Grønnskifer, metamorfe skifer bergarter som inneholder større mengder av de grønne mineraler kloritt, epidot og aktinolitt. Andre mineraler som kan opptre, er kvarts, feltspat, muskovitt samt eventuelt kalsitt og dolomitt. Grønnskifere er dannet ved relativt lave temperaturer (300–500 °C) fra opprinnelige vulkanske bergarter (f.eks. havbunnsbasalter) og er meget utbredt i fjellkjedestrøk, også i Norge. Det temperatur- og trykkområde hvor grønnskifrer kan dannes, kalles grønnskiferfacies (se mineralfacies).