Jaroslav Seifert

Den tsjekkiske lyrikeren Jaroslav Seifert vant Nobelprisen i litteratur i 1984.

Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Tsjekkias litteratur omtaler litteraturen i dagens Tsjekkia, skrevet på tsjekkisk (i eldre tid på gammelslavisk). Tyskspråklig litteratur fra Tsjekkia omtales i en egen artikkel.

Blant de første tekstene på tsjekkisk finner vi bibeloversettelser og andre religiøse tekster. På 1600- og 1700-tallet gikk overklassen etter hvert over til å bruke tysk som språk, og tsjekkisk ble brukt til folkediktning. Inspirert av Johann Gottfried von Herders idéer om folkesjelen utviklet det seg en nasjonalromantisk stemning tidlig på 1800-tallet. Tiden rundt århundreskiftet fra 1800-tallet til 1900-tallet ble preget av nyromantikken, naturalismen og impresjonismen. I mellomkrigstiden skrev en ny generasjon forfattere, blant dem den senere nobelprisvinneren Jaroslav Seifert, poetistiske og surrealistiske tekster.

Under nazistenes okkupasjon av Tsjekkoslovakia ble mange forfattere forfulgt og satt i konsentrasjonsleir, men også under kommuniststyret etter andre verdenskrig ble forfattere fengslet eller pålagt publikasjonsforbud. Noen, som Ivan Klíma, Pavel Kohout og Milan Kundera, var med til å prege samfunnets utvikling i retning større frihet i 1960-årene. Under Fløyelsrevolusjonen i 1989 spilte forfatterne en vesentlig rolle, og dramatikeren Václav Havel ble landets første president.

Tidlig litteratur

Det foreligger ingen tsjekkiske tekster fra før-kristen tid. Slaverapostlene Kyrillos og Methodios kom til Morava i 863 og oversatte blant annet deler av Bibelen til gammelslavisk. Innledningsdiktet Proglas er antagelig den første selvstendige diktning på gammelslavisk. Slaverapostlenes biografier, hymner, legender, en lovsamling og oversettelser fra gresk og latin oppstod i Morava og i Böhmen, med stadig større innslag av tsjekkisk. Det tsjekkiske klosteret Sázava var det siste senteret for denne litteraturen.

Slavisk skrift og liturgi ble forbudt av paven i 1097, og alle gammelslaviske tekster ble tilintetgjort. Fragmenter av en rik litteratur med tsjekkiske trekk er spredt i blant annet de slaviske landeneBalkan. En litteratur på latin eksisterte i de tsjekkiske land side om side med den gammelslaviske, og de påvirket hverandre gjensidig. Munken Kristians Václav-legende fra slutten av 900-tallet er en liten kristendommens historie i landet i de første 100 år. Kanniken Kosmas' (cirka 1045–1125) Chronica Bohemorum skildrer landets historie helt fra hedensk tid. St. Václav-hymnen omtales i 1126. Tsjekkiske sanger og de første bibeloversettelser inneholdt rester av gammelslavisk. Tallrike legender og dialoger på vers fra slutten av 1200-tallet har en høyt utviklet poetisk form. Den anonyme Dalimils krønike er fra 1310–1314.

keiser Karl 4s tid nådde humanismens impulser landet; i 1348 grunnla han Karls-universitetet i Praha. Typisk for tiden er sosialt motiverte dialoger, fantastiske romaner, men også leksika, lovsamlinger og religiøse reformskrifter. Mystisk eller verdslig kjærlighetspoesi stod på et høyt litterært nivå. Den kunstferdige prosalyrikken i den anonyme Tkadleček (Veveren) er et verdig humoristisk motstykke til den tyske Ackermann aus Böhmen. Den høyadelige Smil Flaška z Pardubic (død 1402) skrev Det nye råd, et politisk programdikt i form av en dyreallegori. Tomáš Štítný skrev klartenkte opplysningsskrifter.

1400- og 1500-tallet

Jan Hus

Fra 1402 virket kirkereformatoren Jan Hus som taler og forfatter. Han benyttet en ny rettskrivning med diakritiske tegn for alle tsjekkiske lyder, samtidig som oversettelsene av alle Bibelens bøker ble samlet som norm for skriftspråket. Han ble brent på bålet i 1415. Samtidig illustrasjon til Jenakodeksen Antithesis Christi et Antichristi.

Jan Hus
Av /※.

Fra 1402 virket kirkereformatoren Jan Hus som taler og forfatter. Han benyttet en ny rettskrivning med diakritiske tegn for alle tsjekkiske lyder, samtidig som oversettelsene av alle Bibelens bøker ble samlet som norm for skriftspråket. Tsjekkisk sang og preken ble en vesentlig del av det religiøse liv, og ble brukt i teologiske polemikker, satiriske smedeviser og slagord. Husittenes berømte kampsang, Dere som er Herrens stridsmenn, inneholder deres krigslov. Tsjekkisk ble landets administrasjons- og kirkespråk for 200 år fremover. Samtidig forfattet Petr Chelčický sine originale samfunnskritiske skrifter, som inspirerte Böhmiske brødres unitet.

Humanismen utfoldet seg både på tsjekkisk og på latin i en atmosfære av betraktelig religiøs toleranse. Det oppstod tallrike oversettelser av klassisk og humanistisk litteratur. Den første boka som ble trykt i landet var den tsjekkiske Troja-krøniken (1468), fulgt av andre beretninger fra antikken, praktfulle bibelutgaver, illustrerte reiseskildringer, lovsamlinger, lærebøker og annet. Böhmiske brødre utgav praktiske opplysningsskrifter på vers og prosa. Deres biskop Jan Blahoslav skrev blant annet harmonilæren Musica med den første tsjekkiske poetikken (1558). Han oversatte Det nye testamente fra gresk som begynnelse på Brødreunitetens nye bibeloversettelse, Kralice-Bibelen (i seks bind, 1579–1594), mønsteret for ettertidens stil og språk. Unitetens kirkesangbok utkom fra 1501 (tysk oversettelse 1531) og fikk betydning for tysk protestantisk salmediktning. Katolikken Václav Hájek z Libočan (død 1553) skrev den fengslende, men tendensiøse Tsjekkisk krønike (1541). 1500-tallet var den tsjekkiske litteraturens gullalder.

1600–1700-tallet

Johann Amos Comenius
Johann Amos Comenius var en tsjekkisk pedagog, teolog og filosof, og en av grunnleggerne av den pedagogiske vitenskap.

Trettiårskrigen (1618–1648) avbrøt den rike tsjekkiskspråklige litterære utviklingen. Blant trøsteskriftene under rikets sammenbrudd inntar Johann Amos Comenius' Verdens labyrint og hjertets paradis (1623, norsk oversettelse 1955) en særstilling. I 1628 ble alle fribårne protestanter, det vil si cirka 90 prosent av intelligentsiaen, utvist fra landet. Jesuittene overtok universitetet, alle landets skoler og sensuren. Tsjekkisk litteratur utkom i Slovakia og i spredte protestantiske kirkesamfunn i utlandet for øvrig. Hjemme blomstret særlig religiøs diktning. En fremragende dikter og komponist var Adam Michna z Otradovic (død 1676). Jesuitten Friedrich Briedel (1619–1680) skrev blant annet det rystende diktet Gud? Mennesket?. I årene fra 1677 til 1715 ble den forbudte Kralice-Bibelen erstattet med en katolsk utgave i samme stil og språk. Hyrdediktningen ble dyrket av Jan Václav Rosa (1620–1689) med flere.

Overklassen gikk etter hvert over til tysk språk. På tsjekkisk oppstod en rik folkepoesi. Jesuitten Bohuslav Balbín (1621–1688) skrev sine historiske verker på latin. Hans Bohemia docta kunne først utgis i 1777, og er den første tsjekkiske litteraturhistorie. Den omtalte også protestantiske forfattere. Hans latinske Forsvarstale for det slaviske og særlig det tsjekkiske språk var fortsatt brennaktuell da den utkom i 1775. Imens organiserte jesuitten Antonín Koniáš (1691–1760), selv en god forfatter, en storstilt utryddelse av all tidligere, ikke-katolsk tsjekkisk litteratur.

Med opplysningstiden kom alminnelig skoleplikt. Lærde selskaper ble stiftet i Brno (1746) og Praha (1761). Josef Dobrovský grunnla vitenskapelig slavisk og tsjekkisk filologi og fremmet kritisk utgivelse av fortidens litterære verker.

1800-tallet

Božena Němcová, ca. 1850
Božena Němcová har blitt kalt "den tsjekkiske litteraturens mor".

Under Napoleonskrigene våknet den nasjonalromantiske begeistring, næret av tyskeren Johann Gottfried Herders ideer om den slaviske folkesjel. I 1817–1818 skrev Václav Hanka de berømte «håndskrifter», beundret av samtiden som verker fra førkristen tid. I 1824 utgav Ján Kollár diktet Slávas datter, og i 1837 en plan for slavisk kultursamkvem. Josef Jungmann og hans elever innførte et enhetlig tsjekkisk språk for den moderne tid. Václav Kliment Klicpera (1792–1859) og Josef Kajetán Tyl nådde brede lag av folket gjennom teateret og patriotiske tidsskrifter. Mellom 1835 og 1875 utgav František Palacký Det tsjekkiske folkets historie fram til 1526 i seks bind. Poesien nådde høyest i Karel Hynek Máchas dikt Máj (1836).

František Ladislav Čelakovskýs, Karel Jaromír Erbens og andres samlinger av folkediktning skjerpet sansen for det ekte og opprinnelige. Dikteren, redaktøren og politikeren Karel Havlíček Borovský kjempet for demokratiet med saklig opplysning og bitende satire. Under frigjøringsbølgen som gikk over Europa i 1848, ble den første slaviske kongressen holdt i Praha. Kongressen publiserte sitt demokratiske manifest Til Europas nasjoner. Imidlertid satte det reaksjonære politiregimet (1850–1860) i verk forfølgelser av forfattere, streng sensur og organisert angiveri. I Božena Němcovás realistiske reportasjer og noveller og i romanen Bestemor forenes idealisme og besk samfunnskritikk.

Inspirert av Máchas diktning samlet en ny generasjon seg fra 1858 omkring den litterære almanakken Máj, redigert av Vítězslav Hálek og Jan Neruda. Karolina Světlá innledet den realistiske landsbyroman, mens Jakub Arbes skrev romaner fra arbeider- og fengselsmiljø. En yngre generasjon valgte i 1872 den mytiske sangeren Lumírs navn for sitt tidsskrift, redigert av Josef Václav Sládek i samarbeid med Svatopluk Čech, Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer med flere. Jan Karafiát utgav i 1876 barneboken Billefolket (norsk oversettelse 1946), som er blitt en klassiker. Kvinnenes sterke forkjemper var Eliška Krásnohorská. Josef Svátek (1835–1897) skrev fantastiske spenningsromaner, Václav Beneš Třebízský (1849–1884) folkelige, følsomme kvinneskildringer, Alois Jirásek historiske romaner og Zikmund Winter (1846–1912) tidstypiske nærbilder. Samtidens forhold på landet var emnet for Josef Holeček (1853-1929), Jan Herben (1857–1936), Karel Václav Rais (1859–1926), Jindřich Šimon Baar (1869–1925) med flere.

Mot slutten av 1800-tallet kom nyromantikken, naturalismen og impresjonismen. Med manifestet Den tsjekkiske moderne (1895) reiste en krets unge forfattere sine krav om ytringsfrihet, likestilling og sosial rettferdighet. Det ledende tidsskrift Moderne revue (grunnlagt 1893) presenterte aktuelle talenter og tankeretninger. Redaktører var Jiří Karásek ze Lvovic og Arnošt Procházka (1869–1925), med hjelp av lyrikeren og maleren Karel Hlaváček (1874–1898) og Hugo Kosterka, en utrettelig oversetter fra nordiske språk. De publiserte Antonín Sovas ungdomspoesi, Karel Tomans første dikt og Otakar Březinas kosmiske hymner, og fra 1897 lanserte tidsskriftet Knut Hamsun, Sigbjørn Obstfelder, Gustav Vigeland, Edvard Munch og andre.

1900-tallet

De samme strømninger inspirerte så ulike personligheter som melankolikeren Rudolf Těsnohlídek, einstøingen Jakub Deml, gruvearbeidernes skald Petr Bezruč og den ironiske Josef Svatopluk Machar. Tidsskriftet Čas (Tiden) var preget av Tomáš Garrigue Masaryks sosiologiske litteratursyn. Med František Xaver Šaldas Kamper for morgendagen (1905) ble essayistikken lansert som selvstendig sjanger (Miloš Marten, Václav Tille, Miloš Jiránek med flere). Til impresjonistene kan også regnes Viktor Dyk, Otokar Fischer, Otakar Theer (1880–1917), Jiří Mahen og Fráňa Šrámek. Kvinnelige forfattere skrev betydelige samtidsromaner: Tereza Nováková (1853–1912), Ružena Svobodová, Jiří Sumín (pseudonym for Amalie Vrbová, 1863–1936). Naturalisten Karel Matěj Čapek-Chod skildret livet i samtidens Praha.

Under første verdenskrig ble mange forfattere fengslet og forfulgt. I 1917 undertegnet de fleste av dem Tsjekkiske forfatteres manifest for frihet og selvstendighet. Krigen fikk gjenklang i litteraturen, blant annet hos Božena Benešová, Karel Poláček (1892–1944), Vladislav Vančura, Jaroslav Durych, Rudolf Medek, František Langer og Josef Kopta (1894–1962). I en særstilling står Jaroslav Hašeks berømte satire Den tapre soldat Švejks opplevelser i verdenskrigen (1921–1923).

Mellomkrigstida

Vladislav Vančura
Romanforfatteren Vladislav Vančura var sentral i mellomkrigstidas tsjekkiske avantgarde.

Opprettelsen av det selvstendige Tsjekkoslovakia i 1918 utløste en bølge av livsglede og en fri lyrisk lek med ord. Omkring dikteren Josef Hora i Praha og dramatikeren Jiří Mahen i Brno vokste det frem en ny generasjon med den såkalte poetismen som program, som flyttet grensene mellom liv og kunst. Denne generasjonen var sterkt påvirket av teoretikeren Karel Teige og bestod av blant andre Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval, Jiří Wolker, Vladislav Vančura og revyforfatterne Jiří Voskovec og Jan Werich.

Flere fortsatte i surrealismen, som også inspirerte store lyrikere som Vladimír Holan og František Halas. Nye vitenskapelige teorier fra den berømte lingvistkretsen i Praha, den såkalte Praha-skolen, spilte en stor rolle, også for diktere som dyrket mer tradisjonelle former, som Josef Palivec (1886–1975), Pavel Eisner, Jan Zahradníček, František Hrubín, Václav Renč (1911–73), Bohuslav Reynek (1892–1971) og Jiří Orten. Den såkalte proletarpoesien var representert av Stanislav Kostka Neumann, Konstantin Biebl (1898–1951), Jindřich Hořejší (1886–1941) med flere. I en folkelig viseform diktet blant andre Petr Křička (1884–1949); populære visediktere var også Karel Hašler (1879–1941) og Eduard Bass.

Tidens prosa og drama hadde sterke lyriske innslag. Mange av de fremste forfatterne skrev også for barn. Karel Schulz (1899–1943), Vladislav Vančura og Jaroslav Durych skrev brede historiske romaner. Brødrene Josef og Karel Čapek skrev lyrisk kortprosa, og sistnevntes slagferdige journalistikk og dystre fremtidsvisjoner fikk følge i lettere science fiction hos Jan Weiss (1892–1976). En ny retning var den såkalte ruralisme, det moderne bondesamfunns poetiske realisme hos forfattere som Karel Dvořáček (1911–1945), Jan Čep (1902–1974), Josef Knap (1900–1973) og František Křelina (1903–1976).

Storbyens og proletariatets problemer opptok Anna Maria Tilschová (1873–1957), Marie Majerová, Marie Pujmanová (1893–1958) og Ivan Olbracht. I en munter tone viste Emil Vachek bysamfunnets skyggesider, ikke minst i Hønsestigen (1927, norsk oversettelse 1938), Karel Konrád (1899–1971) proletarens livskraft og Vladimír Neff (1909–1983) besteborgermoralen i det gamle Praha. Jan Drda var en burlesk fabulator. En sterk følelse av hjemløshet og fremmedgjøring dominerer Egon Hostovskýs og Richard Weiners (1884–1937) psykologisk dyptloddende forfatterskap og Jiří Weils (1900–1959) vemodige realisme.

1938–1968

Milan Kundera 1980. Utsnitt av orginalfoto
Milan Kundera var i 1960-årene en beundret forfatter i den tsjekkiske offentligheten.

Under München-krisen i 1938 gav forfattere fra alle retninger uttrykk for folkets protest, og under den tyske okkupasjonen ble mange av dem forfulgt og satt i konsentrasjonsleir. Flere omkom eller ble henrettet, blant andre Vladislav Vančura. Den underjordiske Gruppe 42 samlet en ny generasjon moderne kunstteoretikere, billedkunstnere og diktere, blant andre Jiří Kolář, Ivan Blatný (1910–1990), Josef Hiršal (1920-2003), Jiřina Hauková og Jan Hanč (1916–1963). Forfatterne Jaroslav Kvapil og Josef Palivec (1886–1975) og litteraturforskerne Václav Černý og Albert Pražák var blant lederne av hjemmefronten.

Etter kommunistenes maktovertagelse i 1948 fikk disse forfatterne ikke utgi mer, i likhet med katolske geistlige, ruralister, surrealister, såkalte trotskister og andre som ble idømt lange fengselsstraffer for oppdiktede forbrytelser. Záviš Kalandra ble henrettet i 1950 på grunn av sine kunstfilosofiske skrifter. All individualisme og modernisme i litteraturen ble forbudt; den påbudte sosialistiske realismen skulle tjene utelukkende politiske mål, og staten overtok forlagene og sensuren. Likevel ble litteraturen gradvis mer nyansert etter hvert som en ny generasjon gjorde seg gjeldende, blant andre Karel Ptáčník (1921–2002), Jan Otčenášek, Josef Škvorecký og Jan Procházka (1929–1971).

Litt lempeligere retningslinjer for kunsten kom i 1963. Forfattere som Ivan Klíma, Pavel Kohout, Milan Kundera, Alexandr Kliment og Jan Trefulka (1929–2012) fant former for å meddele noe vesentlig mellom linjene. Etter mange år kom de dømte forfatterne ut av fengslene, og noen av de forbudte ble tatt til nåde. Lyrikken spilte en ledende rolle, Jaroslav Seifert, Vladimír Holan, Kamil Bednář (1912–1972) og František Hrubín kom igjen til orde; Jan Skácel og Karel Šiktanc (1928–2021) stod frem som nye, sterke talenter, mens blant andre Jan Zahradníček (1905–1961), Václav Renč (1911–1973) og Zdeněk Kalista (1900–1982) fremdeles satt fengslet. Jødenes tragiske skjebne ble først etter 1963 akseptert som emne i prosaverker av Arnošt Lustig, Ladislav Grosman (1921–1981), Josef Bor med flere, og speiles også i Ivan Klímas, Ladislav Fuks' og Karol Sidons (født 1942) innadvendte forfatterskap.

En skarp kritiker av industrisamfunnet er Vladimír Páral (født 1932), mens Bohumil Hrabal tok utgangspunkt i en absurd virkelighet på bunnen av samfunnet. Ludvík Vaculík, Kundera og Klíma skrev dristige og avslørende skildringer av virkeligheten. Jiří Mucha og Karel Pecka (1928–1997) med flere skrev ut fra egne fengselserfaringer i 1950-årene. Litterære tidsskrifter og forfatterforeningens ukeavis Literární Noviny (Litteraturavisen, opplag 400 000 i 1968) kjempet frem stadig større frihet. En viktig rolle spilte teatrene, særlig små eksperimenterende teatre i byene, med stykker av Václav Havel (1936–2011), Ladislav Smoček, Jiří Suchý (født 1931), Ivan Vyskočil (født 1946) og andre.

Etter Warszawapakt-styrkenes invasjon

Ivan Klíma (2015)

Ivan Klíma var en av undertegnerne av Charta 77. Han er en av de mest oversatte tsjekkiske forfatterne, svært produktiv også som journalist, og aktiv i P.E.N.-klubben.

Warszawapakt-styrkenes invasjon i 1968 ble innledningen til normaliseringen som påny innskrenket litteraturens frihet. Den tsjekkiske forfatterforeningen, der Seifert var leder, ble oppløst i 1970, medlemmene fikk trykkeforbud, og deres bøker og navn ble fjernet fra offentligheten. En del forfattere, blant andre Josef Škvorecký, kom seg ut av landet, og flere gjorde et viktig arbeid blant annet gjennom tsjekkiske eksilforlag. Først i 1972 lyktes det myndighetene å stable på bena en ny forfatterforening med oppnevnte medlemmer. I 1980-årene ble noen verker av blant andre Nobelprisvinneren Seifert, Hrabal og Skácel utgitt, men ikke uten endringer av sensuren.

Allerede i 1970 begynte Vaculík, Klíma og andre å spre sine maskinskrevne manuskripter. Vaculík startet sitt enmannsforlag Edice Petlice (Bak lås og slå), som inntil 1989 utgav cirka 400 litterære verker som samizdat. De maskinskrevne, hjemmelagede bokutgavene var omhyggelig innbundet og ofte vakkert illustrert av kunstnerne selv og deres omgangskrets. Et lignende forlag var Havels Edice Expedice, som spesialiserte seg på forbudt filosofisk litteratur. Etter hvert oppstod en rekke hjemmelagede tidsskrifter for teater, litteraturkritikk, politikk, kunst, og i 1988 den illegale avisen Lidové noviny. Denne virksomheten skapte store problemer for mange, med avlytting, trakassering og forhør, men den hjalp befolkningen å motstå trykket fra ensrettingen i samfunnet og skapte et forhold mellom kunstnerne og publikum preget av solidaritet og fellesskap. Visediktere som Karel Kryl (1944–1994), Svatopluk Karásek (født 1942) og Vlastimil Třešňák (født 1950) spredte populære protestsanger over landet.

Etter 1989

Tereza Boučková (2014)
Tereza Boučková var en av de mange tsjekkiske forfatterne som før 1989 av politiske årsaker ikke kunne utgi bøkene sine på offisielle forlag.

Det litterære systemet under forandring

Under Fløyelsrevolusjonen i 1989 spilte teatrene en sentral rolle; de ble forvandlet til politiske arenaer der Borgerforum oppstod, ledet av kjente kunstnere og forfattere. Václav Havel ble valgt til landets president, og flere andre forfattere gikk aktivt inn i politikken, for eksempel Milan Uhde (født 1936) og Jiří Gruša. Den tidligere illegale pressen og litteraturen ble igjen lovlig, statens enerett på å utgi litteratur ble opphevet, og lesernes interesse var grenseløs. Tsjekkisk litteratur utgitt i eksil strømmet inn, og beste verker som tidligere sirkulerte illegalt i hjemlandet ble utgitt og revet bort. Etter hvert oppstod hundrevis av små og store private forlag, foruten mange nye tidsskrifter. Forlag og bokhandlere opplevde i 1990-årene en boom uten sidestykke. Mange måtte likevel snart stenge igjen, etter å ha gitt ut bare én eller to bøker. Samtidig måtte forfattere og lesere venne seg til å betrakte boken ikke lenger som noe opphøyd og sjeldent, men som en vare.

Et noenlunde stabilt litterært system var på plass fra omkring årtusenskiftet. Det omfattet etableringen av viktige litterære priser, som Den tsjekkiske stats litteraturpris eller Magnesia Litera-prisen (svarer til Brageprisen). Også de viktigste litterære tidsskriftene som Host og Revolver Revue fikk en mer etablert form.

Mange eldre forfattere har etter 1989 blitt omvurdert. Det gjelder religiøse forfattere (for eksempel Jakub Deml og Jaroslav Durych) og andre forfattere som av ulike årsaker hadde vært problematiske for det kommunistiske styret, blant andre Jiří Weil (1900–1959), Květa Legátová og Ivan Blatný (1919–1990). Omvendt mistet en forfatter som Julius Fučík sin heltestatus. Særlig omdiskutert ble Milan Kundera som ble kritisert for å fortie sin egen kommunistiske fortid.

En påfallende forandring er at kvinnelige forfattere for alvor har gjort sitt inntog. Tsjekkisk litteratur etter årtusenskiftet tegnes i høy grad av kvinnelige prosaister som Květa Legátová, Daniela Hodrová, Tereza Boučková, Zuzana Brabcová, Alena Mornštajnová (født 1963), Irena Dousková (født 1964), Radka Denemarková, Bianca Bellová, Petra Hůlová, Kateřina Tučková (født 1980) og Lucie Faulerová.

Autentiske erfaringer

Umiddelbart etter 1989 ønsket mange å lese om usminkede erfaringer med livet under det kommunistiske regimet. Mens leserne ventet på pålitelige historieverker, fylte den såkalte autentisitetslitteraturen de hvite feltene. Det var verker som ikke var skrevet med henblikk på å bli publisert, men som formidlet enkeltmenneskets autentiske erfaringer. Utgivelsene av oversetteren og dikteren Jan Zábranas (1931–1984) dagbøker og av Ivan Martin Jirous’ dikt fra fengslet ble litterære begivenheter. Tendensen var foregrepet av Český snář (Tsjekkisk drømmebok, 1981) av Ludvík Vaculík, og han og hans nærmeste fulgte etter 1989 opp med flere bøker i den autentiske sjangeren. Senere imøtekom erindringene til blant andre Ivan Klíma og Pavel Kohout noe av de samme leserinteressen, likesom, i et lenger tidsperspektiv, utgivelsen av de nasjonale klassikernes mer private tekster, som Karel Hynek Máchas dagbok i kodeskrift, korrespondansen til Božena Němcová og notisbøkene til Jiří Orten.

Postmodernisme

Samtidig fantes det en litterær strategi som på grunn av sin lekenhet, sin formbevissthet, sine eksperimenter med fortelleren og sine litterære referanser ofte sammenfattes under begrepet 'postmodernisme'. Milan Kunderas romaner, særlig Tilværelsens uutholdelige letthet (originaltittel: Nesnesitelná lehkost bytí, 1984) anses som banebrytende her. Som postmodernistiske regnes også romanene til Jiří Kratochvil og til de Praha-baserte forfatterne Michal Ajvaz, Daniela Hodrová og Vladimír Macura (1945–1999). Miloš Urbans populære gotiske romaner har også trekk av det postmoderne, likesom de kommersielt suksessfulle verkene til Michal Viewegh, på grunn av hans lek med forfatterrollen og fortellerstemmene.

Også Jáchym Topols store fabulerende samfunnsroman Sestra (Søster, 1994) ble av noen anmeldere ansett som et uttrykk for postmodernismen, men Topol er vanskelig å henregne til en bestemt gruppering. Individuelle i stil og tematikk er også novellenes mester Jan Balabán og generasjonsanalytikeren Emil Hakl.

Historiens smertepunkter

Radka Denemarková (2018)
Radka Denemarková har i sine romaner behandlet mange vanskelige samfunnspørsmål, blant annet forholdet mellom det tsjekkiske, tyske og jødiske.
Av .
Lisens: Falt i det fri

Da sensuren forsvant, var det også slutt på tabuer om erotikk og sex. Det var samtidig temaer som solgte bra, noe som viste seg med blant andre Michal Vieweghs bestselgere. Nok så viktig var det at homofil kjærlighet fikk et anerkjent litterært uttrykk, blant annet hos Václav Jamek (født 1949) og Zuzana Brabcová.

Mer spesifikt tsjekkisk er bearbeidingen av smertepunktene i Tsjekkias nyere historie. Jiří Hajíček (født 1967) skrev om 1950-årenes tvangskollektivisering av landbruket, og 1950-årenes politistatsmetoder ble skildret av blant andre Tomáš Zmeškal, dramatikeren Karel Steigerwald og i flere verker innen autentisitetslitteraturen. Andre nedslag i 1900-tallets historie finnes i verkene til Patrik Ouředník, Petra Hůlová, Kateřina Tučková og Jan Němec.

Det historiske smertepunktet som hyppigst har blitt litterært behandlet er likevel samlivet med tyskerne, særlig under og rett etter andre verdenskrig da sudettyskerne ble fordrevet. Temaet hadde vært til stede i Jaroslav Durychs Boží duha (Guds regnbue, 1969) og Bohumil Hrabals Jeg har betjent kongen av England (original Obsluhoval jsem anglického krále, 1980). Senere dukket temaet opp blant annet i Pavel Kohouts Mordernes stjernetime (original Hvězdná hodina vrahů, 1995) og Daniela Hodrovás Ztracené děti (Mistede barn, 1997), før Radka Denemarková kom med Peníze od Hitlera (Penger fra Hitler, 2006), Jaroslav Rudiš med Grandhotel (Grandhotell, 2006) og Kateřina Tučková med Vyhnání Gerty Schnirch (Fordrivelsen av Gerta Schnirch, 2009). I poesien er det motiver fra det tidligere Sudetlandet i diktene til Radek Fridrich (født 1968). Også dramatikere som Jiří Suchý (født 1931) og Karel Steigerwald har interessert seg for den tysk-tsjekkiske historien.

Tsjekkiske forfattere som skriver på andre språk

Mange forfattere emigrerte etter 1968, og etter 1989 kunne forfatterne fritt reise ut i verden. Det finnes derfor flere tsjekkiske forfattere som helt eller delvis skriver på andre språk enn tsjekkisk, blant andre Milan Kundera (fransk), Libuše Moníková (tysk), Jan Novák (født 1953, engelsk), Václav Jamek (fransk), Michael Konůpek (norsk), Patrik Ouředník (fransk) og Jaroslav Rudiš (tysk).

Kommunikasjonsteknologiens effekter

Utviklingen innen kommunikasjonsteknologien har ført til at mange forfattere har opprettet egne blogger og hjemmesider. Den har også ført til nye fora som heldigitale iLiteratura (eLitteratur) og til at etablerte tidsskrifter har gått helt eller delvis over til digitalt format. Dessuten har flere forfattere eksperimentert med nye sjangere som bloggromanen (Viewegh) og Twitter- og SMS-poesi.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg