselsetting. I denne bransjen merkes blant annet et større fjærfeslakteri og -foredlingsanlegg i Hærland (Nortura Hærland), Mysen Kornsilo og mølle SA og Askim Frukt- og Bærpresseri AS i Askim. Andre viktige bransjer er verkstedindustrien med 19 prosent og gummi-, plast- og mineralsk industri med 15 prosent av de sysselsatte i industrien (2019). I sistnevnte bransje merkes blant annet isolasjonsprodusenten Glava A/S i Askim, betongvareindustri i Mysen (Mona Betong AS) og sementvare- og glassindustri i Spydeberg. Av andre industribransjer i Indre Østfold kan nevnes grafisk industri/trykkerier og trelast- og trevareindustri med henholdvsis sju og fire prosent av industriens sysselsetning (2019). Bedriftene i førstnevnte bransje er særlig knyttet til Askim med blant annet Smaalenenes Avis og Hærland/Mysen med blant annet Lundeby & Co AS bokbinderi, mens virksomhetene i trelast- og trevareindustrien finnes mange steder i kommunen.

Tettstedet Askim har sammen med Mysen en sentral posisjon som handels- og servicesenter for hele Indre Østfold. I Askim utkommer lokalavisen Smaalenenes Avis.

I alt har Indre Østfold fem vannkraftverk med en samlet maskininstallasjon på 791 MW og en midlere årsproduksjon på 3701 GWh. Kraftproduksjonen domineres helt av verkene i Solbergfoss, Kykkelsrud og Vamma i Glomma som utnytter Glommas fall på vel 75 meter fra Øyeren til Grønsund. Kommunens to øvrige vannkraftverk, Skjelfoss i Hobølelva og Lekum i Lekumelva, en sideelv til Glomma, har til sammen bare 0,2 prosent av kommunens samlede kraftproduksjon.

Indre Østfold har tradisjonelt hatt betydelig utpendling til Oslo, likeledes til Follo-kommunene, noe som skyldes både en lav dekning av lokale arbeidsplasser og gode kommunikasjoner i retning Oslo. I 2019 hadde 42 prosent av de bosatte yrkestakerne i Indre Østfold arbeid utenfor kommunen hvorav 15 prosent både i Oslo og samlet i Follo-kommunene og i alt fem prosent i nabokommunene Rakkestad, Skiptvet og Marker. Andelen utpendlere til Oslo/Follo er størst i nordvestre del av kommunen.

Samferdsel

Gjennom Indre Østfold går Østfoldbanens østre linje (Ski-Sarpsborg) som ble åpnet 1882. Det er lokaltogforbindelse mellom Skøyen/Oslo S og Mysen/Rakkestad med følgende faste stopp i kommunen (regnet fra vest): Tomter, Knapstad, Spydeberg, Askim, Slitu og Mysen, samt på Eidsberg og Heia på togene som går til Rakkestad. Gjennom Indre Østfold går ellers ekspressbussforbindelse på E18 mellom Oslo og Karlstad/Stockholm.

Hovedveiforbindelsen vest–øst gjennom kommunen er E18 (Kristiansand/Oslo–Stockholm). Den går gjennom de tidligere kommunesentrene Elvestad og Spydeberg, dagens kommunesenter Askim, samt det tidligere kommunesenteret Mysen. På Elvestad krysses E18 av Fv.120 (Moss–Enebakk–Lillestrøm–Hurdal) som følger Hobølelvas dalføre gjennom hele kommunen. I Spydeberg krysses E18 av Fv.122 (Skiptvet–Spydeberg–Enebakk. Fra E18 i Askim går Fv.115 gjennom Skjønnhaug, det tidligere kommunesenteret i Trøgstad, nordøstover til Bjørkelangen, likeledes sørover til Vamma og Skiptvet. Fra Askim fører ellers Fv.105 sørover til Rakkestad.

Hovedveien nord–sør-øst gjennom Indre Østfold er Rv.22 som fører fra E6 på Hvam ved Lillestrøm langs østsiden av Øyeren til E18 på Mysen og videre til Sarpsborg og Fredrikstad. Hovedveiforbindelsen fra nordre del av tidligere Trøgstad kommune til Oslo er Rv.22 via Lillestrøm og fra Indre Østfold ellers via E18 Mysen–Oslo. Gjennom de sørøstre delene av den tidligere kommunen går Fv.123 fra Mysen via Ydersbotn i Aurskog-Høland til Rødenes i Marker.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Indre Østfold hører til Øst politidistrikt, Follo og Nordre Østfold tingrett og Borgarting lagsmannrett.

Indre Østfold kommune svarer til i alt ni sokn i Østre Borgesyssel prosti som hører til Borg bispedømme i Den norske kirke: Trøgstad/Båstad (tidligere Trøgstad kommune), Eidsberg, Hærland, Mysen og Trømborg (tidligere Eidsberg kommune), Askim (tidligere Askim kommune), Spydeberg (tidligere Spydeberg kommune) og Hobøl og Tomter (tidligere Hobøl kommune).

Kommunen er med i regionrådet Indre Østfold regionråd sammen med Marker, Rakkestad og Skiptvet.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Trøgstad/Eidsberg/Askim/Spydeberg til Rakkestad fogderi i Smaalenenes amt. Mot slutten av 1800-tallet hørte Hobøl til Moss fogderi i Smaalenenes amt.

Delområder og grunnkretser i Indre Østfold kommune

For statistiske formål er Indre Østfold kommune (per 2019) inndelt i 17 delområder med til sammen 109 grunnkretser:

 • Vestre Trøgstad: Tosebygda, Haugland, Kirkebygda, Gåpårud, Skjønhaug, Tveiten, Jørgentvedt
 • Østre Trøgstad: Risbråte, Hamnås, Bingen, Årstad
 • Båstad: Måstad, Olberg, Skjenneberg, Håkås, Hvammer, Fjell
 • Mysen vest: Mona, Mysen 8, Mysen 7, Mysen 1, Mysen 2, Heggin, Folkenborg vest, Folkenborg øst
 • Tenor/Kirkefjerdingen: Hen, Eidsberg, Ty, Lysaker, Kolstad, Høye, Slitu vest, Slitu øst, Øierud øst, Øierud vest
 • Trømborg: Åsgård, Lunde, Bøli, Lytomt, Sviu, Rånås
 • Hærland: Homstvedt, Vister, Ørken, Melleby, Lundeby, Myrvold
 • Mysen øst: Momarken, Åslia, Mysen 6, Mysen 5, Mysen 4, Mysen 3, Opsahl, Kirkås/Enga
 • Rom: Skjolden/Oraug, Kykkelsrud, Kråkåsen, Frosterud og Gurud
 • Askimbyen: Tornerud, Sentrum nord, Sentrum syd, Magnhildrud, Blunkeslett, Bakkegata
 • Holterengen: Solbergfoss, Gudim/Onstad, Haugtomt, Grøtvedt, Dramstad, Øvre Askim
 • Korsgården: Fusk/Mørkved, Trippestad, Grønlund, Hoen
 • Moen: Løken/Katralen, Vamma, Gjellestad
 • Spydeberg: Vassbygda, Stegen, Kåtorp, Vien, Hylli, Løvestad, Lund, Grini, Husa, Sølvberg, Glende, Løken, Tunby, Dæhli, Mørk, Heli/Trollerud og Myrer
 • Tomter: Stokstad, Svikebøl, Myra, Tomter nord, Tomter sør, Bliksland
 • Knapstad: Knapstad, Holt, Elvestad, Hagen
 • Ringvoll: Eng, Bråte, Tønnerud

Historikk og kultur

Hobøl kirke, en av Norges best bevarte middelalderkirker, bygd i gråstein i romansk stil. I nyere tid er den pusset og kalket. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Eidsberg kirke («Østfold-domen»), steinkirke fra 1200-tallet.

.
Lisens: fri

Flere oldfunn vitner om gammel bosetning, med blant annet helleristninger ved Eidsberg stasjon og Norges antatt rikeste gullfunn fra folkevandringstiden på gården Sletner ved Slitu tettsted. Det er rester etter en bygdeborg fra folkevandringstiden i Romsåsen (176 moh.) på østsiden av Glomma, like nordøst for Kykkelsrud.

Det er bygdemuseum på Folkenborg i den sørlige delen av tettstedet Mysen; på Folkenborg ble Håkon Håkonsson født i 1204. Trøgstad Bygdemuseum ligger like ved Trøgstad kirke. Gamle hus er bevart i bygdemuseet på Grøtvedt like nordøst for Askimbyen. Nordøst for Fossum bro over Glomma ligger Langnesområdet og det gamle fergestedet Onstadsund på den gamle kongeveien, kjent blant annet fra Karl 12s felttog i 1716. Også i august 1814 stod det kamper her som førte til svensk tilbaketrekning.

Ved Fossum bro over Glomma var det kamper 12.–13. april 1940 i forbindelse med den tyske invasjonen av Norge. Den gamle trebroen, som da ble ødelagt, ble gjenreist i 1992. Arbeidskonflikten i 1951 ved Askim Gummivarefabrik bærer navnet Askimkonflikten.

Eidsberg kirke (også kalt Østfolddomen på grunn av sin størrelse) er en steinkirke fra 1200-tallet med en vakker gotisk vestportal. I Skjønhaug ligger Trøgstad kirke, også den fra 1200-tallet. Hobøl kirke er fra før 1200 og har en del verdifullt inventar fra 1600-tallet. Hobøl prestegård har en fredet hovedbygning og lysthus fra 1700-tallet, samt et restaurert hageanlegg. Askim kirke ble innviet i 1878.

Hjørnesteinsbedriften Askim Gummivarefabrikk, som ble opprettet i 1920, ble nedlagt i 1991. I fabrikkens lokaler er i dag et større kjøpesenter.

Navn og kommunevåpen

Navnet er etter beliggenheten i det tidligere Østfold fylke. Indre Østfold brukes også som navn på bedrifter og institusjoner, og har i noen grad også vært brukt i adminstrativ sammenheng, men har aldri tidligere vært bruk som navn på en kommunal enhet.

Kommunevåpenet, et gull kornaks på svart bunn, avspeiler jordbrukets, og spesielt korndyrkingens, betydning i kommunen.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg