Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Smedasundet en sommerdag i festivaltiden. Sundets navn henspiller etter all sannsynlighet på smeden Petter Gjert Pettersen, som var en av de første håndverkere ved sundet omkring 1815.

Tor A. Johannessen. Begrenset gjenbruk

Haugesund, kommune i Rogaland fylke, ved det nordre innløpet til Karmsundet. Omfatter fastlandet fra Karmsundets smaleste del nordover til grensen mot Hordaland, øyene i sundet (Vibrandsøy, Hasseløy, Risøy m.fl.) og øygruppen Røvær i havet ca. 8 km vest for bysenteret.

Haugesund ble utskilt fra Torvastad kommune som bykommune (ladested) i 1854, kjøpstad fra 1866. 1911 ble en del av Skåre kommune innlemmet i byen, 1958 den resterende del. Haugesund fikk sine nåværende grenser i 1965 da Vibrandsøy ble overført fra Torvastad, samtidig som resten av Torvastad ble innlemmet i den nye Karmøy kommune.

Haugesund grenser til Sveio kommune i Hordaland i nord, til Tysvær i øst, til Karmøy i sør (fastlandsdelen) og i vest (i  Karmsundet).

Berggrunnen består av kambrosilurisk skifer langs Karmsundet, eldre gneis i øst og nord og gabbro i Røvær. Høyeste punkt i kommunen er fjellet Klauv i gneisomområdet helt i nordøst (246 moh.). I overgangen mellom skifer- og gneisområdene opptrer glimmerskifer, en opprinnelig kambrosilur-bergart som er sterk omdannet i kaledonsk tid. De største sammenhengende jordbruksarealene finner man i skiferområdet.

Etter grunnleggelsen i 1854 vokste byen sterkt, fra 1000 innb. i 1854 til 3200 i 1866 (henholdsvis 2500 og 4900 innb. med nåværende grenser). Byen passerte 10 000 innb. (etter nåværende grenser) umiddelbart før 1900 og 20 000 i 1920. Deretter stagnerte folketallet frem til sammenslutningen med Skåre i 1958. I 1960 passerte folketallet 27 000 for så å stagnere inntil det fra slutten av 1980-årene fikk fornyet vekst. Folketallet passerte 30 000 innbyggere i 1999 og 35 000 i 2011. I tiårsperioden 2004-14 hadde kommunen en vekst på gjennomsnittlig 1,4 prosent årlig mot 1,6 prosent i fylket som helhet.

Tettstedet Haugesund (inkl. tettbebyggelsen ved Karmsundet i Karmøy kommune, både på fastlandet og på Karmøy) har derimot vist en kontinuerlig vekst siden siste krig. I 2013 hadde tettstedet 40 152 innbyggere hvorav 5425 i Karmøy kommune. På dette tidspunkt bodde 97 prosent av Haugesund kommunes befolkning i tettsteder.

Haugesund har en betydelig innpendling. Av de sysselsatte med arbeid i byen er 44 prosent bosatt utenfor kommunen (2013) hvorav 39 prosent i de øvrige kommunene i Haugaland/Sunnhordland; 24 prosent i Karmøy alene.

Haugesund er grunnlagt på havets næringer, fiske og sjøfart. Stedet er nevnt alt i Harald Hårfagres saga, men fikk betydning først på 1700-tallet som fiskehavn med bl.a. sildesalting (Karmsund, den gang kalt Kartsund). Da silda begynte å komme årvisst tilbake først på 1800-tallet, ble det behov for eksporthavn mellom Stavanger og Bergen. Næringsgrunnlaget ble etter hvert utvidet til å omfatte også skipsfart og industri, og byen har etter hvert fått betydning som handels- og servicesenter for hele det nordlige Rogaland og Sunnhordland.

Etter offentlig, sosial og privat tjenesteyting som i alt sysselsetter 36 prosent av arbeidsplassene i Haugesund (2013), følger næringene (andel av arbeidsplassene 2013): varehandel og hotell/serveringsvirksomhet (21 prosent), industri (15 prosent), foretningsmessig og privat tjenesteyting (13 prosent) og transport og lagring (5 prosent), særlig sjøtransport.

Industrien domineres  av verkstedindustrien som har 85 prosent av næringens sysselsatte hvorav 76 prosent i bygging av skip og oljeplattformer (2011). Største bedrift er Aibel AS med produksjon og vedlikehold av plattformer m.m. til olje- og gassindustrien. Ellers har kommunen noe næringsmiddelindustri og grafisk industri.

Haugesund er handelssentrum for Haugalandet, størstedelen av Ryfylke, Sunnhordland og en del av Hardanger. Forretningsstrøket ligger sentralt i byen med indre havn som en del av sentrum. Varehandelen er ellers dominert av store kjøpesentrene sør i byen. Haugesund havn er administrert sammen med havnene i Karmøy, Bokn, og Sveio gjennom det interkommunale foretaket Karmsund Havnevesen IKS som er et av de største havneforetakene i landet etter antall anløp og godsmengde. Ved dypvannskai på yttersiden av Risøy (Garpeskjær) kan de største skip legge til. Her er også fryseri og moderne havnelager.

Interkommunal fiskerihavn, Karmsund Fiskerihavn, er etablert på Husøy i Karmøy kommune; dette har bidratt vesentlig til at Karmøy etter Eigersund har størst ilandbrakt fangst blant kommunene i fylket (322 mill. kr i førstehåndsverdi i 2012).

Haugesund har en dagsavis, Haugesunds Avis.

Haugesund har gode veiforbindelser med sitt oppland. E 134 er hovedforbindelsen østover; den fører over fjellet (helårsvei Røldal–Haukeli) til Telemark og Drammen, og den gir forbindelse til E 39 (kyststamveien på Vestlandet) i Aksdal i Tysvær, like øst for byen. I 2013 ble den såkalte T-forbindelsen åpnet; denne omfatter 20 km vei sør og øst for byen herunder tunnel under Karmsundet og Førdesfjorden mellom Håvik på Karmøy og til E 39 i Tysvær, samt en oppgradert vei langs Førdesfjorden. Denne forbindelsen gir en avlasting av Karmsundbrua og begrenser gjennomfartstrafikken gjennom Haugesund.

Betydelig busstrafikk med omlandet, fjernruter over fjellet til Bø i Telemark og Oslo, samt til Bergen og Stavanger. På Karmøy ligger Haugesund lufthavn, også med internasjonal trafikk. Hurtigbåtrute (Haugesundruta) på strekningen Haugesund - Stavanger), lokalruter til øyene utenfor byen (Røvær og Utsira). Broer over Haugsjøen og Smedasundet fra bysenteret til henholdsvis Hasseløy og Risøy.

Byen har to sykehus, Haugesund sjukehus og Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus, samt videregående skoler med mange ulike linjer. Høgskolen Stord/Haugesund med avdelinger i Haugesund for helsefag (sykepleieutdanning), flere ingeniørfag, bl.a. sikkerhetsopplæring og økonomiske og administrative fag. Byen har kombinert svømme- og idrettshall (Haraldshallen).

Haugesund hører til Sør-Vest politidistrikt, Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Haugesund kommune tilsvarer de tre soknene Rossabø, Skåre og Vår Frelsers i Haugaland prosti (Stavanger bispedømme) i Den norske kirke.

For statistiske formål er Haugesund kommune (per 2016) inndelt i ni delområdermed til sammen 102 grunnkretser.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Haugesund til Ryfylke fogderi i Stavanger amt.

Historikk og kultur

Ca. 3 km nord for sentrum ligger Haraldshaugen med Haraldsstøtten til minne om Harald Hårfagres samling av Norge. Det vakre rådhuset fra 1931 ligger i den sørlige delen av byen. Vår Frelsers kirke, langkirke bygd 1901 i nygotisk stil. Skåre kirke, oktogonkirke bygd 1858 i tre. Rossabø kirke, arbeidskirke i betong, bygd 1972.

Haugesund er vertsby for den norske filmfestivalen. Årlig jazzfestival, Sildajazz. Haugesund Billedgalleri, med utstillinger av vestlandsk kunst fra århundreskiftet frem til i dag. Karmsund Folkemuseum, med bl.a. utstillinger om landbruk, sjøfart, handel og håndverk. Dokken friluftsmuseum viser bo- og arbeidsforhold under de rike sildefiskeriene på 1800-tallet. Store områder med ypperlig turterreng øst i kommunen.

Kommunevåpenet (godkjent 1930) har tre flygende sølv måker mot en blå bakgrunn; symboliserer silda og sjøfarten.

Navnet kommer av norrønt Haugasund, om sundet ved gården Haugar, av haugr, 'haug'.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.