Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Tysvær, kommune i Rogaland fylke, Haugesundshalvøya (Haugalandet) øst for Haugesund, mellom Boknafjorden (Nedstrandsfjorden) i sør og grensen mot Hordaland (Sveio) i nord. Tysvær har sin vestgrense i Førresfjorden, en nordgående arm av Boknafjorden. I nordøst strekker kommunen seg til Grindafjorden/Skjoldafjorden og i sørøst til Yrkjefjorden/Vindafjorden, også disse nordgående armer til Boknafjorden. Borgøy i ytre del av Skjoldafjorden er eneste større øy i Tysvær.

Tysvær ble opprettet som kommune i 1837 da det lokale selvstyret ble innført. Fra kommunen ble Skjold utskilt i 1849. Tysvær hadde deretter uendrete grenser til 1965 da kommunen ble utvidet med deler av de tidligere kommunene Avaldsnes, Vats, Skjold og Vikedal, samt hele Nedstrand. I 1969 ble så et mindre område overført fra Vindafjord.

Berggrunnen i størstedelen av kommunen består av «bunngneis» i den kaledonske foldekjeden, opprinnelig av grunnfjellsalder, men stedvis sterkt omdannet i kaledonsk tid, for eksempel lengst sørøst på Nedstrandhalvøya. Disse gamle gneisene er dekket av omdannete kambro-siluriske skifre (fyllitt) på den sørøstre halvdelen av Nedstrandhalvøya og i et området lengst sør på halvøya mellom Skjoldafjorden og Førlandsfjorden. 

Landskapet i kommunen er kupert, med lyng- og til dels skogkledde høydedrag og mange vann. Over 90 % av arealet ligger lavere enn 300 moh.; høyeste punkt er Lammanut (631 moh.) på Nedstrandshalvøya.

Bosetningen i Tysvær viser en klar konsentrasjon til de nordvestre delene av kommunen, områdene nærmest grensen til Haugesund. Her bor rundt 2/3 av befolkningen på rundt 1/4 av arealet, og her ligger de tre største tettstedene i kommunen: Førdesfjorden (bestående av Førre ved botnen av Førresfjorden, det tidligere selvstendige tettstedet Eike på grensen til Karmøy på vestsiden av fjorden og tettbebyggelsen Frakkagjerd mellom fjordbotnen og Aksdalsvatnet), Grinde ved botnen av Grindafjorden og administrasjonssenteret Aksdal (ved krysset mellom E 134 og E 39 nordvest for Aksdalsvatnet).

Ellers stort sett jevn bosetning i de lavereliggende områdene av kommunen,; den er tettest langs østsiden av Førresfjorden med tettstedet Slåttevik og tettbebyggelsen Tysværvåg, likeledes rundt Skjoldastraumen med tettstedet Østenstad og området rundt tettstedet Nedstrand sørøst i kommunen. I alt bodde 55 prosent av kommunens innbyggere i tettsteder i 2013 mot 87 prosent i Rogaland som helhet. Bosettingen er mest sparsom på nordre del av Nedstrandshalvøya.

Tysvær har hatt kontinuerlig vekst i folketallet siden 1960-årene, i tiårsperioden 2004-14 med gjennomsnittlig 1,5 prosent årlig mot 1,7 prosent i fylket som helhet i samme periode.

Tysvær er en betydelig jordbrukskommune; av kommunene i nordfylket har bare Vindafjord et større jordbruksareal. Jordbruket i Tysvær er hovedsakelig basert på husdyrhold, særlig melke- og kjøttproduksjon, og 99 prosent av jordbruksarealet er nyttet til eng til slått og beite. Ellers noe hagebruk med blant annet bær- og fruktdyrking.

Det drives noe fiske i kommunen, men det meste av fangsten blir ilandført utenfor kommunen. Tysvær har flere oppdrettsanlegg for ørret og laks.

Industrien, som omfatter 26 prosent av arbeidsplassene i Tysvær (2013), 38 prosent inkl. bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning, domineres av verkstedsindustrien. Denne industrien hadde i 2011 59 prosent av de sysselsatte i industrien; en vesentlig del av disse er knyttet til vedlikehold/reparasjon av offshoreanlegg. De resterende 41 prosent av industrisysselsettingen er nokså likt fordelt på fire bransjer: næringsmiddel-, trevare-, møbelindustri/annen industri og bergverk. Sistnevnte omfatter blant annet gassterminalen på Kårstø.

Det er svært lite vannkraftproduksjon i Tysvær. Den gjennomsnittlige årsproduksjonen i kommunen er på 10 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er seks kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 60 meter.

Av kommunene bosatte yrkestakere har 57 prosent arbeid utenfor kommunen (2013) hvorav 44 prosent i Haugesundsområdet, 30 prosent i Haugesund alene, ytterligere 9 og 4 prosent i henholdsvis Karmøy. og Vindafjord.

Kommunen har et relativt tett veinett. I nord går E 134 (Haugesund–Drammen) gjennom kommunen, og ved kommunesenteret Aksdal fører E 39 (kyststamveien på Vestlandet) sørover til Tysvær kirke og Kårstø, hvorfra det går broer til Bokn og ferge videre til Rennesøy; herfra er det forbindelse til Stavanger via undersjøiske tunneler og broer (Rennfast). Fra Vågsbotn i Grindafjorden litt lenger øst på E 134 fører E 39 nordover til Stord via Bømlafjordtunnelen og Stordabrua.

Ellers merkes Fv. 515 fra Grinde like øst for Aksdal via Skjoldastraumen til Nedstrand lengst sørøst i kommunen. I Skjoldastraumen, som har stri tidevannsstrøm, ligger landets eneste sluseanlegg i saltvann. Nedstrand har bilferge til Hebnes og Jelsa i Suldal (Fv. 517) og til Judaberg på Finnøy (Fv. 519), likeledes ekspressbåtforbindelse med Stavanger og Sauda..

I 2013 åpnet den såkalte T-forbindelsen fra Mjåsund i Tysvær via undersjøiske tunneler under Førresfjorden og Karmsundet til Håvik på Karmøy (Fv. 47). Fra tunnelen under øya Fosen fører en arm av veien nordover til Haugesund.

I Hinderåvåg ligger Tveit vidaregåande skule. Skolen drives etter privatskoleloven og eies av en stiftelse der ti kommuner i Haugaland/Ryfylke er med. Skolen har studieretning naturbruk.

Tysvær hører til Sør-Vest politidistrikt, Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Tysvær er del av Haugaland næringsregion sammen med BoknHaugesundKarmøy ,Utsira og Vindafjord.

Tysvær kommune tilsvarer de tre soknene Førdesfjorden, Nedstrand og Tysvær i Haugaland prosti (Stavanger bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Tysvær til Ryfylke fogderi i Stavanger amt.

For statistiske formål er Tysvær kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 35 grunnkretser:

  • Førdesfjorden: Førre, Stakkestad, Førre terrasse, Førre hageby, Frakkagjerd, Aksdal, Halleland, Grinde, Fikstveit, Sundfør
  • Tysvær: Stegaberg, Høie, Hetland, Gismarvik, Eikje, Tysværvåg, Krabbatveit, Førland, Askeland, Hesja, Falkeid, Hervik, Borgøy, Hundsnes
  • Nedstrand: Straum, Dalsbygda, Yrkje, Espevik, Neset, Muslandsvåg, Hinderåvåg, Baustad, Stranda, Nessa, Vassendvik

I Tysvær er det gjort mange arkeologiske funn, bl.a. bautasteiner fra eldre jernalder på Grinde, tufter av skipsnaust i Leiranger og myntfunn fra vikingtiden på kirkegården i Nedstrand. Nedstrand var tollsted på 1600-tallet med stor trelasteksport til Skottland. Enkelte år var også eksporten til Nederland betydelig. Maleren Lars Hertervig (1830–1902) var født på Borgøy i Tysvær. Minnestøtte over Cleng Peerson på Hesthammar og i Tysværvåg; han sto for den første organiserte utvandringen fra Norge til Amerika 1825. I kulturhuset Tysværtunet i Aksdal står den permanente utstillingen «Reisen til Amerika», som forteller om norsk utvandring til USA.

Kommunevåpenet (godkjent 1984) har en oppvoksende sølv hegre mot en blå bakgrunn; gjengir et oppnavn innbyggerne har fått.

Navnet kommer av norrønt Teizfiordr, av mannsnavnet Teitr og og en dialektform av fjord.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.