Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Strand, kommune i Rogaland fylke, i Ryfylke, rett øst for Stavanger. Strand omfatter halvøya mellom Fognafjorden/Årdalsfjorden og Idsefjorden, likeledes landet på sørsiden av Idsefjorden og heiene østover til Tysdal. Til Strand hører også en del øyer i vest; størst er Idse (5,2 km2), Idsal (3,2 km2), Hidle (Sør-Hidle, 1,4 km2) og Heng.

Strand grenser til Hjelmeland i nordøst og øst og Forsand i sørøst og sør. For øvrig går grensene i sjøen, til Sandnes og Stavanger i vest og til Rennesøy og Finnøy i nordvest.

Strand ble opprettet som kommune i 1837 da det lokale selvstyret ble innført. Kommunen hadde uendrede grenser frem til 1965 da landet på sørbredden av Årdalsfjorden med 121 innbyggere ble overført fra daværende Årdal kommune. Fra 1.1.2020 vil et område nord for Lysefjorden med blant annet Preikestolen bli overført fra Forsand til Strand.

Berggrunnen på fastlandet lengst vest i Strand samt på øyene Heng og Hidle består av migmatiske bergarter (se migmatitt), særlig ulike gneiser av grunnfjellsalder, men vesentlig omdannet i kaledonsk tid (se kaledonske orogenese). På fastlandet øst for en linje Jørpeland-Bjørheimsbygda, samt på øya Idsal, består berggrunnen vesentlig av øyegneis/øyegranitt, også her av grunnfjellsalder, men i vesentlig mindre grad påvirket i kaledonsk tid. I overgangen mellom de to områdene går et belte av fyllitt og glimmerskifer fra Jørpelandsområdet nordover til Årdalsfjorden, samt på øya Idse. Disse bergartene er av kambrosilurisk opprinnelse, men også de er omdannet i kaledonsk tid. Landskapet er svært kupert og når opp til 776 moh. (Heiahornet) øst i kommunen.

En lang, rettlinjet dal med et par store vann (Bjørheimsvatnet og Tysdalsvatnet) skjærer seg nordøstover fra Tau; ellers er terrenget nokså uoversiktlig med mange vann og småelver. De viktigste jordbruksarealene finner man i skiferområdene: i Bjørheimsbygda i dalen innenfor Tau, på sørbredden av Årdalsfjordens ytre del, samt rundt Jørpeland.

Bosetningen er i vesentlig grad konsentrert til kysten på ytre del av halvøya, særlig til de to tettstedene (innbyggertall 2016): Jørpeland (administrasjonssenter, 7003) og Tau (3164). I alt 82 prosent av kommunens innbyggere bor i tettsteder mot 88 prosent for fylket som helhet (2016).

Strand har hatt en jevn befolkningsvekst siden krigen; i tiårsperioden 2007–17 økte den med gjennomsnittlig 1,7 prosent årlig (1,6 prosent i hele fylket). Kommunens stabile befolkningsvekst over lang tid må i en viss utstrekning tilskrives nærheten til Stavangerområdet og de arbeidsmulighetene som finnes der.

Etter offentlig administrasjon og tjenesteyting er industri viktigste næring i Strand med 16 prosent av kommunens arbeidsplasser, 26 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon (2016). Industrien har tradisjonelt vært dominert av hjørnesteinsbedriften Stavanger Electro Staalverk A/S (nå Stavanger Steel AS) på Jørpeland, en bedrift som produserer spesialstål. I 2015 omfattet jern- og metallindustrien 13 prosent av industrisysselsettingen i Strand. Idag er imidlertid viktigste industribransjer verkstedindustri, særlig metallvare- og maskinindustri, og næringsmiddelindustri (blant annet Tau Mølle) med henholdsvis 53 prosent og 21 prosent av industriens sysselsatte (2015). Det er et nyere industriområde i Nordmarka nord for Tau.

Strand har et allsidig jordbruk med storfe- og sauehold, samt fruktdyrking, som viktigste driftsformer. Skogen betyr etter vestlandsforhold en del for gårdsdriften. Det er et større settefiskanlegg for laks i Tauvågen (Lerøy Vest AS).

Strand er en relativt sett liten kraftkommune og har en midlere årsproduksjon på 124 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er ni kraftverk i kommunen, og største verk, Jøssang, står for 74 prosent av årsproduksjonen; dette har også største fallhøyde med 281 meter.

I 2016 hadde 39 prosent av de bosatte yrkestakerne i Strand arbeid utenfor kommunen, hvorav 23 prosent i kommunene på Jæren, 15 prosent i Stavanger alene, og i alt seks prosent i nabokommunene Forsand og Hjelmeland.

Gjennom Strand går Rv. 13 (Ryfylkeveien). Den følger kysten nordover til Tau; derfra dalføret til Tauelva (Åa) videre mot nordøst. Det er broforbindelse til Idse og Idsal (Fv. 535). Strand har bilfergeforbindelse med Stavanger fra Tau, og det er likeledes hurtigbåtforbindelse fra Jørpeland og Tau til Stavanger.

En fergefri forbindelse med Stavangerområdet er under utbygging (Ryfast). Denne går fra Solbakk, som ligger mellom Tau og Jørpeland, via Hundvåg, en av øyene i Stavanger, og videre til fastlandet noe sør for bysenteret. Solbakktunnelen på 14 km vil bli verdens lengste undersjøiske veitunnel. Prosjektet ventes ferdig i 2018/19.

Tau har videregående skole og brann- og havarisenter for oljevirksomheten. I sør nær grensen til Forsand er den kjente turisthytta Preikestolhytta hvorfra det går merket sti til Preikestolen.

Strand hører til Sør-Vest politidistrikt, Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Ryfylke regionråd sammen med Finnøy, Forsand, Hjelmeland, Sauda og Suldal.

Strand kommune tilsvarer de to soknene Jørpeland og Strand i Ryfylke prosti (Stavanger bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Strand til Ryfylke fogderi i Stavanger amt.

For statistiske formål er Strand kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 26 grunnkretser:

  • Jørpeland: Idse, Botne, Tungland, Selemork, Førlandsnuten, Fullshammaren, Klåvsteinsbekken, Resahaugen, Førland, Jørpeland, Vågen, Nedre Fjelde, Øvre Fjelde, Barkve, Barka
  • Tau: Heia, Strand/Tjøstheim, Prestegarden, Ugelia, Nordre Tau, Nordmarka, Bjørheimsbygd, Voster, Kjøllevik, Fiskå, Sørskår

Kommunevåpenet (godkjent 1973) har tre røde vasshjul, to over ett, mot en sølv bakgrunn; symboliserer vannkraft, en viktig ressurs i Strand både i dag og i før-industriell tid.

Navnet er etter beliggenheten, og det er opprinnelig et gårdsnavn fra kirkestedet som ligger sør i Tau tettsted, ofte kalt Strandalandet. Kirken ligger på nordsiden av Strandåna, rundt en km ovenfor munningen i fjorden.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.