Strand

Faktaboks

Landareal
195 km²
Innbyggertall
12 720
Administrasjonssenter
Jørpeland
Fylke
Rogaland
Innbyggernavn
strandabu, strandbu
Målform
nøytral
Kommunenummer
1130
Høyeste fjell
Heiahornet (776 moh.)

Kommunevåpen

Av /Store norske leksikon ※.

Strand. Jørpeland, administrasjonssenteret i kommunen sett fra Fjeldbakkane. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Strand er en kommune i Rogaland fylke, i Ryfylke, rett øst for Stavanger. Strand omfatter halvøya mellom Fognafjorden/Årdalsfjorden og Idsefjorden, likeledes landet på sørsiden av Idsefjorden, fra 2020 helt frem til Lysefjorden. Til Strand hører også heiene østover til Tysdal og en del øyer i fjorden i vest; størst av disse er Idse (5,2 km2), Idsal (3,2 km2), Hidle (Sør-Hidle, 1,4 km2) og Heng.

Strand grenser til Hjelmeland i Årdalsfjorden i nord; til Hjelmeland også i øst. I sørøst grenser Strand til Sandnes, likeledes i sør og sørvest, i henholdsvis Lysefjorden og Høgsfjorden. I vest og nordvest har Strand fra 2020 grense i fjorden mot øyene i Stavanger (tidligere Rennesøy og Finnøy kommuner).

Strand ble opprettet som kommune i 1837 da det lokale selvstyret ble innført. Kommunen hadde uendrede grenser frem til 1965 da landet på sørbredden av Årdalsfjorden med 121 innbyggere ble overført fra daværende Årdal kommune. Fra 1.1.2020 ble et område nord for Lysefjorden med blant annet Preikestolen som en del av kommune- og regionreformen overført fra tidligere Forsand kommune; dette medførte av Preikestolhytta og Preikestolen kom i samme kommune.

Natur

Berggrunnen på fastlandet lengst vest i Strand samt på øyene Heng og Hidle består av migmatiske bergarter (se migmatitt), særlig ulike gneiser av grunnfjellsalder, men vesentlig omdannet i kaledonsk tid (se kaledonske orogenese). På fastlandet øst for en linje Jørpeland-Bjørheimsbygda, samt på øya Idsal, består berggrunnen vesentlig av øyegneis/øyegranitt, også her av grunnfjellsalder, men i vesentlig mindre grad påvirket i kaledonsk tid. I overgangen mellom de to områdene går et belte av fyllitt og glimmerskifer fra Jørpelandsområdet nordover til Årdalsfjorden, samt på øya Idse. Disse bergartene er av kambrosilurisk opprinnelse, men også de er omdannet i kaledonsk tid. Landskapet er svært kupert og når opp til 776 moh. (Heiahornet) øst i kommunen.

En lang, rettlinjet dal med et par store vann (Bjørheimsvatnet og Tysdalsvatnet) skjærer seg nordøstover fra Tau; ellers er terrenget nokså uoversiktlig med mange vann og småelver. De viktigste jordbruksarealene finner man i skiferområdene: i Bjørheimsbygda i dalen innenfor Tau, på sørbredden av Årdalsfjordens ytre del, samt rundt Jørpeland.

Bosetningen

Bosetningen er i vesentlig grad konsentrert til kysten på ytre del av halvøya, særlig til de to tettstedene (innbyggertall 2019): Jørpeland (administrasjonssenter, 7230) og Tau (3212). I alt 82 prosent av kommunens innbyggere bor i tettsteder mot 88 prosent for fylket som helhet (2019).

Strand har hatt en jevn befolkningsvekst siden krigen; i tiårsperioden 2010–20 økte den med gjennomsnittlig 1,5 prosent årlig mot 1,2 prosent i Rogaland fylke. Kommunens stabile befolkningsvekst over lang tid må i adskillig grad tilskrives nærheten til Stavangerområdet og de arbeidsmulighetene som finnes der.

Næringsliv

Etter offentlig administrasjon og tjenesteyting er industri viktigste næring i Strand med 16 prosent av kommunens arbeidsplasser, 27 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon (2019). Industrien har tradisjonelt vært dominert av hjørnesteinsbedriften Stavanger Electro Staalverk A/S (nå Stavanger Steel AS) på Jørpeland, en bedrift som produserer spesialstål. I 2019 omfattet jern- og metallindustrien 12 prosent av industrisysselsettingen i Strand. I dag er viktigste industribransjer verkstedindustri (med data- og elektroteknisk industri, metallvare- og maskinindustri) og næringsmiddelindustri (blant annet Tau Mølle) med henholdsvis 53 prosent og 23 prosent av industriens sysselsatte (2019). Det er et nyere industriområde i Nordmarka nord for Tau.

Strand har et allsidig jordbruk med storfe- og sauehold, samt fruktdyrking, som viktigste driftsformer. Skogen betyr etter vestlandsforhold en del for gårdsdriften. Det er et større settefiskanlegg for laks i Tauvågen (Lerøy Vest AS).

Strand er en relativt sett liten kraftkommune og har en midlere årsproduksjon på 124 gigawattimer (GWh) per 2019. Kommunen har i alt åtte vannkraftverk med en samlet maskininstallasjon på 42 MW og en midlere årsproduksjon på 124 GWh. Største verk, Jøssang, står for 74 prosent av årsproduksjonen; dette har også største fallhøyde med 281 meter.

I 2019 hadde 40 prosent av de bosatte yrkestakerne i Strand arbeid utenfor kommunen, av disse 27 prosent i Stavanger-området (Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola), 17 prosent i Stavanger alene (etter kommuneinndelingen fra 2020). Av yrkestakerne i Strand har for øvrig fem prosent arbeid i Ryfylke ellers og i Haugesundsområdet, herav tre prosent i Hjelmeland.

Samferdsel

Gjennom Strand går Rv.13 (Ryfylkeveien). Den følger kysten nordover til Tau; derfra dalføret til Tauelva (Åa) videre mot nordøst. Det er broforbindelse til øyene Idse og Idsal (Fv.535).

En fergefri forbindelse med Stavangerområdet åpnet i februar 2020 (Ryfast). Denne går fra Solbakk, som ligger mellom Tau og Jørpeland, via Hundvåg, en av øyene i Stavanger, og videre til fastlandet noe sør for bysenteret. Ryfylketunnelen på 14,4 km er verdens lengste undersjøiske veitunnel.

Lengst i sør er det bilfergeforbindelse Oanes–Lauvvik på Fv.523/508. Denne gir korteste forbindelse fra søndre del av Strand til Sandnes og Jæren.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Preikestolen på nordsiden av Lysefjorden.

.
Lisens: fri

Tau har videregående skole og brann- og havarisenter for oljevirksomheten. I sør ligger den kjente turisthytta Preikestolhytta, og herfra går det merket sti til Preikestolen, en av landets mest brukte fjellruter.

Strand hører til Sør-Vest politidistrikt, Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Ryfylkerådet sammen med Hjelmeland, Sandnes, Sauda og Suldal.

Strand kommune tilsvarer de to soknene Jørpeland og Strand i Ryfylke prosti (Stavanger bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Strand til Ryfylke fogderi i Stavanger amt.

Delområder og grunnkretser i Strand

For statistiske formål er Strand kommune (per 2019) inndelt i to delområder med til sammen 26 grunnkretser:

  • Jørpeland: Idse, Botne, Tungland, Selemork, Førlandsnuten, Fullshammaren, Klåvsteinsbekken, Resahaugen, Førland, Jørpeland, Vågen, Nedre Fjelde, Øvre Fjelde, Barkve, Barka
  • Tau: Heia, Strand/Tjøstheim, Prestegarden, Ugelia, Nordre Tau, Nordmarka, Bjørheimsbygd, Voster, Kjøllevik, Fiskå, Sørskår

I tillegg kommer fra 2020 det overførte område fra tidligere Forsand kommune.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1973) har tre røde vasshjul, to over ett, mot en sølv bakgrunn; symboliserer vannkraft, en viktig ressurs i Strand både i dag og i før-industriell tid.

Navnet er etter beliggenheten, og det er opprinnelig et gårdsnavn fra kirkestedet som ligger sør i Tau tettsted, ofte kalt Strandalandet. Kirken ligger på nordsiden av Strandåna, rundt en km ovenfor munningen i fjorden.

Litteratur

  • Alsvik, Jan: Strand bygdebok, 1991, 2 b., isbn 82-7590-003-4, Finn boken
  • Barkved, Holger: Soga um Strand, 1975, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg