Nordover fra Minnesund er Mjøsas østbredd sterkt preget av jernbane- og vegutbygginger.
Av /Bahnbilder.
Lisens: CC BY SA 4.0

Mjøsa sett mot nord med Skreia til venstre. Tangenvika i forgrunnen.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Mjøsa er en innsjø på grensa mellom Innlandet og Viken fylker. Den er Norges største innsjø, og dekker et areal på 368 kvadratkilometer, har en lengde på 117 kilometer, et volum på 56 kubikkilometer og ligger 122 meter over havet (regulert høyde 123,2–119,6 meter over havet, middelvannstand 122 meter over havet).

Faktaboks

Etymologi
norrønt Miǫrs, kanskje av mer-, ‘glitre, skinne’.

I sør er Mjøsa 2–3 kilometer bred, og i den nordlige delen mellom Gjøvik og Lillehammer jevnt cirka 2 kilometer bred; mellom disse områdene vider den seg ut og har en største bredde på cirka 15 kilometer (Totenvika–Hamar). Med største dyp på 453 meter er Mjøsa Norges fjerde dypeste innsjø. Det er også Europas fjerde dypeste innsjø.

Mjøsa ligger i en gammel dal, muligens i en geologisk svakhetssone. Dalen er utgravd av isen gjennom flere istider til en fjordsjø med terskel ved Minnesund. Hovedtilløpet er Gudbrandsdalslågen; avløpet Vorma knytter Mjøsa sammen med Glomma. Mellom Neshalvøya og Hamar går Furnesfjorden mot nord. Utenfor enden av Neshalvøya ligger Helgøya. Ved Mjøsa ligger byene Hamar, Gjøvik og Lillehammer. På begge sider, Hedmarken i øst og Toten i vest, ligger mjøsbygdene, som hører til de mest fruktbare jordbruksdistrikter i landet.

Fiskebestand

Fisket etter Mjøsas storørret er i vekst.
Mjøsørret
Lisens: CC BY SA 3.0
Lågåsildfisket var tidligere et betydelig matfiske i Mjøsa. Bildet er tatt ved Vingrom i 1901.
Av /Anno museum.
Lisens: CC BY ND 4.0

Mjøsa er rik på fisk, spesielt lagesild, sik, ørret, abbor og gjedde. Foruten de nevnte artene finnes harr, krøkle, hork, lake, mort, vederbuk, gullbust, laue, karuss, brasme, ørekyt, nipigget stingsild, steinulke, hornulke og elveniøye, i alt 20 arter. Fisket etter lagesild (lågåsild) har lange tradisjoner, men interessen for dette fisket er mindre enn tidligere. Fisket etter Mjøsas storørret er imidlertid i vekst. Ørreten gyter i flere av Mjøsas sideelver (mest kjent er hunderørreten) og vokser seg stor i Mjøsa. Ørretbestanden i Mjøsa ble redusert på grunn av reguleringer i elvene og på grunn av forurensning, men ulike forvaltningstiltak gjør at fisket i dag er godt. Mjøsa er den eneste kjente lokaliteten for hornulke i Norge.

Regulering og miljøtilstand

Man regulerte Mjøsa opprinnelig for å gjøre Vorma seilbar mellom Eidsvoll og Mjøsa i forbindelse med åpningen av Hovedbanen; senere kom fire reguleringer ved Svanfossen i 1961. Laveste regulerte vannstand tilsvarer den naturlige lavvannstand. Mjøsa er vintermagasin for kraftverkene i Glomma i Viken.

Fra 1950-tallet og spesielt utover på 1960-tallet ble Mjøsas vannkvalitet stadig dårligere. Da det oppstod kraftige oppblomstringer av cyanobakterier (blågrønnalger) i 1975–1976, ble situasjonen vurdert som kritisk. Årsaken til problemene var en stadig økende belastning av næringsstoffer fra jordbruk, befolkning og industri. Mjøsaksjonen i perioden 1973–1980 og videre tiltak for å redusere forurensningstilførslene var avgjørende for å bringe Mjøsa tilbake til en akseptabel eller nær akseptabel tilstand. Dette har i hovedsak vært situasjonen de fleste årene etter cirka 1990. Mjøsaksjonen omfattet bygging av større og mindre kloakkrenseanlegg, anlegg for håndtering av husdyrgjødsel i jordbruket, samt holdningsskapende arbeid. Mjøsa overvåkes kontinuerlig av Norsk institutt for vannforskning. I 2018 ble det for første gang gjort målinger av mikroplast i bunnsedimenter. Prøvene viste vesentlig høyere verdier utenfor Hamar og andre befolkningssentra enn i dypvannssedimentene.

Mjøsa er blitt varmere som følge av klimaendringer. Middeltemperaturen i juni–oktober har økt med om lag 1,9 °C fra 1972 til 2017. Et varmere klima vil redusere isleggingsperiodene og øke tilførsler av næringsstoffer, tarmbakterier, partikler og organisk stoff fra nedbørfeltet. Dette vil endre lysforhold, sirkulasjonsforhold og produktivitet, og dermed også påvirke vekst og utvikling av alger, planter og dyr i Mjøsa.

Samferdsel

Furnesfjorden og Mjøsa sett nordfra, fra Veldre i Ringsaker. Skreifjella i bakgrunnen.
.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Tidligere var Mjøsa en viktig kommunikasjonsåre med stor skipsfart, dampskip fra 1840. Hjulbåten Skibladner seiler mellom mjøsbyene om sommeren. Bruer ved Minnesund, Lillehammer–Vingnes og mellom Moelv og Biri. E6 krysser Mjøsa alle tre steder.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Selstad, Tor & Arve Stensrud: Den store Mjøsboka : vannet – landet – folket, andre utgave, 1991. Les i Nasjonalbiblioteket.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg