Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Time, kommune i Rogaland fylke, på Jæren, mellom Figgjoelva i nord og Bruseknuten og Synesvarden i sør. Den vestre delen av kommunen ligger på Låg-Jæren; denne utgjør noe under halvparten av kommunens areal. Østover strekker Time opp i heiene (Høg-Jæren).

Time grenser i vest til Klepp, i nord til Sandnes, i øst til Gjesdal, i sørøst til Bjerkreim og i sør og sørvest til Hå. Hvis en ser bort fra et mindre, ubebodd område som ble overført til Gjesdal i 1965, har Time hatt uendrede grenser siden det lokale selvstyret ble innført i 1837.

Berggrunnen i den østre delen av kommunen består av grunnfjell i dagen, hovedsakelig gneis, som danner et kupert heiområde med sparsomt morenedekke, opptil 430 moh. (Brusaknuden) lengst sørøst i kommunen. Dette området hører til Høg-Jæren.

I de vestre deler av kommunen ligger det over grunnfjellet omdannede, kambrosiluriske skifere, mest fyllitt og glimmerskifer, dekket av mektige glasiale løsavsetninger. Dette området tilhører det «egentlige» Jæren (Låg-Jæren), og ligger opptil ca. 120 moh. Sandjord er fremherskende jordart her.

Synesvarden (359 moh.) på grensen til Hå lengst sør i kommunen er vernet som landskapsvernområde. 

Det aller meste av befolkningen finner en i de fire tettstedene i kommunen (innbyggertall 2013): administrasjonssenteret Bryne (11 084 hvorav 9 494 i Time og 1 590 i Klepp), Kvernaland (6 969 hvorav 2 917 i Time og 4 052 i Klepp), Lyefjell (2 172) og Undheim (494). I alt 87 prosent av Times befolkning bodde 2013 i tettsteder, samme andel som i Rogaland som helhet. Det relativt nye tettstedet Lyefjell noen km øst for Bryne er utviklet som en følge av arealkonflikt mellom landbruk og tettstedsvekst i de lavereliggende områdene av kommunen.

Time har hatt sammenhengende, klar befolkningsvekst siden siste krig, og i 2014 var folketallet i kommunen 3,7 ganger større enn i 1946. I tiårsperioden 2004–14 hadde kommunen en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 2,4 prosent mot 1,7 prosent i Rogaland som helhet.

Bryne fikk bystatus i 2001 ved kommunalt egenvedtak.

Av totalarealet i Time nyttes 41 prosent til jordbruksformål (2014, inkl. eng til slått og beite). I kommunen drives som ellers på Jæren et særlig intensivt husdyrhold, noe som avspeiles i bruken av jordbruksarealet. Det aller meste av dette er nyttet til eng og beite; åker og hage opptar bare 5 prosent av jordbruksarealet (2010). Kommunen er blant landets fremste etter husdyrholdet for både storfe, sau, svin og høns. Time har en særlig stor kyllingproduksjon. Noe hagebruk.

Trass i det betydelige jordbruket sysselsetter industrien mer enn dobbelt så mange i Time, henholdsvis 6 og 13 prosent av arbeidsplassene i kommunen (2013). Klart viktigste industribransjer er verkstedindustrien med 83 prosent av de sysselsatte, særlig metallvare- og maskinindustri som alene har 34 prosent (2011). Den betydelige verkstedindustrien må ses på bakgrunn av dyrkingstiltakene i siste halvdel av 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet som krevde spesielle redskaper og annet utstyr. Med bakgrunn i disse behovene vokste i mange tilfeller bygdesmier o.l. til fabrikker som etter hvert har utvidet sitt produktspekter til avanserte landbruks- og anleggsmaskiner, i de senere årene også maskiner til industrien (blant annet roboter) med betydelig eksport. Ellers har Time en viss næringsmiddel-, trevare- og metallindustri, alle med fra tre til noe over fire prosent av industriens sysselsatte (2011).

Bryne er regionsenter for Jæren og et viktig handels-, service- og skolesenter. Kvernaland er et større tettsted på grensen til Klepp i nord med et variert næringsliv. Her merkes i første rekke Kverneland ASA, Norges største produsent av landbruksmaskiner.

Av den bosatte yrkesbefolkningen i Time arbeider 61 prosent utenfor kommunen (2013), i alt 29 prosent i Stavanger og Sandnes, og 27 prosent i de tre nabokommunene Hå, Klepp, Gjesdal, samt Sola, til sammen. Time har også atskillig innpendling, og i 2013 var halvparten av dem som hadde arbeid i Time, bosatt utenfor kommunen. Innpendlerne kommer særlig fra nabokommunene Hå, Klepp og Gjesdal; dette gjaldt 33 prosent av dem med arbeid i kommunen i 2013.

Jærbladet kommer ut tre ganger i uken på Bryne.

Gjennom Time går Sørlandsbanen, fabrikksidespor til blant annet Kverneland. Hyppig lokaltogforbindelse på Jærbanen (Stavanger-Sandnes-Bryne-Egersund). Alle regiontogene mellom Stavanger, Kristiansand og Oslo stopper på Bryne.

Hovedveien over Jæren til Sandnes og Stavanger, Fv. 44, går så vidt innom Time ved Bryne. Stamveien E 39 Kristiansand-Stavanger går over Høg-Jæren, øst for kommunen. To veier gjennom Time forbinder de to hovedveiene: Fv. 255 Bryne-Ålgård sentralt i kommunen og Fv. 504 Varhaug-Bue helt i sørøst. En viktig vei ellers er Fv. 505 som går nord-sør øst for Frøylandsvatnet, fra Ganddal i Sandnes i nord via Kvernaland og Undheim til Fv. 504 på Høg-Jæren.

På Bryne ligger Bryne vidaregåande skule med en rekke linjer.

Time hører til Sør-Vest politidistrikt, Jæren tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Jærrådet sammen med GjesdalKlepp og Sandnes.

Time kommune tilsvarer de tre soknene Bryne, Time og Undheim i Jæren prosti (Stavanger bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Time til Jæderen og Dalene fogderi i Stavanger amt.

For statistiske formål er Time kommune (per 2016) inndelt i fem delområder med til sammen 35 grunnkretser:

  • Bryne: Vardheia, Brynehaugen, Ree vest, Bryne sentrum, Austbø, Kolheia, Ree-Håland, Elisberget nord, Elisberget sør, Stemmen
  • Rosseland: Bryne aust, Norheim, Rosseland nord, Rosseland aust, Rosseland sør
  • Hognestad/Vestly: Hognestad, Grødem, Lende, Vestly-Time, Lyefjell 1, Lyefjell 2, Lyefjell 3, Lyefjell 4
  • Frøyland: Fjermestad, Kalberg, Kvernaland sentrum, Frøyland vest, Frøyland aust, Håholen, Njå
  • Undheim/Eikeland: Tunheim, Undheim sentrum, Kartevoll, Tjåland, Eikeland

Time bygdemuseum på Undheim, med blant annet Fotland kraftstasjon, nå vannkraftmuseum, og husmannsplassen Træe; bygdemølle. Kverneland fabrikker har ellers bedriftsmuseum. Gårdsanlegg fra jernalderen på Lyngaland. Fritz Røed skulpturpark ved Mølledammen på Bryne.

Arne Garborg (1851–1924) var fra Time, både hans barndomshjem Garborgheimen og dikterstuen og sommerboligen Knudaheio, begge typiske Jærhus, er bevart og utgjør en avdeling av Time bygdemuseum.

Kommunevåpenet (godkjent 1977) har en sølv vipe med utslåtte vinger mot en rød bakgrunn. Vipa er et typisk vårtegn på Jæren; symboliserer optimisme og forventning.

Navnet kommer av norrønt Þímin, første ledd usikker tolkning, har antagelig sammenheng med angelsaksisk Þínan, 'bli våt' og norrønt þiðr, þiðinn, 'isfri', og sikter til myrlendt terreng. Sisteleddet er vin, 'naturlig eng'.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.