Obrestad fyr ved Nærbø i Hå kommune. Av . Begrenset gjenbruk

Faktaboks

Landareal
248 km²
Innbyggertall
18 814
Administrasjonssenter
Varhaug
Fylke
Rogaland
Målform
nøytral
Kommunenummer
1119
Høyeste fjell
Brusaknuden (416 moh.)

Kommunevåpen

Av /Store norske leksikon ※.

Hå. Grødeland bygdetun med jærhus fra slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Obrestad fyr.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Hå er en kommune i Rogaland fylke, den sørligste kommunen på Jæren. Hå omfatter også den nordvestligste delen av Dalane, den tidligere Ogna kommune som nå utgjøt Hås sørligste del.

Hå kommune ble opprinnelig opprettet i 1837 da det kommunale selvstyret ble innført. Denne kommunen ble i 1894 delt i Nærbø og Varhaug kommuner. Sine nåværende grenser fikk Hå i 1964 da Nærbø og Varhaug ble slått sammen igjen, samt tillagt Ogna kommune. Den nye kommunen fikk ved kommunesammenslåingen i 1964 tilbake det gamle navnet Hå.

Hå grenser i nord til Klepp og Time, i øst til Bjerkreim og i sør til Eigersund kommuner.

Natur

Berggrunnen i Ogna består av grunnfjell, gneis helt i nord, ellers anortositt, en bergart som forvitrer sent og gir en meget skrinn jord. Landskapet er, som ellers i Dalane, et sterkt kupert heilandskap med sparsomt jordsmonn.

Ved Brusand skifter landskapet helt karakter. Nordenfor finner man Jærens karakteristiske sletteland med mektige avsetninger av fruktbar morenejord. Disse er nordvest for en linje Varhaug–Oppstad avsatt over en berggrunn bestående av ulike gneiser av kaledonsk alder, og av omdannede kambrosiluriske skifere (fyllitt) i en 2–3 kilometer bred sone sørøst for dette. Mellom Brusand og Vigrestad består berggrunnen av grunnfjellsgneis av samme type som i nordre del av Ogna. Landskapet hever seg jevnt nordøstover og går etter hvert over i Høg-Jæren. I grensetraktene mot Time og Bjerkreim i nordøst finner vi de høyeste områdene i kommunen; her når Brusaknuden 430 meter over havet like over grensen til Time.

Kysten er for det meste uten skjærgård eller innskjæringer av betydning. Nord for Håelva, som munner ut nord for Obrestad fyr, finner en sanddyner med marehalm, lenger sør morenebakker, for en vesentlig del med et rullesteinsbelte i strandkanten. I Ognabukta i sør er en større kyststrekning med flygesand. Størsteparten av kommunens kyststrekning ligger innenfor Jærstrendene landskapsvernområde.

Klima

Kaldeste måned er januar med normal på 2,0°, og varmeste måned er august med normal på 15,2°. Mest nedbør er det i oktober med normal på 154,7 millimeter, og minst er det i mai med normal på 63,6 millimeter nedbør. Målingene gjøres ved Obrestad fyr.

Bosetning

Bosetningen i Hå viser en sterk konsentrasjon til slettelandet fra Brusand og nordover. Her bor vel 9/10 av folkemengden på rundt 1/3 av arealet. I dette området finner en, regnet fra sør tettstedene (folketall 2016): Sirevåg (654), Ogna (364), Brusand (434), Hæen (646), Vigrestad (2110), administrasjonssenteret Varhaug (3162), Nærbø (7055) og Nærland (261). I alt 79 prosent av Hå kommunes befolkning bodde i 2016 i tettsteder mot 88 prosent i Rogaland fylke som helhet.

Innenfor den nåværende kommunens grenser har det i hele etterkrigstiden vært en klar vekst i folketallet, i tiårsperioden 2004–2014 med gjennomsnittlig 2,2 prosent årlig mot 1,7 prosent i fylket som helhet.

Næringsliv

Hå er en av landets viktigste jordbrukskommuner, og nesten 1/3 av kommunens areal er nyttet til jordbruksformål. Hå har klart størst jordbruksareal av fylkets kommuner, og har den høyeste andelen primærnæringsarbeidsplasser blant jærkommunene (9 prosent i 2016).

Hovedvekten i jordbruket er lagt på husdyrproduksjon. Hå har flest storfe av landets kommuner (29 027 i 2016); dette gir Hå 245 storfe per kvadratkilometer jordbruksareal dette året mot 89 per kvadratkilometer i landet som helhet. Hå har også det største svineholdet av landets kommuner, og er nummer seks etter hønseholdet. Videre har Hå etter Klepp størst kornareal blant fylkets kommuner; stort husdyrhold og intensiv gressproduksjon medfører at kornarealet likevel bare utgjør 3–4 prosent av samlet jordbruksareal i kommunen. Til tross for sterk tettstedsvekst i Hå har jordbruksarealet stort sett vært stabilt siden årtusenskiftet, noe som skyldes en viss nydyrking i kommunen.

Industrien omfatter 21 prosent av arbeidsplassene i Hå, 37 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon (2016). Industrien er i vesentlig grad basert på landbruket i form av næringsmiddel- og verkstedindustri; de to bransjene har til sammen 84 prosent av de sysselsatte i industri (2015).

Innen næringsmiddelindustrien, som i 2015 hadde 54 prosent av industriens sysselsatte, har Hå det største meieriet i landet; dette ligger på Nærbø og produserer blant annet flere ostetyper, smør og prim. Også slakterivirksomheten er meget betydelig med blant annet et større kyllingslakteri og eggpakkeri. Av annen næringsmiddelindustri merkes ferdigmatproduksjon på Varhaug. Sirevåg er en viktig fiskerihavn, også med hensyn til videreforedling. Ilandbrakt kvantum 2015 hadde en førstehåndsverdi på 95,5 millioner kroner, 5,5 prosent av fylkets.

Verkstedindustrien, som i vesentlig grad består av metallvare- og maskinindustri (særlig landbruksredskaper), hadde 31 prosent av industriens sysselsatte i 2015. Ellers hadde møbelindustrien tre prosent av industriens sysselsatte i 2011; den finner en hovedsakelig på Vigrestad. Endelig merkes et betydelig brudd av anortositt i Sirevåg med stor eksport.

Ognaelva er det eneste vassdraget som er utbygd til kraftformål i kommunen. Hetland kraftverk har 1,5 MW maksimal ytelse og 9,1 GWh i midlere årsproduksjon).

Samferdsel

Hovedtrafikkårer gjennom Hå er Sørlandsbanen og fylkesvei 44 som begge går nord–sør gjennom kommunen. Seks av de åtte tettstedene er vokst frem omkring jernbanestasjoner. det er lokaltogforbindelse med hyppige avganger på strekningen Egersund-Stavanger.

Fylkesvei 504 forbinder fylkesvei 44 ved Varhaug med E39 ved Bue på Høg-Jæren; E39 fører nordover til Stavanger, øst for kommunen. Øst for jernbanen går fylkesvei 4380 fra Varhaug nordover via Nærbø, Kvernaland og Bryne til Sandnes. Fra Søyland på fylkesvei 44 vest for Nærbø fører fylkesvei 507 nordover langs kysten over Jærens rev.

Nasjonal turistveg Jæren følger fylkesvei 44 og fylkesvei 507 gjennom kommunen.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Sørøst for Nærbø ligger Åna fengsel, tidligere Oppstad tvangsarbeidshus, med et av landets største gårdsbruk (1250 dekar innmark). På Kaffiholen nord for Nærbø større kontrollavlsstasjon for høns.

Nærlandheimen helt nordvest i kommunen var tidligere sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede, nå blant annet bokollektiv for personer med utviklingshemming og rehabiliteringsklinikk drevet av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Hå hører til Sør-Vest politidistrikt, Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Jærrådet sammen med Gjesdal, Klepp, Sandnes og Time.

Hå kommune tilsvarer de tre soknene Nærbø, Ogna og Varhaug i Jæren prosti (Stavanger bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Hå til Jæderen og Dalene fogderi i Stavanger amt.

Delområder og grunnkretser i Hå

For statistiske formål er Hå kommune (per 2016) inndelt i fem delområder med til sammen 42 grunnkretser:

  • Høyland: Refsnes, Nærland, Høyland, Rimestadkrossen, Søyland
  • Nærbø: Hå/Obrestad, Reime, Nesheim/Skjærpe, Bjorland/Torland, Bjorhaug, Bø, Skjærpefeltet, Nærbø stasjon, Motland, Skår, Rosk, Ødemotland/Kvia, Bø/Våland, Håland/Opstad, Åna kretsfengsel
  • Varhaug: Lerbrekk, Dysjalandsvegen, Varhaug vest, Varhaug øst, Reiestad/Tjemsland, Ånestad, Ueland, Auestad, Husvegg/Odland
  • Vigrestad: Årsland/Hårr, Vold, Vigrestad/Haugland, Vigrestad/Haugstad, Vigrestad/Hjertholen, Håland/Ævestad, Rugland
  • Ogna: Brusand, Sandve/Fuglestad, Matningsdal, Ogna, Sirevåg, Sirevåg sør

Historikk og kultur

Hå gamle prestegard.

Hå har en rekke fortidsminner, særlig fra jernalder og folkevandringstiden; se Hå (gravfeltet). Flere gårdsanlegg fra jernalder og folkevandringstid av særlig kulturhistorisk interesse. Hå bygdemuseum med samlinger av kulturhistoriske gjenstander og bygninger blant annet Grødeland bygdetun og gårdstun fra 1700-tallet (jærhus). På Nærbø ligger administrasjonen for Jærmuseet, et kulturhistorisk regionmuseum med anlegg/utstillinger i en rekke kommuner på Jæren.

I Brusand er Varden sjøredningsmuseum. Like ved ligger også «Hitlertennene», rekker med steinhindre som ble bygget av tyskerne under andre verdenskrig for å hindre alliert invasjon. Hå gamle prestegård fra 1637 er restaurert til kultursenter; fornminneområder. Den Vestlandske Hovedvei er restaurert til turvei mellom Ogna og Hellvik. Obrestad fyr er fredet. I likhet med Kvassheim fyr er det åpent for allmennheten.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1991) har et sølv vinsjestativ (steinbukk eller stubbebryter) mot en svart bakgrunn. Dette illustrerer den omfattende steinryddingen som har vært nødvendig for å gjøre jorda i kommunen dyrkbar. Steinbukkens tre føtter kan også symbolisere kommunens tre deler, Nærbø, Varhaug og Ogna.

Navnet Hå, som opprinnelig er et gårdsnavn fra middelalderen (prestegården), har usikker betydning. Det kan ikke forklares ved norrønt hár, hór, et adjektiv som betyr høy. Navnet kan muligens komme av et eldre navn på Håelva, kanskje til norrønt , ‘stille elveutvidelse’. Det er også fremsatt forslag om at navnet bygger på det norrøne substantivet hár, ‘årekeip’, noe som i så fall må henspille på neset der gården ligger.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Edland, Torgeir: Gards- og ættesoga for Haa, 1971–75, 3 b., Finn boken
  • Obrestad, T. & Lars M. Reiestad: Hå: Nærbø-Varhaug 1837–1937: og ymse tilfang til ei bygdebok for Hå prestegjeld, 1939, Finn boken
  • Risa, Lisabet: Bilete frå Hå: folk og miljø 1860–1950, 1990, isbn 82-90813-06-6, Finn boken
  • Risa, Lisabet: Hå gamle prestegard: 1637–1989, 1989, isbn 82-90813-03-1, Finn boken
  • Tjåland, Johan: Øvra bygdå : folket og eigedomane gjennom dei siste 500 åra, 2004, 339 s.

Kommentarer (2)

skrev Olav Garvik

Hei,
I artikkelen om Hå står det om et tettsted som angivelig heter "Hæen". Det er ubegripelig. Som oppvokst i Hå lurer jeg på hvordan denne merkverdighet er oppstått. Det er ikke noe navn som minner om dette. Det må strykes - og glemmes!
Mvh
Olav Garvik

skrev Per Roger Lauritzen

Hei
Det er det navnet Stokkalandsmarka er oppført med på norgeskart.no. Vi oppgir forøvrig dette som alternativt navn i den lille artikkelen om Hæen. Vil det være bedre at dette byttes om? Mvh Per Roger Lauritzen

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg