Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Vindafjord, kommune i Rogaland, i skjæringspunktet mellom Haugaland, Ryfylke og Sunnhordland. Kommunen avgrenses av Yrkjefjorden og Vindafjordens indre, vest-østgående del i sør, Ålfjorden i nordvest og Bjoafjorden i nord. Fylkesgrensen mot Hordaland går i Ålfjorden, Bjoafjorden og  Etnefjordens ytre del, lenger øst i fjelltraktene mellom Vikedal og Etne. Kommunen strekker seg østover til Skipavåg nord for botnen av Vindafjorden. Vindafjord grenser etter dette til Sveio i nordvest og Etne i nord, begge i Hordaland, Sauda i nordøst, Suldal i øst og sørøst, og Tysvær i sørvest.

Kommunen fikk sine nåværende grenser i 2006 da de tidligere kommunene Ølen og Vindafjord ble slått sammen. Ølen kommune hadde før 2002 vært en del av Hordaland, og i perioden 2002-06 en egen kommune i Rogaland.

Tidligere Vindafjord kommune ble opprettet i 1965, ved at Sandeid kommune og størstedelen av kommunene Imsland, Vikedal, Vats og Skjold ble slått sammen. I 1978 ble noen gårder ytters på Ropeid-halvøya utskilt og lagt til Suldal. Ølen kommune ble i 1964 utvidet med størstedelen av Vikebygd (området øst for Ålfotfjorden).

Nåværende Vindafjord kommune består dermed av hele eller mesteparten av sju tidligere kommuner med sju tidligere kommunesentra. Ølen (Ølensjøen) er administrasjonssenter i den nye Vindafjord kommune; noen administrative funksjoner er lagt til Sandeid som var administrasjonssenter i den tidligere kommunen.

Berggrunnen i kommunen er preget av den kaledonske fjellkjedefoldingen, særlig i sentrale og østlige deler. I vest dominerer granitt og gneiser av opprinnelig prekambrisk alder. Også rundt Ølsfjorden og i eidet mellom Ølen og Sandeid finner en gneis av denne alder. I et nord-sørgående belte fra Innbjoa til Yrkefjorden finnes overskjøvet fylitt og glimmerskifer av kambrosilurisk alder. Store områder med slike avsetninger finner en også øst for Sandeidfjorden.

Kommunens høyeste områder finnes helt i øst, der harde, sterkt omdannede bergarter ligger over fylitten. Her når Bjønndalsnuten på grensen til Etne 1016 moh. Det er avsatt betydelige løsmasser (sand og grus) i de lavereliggende områdene i kommunen, særlig på eidet mellom Sandeid og Ølen.

Det er jevn bosetting langs fjordsidene der det ikke er for bratt, med tyngdepunkter i tettstedene Sandeid og Vikedal ved Sandeidfjorden, Skjold innerst i Skjoldafjorden og i administrasjonssenteret Ølensjøen samt Ølensvåg, begge ved Ølsfjorden. I 2013 bodde 38 prosent av Vindafjords befolkning i tettsteder mot 87 prosent i Rogaland som helhet.

Folketallet i kommunen med nåværende grenser viste en viss økning fra 1960-årene til 1980-årene, for så å ligge noenlunde stabilt til årtusenskiftet. Siden har det vært jevn vekst; i tiårsperioden 2004-2014 økte Vindafjords folkemengde med gjennomsnittlig 0,7 prosent årlig mot 1,7 prosent for Rogaland som helhet.

Jordbruket er av stor betydning i kommunen, og i Rogaland har bare tre av jærkommunene større samlet jordbruksareal enn Vindafjord. Det drives et intensivt husdyrhold; viktigst er storfe- og saueholdet, men det drives også en del med svin og høns. Noe hagebruk, særlig i sørlige del av kommunen.

Det avvirkes en del skog (5400 m3 2012); bare firekommuner i fylket hadde dette året større avvirkning. Noe elvefiske i Vikedalselva og Rødneelva i Sandeid.

Industrien domineres av verkstedindustri (48 prosent av industriens sysselsatte 2011), særlig produksjon og utrustning av boreplattformer og skip og data- og elektrisk utstyrsindustri. Betydelige industribransjer ellers er næringsmiddelindustri og produksjon av gummi, plast og mineralske produkter ( med henholdsvis 30 og 16 prosent av industriens sysselsetting (2011).

Det meste av verkstedindustrien ligger i tidligere Ølen kommune, bl.a. utrustning og reparasjoner av oljeplattformer i Ølensvåg og Vikebygd. Det er for øvrig en større elektronikkbedrift i Nedre Vats (Arrow Norway AS). Også en vesentlig del av næringsmiddelindustrien ligger i Ølen, bl.a. landets største privateide slakteri, Fatland AS, som har både hovedkontor og et større slakteri her. I søndre del av kommunen er det også atskillig næringsmiddelindustri med bl.a. slakteri (Gilde) i Sandeid. De lokale sand- og grusforekomstene har gitt grunnlag for en betydelig produksjon av betong og betongvarer, både i Ølen og i Sandeid.

Vindafjord er er en svært liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 95 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er 17 kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 86 meter.

E 134 (Haugesund-Haukeli-Drammen) går gjennom kommunen, gjennom tettstedene Skjold, Ølensvåg og Ølensjøen. Fra denne tar Fv. 46 av fra Knapphus i Vats og går gjennom tettstedene Sandeid og Vikedal til Ropeid i Suldal. Fv. 514 forbinder Fv. 46 i Sandeid med E 134 i Ølensjøen. Fra Ølensvåg på E 134 fører Fv. 543 langs fjorden nordover til Utbjoa som har ferge til Kvinnherad. Fra Utbjoa går fylkesvei langs Ålfjorden tilbake til E 134 i Isvik i Skjold.

Ølen har daglig hurtigbåtforbindelse nordover til Leirvik på Stord og Bergen. Sandeid og Vikedal har i helgene hurtigbåt sørover til Stavanger.

Det er fylkeskommunal videregående skole med linjer for studiespesialisering og ulike yrkesfag i Ølen (Ølensvåg).

Vindafjord hører til Sør-Vest politidistrikt, Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Vindafjord er del av Haugaland næringsregion sammen med BoknHaugesundKarmøyTysvær og Utsira.

Vindafjord kommune tilsvarer de åtte soknene Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen i Haugaland prosti (Stavanger bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Vindafjord til Ryfylke fogderi i Stavanger amt.

For statistiske formål er Vindafjord kommune (per 2016) inndelt i sju delområder med til sammen 36 grunnkretser:

  • Skjold: Alendal, Ersland, Haugen, Egge, Austrheim, Langeland
  • Vats: Indreland, Stokkedal, Kårhus, Gjerdesdal, Krakk, Spåtveit, Velde
  • Sandeid: Eide, Vestbø, Austbø, Strand/Kverven, Ilsvåg
  • Vikedal: Oppsal, Søndene, Mo, Fjellgardane
  • Imsland: Ølmedal, Kvaløy, Husebø
  • Ølen: Osen, Kyrkjekrinsen, Vågen 1, Vågen 2, Vaka
  • Bjoa/Vikebygd: Hauge, Innbjoa, Utbjoa, Årvik, Veastad, Vik

Det er bygdemuseum ved Ølensjøen (Nerheimstunet) og i Vikedal. For øvrig gårdsmuseum i Sandeid (Stuhaug). Bygdeborg på Steinslandsåto sør for Utbjoa. Fotturnettet i Etnefjellene starter på E 134 mellom Ølen og Etne, samt fra Helgeland i Sandeid der det også er alpinanlegg.

I Vikedal arrangeres årlig en Roots Music Festival og en Sommarfestival. I Sandeid avholdes årlig Kystkulturdagane, mens Ølen har sin Kjøttfestival.

Kommunevåpenet (godkjent 2006) er åttedelt av sølv og rødt ved hvirvelsnitt. Motivet med hvirvelsnitt er hentet fra kommunevåpenet til tidligere Ølen kommune mens fargene sølv og rødt er fra kommunevåpenet i den tidligere Vindafjord kommune. Hvirvelsnittet symboliserer kommunens sentrale beliggenhet; her møtes flere ferdselsårer, både til lands og til vanns. Hvirvelsnittet symboliserer også vitalitet, jfr. kommunens motto, Vital og sentral.

Navnet er etter Vindafjorden, norrønt Vindæiði, et eldre navn på Ropeid ved botnen av fjorden, på eidet mellom Vindafjorden og Sandsfjorden. Det opprinnelige navnet på fjorden kan ha vært Vindi, av norrønt vinda, vinde, vri, svinge, om den kraftige vinkelen fjorden danner midtveis.

Valget av Vindafjord som navn på den nye storkommunen må ses i lys av at Ølen (Ølensjøen) samtidig ble valgt som administrasjonssenter.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.