Preikestolen og Lysefjorden av /visitnorway.com. Begrenset gjenbruk

Rogaland

Faktaboks

Landareal
8 575 km²
Innbyggertall
475 654
Administrasjonssenter
Stavanger
Innbyggernavn
rogalending
Målform
nøytral
Kommunenummer
11
Høyeste fjell
Vassdalseggi (1658 moh.)

Fylkesvåpen

Rogaland

Av /KF-arkiv ※.

Rogaland. I Skudeneshavn, helt sør på Karmøy, finnes et unikt trehusmiljø. Bildet viser noen av de gamle velholdte sjøhusene langs kaiene. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Preikestolen på nordsiden av Lysefjorden er et populært turistmål.

.
Lisens: fri

Rogaland er et fylke som utgjør den sørvestligste delen av Norge og omfatter kyststrekningen mellom Åna-Sira i sørøst og Ramsholmane nord for Haugesund i nordvest, herunder den åpne havarmen Boknafjorden. Fylket omfatter ellers øyene i Boknafjorden og fjordene som skjærer seg inn i landet fra denne, likeledes hei- og fjelltraktene østover til grensen mot Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Rogaland grenser til Hordaland i nord, og har kystlinje mot Nordsjøen i sør og vest.

Rogaland ble i 2002 utvidet ved overføring av Ølen kommune fra Hordaland. Denne kommunen ble så i 2006 slått sammen med Vindafjord til den nye Vindafjord kommune. Endringen i fylkesgrensen innebærer at Rogaland nå omfatter hele halvøya mellom Ålfjorden og Bjoafjorden/Ølsfjorden, to sørgående armer fra Hardangerfjorden.

Rogaland fylke het før 1919 Stavanger amt.

Navnet. Første ledd er genitiv av folkenavnet rygir; roga-, som er en eldre form enn rygja-; jevnfør Ryfylke.

Fylkesvåpenet

Fylkesvåpenet, godkjent i 1974, har et svevende utskrådd sølv spissfotet kors mot en blå bakgrunn. Det illustrerer et steinkors reist i 1028 til minne om Erling Skjalgsson.

Geologi og landformer

Rogaland består geologisk sett av to hovedelementer, grunnfjell i sørøst og områder tilhørende den kaledonske fjellkjede i nordvest. I sistnevnte opptrer flere steder store områder med mer eller mindre omdannede kambrosiluriske sedimentære bergarter som danner en relativt løs berggrunn. I slik berggrunn er den ytre, åpne delen av Boknafjorden gravd ut. Denne fjorden danner et avgjørende geografisk skille mellom Jæren/Dalane i sør og Ryfylke og Haugesundshalvøya (Haugalandet) i nord. Øst for Boknafjorden ligger store fjellstrøk, Ryfylkeheiane eller Rogalands høyfjell, som går over i Setesdals- og Sirdalsheiene øst for fylkesgrensen.

I Dalane i sørøst består berggrunnen av forskjellige grunnfjellsbergarter som danner et sterkt kupert og temmelig uoversiktlig landskap. Langs kysten dominerer en feltspatrik bergart, anortositt, som forvitrer langsomt og gir et skrint jordsmonn, og landskapet her har mange steder et goldt preg. Lenger inne i landet blir gneis mer vanlig. Kystlinjen er relativt rettlinjet uten skjærgård. Landet hever seg i indre strøk mot nord og når 1000 meter over havet på nordsiden av Hunnedalen i overgangen til Ryfylke. Løsmasser av betydning finnes bare i de trange dalene. Betydelige ilmenittforekomster er i drift i Sokndal sørøst for Egersund. Det ligger en nedlagt wolframgruve i Ørsdalen i Bjerkreim.

Jæren ligger omdannede kambrosiluriske sedimentbergarter (fyllitt) over grunnfjellet. Viktigere for landskapet er imidlertid de mektige løsavsetningene som dekker fyllitten, sannsynligvis avsatt under nest siste istid. Disse danner et lavtliggende, svakt bølget slettelandskap i skarp kontrast til de kuperte heiene i sør og øst.

øyene i Boknafjorden og Karmøy finner man igjen de kambrosiluriske bergartene, og landskapet her danner på mange måter en fortsettelse av Jærens sletteland. Løsavsetningene her er imidlertid noe mer sparsomme, og slettene er mange steder avbrutt av et småknauset, relativt lavtliggende heilandskap, ofte bestående av kaledonske dypbergarter som har trengt gjennom skifrene. I forbindelse med slik fremtrengning er det enkelte steder dannet kobberforekomster. På Visnes på Karmøy var det gruvedrift frem til 1972. På Feøy utenfor Karmøy finnes en nikkelforekomst i gabbro av kaledonsk alder. Den varierte berggrunnen på og ved Karmøy med gabbro, granodioritt, grønnskifer, grønnstein og sedimentære bergarter skyldes at man her har et snitt gjennom gammel havbunn (en ofiolittsekvens) som ble skjøvet på land under den kaledonske fjellkjedefoldningen.

Ryfylke utgjør den mest kompliserte delen av Rogaland geologisk sett. Her finner man så vel grunnfjell som kambrosiluriske avsetninger og skyvedekker fra kaledonsk tid. Grunnfjellet dominerer i sør, sørøst for en linje JørpelandÅrdalBlåfjell. Her er store fjellvidder 800–1100 meter over havet. Lysekammen nord for botnen av Lysefjorden når 1304 meter over havet, se Lyseheiane. Lenger nord forekommer kambrosiluriske skifere hyppig over grunnfjellet, først og fremst sør for Suldalsvatnet og rundt Vindafjorden og dens armer. I disse områdene har forvitringen av skiferne gitt et mer fruktbart jordsmonn enn i grunnfjellsområdet.

Områdene med skyvedekker ligger over skiferne igjen og danner på grunn av sin hardhet høytliggende fjellområder med markerte brattkanter mot skiferområdene. Disse fjellområdene når i Sauda og Suldal over 1600 meter over havet. Vassdalsegga på grensen mot Telemark i nordvest er med 1658 meter over havet Rogalands høyeste fjell. I mange av de dypt nedskårede dalene er det underliggende grunnfjellet blottlagt, for eksempel i Hellandsdalen i Sauda og i hoveddalføret i Suldal. I Sauda finnes en sinkforekomst som ble drevet i 1882–1898. Denne er nå tilgjengelig for besøk i turistsesongen.

Haugalandet har man bergarter tilhørende «røttene» av den kaledonske fjellkjede, mest gneis av opprinnelig grunnfjellsalder. Lengst i sør, rundt Kårstø og på Austre Bokn, er det innslag av fyllitt, mens gneisene går igjen på Vestre Bokn. Landskapet blir gradvis lavere vestover og når vest for Skjoldafjorden bare unntaksvis høyere enn 300 meter over havet. Landskapet er likevel nokså kupert de fleste steder. Både på Haugesundshalvøya og i Ryfylke finner man løsmasser av betydning stort sett bare i bunnen av dalførene og langs fjordsidene.

Fjordene og hoveddalførene i Rogaland er i betydelig grad preget av den kaledonske fjellkjedefolding og sprekkdannelser i det underliggende grunnfjellet, og har en fremherskende sørvestlig–nordøstlig retning eller tilnærmet vinkelrett på dette. Eksempler på det første har man særlig i de indre fjordene som Hylsfjorden, Jøsenfjorden, Årdalsfjorden og Lysefjorden og dalene innenfor samt i Øvstebødalen/Hunnedalen og Gyadalen i sør. Eksempler på det siste har man særlig i fjordene på Haugalandet (Førresfjorden, Førlandsfjorden, Skjoldafjorden, Vindafjordens ytre del/Sandeidfjorden, i Erfjordens indre del/Tyssefjorden) samt i Høgsfjorden øst for Stavanger.

Den kraftige iserosjonen i sprekkdannelsene i det harde grunnfjellslandskapet har i enkelte av Ryfylkes sørøstlige deler gitt landskapet et dramatisk preg med stedvis stupbratte fjellsider langs fjordene. Særlig er dette fremtredende i Lysefjorden med Preikestolen, en flat, utstikkende fjellhylle midtveis på nordsiden av fjorden på 604 meters høyde over havet, og Kjerag med den berømte Kjeragbolten. Kjeragplatået hever seg rundt 1000 meter over sørsiden av fjorden, like utenfor fjordbotnen.

Befolkning

Rogalands eldste bosetting har etter alt å dømme funnet sted i fjelltraktene i Ryfylke for i alle fall 7000 år siden. Antagelig ble Jæren bosatt først 1000 år senere. I de første århundrene av vår tidsregning ekspanderte bosettingen sterkt. På 600–700-tallet gikk den imidlertid tilbake igjen og ble avløst av en ny vekstperiode i vikingtiden og middelalderen. Omkring 1700 var folketallet i fylket 26 000, i 1800 41 000. Fra 1800 til slutten av 1840-årene ble folketallet fordoblet, og i 1920 var det ytterligere fordoblet til 166 000. Den sterke veksten på 1800-tallet skyldes de gode tidene i fiske og skipsfart, nydyrking i jordbruket og ikke minst den begynnende industrialiseringen.

Rogaland hadde i 1970-årene sterkest befolkningsvekst av landets fylker. Dette skyldtes ikke bare de kraftige vekstimpulsene fra petroleumsutvinningen, men også et dynamisk lokalt næringsliv, i første rekke på Jæren. Fra midten av 1990-årene har imidlertid den årlige relative veksten i folkemengden stort sett vært større i Oslo/Akershus. I tiårsperioden 2007–2017 økte Rogaland sitt folketall med 1,7 prosent i årlig gjennomsnitt mot 1,9 prosent i Oslo/Akershus og 1,2 prosent i landet som helhet. Rogaland er med 472 024 innbyggere i 2017 nummer fire av landets fylker etter folketall etter Oslo, Akershus og Hordaland.

Bosetningen i Rogaland er tettest i de ytre strøkene, særlig på Jæren og i Haugalandsområdet. Her bor henholdsvis nesten 67 og 19 prosent av fylkets folkemengde, og befolkningstettheten i disse områdene er henholdsvis 191 og 123 personer per kvadratkilometer mot 50 i fylket som helhet per 2017. Ellers i fylket er befolkningstettheten betydelig lavere, og bosetningen er i indre strøk stort sett lokalisert til dalene og fjordsidene. Innenfor fjordbotnene finnes store, nesten folketomme områder. Dalane har per 2017 fem prosent av fylkets folkemengde, øykommunene i Boknafjorden to prosent og Ryfylke sju prosent.

Jæren har hatt den sterkeste befolkningsveksten etter 1950, og områdets andel av fylkets samlede folkemengde har i denne perioden vært i kontinuerlig vekst. Selv om det er stor forskjell mellom fylkets fem hovedområder når det gjelder befolkningsutvikling, hadde alle et klart høyere folketall i 2017 enn i 1950. Av enkeltkommuner (etter dagens grenser) hadde likevel fem kommuner et lavere folketall i dag enn i 1950: Hjelmeland, Suldal og Sauda i Ryfylke og øykommunene Kvitsøy og Utsira.

Rogaland er blant landets mest urbaniserte fylker, og i 2016 bodde 88 prosent av folkemengden i tettsteder mot 81 prosent i hele landet. Av fylkene hadde bare Oslo/Akershus dette året en høyere andel med 95 prosent. Urbaniseringen viser store regionale forskjeller i Rogaland. Den er høyest på Jæren, som har 28 av fylkets 69 tettsteder per 2016. Størst er Stavanger/Sandnes som med 213 313 innbyggere i 2016 er Norges tredje største tettsted, etter Oslo og Bergen. Andre tettsteder på Jæren med over 2000 innbyggere i 2016 er: Bryne med 11 832 innbyggere, Ålgård/Figgjo med 11 231, Kleppe/Verdalen med 8944, Kvernaland med 7272, Nærbø med 7055, Tananger med 6528, Hommersåk med 6367, Varhaug med 3162, Lyefjell med 2289 og Vigrestad med 2110 innbyggere.

Dalane har fem tettsteder, hvorav Egersund med 11 477 og Hauge i Sokndal med 2158 har over 2000 innbyggere i 2016. Øydistriktet i Boknafjorden har åtte tettsteder per 2016. Størst av disse er VikevågRennesøy med 962 og JudabergFinnøy med 785 innbyggere.

Ryfylke hadde dette året elleve tettsteder, hvorav tre hadde over 2000 innbyggere: Jørpeland med 7003, Sauda med 4254 og Tau med 3164. I Haugesundsområdet var det foruten Haugesund med 40 152 innbyggere i alt 16 tettsteder, hvorav fem hadde over 2000 innbyggere i 2016: Kopervik med 11 335, Åkrehamn med 7865, Førdesfjorden med 3770, Skudeneshavn med 3399 og Avaldsnes med 3004.

Næringsliv

Rogaland har et variert næringsliv og spiller en vesentlig rolle i landsmålestokk med hensyn til så vel primærnæringene jordbruk og fiske som industri og bergverk/petroleumsutvinning, og flere tjenesteytende næringer. Av sistnevnte merkes i første rekke skipsfart og servicevirksomhet i forbindelse med denne og petroleumsutvinningen.

Jordbruk

Jordbruket er en betydelig næring i Rogaland. Halvparten av fylkets jordbruksareal ligger på Jæren. Bildet viser utsikten fra Tinghaug mot Tjøtta på Jæren. Fra gammelt av lå det en tingplass her, derav navnet Tinghaug. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Jordbruket har en fremtredende posisjon, også i landsmålestokk. Dette skyldes både bøndenes faglige dyktighet, klima og jordsmonn og en allsidig og effektiv bruk av jorden. Siden slutten av 1800-tallet har det til tross for tettstedsveksten vært en nesten kontinuerlig økning i jordbruksarealet, først og fremst på Jæren, og det har vært satset sterkt på et variert og intensivt husdyrhold. En viktig forutsetning for dette ved siden av en effektiv drift av kulturjorden, er god utnyttelse av utmarksarealene og et høyt forbruk av kraftfôr. I saueholdet benyttes store arealer så vel på Høg-Jæren og søndre deler av Ryfylke som utenfor fylket (Sirdals- og Setesdalsheiene) til beite. Gjennomsnittsstørrelsen på brukene (driftsenhetene) er ikke spesielt høy: Av brukene med over fem dekar jordbruksareal er gjennomsnittsstørrelsen 235 dekar, mot 239 for hele landet per 2016. Rogaland har landets høyeste antall av både storfe, sau, svin og høns i 2016.

Rogalands fremtredende posisjon som jordbruksfylke skyldes særlig Jæren, som har bortimot halvparten av fylkets jordbruksareal. Melkeproduksjon spiller en vesentlig rolle i alle deler av fylket. Saueholdet betyr særlig mye i Dalane, Ryfylke og enkelte områder på Haugalandet i tillegg til de høyereliggende deler av Jæren. På Jæren merkes ellers et meget betydelig svine- og hønsehold.

Rogaland har nesten 1/3 av landets totale areal under glass. I denne sammenhengen merkes særlig dyrkingen av tomater og agurker på øyene i Boknafjorden. De to kommunene Finnøy og Rennesøy har i alt om lag halvparten av landets tomatareal. Disse øyene har helt siden mellomkrigstiden vært landets viktigste område for denne dyrkingen. Ellers forekommer noe fruktdyrking stedvis i Ryfylke og på de indre øyene i Boknafjorden.

Fylket har også en del pelsdyroppdrett, vesentlig av mink.

Skogbruk

Den produktive skogen dekker bare 15 prosent av totalarealet i Rogaland, og skogbruket er av relativt liten betydning. Det ble i 2015 avvirket 136 400 kubikkmeter skog for salg, og av fylkene hadde bare Oslo, Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark dette året en mindre årlig avvirkning.

Fiske

I Rogaland ilandføres ni prosent av all fisk i Norge regnet etter førstehåndsverdi per 2015. Haugesunds- og Egersundsdistriktet dominerer fylkets fiskerier når en ser på ilandbrakt fangst. Etter verdi ble i 2015 34 prosent landet i Karmøy/Haugesund og 63 prosent i Eigersund/. Det fiskes mest lodde, sild, tobis, makrell og kolmule. Den tradisjonelle fangsten av skalldyr/bløtdyr har gått noe tilbake de senere årene og representerte i 2015 mindre enn 0,5 prosent av samlet ilandført fangst, men likevel 5,5 prosent av fangstverdien.

Det drives atskillig fiskeoppdrett. I 2016 ble det slaktet laks og andre fiskeslag til en verdi av 3,9 milliarder kroner ved oppdrettsanleggene i fylket. Dette utgjør 6,1 prosent av verdien av samlet slaktemengde på landsbasis.

Rogaland har en rekke lakse- og sjøørretførende elver, og i 2016 ble rundt 48 tonn eller vel ni prosent av fangsten i vassdragene her i landet tatt i fylket. Av fangsten utgjorde laksen dette året 97 prosent. Det er lakseførende elver i de fleste delene av fylket. De viktigste vassdragene etter oppfisket kvantum i 2016 er: Bjerkreimsvassdraget med 16 prosent, Dirdalselva med 13, Suldalslågen og Espedalselva med ti hver og Figgjo med ni prosent.

Industri

Rogaland. Rogaland er sentrum for den norske petroleumsvirksomheten i Nordsjøen, og har et stort antall arbeidsplasser i den forbindelsen. Bildet er fra 1994 og viser Heidrun-plattformen under bygging i Gandsfjorden nær Stavanger. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Rogaland hadde i 2015 27 830 industrisysselsatte, som utgjør 11,6 prosent av tallet på landsbasis. Med det er Rogaland landets viktigste industrifylke målt etter sysselsetting, en posisjon fylket har hatt siden 1995. Den økende andelen Rogaland gjennom flere tiår har hatt av slik sysselsetting, skyldes at industrien her har hatt et stort innslag av bransjer som på landsbasis har hatt en relativt gunstig utvikling. I første rekke gjelder dette petroleumsutvinningen som i sin tur både direkte og indirekte har gitt betydelige vekstimpulser for fylkets øvrige industri.

I denne forbindelse er særlig verkstedindustrien av stor betydning. Den utgjør 56,6 prosent av fylkets industrisysselsetting, hvorav maskinindustri står for 22,3 prosent og bygging av skip og oljeplattformer 15,3 prosent i 2015. Verkstedindustrien, som blant annet omfatter jern- og metallvare- og data- og elektrisk utstyrsindustri, bidrar med henholdsvis 12,0 og 6,0 prosent.

Produksjonen av oljeplattformer er i særlig grad lokalisert til Stavanger og Haugesund, men det er anlegg for delleveranser og utrustning av plattformene flere andre steder i fylket. Verkstedindustrien for øvrig er også sterkt representert i tettstedene på Jæren, der man finner en rekke av landets største fabrikker for landbruksredskaper og -maskiner. Ellers er det betydelig virksomhet i disse bransjene også på Karmøy og i Eigersund.

Industrien har tradisjonelt vært basert på fylkets egne råstoffer som fisk og landbruksprodukter, samt tilgangen på lokal elektrisk kraft (jern- og metallindustrien), og ikke minst produksjon for fylkets øvrige hovednæringer, sjøfart, landbruk og fiske (verkstedindustrien). Dette preger i adskillig grad fortsatt fylkets industristruktur, selv med dagens betydelige petroleumsavhengighet .

I dag er således næringsmiddelindustrien den viktigste bransjen utenom verkstedindustrien. Den omfatter i 2015 18,6 prosent av de sysselsatte i industrien. Denne bransjen er svært variert, med meierier, slakterier, fiskeforedling, frukt- og bærkonservering, møllevirksomhet og så videre. Dette har bidratt til en betydelig geografisk spredning, men bransjen har likevel fortsatt et tyngdepunkt på Jæren. Ellers merkes møllevirksomhet i Ryfylke (Tau) og fisketilvirkning særlig i Haugesund/Karmøy og Eigersund.

Trelast- og trevareindustri omfatter 4,6 prosent av de sysselsatte i industrien i 2015, og finnes i vesentlig grad i kommunene på Jæren. Primær jern- og metallindustri, med 4,4 prosent, domineres av fabrikkene til Hydro Aluminium på Karmøy og Eramet Sauda som lager jern- og stållegeringer. Det er viktig virksomhet i denne bransjen også på Jørpeland i Ryfylke.

Selv om tekstil- og bekledningsindustrien bare sysselsetter 1,6 prosent av industriens arbeidstakere i 2015, er de bedriftene man finner i Sandnes, Ålgård og Stavanger på Nord-Jæren av stor betydning i landsmålestokk, med blant annet et par av Norges største ullvarefabrikker. Av andre industribransjer med betydning i landssammenheng er Figgjos produksjon av vitroporselen i Sandnes og bergverksindustrien med Europas største ilmenittprodusent, Titania, ved Hauge i Dalane. For øvrig er det betydelige steinbrudd i Sokndal og Eigersund.

Størsteparten av den grafiske industrien ligger i Stavanger.

Det ligger et større ilandføringsanlegg for gass på Kårstø i Tysvær. Her er også prosesseringsanlegg, samt gasskraftverk, som imidlertid bare sporadisk er i drift. Oljeraffineriet i Sola kommune ble nedlagt i 2000.

Også bergverksvirksomheten i fylket er av stor betydning. I denne sammenheng bør nevnes både malmutvinning fra ilmenittgruven i Sokndal, steinbrudd i Jelsa, Eigersund og Hå og grusuttak i Årdal i Hjelmeland. Selv om bergverksdriften bare omfatter i alt tre prosent av Rogalands industriansatte, har fylket landets største antall av sysselsatte i bransjen.

Turisme

Den tradisjonelle turisttrafikken har ikke helt den samme betydningen i Rogaland som i de øvrige vestlandsfylkene, noe som avspeiles på flere måter. Hotellene er for eksempel i vesentlig grad lokalisert til byene og uten noen utpreget toppsesong om sommeren. Overnattingene er i stor grad yrkesrelaterte, i 2016 59 prosent, som etter Akershus er den høyeste andelen på landsbasis. Landsgjennomsnittet er 48 prosent. Rogaland har likevel en ikke ubetydelig tradisjonell turisttrafikk, og i 2016 hadde overnattingsstedene i fylket 5,2 prosent av ferie- og fritidsovernattingene i Norge. For alle overnattinger samlet hadde Rogaland i 2016 nesten 1,49 million gjestedøgn, 6,6 prosent av tallet på landsbasis.

Av severdigheter kan særlig nevnes Stavanger domkirke (byggestart 1125, større utvidelse på 1200-tallet); Jernaldergården på Ullandhaug i Stavanger; Utstein kloster, landets best bevarte klosteranlegg fra middelalderen; og utsiktspunktene Preikestolen og Kjerag i Lysefjorden med henholdsvis 604 og cirka 1000 meter loddrett fall ned i fjorden. Sistnevnte er et av Norges mest kjente områder for basehopping.

Ved Haugesund står Haraldsstøtten, et minnesmerke for samlingen av Norge, avduket ved 1000-årsjubileet i 1872. Ved Hafrsfjord er reist monumentet «Sverd i stein» av Fritz Røed til minne om slaget i Hafrsfjorden på slutten av 800-tallet, som etter tradisjonen førte til samlingen av Norge. Rogaland byr ellers på atskillig sommerturisme på kysten, først og fremst på øyene i Boknafjorden og i nordfylket, og det er atskillig både sommer- og vinterturisme i dal- og fjellstrøkene i Ryfylke.

Samferdsel

Sørlandsbanen knytter Rogaland til landets øvrige jernbanenett. Det er atskillig lokaltrafikk på Jærbanen som fra 2009 har dobbeltspor mellom Stavanger og Sandnes. En større godsterminal ved Ganddal stasjon, som utgjør et godsknutepunkt i Rogaland, ble satt i drift i 2008. Det går også en sidelinje uten regulær trafikk fra Ganddal sør for Sandnes til Foss-Eikeland (tidligere til Ålgård). Strekningen har aldri vært formelt nedlagt, og det vurderes å reetablere jernbaneforbindelsen til Ålgård, likeledes å etablere en forbindelse til Stavanger lufthavn, Sola som sidelinje fra strekningen Stavanger–Sandnes.

Stavanger lufthavn, Sola, og Haugesund lufthavn, Karmøy (flyplassen ligger på Helganes vest på øya) har anløp av stamrutene. Sola, som også har atskillig internasjonal trafikk, er landets tredje største lufthavn målt etter antall passasjerer.

Hovedveiforbindelsene til Østlandet er E39 fra Stavanger over Høg-Jæren til Kristiansand som går videre som E18 til Oslo, samt E134 fra Haugesund over Haukelifjell til Drammen. På E134 er det ekspressbussforbindelse Haugesund–Skien/Oslo. Den lokale hovedveiforbindelsen fra Stavanger og sørover er riksvei/fylkesvei 44. Denne fører langs Gandsfjorden til Sandnes hvor den krysser E39 og går sentralt over Jæren til Egersund og fortsetter herfra langs kysten til Flekkefjord.

Boknafjorden og dens armer betyr vesentlige hindringer for veitransporten i fylket. Langs østsiden av fjorden går riksvei 13 (Ryfylkeveien) fra Sandnes til Røldal med ferger over Høgsfjorden og Jøsenfjorden. E39, stamveien på Vestlandet, går nordover fra Stavanger, gjennom tunneler og broer (Rennfastforbindelsen) til Rennesøy, og med ferge videre herfra til Bokn sørøst for Haugesund og videre nordover til Stord og Bergen. Fylkesvei 46 fører fra E134 i Vats østover til Suldal og er viktigste forbindelse mellom Haugesund og Ryfylke. I sørfylket går to riksveier østover til Sirdal; fylkesvei 45 fra E39 i Ålgård som er ledd i en indre og betydelig kortere sommerforbindelse mellom Stavanger og Oslo-området, og fylkesvei 42 fra Helleland ved Egersund gjennom indre strøk av Sørlandet til Arendal.

Det går en rekke bilferger i Boknafjorddistriktet, så vel på riks- og fylkesveinettet som på mer lokale veiforbindelser. Det foreligger planer om å erstatte flere av disse gjennom to større prosjekter der undersjøiske veiforbindelser inngår som et hovedelement. Det første er Ryfast (forbindelsen Stavanger–Hundvåg–Solbakk i Strand) der utbyggingen startet i 2012 og forventes ferdig i 2019. Den lengste tunnelen i prosjektet, Hundvåg–Solbakk, vil bli på 14,3 kilometer og dermed være verdens lengste undersjøiske tunnel. Men når Rogfast, som vil gi fergefri krysning av Boknafjorden på stamveien Kristiansand-Trondheim (E39) mellom Randaberg og Bokn blir ferdig, vil tunnelen Harestad-Arsvågen i dette prosjektet med sine 26,7 kilometer bli enda lengre, og ha et største dyp på 392 meter under havoverflaten. Rogfast vil gå via Kvitsøy og dermed også gi denne kommunen fergefri veiforbindelse. Prosjektet ble vedtatt av Stortinget i 2017 og hadde byggestart ved årsskiftet 2017/2018 med mulig ferdigstilling i 2026.

Rogaland fikk tidlig ekspressbåtforbindelser i kyst- og fjordstrøkene. De viktigste forbindelsene i dag er rutene fra Stavanger til Haugesund inkludert Kopervik/Bokn, samt til flere av tettstedene i indre strøk av Ryfylke. Langs kysten går en rekke godsruter. Det er også faste godsruter på USA, Storbritannia og kontinentet.

Administrasjon, skoler med mer

Både Fylkesmannen og fylkeskommunens administrasjon har sete i Stavanger. Av statsadministrasjon merkes også Oljedirektoratet på Ullandhaug i Stavanger og hovedkontoret til Equinor (Statoil) på Forus.

Rogaland fylkeskommune driver per 2017 25 videregående skoler, flere med filialer. I tillegg har fylket 13 private videregående skoler. Det drives dessuten fire folkehøyskoler i ulike deler av fylket: Kleppe på Jæren, Solborg i Stavanger, Kopervik på Karmøy og Lundheim på Moi.

Fra 2004 er Universitetet i Stavanger i drift med tre fakulteter, Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Høgskolen Stord/Haugesund har avdelinger for ingeniørfag og sykepleierutdanning i Haugesund. Dessuten drives det i fylket skoler under Forsvaret og private skoler på høyere nivå.

Misjonshøgskolen, grunnlagt i 1843 og godkjent som vitenskapelig høyskole i 2008, fusjonerte i 2016 med tre andre høyskoler til VID vitenskapelige høgskole. Forskningsinstitusjonen International Research Institute of Stavanger (IRIS) (det tidligere Rogalandsforskning), som særlig har konsentrert seg om forskning og utvikling innen petroleumsteknologi og samfunnsvitenskap, ble fra 1. januar 2018 en del av NORCE Norwegian Research Centre AS. Stavanger Museum har særlig betydelig virksomhet innen arkeologi og ornitologi. Rogaland Kunstmuseum for billedkunst ligger i Stavanger.

Sykehusene i Rogaland er organisert i det regionale helseforetaket Helse Vest, med Stavanger universitetssykehus (med avdelinger i Egersund og Sandnes) under Helse Stavanger, og Haugesund sykehus med avdeling i Sauda under Helse Fonna. I Haugesund ligger også det private Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus.

Stavanger har et fast symfoniorkester og teater (Rogaland Teater). I Haugesund ligger Haugesund Teater. NRK/Rogaland har distriktskontor i Stavanger og lokalkontor i Haugesund. Fylkets største aviser er Stavanger Aftenblad, Haugesunds Avis og Rogalands Avis (Stavanger).

Rogaland fylke har 26 kommuner. Fylket svarer til Stavanger bispedømme, og omfatter ni prostier med i alt 92 sogn (menigheter). Fylket tilhører Sør-Vest politidistrikt, utgjør fire tingrettsdistrikter (Dalane, Jæren, Stavanger og Haugaland) og har 20 lensmanns- og politistasjonsdistrikter.

Kommuner

Areal i km2 Innbyggere i 2016
Eigersund 432 14 899
Sandnes 304 75 497
Stavanger 71 132 729
Haugesund 73 37 166
Sokndal 295 3 316
Lund 408 3 259
Bjerkreim 651 2 826
258 18 800
Klepp 113 19 042
Time 183 18 656
Gjesdal 618 11 902
Sola 69 26 016
Randaberg 25 10 873
Forsand 780 1 245
Strand 218 12 662
Hjelmeland 1 089 2 708
Suldal 1 737 3 853
Sauda 546 4 760
Finnøy 104 3 235
Rennesøy 66 4 892
Kvitsøy 6 534
Bokn 47 855
Tysvær 425 11 041
Karmøy 230 42 229
Utsira 6 201
Vindafjord 621 8 828
I alt 9 377 472 024

Største tettsteder

Innbyggere i 2016
Stavanger/Sandnes 213 313
Haugesund 44 536
Bryne 11 832
Egersund 11 477
Kopervik 11 335
Ålgård/Figgjo 11 231
Kleppe/Verdalen 8 944
Åkrehamn 7 865
Kvernaland 7 272
Nærbø 7 055
Jørpeland 7 003
Tananger 6 528
Hommersåk 6 367
Sauda 4 254
Førresfjorden 3 770
Skudeneshamn 3 399
Tau 3 164
Varhaug 3 162
Avaldsnes 3 004
Lyefjell 2 289
Hauge i Dalane 2 158
Vigrestad 2 110
Moi 1 998
Skre 1 696
Sand 1 181

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Særheim, Inge: Stadnamn i Rogaland, 2007, isbn 978-82-7674-879-6, Finn boken
  • Thomsen, Hanne, red.: Rogaland: historien, landskapet, menneskene, kulturen: en kulturhistorisk reise gjennom fylkets 27 kommuner, 2003, isbn 82-91370-48-6, Finn boken
  • Aadnøy, Alf, red.: Rogaland, 1979 (Bygd og by i Norge), isbn 82-05-10967-2, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg