Tysvær

Faktaboks

Landareal
400 km²
Innbyggertall
11 028
Administrasjonssenter
Aksdal
Fylke
Rogaland
Innbyggernavn
tysværbu
Målform
nynorsk
Kommunenummer
1146
Høyeste fjell
Lammanuten (631 moh.)

Kommunevåpen

Tysvær. Parti fra Skjoldafjorden. I Skjoldastraumen midt i fjorden ble det i 1908 bygd sluser for å hjelpe båttrafikken gjennom de sterke strømmene. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Tysvær er en kommune i Rogaland fylke, på Haugesundshalvøya (Haugalandet), øst for Haugesund.

Tysvær ligger mellom Boknafjorden (Nedstrandsfjorden) i sør og grensen mot Vestland fylke (Sveio kommune) i nord og har sin vestgrense i Førresfjorden, en nordgående arm av Boknafjorden. I nordøst strekker kommunen seg til Grindafjorden/Skjoldafjorden og i sørøst til Yrkjefjorden/Vindafjorden, også disse nordgående armer til Boknafjorden. Borgøy i ytre del av Skjoldafjorden er eneste større øy i Tysvær.

Tysvær ble opprettet som kommune i 1849 ved utskilling fra Skjold. Da hadde Tysvær 1784 innbyggere. Tysvær hadde deretter uendrede grenser til 1965 da kommunen ble utvidet med deler av de tidligere kommunene Avaldsnes (Førre/Stegaberg), Vats (sørsiden av Yrkjefjorden), Skjold (hele kommunen med unntak av områdene nord for Grindafjorden) og Vikedal (Hapnes/Dokskar på sørsiden av Yrkjefjorden), samt hele Nedstrand. I 1969 ble så gården Sponavika ved Skjoldafjorden overført fra Vindafjord.

Tysvær grenser etter dette til Karmøy i Førresfjorden i sørvest, Haugesund i vest, Sveio i Vestland i nord, Vindafjord i nordøst og Suldal i Vindafjordens ytre del i sørøst.

Natur

Berggrunnen i størstedelen av kommunen består av «bunngneis» i den kaledonske foldekjeden (se Den kaledonske orogenese), opprinnelig av grunnfjellsalder, men stedvis sterkt omdannet i kaledonsk tid, for eksempel lengst sørøst på Nedstrandhalvøya. Disse gamle gneisene er dekket av omdannete kambrosiluriske skifre (fyllitt) på den sørøstre halvdelen av Nedstrandhalvøya og i et område lengst sør på halvøya mellom Skjoldafjorden og Førlandsfjorden.

Landskapet i kommunen er kupert, med lyng- og til dels skogkledde høydedrag og mange vann. Over 90 prosent av arealet ligger lavere enn 300 meter over havet og høyeste punkt er Lammanuten på 631 meter over havet på Nedstrandhalvøya.

Klima

Kaldeste måned er februar med normal på 2,1 °C, og varmeste måned er august med normal på 15,2 °C. Målingene er gjort ved Haugesund lufthavn, Karmøy.

Bosetning

Tysvær kirke.

Bosetningen i Tysvær viser en klar konsentrasjon til de nordvestre delene av kommunen, områdene som ligger nærmest grensen til Haugesund. Her bor 60 prosent av befolkningen på 20 prosent av arealet, og i dette området finner vi tre tettsteder: Førdesfjorden (rundt botnen av Førresfjorden, mellom Førre og Frakkagjerd), Grinde (ved botnen av Grindafjorden) og administrasjonssenteret Aksdal (ved krysset mellom E134 og E39 nordvest for Aksdalsvatnet).

Ellers er det jevn bosetning i de lavereliggende områdene av kommunen, tettest langs østsiden av Førlandsfjorden med tettstedene Slåttevik og Padlene og tettbebyggelsen Tysværvåg med Tysvær kyrkje, likeledes rundt Skjoldastraumen med tettstedet Østenstad og området rundt tettstedet Nedstrand lengst sørøst i kommunen. Lengst vest i kommunen stikker tettstedet Skre så vidt inn i kommunen; det aller meste av dette ligger i Karmøy kommune. I alt bor 59 prosent av Tysværs befolkning i tettsteder mot 88 prosent i Rogaland som helhet (2013).

Bosetningen er sparsom på nordre del av Nedstrandhalvøya.

Tysvær har hatt kontinuerlig vekst i folketallet siden 1960-årene, i tiårsperioden 2007–2017 med gjennomsnittlig 1,5 prosent årlig mot 1,6 prosent i fylket som helhet i samme periode.

Næringsliv

Kårstø.

Primærnæringene utgjør fire prosent av arbeidsplassene i Tysvær (2016). Jordbruket i kommunen er viktig, og av kommunene i nordfylket har bare Vindafjord et større jordbruksareal. Jordbruket er hovedsakelig basert på husdyrhold, særlig melke- og kjøttproduksjon (storfe, sau og svin), og 99 prosent av jordbruksarealet er nyttet til gressproduksjon (eng til slått og beite). Det er ellers noe hagebruk, vesentlig bær- og fruktdyrking.

Det drives noe fiske i kommunen; fiskeflåten hjemmehørende i kommunen ilandførte i 2015 fangster til en førstehåndsverdi av 9,7 millioner kroner, men det meste av fangsten går til mottak utenfor kommunen. Tysvær har ellers flere oppdrettsanlegg for ørret og laks.

Industrien, som omfatter 28 prosent av arbeidsplassene i Tysvær (2016), 39 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon, domineres helt av bergverk (petroleumsutvinning) og verkstedindustri. Det meste av industrien i Tysvær er på den måten direkte eller indirekte knyttet til petroleumsutvinning. I denne sammenheng står anlegget på Kårstø sentralt. Det er Europas største anlegg for mottak, behandling/prosessering og videretransport av kondensat/lettolje og gass. Utenom disse bransjene har Tysvær noe næringsmiddelindustri, blant annet Rogaland Konservefabrikk i Hervik, og noe trelast-/trevareindustri.

Det er svært lite vannkraftproduksjon i Tysvær. Den midlere årsproduksjonen i kommunen er på ti gigawattimer (GWh) per 2016 fordelt på seks kraftverk. Det aller meste av produksjonen skjer på Nedstrandhalvøya.

Av kommunens bosatte yrkestakere har 58 prosent arbeid utenfor kommunen (2016) hvorav 29 prosent i Haugesund, ti prosent i Karmøy, fem prosent i Vindafjord og to prosent både i Bergen og Stavanger. Tysvær har også adskillig innpendling, ikke minst på grunn av Kårstø-anlegget. I 2016 var 47 prosent av de ansatte med arbeidssted i Tysvær bosatt i andre kommuner, 20 prosent i Haugesund, 14 prosent i Karmøy, tre prosent i både Vindafjord og Sveio.

Samferdsel

Skjoldastraumen sluser.

Tysvær har et relativt tett veinett. I nord, innenfor Førlandsfjorden og Grindafjorden, går E134 (Haugesund–Drammen) gjennom kommunen. I kommunesenteret Aksdal ved E134 fører E39 (kyststamveien på Vestlandet) sørover til Susort, like vest for Kårstø. Herfra fører E39 i flere broer over til Vestre Bokn som har bilfergeforbindelse med Rennesøy (Arsvågen–Mortavika). Herfra går E39 videre til Stavanger via undersjøiske tunneler og broer (Rennfast). Fra Vågsbotn på E134 ved Grindafjorden, litt øst for Aksdal fører E39 nordover til Stord via Bømlafjordtunnelen og Stordabrua.

En viktig intern forbindelse i kommunen er fylkesvei 515 fra Grinde like øst for Aksdal via Skjoldastraumen til Nedstrand lengst sørøst i kommunen. I Skjoldastraumen, som har stri tidevannsstrøm, ligger ett av landets to sluseanlegg i saltvann. Nedstrand har bilferge til Hebnes ytterst på Ropeidhalvøya (fylkesvei 4712) og Jelsa (fylkesvei 517), begge i Suldal, likeledes til JudabergFinnøy (fylkesvei 519) og til andre Ryfylke-øyer. Nedstrand har ekspressbåtforbindelse med blant annet Stavanger og Sauda.

I 2013 åpnet den såkalte T-forbindelsen fra Mjåsund i Tysvær via undersjøiske tunneler under Førresfjorden og Karmsundet til Håvik på Karmøy (fylkesvei 547). Fra tunnelen under øya Fosen fører en arm av veien nordover til Haugesund (fylkesvei 564).

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

I Hindaråvåg ligger Tveit vidaregåande skule. Skolen drives etter privatskoleloven og eies av en stiftelse der ti kommuner i Haugaland/Ryfylke er med. Skolen har studieretning naturbruk.

Tysvær hører til Sør-Vest politidistrikt, Haugaland og Sunnhordland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Tysvær er del av Haugaland næringsregion sammen med Bokn, Haugesund, Karmøy, Utsira og Vindafjord.

Tysvær kommune tilsvarer de tre soknene Førdesfjorden, Nedstrand og Tysvær i Haugaland prosti (Stavanger bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Tysvær til Ryfylke fogderi i Stavanger amt.

Delområder og grunnkretser i Tysvær

For statistiske formål er Tysvær kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 35 grunnkretser:

  • Førdesfjorden: Førre, Stakkestad, Førre terrasse, Førre hageby, Frakkagjerd, Aksdal, Halleland, Grinde, Fikstveit, Sundfør
  • Tysvær: Stegaberg, Høie, Hetland, Gismarvik, Eikje, Tysværvåg, Krabbatveit, Førland, Askeland, Hesja, Falkeid, Hervik, Borgøy, Hundsnes
  • Nedstrand: Straum, Dalsbygda, Yrkje, Espevik, Neset, Muslandsvåg, Hinderåvåg, Baustad, Stranda, Nessa, Vassendvik

Historikk og kultur

I Tysvær er det gjort mange arkeologiske funn, blant annet bautasteiner fra eldre jernalder på Grinde, tufter av skipsnaust i Leiranger sør på Nedstrandhalvøya og myntfunn fra vikingtiden på kirkegården i Nedstrand. Nedstrand var tollsted på 1600-tallet med stor trelasteksport til Skottland. Enkelte år var også eksporten til Nederland betydelig.

Maleren Lars Hertervig (1830–1902) var født på Borgøy i Tysvær, og det er reist en statue av ham i Aksdal. Det er minnestøtter over Cleng Peerson på Hesthammar nord for Kårstø der han vokste opp, og i Tysværvåg på østsiden av Førlandsfjorden. Cleng Peerson sto for den første organiserte utvandringen fra Norge til Amerika i 1825 («sluppefolkene»). I kulturhuset Tysværtunet i Aksdal står den permanente utstillingen «Reisen til Amerika», som forteller om norsk utvandring til USA.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1984) har en oppvoksende sølv hegre mot en blå bakgrunn; gjengir et oppnavn innbyggerne har fått.

Førsteleddet i navnet Tysvær kommer av norrønt Teizfiordr, av mannsnavnet Teitr, sisteleddet er en dialektform av fjord.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Dybdal-Holthe, Nils og Langhelle, Svein Ivar med flere: Tysvær: Gard og ætt, 1990–2008, ti bind, isbn 82-7096-328-3, Finn boken
  • Langhelle, Svein Ivar: Tysvær: Slik levde dei, 1997, to bind, isbn 82-7096-307-0, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg