Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Artikkelstart

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ble opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.

NIBIO er eid av Landbruks- og matdepartementet som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og eget styre. Det er et av de større forskningsinstituttene i Norge med over 700 ansatte og samlede inntekter på nesten 750 millioner kroner (2015). Instituttet har hovedkontoret på Ås, og har flere regionale enheter.

Gjennom forskning og kunnskapsproduksjon skal instituttet bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer. Instituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.

Særpreget for NIBIO – sammen med Veterinærinstituttet som også er underlagt Landbruks- og matdepartementet – er at det er tillagt både forsknings og forvaltningsoppgaver. De til dels omfattende statlige drifts- og forvaltningsrettede oppgavene skal ha basis i forskning innenfor instituttets fag- og ansvarsområde. Det er en forutsetning at det skal være synergieffekter her. Noen av disse oppgavene har staten definert som statlige driftsoppgaver. Gjennom vedtekter og tildelingsbrev er det nærmere definert hva som skal utføres av instituttet. Målgruppen for disse oppgavene er næringsutøverne og allmennheten.

Forskningen

Forskningsresultatene er i hovedsak offentlige og åpne for alle. Instituttets integritet og omdømme som faglig uavhengig har vært viktig å sikre, slik at oppdrag og rådgiving overfor forvaltningsorgan og politiske myndigheter er basert på uavhengig og objektiv forskning. En armlengdes avstand mellom instituttet på den ene siden, og politiske myndigheter og forvaltningen på andre siden, sikres ved at den langsiktige forskningsfinansieringen gis via Forskningsrådet som basisfinansiering og konkurranseutsatt finansiering.

Det kan være interessekonflikter mellom instituttets integritet og omdømme i forbindelse med rollen som rådgiver til forvaltningen, se under eksterne lenker. Instituttets rolle som aktør i et kommersielt oppdragsmarked kan også representere en utfordring.

Forvaltningsoppgavene

Instituttet er en viktig del av apparatet som det offentlige har bygget opp for å dekke forvaltningens og primærnæringenes behov for forskningsbasert kunnskap og utvikling. Et typisk trekk er at det utfører mye «på-vegne-av-forskning». Det vil si at instituttet, gjerne i samarbeid med næringens utøvere, definerer FoU-behovene og utfører forskning for de mange små enhetene som landbruksnæringen består av. Instituttet har dessuten spilt en viktig rolle i kunnskapsoverføringen og kunnskaps-implementeringen i næringen gjennom sin desentraliserte tilstedeværelse.

Blant de forvaltningsrettede oppgaver er sekretariatsfunksjon for Budsjettnemda for jordbruket og arbeidet med driftsgranskningene i landbruket. Arbeidet som her utføres, er av helt sentral betydning for gjennomføringen av Jordbruksavtaleforhandlingene og for utformingen av landbruks- og matpolitikken.

NIBIO inkluderer nå de oppgavene som tidligere lå hos daværende Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS). NIJOS var inntil 2006 et rent forvaltningsorgan med oppgaver innen geodata-virksomhet og ressurskartlegging. Geodata av høy kvalitet er til nytte for en bred gruppe av brukere fra bønder og forvaltning til brukere av norsk landskap.

NIBIO er en viktig leverandør av kunnskapsstøtte til departementene og forvaltningsorganene, og institusjonen er tett koplet opp mot rådgivning til myndighetene når det gjelder implementering av internasjonalt miljøregelverk. Kunnskapsformidlingsdelen er en integrert og svært sentral del, samtidig som Bioforsk ut fra sitt nasjonale mandat også må legge betydelige beredskapsmessige perspektiver til grunn med hensyn til kompetansevedlikehold og kompetanseutvikling.

Styreleder er professor Victor D. Norman og administrerende direktør er Nils Vagstad.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg