Faktaboks

NRK

Norsk rikskringkasting AS

Offisielt navn
NORSK RIKSKRINGKASTING AS
Organisasjonstype
Aksjeselskap
Forretningsadresse
Oslo
Daglig leder
Vibeke Haugen (kringkastingssjef)
Styreleder
Birger Magnus
.
Lisens: Begrenset gjenbruk
Radiohuset.
NRKs hovedkontor ligger på Marienlyst i Oslo. Kringkastingshuset - tegnet av Nils Holter og Ole Øvergaard - sto ferdig i 1950.
Radiohuset.
Lisens: CC BY NC SA 3.0

NRK er en statlig eid norsk allmennkringkaster.

NRK er Norges største mediebedrift, med ca. 3500 ansatte, fordelt på hovedkontoret Marienlyst i Oslo, og 15 distrikts- og lokalkontorer. Kringkastingssjef siden 2022 er Vibeke Fürst Haugen.

NRK ble etablert i 1933 som et radioselskap. I 1960 startet NRK TV-sendinger, og fra 2000 omfattet virksomheten også tilbud på nett. NRK har i 2022 tre riksdekkende TV-kanaler: NRK1, NRK2, NRK3/NRK SUPER, og fire hovedkanaler på radio, P1, P1+, P2 og P3, i tillegg til en rekke nisjekanaler. NRKs tilbud på nett omfatter blant annet nrk.no, nett-TV, nettradio, og yr.no.

NRK var inntil 2019 hovedsakelig finansiert av lisensordningen. Lisensen ble vedtatt av Stortinget, og var i 2018 på 2970,24 kr. Fra 2020 er NRK finansiert direkte over statsbudsjettet. NRK har i tillegg mindre inntekter fra sponsorplakater i forbindelse med sports- og kulturarrangement, samt salg av TV-formater eller videresalg av programmer.

NRK er en allmennkringkaster og er forventet å fungere som en nasjonal fellesarena. Det skal de blant annet ved å tilby innhold for brede og smale målgrupper, og ved å gi borgerne et variert tilbud av informasjon, opplysning og underholdning. Samfunnsoppdraget er formulert i NRK-plakaten hvor det står at NRK skal styrke demokratiet, styrke norsk språk og kultur, etterstrebe mangfold og kvalitet samt være allment tilgjengelig.

NRKs historie

Da NRK ble etablert i 1933 var det med enerett på radiokringkasting i Norge. Da TV skulle innføres, ble det vurdert som mest ansvarlig og praktisk at NRK fikk enerett til å sende levende bilder over eteren på samme måte som de hadde enerett til å sende radio.

De første ordinære TV-sendingene i Norge ble sendt i 1960, og det var NRK som produserte og kringkastet alle programmene. På denne tiden var TV nesten ensbetydende med NRK, ettersom kanalen hadde monopol.

Radio

NRK startet med radiosendinger i 1933, og inntil 1984 hadde NRK kun én radiokanal og én TV-kanal. Men fra midten av 1980-tallet fikk NRK sin andre radiokanal, NRK P2 som en tilleggskanal til NRK P1. Den nye radiokanalen skulle ha en lettere profil enn NRK P1, og blant annet hindre at ungdom valgte bort NRKs tilbud til fordel for private, kommersielle lokalradioer.

I 1993 ble radiokanalen P3 etablert, og hele NRK Radios tilbud ble omstrukturert i et trekanalsystem som er beholdt helt frem til 2015. Profilendringen ble gjort etter en livsstilsundersøkelse der befolkningen ble inndelt i tre grupper, og hver radiokanal tilpasset en av disse med egne profilnavn:

 • Norgeskanalen P1
 • Kulturkanalen P2
 • Ungdomskanalen P3

I forbindelse med digitalisering av radiodistribusjonen, ble det plass til flere kanaler, og NRK opprettet i perioden 1995 til 2000 en rekke digitale kanaler, som Alltid Klassisk (1995), og Alltid Nyheter (1997), som sender nyheter og aktualitetsmagasiner døgnet rundt. Disse nye kanalene ble fulgt av en rekke andre nisjekanaler: NRK Folkemusikk, NRK Sport, NRK Jazz, NRK Båtvær, NRK Gull, NRK Super, NRK mP3, NRK P3 Urørt, NRK Sámi Radio og NRK Stortinget. Etter en periode med sterk økning i antall radiokanaler, kom en periode på 2000-tallet der NRK la ned enkelte digitalkanaler, mens andre ble videreført.

I 2013 ble digitalkanalen NRK P1+ etablert som et tilbud til NRK P1-lyttere som ikke var tilfreds med kanalens forsøk på å appellere til lyttere i yngre aldersgrupper, blant annet gjennom musikkvalg. NRK P1+ var et tilbud spesielt for lyttere i godt voksne og eldre alderssegmenter, noe som bidro til at salget av radioer med DAB økte betraktelig i 2013 og 2014.

TV

Dagsrevyen
Journalistene Gry Blekastad Almås og Einar Lunde i Studio 5 NRK Dagsrevyen i 2007.
Av /NTB Scanpix.

NRK startet med regulære TV-sendinger i 1960. Det tok imidlertid flere år før hele Norge kunne se TV-sendinger direkte. Bodø fikk fjernsynsendinger i 1964. Svalbard fikk direktesendt TV i 1984.

I 1996 fikk NRK sin andre TV-kanal, NRK2, som skulle være en tilleggskanal til NRK1. Kanalen var innrettet med tanke på å treffe et smalere publikum enn nyhets- og aktualitetskanal, mens NRK1 har beholdt innrettingen som en bred allmennkanal.

I 2007 tillater det digitale bakkenettet flere TV-kanaler, og opphever begrensningen som lå i det analoge kringkastingsnettet. Dermed fikk NRK en tredje riksdekkende kanal; en delt kanal, der barnekanalen NRK Super sender på dagtid og tidlig kveld, og underholdings- og filmkanalen NRK 3 overtar frekvensen fra kl. 19.30.

Etter at NRK fikk konkurranse fra både nasjonale og internasjonale kanaler, og særlig TVNorge, TV3 og TV2, ble fokuset på seertall større, og fra 1992 begynte NRK med kontinuerlige målinger. Omleggingene som ble gjort for å øke seertallene, var først og fremst å sende mer underholdning i beste sendetid, og å redusere antallet kultur- og undervisningsprogrammer.

Likevel har NRK beholdt en programprofil som er markert forskjellig fra konkurrentenes. NRK har blant annet en betydelig større andel barne- og ungdomsprogrammer, aktualitets- og dokumentarprogrammer og norskprodusert drama.

NRKs TV-kanaler er de eneste som sendes ukryptert over det digitale bakkenettet og er, sammen med TV 2 og lokalfjernsyn, omfattet av kabelfjernsynsselskapenes formidlingsplikt.

Internett

NRKs tilbud på nett omfatter nettsidene NRK.no i tillegg til nett-TV, nettradio, programinformasjon og værtjenesten Yr.

NRKs aktivitet på nett er omdiskutert, og det har blitt rettet kritikk mot at NRK vokser ut av sin opprinnelige kringkastingsvirksomhet, og etablerer seg som en konkurransedyktig aktør på nett. Sterkest kritikk kommer fra konkurrenter som hevder NRK med sine lisensinntekter hindrer fri og likeverdig konkurranse i markedet.

Denne kritikken er rettet mot allmennkringkastere i nesten hele Europa, og EU har behandlet en rekke saker knyttet til denne konfliktlinjen. En mediepolitisk tilnærming er nye regler for hva slags nett-tjenester lisensfinansierte allmennkringkastere kan etablere; de må forhåndsgodkjennes etter et sett definerte kriterier.

Ledelse og organisasjon

Torolf Øksnevad
Torolf Øksnevad var riksprogramsjef under krigen, da NRK sendte fra London.
Av /Riksarkivet.
Lisens: CC BY NC 2.0

Øverste leder for NRK er kringkastingssjefen. Denne utnevnes av styret i NRK, som igjen er oppnevnt av Kulturdepartementet.

Vibeke Fürst Haugen er NRKs første kvinnelige kringkastingssjef. Før Thor Gjermund Eriksen var Hans-Tore Bjerkaas kringkastingssjef i fem år (2007-2013), mens John G. Bernander (2001-2007) og Einar Førde (1989-2001) var hans forgjengere.

Kronologisk oversikt over NRKs kringkastingssjefer:

Periode Kringkastingssjef
1934–1940 Olav Midttun (riksprogramsjef)
1940–1945 Toralv Øksnevad (BBC, London)
1948–1962 Kaare Fostervoll
1962–1972 Hans Jacob Ustvedt
1972–1981 Torolf Elster
1981–1989 Bjartmar Gjerde
1989–2001 Einar Førde
2001–2007 John G. Bernander
2007–2013 Hans-Tore Bjerkaas
2013-2022 Thor Gjermund Eriksen
2022- Vibeke Fürst Haugen

Flere av kringkastingssjefene har hatt politisk bakgrunn, og hatt sentrale posisjoner i norsk politikk, men i de senere årene har denne praksisen blitt mindre vanlig. De tre siste kringkastingssjefene har hatt erfaring fra henholdsvis programvirksomhet i NRK (Bjerkaas og Haugen), og fra ledelse av private mediebedrifter (Eriksen).

NRK har 15 distriktskontorer med lokalkontorer som er underlagt distriktskontorene. Fra 2016 ble distriktskontorene organisert i fem regioner med hovedseter i Tromsø, Trondheim, Bergen, Porsgrunn og Oslo. Tre av distriktskontorene: NRK Hordaland, NRK Troms og NRK Sør-Trøndelag har lenge hatt større kapasitet innen TV-produksjon til et riksdekkende publikum enn de andre.

Styre og eierskap

Inntil 1988 var NRK en statsinstitusjon, underlagt daværende Kultur- og vitenskapsdepartementet. I perioden 1988–96 var selskapet organisert som en stiftelse. Fra 1996 er NRK et statlig aksjeselskap. Kulturministeren er selskapets generalforsamling, mens Stortinget har avgjørende kontroll med inntektene gjennom fastsettelse av lisensavgiften.

NRK ledes av et styre med ni medlemmer hvorav tre er representanter for de ansatte. Leder (fra 2014 Birger Magnus) og nestleder velges av generalforsamlingen. Den daglige ledelse utøves av kringkastingssjefen som ansettes av styret. Kringkastingsrådet (14 medlemmer) er rådgivende organ for kringkastingssjefen i programsaker.

Som aksjeselskap kan NRK etablere datterselskap som driver ordinær forretningsvirksomhet. Eksempler på slike er NRK Aktivum, som utvikler og distribuerer en lang rekke produkter, blant annet videresalg av NRKs programmer på DVD-markedet, og et eget eiendomsselskap som er etablert for å forvalte NRKs betydelige eiendomsmasse.

Teknisk utvikling

NRKs tekniske anlegg ble delvis ødelagt i krigstiden, og senderstasjonene Vigra og Finnmark måtte for eksempel bygges opp helt på nytt. Over halvparten av de beslaglagte mottagerne ble også helt eller delvis ødelagt. I 1945 var derfor lisenstallet lite, og NRKs inntekter tilsvarende beskjedne, men både virksomheten og lisenstallet tok seg snart opp igjen.

Lisenstallet fra før krigen ble passert i 1947, og i 1959 nådde tallet en million. Etter at kringkastingshuset i Oslo (påbegynt 1938, med Nils Holter som arkitekt) var fullført 1950, kunne programvirksomheten utvides, og det kom i stand lokalavdelinger spredt over hele landet. Kortbølgetjenesten med spesialprogrammer for nordmenn til sjøs og i utlandet, ble også utvidet og organisert som egen programavdeling.

Bortsett fra i krigsårene 1940–1945 hørte hele den tekniske siden av NRK under Telegrafstyret frem til 1948. Da overtok NRK den tekniske virksomheten i forbindelse med programproduksjon, mens Telegrafstyret beholdt ansvaret for programlinjer og sendere. I 1954 ble Oslos gamle langbølgesender på Lambertseter erstattet av en ny stor stasjon på Kløfta. I arbeidet med å bedre lytteforholdene rundt om i landet, gikk man etter dette over til bruk av meterbølgesendere (FM-sendere i 3 m-båndet).

Fjernsynsutbyggingen startet 1958 etter at Landsplan for fjernsyn i Norge var blitt vedtatt av Stortinget 25. juni 1957. Landsplanen tok sikte på å dekke det vesentligste av landets bosetning med fjernsyn i løpet av 12 år og omfattet foruten fjernsynshus i Oslo, et landsomfattende nettverk av radiolinjer og sendere. Fjernsynshuset i Oslo var bygningsmessig ferdig våren 1969. Nils Holter var også her arkitekt, sammen med Jan Bauck.

I 1977 var det meste av landet dekket med FM-kringkasting, og i 1978 ble alle AM-kringkastere nedlagt, bortsett fra noen få storsendere. I 1983 startet NRK Tekst-TV sine sendinger.

I 1995 startet NRK Sør-Trøndelag, NRK Nord-Trøndelag og NRK Møre og Romsdal felles daglige distriktsfjernsynssendinger: Midtnytt. I 1996 startet NRK med fem nye regionale fjernsynssendinger. Hele landet var da dekket med regionale nyheter i sju regioner.

Fra 2009 ble all distribusjon av fjernsynssendinger digitalisert, og de siste analoge senderne ble skrudd av i desember dette året. Det samme skjedde med radiodistribusjonen ved overgang fra analog FM til DAB i 2017.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Bastiansen, Henrik og Hans Fredrik Dahl (2008): Norsk mediehistorie. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Dahl, Hans Fredrik: "Dette er London": NRK i krig 1940–1945, 1978, isbn 82-02-03929-0
 • Dahl, Hans Fredrik & Henrik Grue Bastiansen: Over til Oslo: NRK som monopol 1945–1981, 1999, isbn 82-02-17644-1
 • Dahl, Hans Fredrik: Hallo-hallo! Kringkastingen i Norge 1920–1940, 1975, isbn 82-02-03156-7
 • Enli, Gunn, Hallvard Moe, Vilde Schanke Sundet, og Trine Syvertsen (2010): TV – en innføring. Oslo: Universitetsforlaget
 • Gunn Enli 2008. Redefining Public Service Broadcasting. Multi-Platform Participation, Convergence 14(1): 105-120.
 • Halse, Ketil Jarl & Helge Østbye: Norsk kringkastingshistorie, 2003, isbn 82-521-5855-2
 • Moe, Hallvard 2008 "Morgendagens NRK: Allmennmedievirksomhet". Norsk medietidsskrift 15(4): 360-379.
 • Syvertsen, Trine 1997 Den store TV-krigen: Norsk allmennfjernsyn 1988-1996. Oslo: Fagbokforlaget, 1997.

Faktaboks

NRK
Sektorkode
6100 Statsforvaltningen
Næringskode(r)
60.200 Fjernsynskringkasting

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg