Faktaboks

Statistisk sentralbyrå
Forretningsadresse
Oslo
Daglig leder
Geir Axelsen
Logo
Logo
Av .
SSB Kongsvinger
SSBs lokaler på Kongsvinger 1987. Bygningen ble solgt i 2020 og SSB får nye lokaler i byen.
SSB Kongsvinger
Av .

Statistisk sentralbyrå er et faglig uavhengig statlig organ med ansvar for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. SSB er hovedansvarlig for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet og skal også være en pådriver i det internasjonale statistikksamarbeidet.

SSB er en svært viktig premissgiver for politikken som føres i Norge, først og fremst i kraft av de modellene som beskriver tilstanden og framtidsutsiktene for økonomien og samfunnet generelt. Slike modeller gjelder blant annet den makroøkonomiske utviklingen, beregninger av effekten av skatte- og avgiftsforslag, analyser av offentlige finanser, klima, sysselsetting og trygd.

SSB er administrativt underlagt Finansdepartementet, men er et uavhengig faglig organ. Byrået har i alt cirka 840 ansatte (2019) fordelt på Oslo og Kongsvinger. I tillegg har det omtrent 50 intervjuere rundt om i landet. SSB publiserer vel 300 kategorier statistikk på alle samfunnsområder og gjør disse tilgjengelig for et bredt publikum gjennom statistikkbanker og ferdig utarbeidede tabeller og analyser. Forskningsavdelingen produserer vitenskapelige artikler som blir publisert i internasjonale tidsskrifter.

Virksomhet

Statistisk årbok 1880
Den første Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge har årsangivelsen 1880, men kom ikke ut før i 1881. Men allerede to år tidligere - i 1879 - kom den franske utgaven: Annuaire Statistique de la Norvège. Det internasjonale statistiske samarbeidet sto sterkt og fransk var det internasjonale statistikkspråket. Den første årboka inneholdt 85 tabeller og 120 sider.
Statistisk årbok 1880
Av .

SSB utøver sin virksomhet etter lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) av 2019, og forskrift om gjennomføring og utfylling av statistikkloven. Loven slår fast at:

  • SSB har det nasjonale ansvaret for norsk offisiell statistikk
  • SSB er faglig en uavhengig institusjon, men underlagt de overordnede retningslinjene og finansielle rammene regjeringen og Stortinget til enhver tid setter for virksomheten
  • SSBs oppgaver er både statistikkutvikling og forskning
  • Det er plikt for alle å gi SSB adgang til statistikk som er nødvendig for å utføre byråets oppgaver

Den nye loven etablerte et nasjonalt statistikkprogram som skal utarbeide oversikter over offisiell statistikk og statusen til denne. Loven opprettet også et offentlig statistikkutvalg som ledes av SSB og har representanter for ulike offentlige myndigheter som produserer statistikk. Oppgavene til utvalget er å utvikle og samordne bruken av statistikk i Norge.

Kilder

SSB utarbeider statistikk hovedsakelig med utgangspunkt i rådata fra to kilder: statlige administrative registre og spørreundersøkelser. I tillegg hentes stadig mer informasjon direkte ut fra bedrifters og kommuners datasystemer. Byrået bearbeider data fra over 100 offentlige registre, hvordan de viktigste er:

Det samles også inn mye statistisk materiale ved spørreundersøkelser og periodiske tellinger. I tillegg til informasjonslevering til den offentlige forvaltningen yter SSB tjenester til næringslivet, massemedia og publikum, samtidig som de utgir statistikk og analyser i en rekke ulike serier og periodiske publikasjoner.

Organisering

Geir Axelsen
Geir Axelsen ble direktør for Statistisk sentralbyrå i 2018
Geir Axelsen
Av .

SSB gjennomgikk en større omorganisering i årene 2016–2019 og er organisert i fire fagavdelinger og fire administrative avdelinger. De fire fagavdelingene er:

  • Avdeling for økonomisk statistikk
  • Avdeling for person- og sosialstatistikk
  • Avdeling for nærings- og miljøstatistikk
  • Forskningsavdelingen

Forskningsavdelingen ble etablert i 1950 og har ofte stått i sentrum for politisk debatt, blant annet gjennom utredning av aktuelle samfunnsspørsmål om for eksempel skattemetoder og innvandring. Forskningen foregår ofte i samarbeid med universiteter, høgskoler og andre forskningsinstitutter i Norge eller i utlandet. Siden 1980-årene har mye av arbeidet ved forskningsavdelingen gått med til å utvikle mikrosimuleringsmodeller, som blant annet anvendes i analyser av større samfunnsendringer som kan skyldes demografiske endringer, økonomisk vekst og myndighetenes politikk.

Historikk

Anders Nicolai Kiær

A. N. Kiær var en av dem som forstod betydningen av å ha et koordinert statistisk system. Han ble fra 1861 knyttet til Tabellkontoret, som lå under Departementet for det Indre. Samme år ble det besluttet at all offisiell statistikk skulle samles og utgis i en serie publikasjoner med ensartet form og utstyr; Norges Officielle Statistik. Kiær tok initiativ til at Det statistiske Centralbureau ble grunnlagt i 1876 som selvstendig institusjon, og ble dets første sjef, en stilling han hadde til 1913. Kiær er også kjent som metodestatistiker, og han presenterte sine tanker om utvalgsundersøkelser første gang på møtet i Det internasjonale statistiske institutt (ISI) i Bern i 1895. Der møtte han betydelig motstand mot tanken om at kun et utvalg av personer kan utnyttes til å gi et korrekt bilde av hele befolkningen.

Av /Nasjonalbiblioteket.

SSB ble opprettet som selvstendig direktorat i 1876 og bestod den gang av 15 medarbeidere. Forgjengeren var Finansdepartementets Tabel-Contoir, opprettet i 1832, som fra 1846 sorterte under Departementet for det Indre. Særlig siden 1960 har det vært sterk vekst i SSBs virksomhet, blant annet på grunn av den stadig mer omfattende offentlige planlegging, som har økt behovet for statistikk.

Med den nye statistikkloven av 2019 fikk byrået stadfestet sin uavhengighet fra politiske myndigheter enda tydeligere, både ved at dette kom klart fram i lovteksten og ved at styret for byrået ble erstattet med et råd.

En av de største krisene i byråets historie handlet nettopp om uavhengigheten til byrået. Krisen oppsto i 2017 da direktør Christine Meyer kom i åpenlys konflikt med Finansdepartementet angående en planlagt omorganisering av SSB. Finansdepartementet ville ikke godkjenne deler av omorganiseringen som ville ha gitt Forskningsavdelingen i byrået andre oppgaver og omfang. Striden utløste en prinsipiell debatt om departementets styringsrett overfor byrået og om dets rolle som statistikkprodusent til offentlige virksomheter versus dets rolle som forskningsinstitusjon. Meyer måtte gå av som direktør i november 2017.

Direktører

År Direktør
1876–1913 Anders Nicolai Kiær
1913–1920 Nicolai Rygg
1920–1945 Gunnar Jahn
1946–1948 Arne Skaug
1949–1980 Petter Jakob Bjerve
1980–1991 Arne Øien
1991–2004 Svein Longva
2005–2010 Øystein Olsen
2011–2015 Hans Henrik Scheel
2015–2017 Christine B. Meyer
2017–2018 Birger Vikøren, konstituert
2018– Geir Axelsen

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Lie, Einar og Hege Roll-Hansen: Faktisk talt : statistikkens historie i Norge, 2001, isbn 82-15-00150-5

Faktaboks

Statistisk sentralbyrå
Sektorkode
6100 Statsforvaltningen
Næringskode(r)
84.110 Generell offentlig administrasjon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg