Valgurnene ble designet i 2008 og er i dag i bruk i de fleste norske kommunene.
.
Lisens: CC BY NC 2.0
Kommune- og fylkestingsvalg er allmenne valg til kommunestyrer og fylkesting i Norge, og gjennomføres hvert fjerde år. Bilde viser et velgeravlukke med valglister. Foto: Kommunal- og regionaldepartementet, tilgjengelig under CC BY-NC 2.0.
.
Lisens: fri

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valget avholdes hvert fjerde år, to år etter stortingsvalget.

Faktaboks

Også kjent som

kommunevalg, lokalvalg

Siste kommunestyre- og fylkestingsvalg ble holdt mandag 11. september 2023. Det neste valget blir i september 2027.

Valgdag

Regjeringen fastsetter valgdagen til en mandag i september, vanligvis i løpet av de to første ukene av måneden. Valg av kommunestyrer og fylkesting foregår samtidig. Kommunestyret kan vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også på søndagen før den offisielle valgdagen.

Hvem kan stemme?

Disse hadde stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalget i 2023:

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2023.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Det er dermed flere som har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg enn ved stortingsvalg. Ved stortingsvalg er det kun norske statsborgere som har stemmerett.

For de fleste kommuner har slike forskjeller i hvem som har stemmerett små konsekvenser for valgdeltakelse og fordelingen av stemmer mellom partiene.

I kommuner med en høy innvandrerbefolkning – slik som i de større byene – kan imidlertid slike forskjeller i hvem som har stemmerett, gi seg utslag.

Alle som skal stemme, må være innført i en kommunes manntall på valgdagen. Den enkelte føres inn i manntallet i den kommunen der hen er registrert med bostedsadresse den 30. juni i valgåret.

Hvem er valgbar?

Alle som har stemmerett ved valget, og som er folkeregistrert som bosatt i kommunen/fylkeskommunen på valgdagen, er valgbare, med noen unntak. Unntakene gjelder personer i enkelte stillinger som automatisk vil gi utfordringer med habilitet, slik som statsforvalter og assisterende statsforvalter, kommunedirektør og dennes stedfortreder, kommunalsjef eller liknende, sekretær for kommunestyret eller fylkestinget, eller ansvarlig for regnskap eller revisjon av kommunen eller fylkeskommunen.

For å bli valgt inn i kommunestyret eller fylkestinget må en stå på ei valgliste. Både registrerte politiske partier og andre grupper kan lage listeforslag. Listeforslaget må sendes til kommunen/fylkeskommunen senest 31. mars i valgåret og godkjennes av valgstyret/fylkesvalgstyret for å bli gyldig som utgangspunkt for stemmeseddel ved valg.

Antall representanter i styre og ting

Hver kommune og hvert fylke utgjør én valgkrets. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv antall representanter innenfor de minimumskrav som kommunelovens paragraf 7 har fastlagt i forhold til innbyggertallet i kommunen/fylket.

Det laveste lovlige representanttall er 11 i kommuner med 5000 innbyggere eller færre. Deretter stiger dette minimumstallet med økende befolkningsmengde. Kommuner med over 100 000 innbyggere skal ha minst 43 representanter.

Også for fylkestingene er det en gradering av det laveste antall representanter etter befolkningens størrelse. Minstetallet er 19 i fylkeskommuner med 150 000 innbyggere eller mindre. I de største fylkeskommunene, med en folkemengde på over 300 000 innbyggere, må det være minimum 43 representanter.

Verken for kommunestyrer eller fylkesting er det fastsatt noen øvre grense for representanttallet. Ved valget i 2023 var det Trondheim og Bergen som hadde flest kommunestyrerepresentanter – i alt 67.

Mandatfordeling

Valgoppgjøret skjer i to omganger: Først avgjøres fordelingen av mandater eller representanter mellom partiene eller gruppene som stiller til valg. Oppgjøret er basert på såkalt forholdsvalg. Dette innebærer at representantene som skal velges, blir fordelt forholdsmessig mellom partiene/gruppene etter hvor mange stemmer de fikk ved valget. Det står i motsetning til flertallsvalg, hvor den som får et simpelt eller absolutt flertall, får alle representantene.

Deretter avgjøres det hvilke av kandidatene fra partiet/gruppen som skal ha disse plassene. Dette kalles kandidatkåringen.

I kommunestyrevalg kan velgerne påvirke kandidatenes plassering på valglisten ved å gi dem en tilleggsstemme eller gi «slengere», altså å føre opp kandidater fra andre lister. Reglene for kommunevalg finnes i valgloven av 17. juni 2002.

Valgdeltakelse ved kommunestyrevalg

Valgdeltakelsen ved kommunevalg har alltid ligget lavere enn ved stortingsvalg. I etterkrigstiden lå den på i overkant av 70 prosent, mens i stortingsvalg har den ligget på mellom 75 og 85 prosent.

Et toppnivå og unntak er kommunevalget i 1963 da i alt 81 prosent av de stemmeberettigede avga stemme ved valget. Den høye deltakelsen ved dette valget må sees i lys av regjeringsskiftet som fant sted i kjølvannet av den såkalte Kings Bay-saken samme år. Ved denne anledning var det rikspolitiske spørsmål og ikke lokalsaker som påvirket nivået på valgdeltakelsen i lokalvalget.

Etter denne «toppnoteringen» gikk valgdeltakelsen tilbake til det nivået den hadde ligget på før hendelsen.

Fra 1987 har imidlertid denne valgdeltakelsen vist en jevnt nedadgående tendens, og der den laveste valgdeltakelsen ved et ordinært kommunevalg fant sted i 2003, med en deltakelse på 59 prosent av de stemmeberettigede. Også rekrutteringen til politiske verv i kommunene er blitt noe svekket, og det er store utskiftninger av kommunestyrerepresentanter ved hvert valg. Det har også skjedd en nedgang i det samlede antall representanter som velges til kommunestyrene. Antallet valgte representanter i 2011 var 10 785. Det er en nedgang på tolv prosent fra 1999 da det var 12 234 valgte representanter. Ved den store fylkes- og kommunereformen fra 2020 var mandattallene ytterligere redusert ved valget i 2019.

Valgdeltakelsen i 2011 var på 64,2 prosent, men sank til 59,7 prosent i 2015. I 2019 gikk den opp igjen til 64,7 prosent, men sank til 62,4 prosent i 2023.

Valgdeltakelsen ved fylkestingsvalg har helt siden det første direkte valget til fylkesting i 1975 ligget noen prosentpoeng lavere enn deltakelsen ved kommunevalg. Ved fylkestingsvalget i 2019 var det 60,5 prosent av de stemmeberettigede som avga stemme, mens den i 2023 falt så langt ned som til 56,9 prosent.

Prøveordning med direkte ordførervalg

En prøveordning med direkte ordførervalg ble startet opp i 1999, blant annet som et forsøk på å øke deltakelsen ved kommunevalg. I 1999 var det 19 kommuner som deltok i denne ordningen, mens tallet økte til 36 i 2003 og til 50 i 2007. Med tanke på målsettingen om å øke valgdeltakelsen var denne prøveordningen ingen suksess. Den ble avskaffet ved valget i 2011.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Saglie, Joe og Bjørklund, Tor (red.) (2005): Lokalvalg og lokalt folkestyre, Oslo, Gyldendal Norsk Forlag AS.
  • Saglie, Joe (red.) (2009), Det nære demokratiet – lokalvalg og lokal deltakelse, Oslo, Abstrakt forlag AS.

Kommentarer (3)

skrev Jon Gisle

OBS! Denne må oppdateres etter valget i 2023! Mvh Jon Gisle

skrev Jon Gisle

Bør det inn noe om valgbarhet? Er det slik at den som har stemmerett også er valgbar, dvs. kan stille som kandidat ved valget?

svarte Mari Paus

Hei, takk for innspillet, dette bør kanskje nevnes ja. Vi følger opp. Hilsen Mari i redaksjonen

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg