Marmorbyste av Herodot, romersk kopi fra 100-tallet evt.

Den greske historieskriveren Herodot regnes som «historiens far».

Marmorbyste av Herodot, romersk kopi fra 100-tallet evt.
Av .

Historie er vitenskapen som studerer det som har skjedd, ved å granske og fortolke materiale (kilder) fra tidligere tider, for eksempel pergamenter, avisartikler, håndskrifter, lydopptak eller gjenstander. Dette materialet kan ta form av både beretninger (fortelling om noe som har skjedd) og levninger (uttrykk for tiden det ble til i).

Faktaboks

Uttale
histˈorie
Etymologi
latin historia, av gresk ‘undersøkelse, viten, beretning’

Studiet av levninger og beretninger kan være viktig for å forstå menneskets levekår innen en gitt tidsperiode, hvordan disse levekårene har endret seg, og stadig endrer seg. Studiet av historien belyser også politiske, materielle, demografiske, sosiale og naturlige forandringer, og søker å forstå hvorfor disse endringene har skjedd. Forståelsen av historien gir også viktige perspektiver til forståelsen av vår egen tid, og kan også gi perspektiver på forventningene til framtiden.

Antagelser om hva som hadde skjedd dersom det som skjedde, ikke hadde skjedd, kalles kontrafaktisk historie.

Avgrensing

Lesesalen på Riksarkivet
Historiske kilder samles ofte i arkiver. Historikere oppsøker derfor gjerne arkiver når de forsker.

Menneskets historie deles gjerne inn i historisk og forhistorisk tid. Forhistoriske tider (perioder uten skrift) hører inn under arkeologien. En rekke spesialområder som litteraturhistorie, utdanningshistorie eller krigshistorie danner vitenskaper for seg. Det er ingen klar grense mellom de forskjellige grener av historisk vitenskap, heller ikke mellom denne og samfunnsvitenskapelige fagfelt som sosiologi og rettsvitenskap. Den som arbeider med historie, må også ofte ta i bruk kunnskap fra hjelpedisipliner som kulturhistorie og idéhistorie. Medisinhistorie og naturhistorie kan på sin side bruke kunnskap fra medisinens og naturvitenskapens fagfelt. Historikere arbeider med andre ord ofte tverrfaglig.

Den norske historikeren Ottar Dahl definerer historieforskningens emneområde som «sosialt relevant menneskelig atferd og slike ikke-menneskelige forhold som er relevante til sosial menneskelig atferd».

Metode

Magnus Lagabøtes landslov
Historikere bruker i hovedsak skriftlige kilder. Bildet viser en siden fra håndskriftet AM 305 fol., en avskrift av Magnus Lagabøtes landslov. Landsloven er fra 1274, avskriftet er fra 1300-tallet. Magnus Lagabøtes landslov var Norges første lov som gjaldt for hele landet. Den en viktig kilde til norsk rettshistorie og norsk historie i middelalderen.
Av .

Kilder

Historieforskningens materiale kalles historiske kilder. Som regel bruker historikerne skriftlige kilder, men de kan også benytte muntlige kilder eller arkeologisk gjenstandsmateriale. Man skiller mellom såkalte primærkilder og såkalte sekundærkilder. En primærkilde er en gjenstand, en tekst, et lydopptak eller annen informasjon som stammer fra den tiden som blir undersøkt. En sekundærkilde er en kilde som bygger på primærkildene.

Kildene kan brukes på to måter. Alle typer kilder kan brukes som levninger, det vil si som dokumentasjon om sin egen opphavssituasjon. Skriftlige kilder utnyttes som beretninger når man gransker innholdet i den fortellingen som er nedskrevet.

En beretning er en fortelling om det som skjedde eller om selve begivenheten, for eksempel en øyenvitneskildring eller en andrehåndsberetning. En øyenvitneskildring beskriver for eksempel forklaringen til en som har vært vitne til en kriminell handling. Politiets rapport fra åstedet er da å forstå som en andrehåndsberetning. Det som forteller om situasjonen som kilden har blitt til i, kalles levning. Er politiets rapport skrevet på pc eller for hånd? Er det skrevet i et skjema eller i prosaform? Levningen forteller da noe om den som skrev forklaringen.

Beretninger kan avvike sterkt fra virkeligheten, og krever derfor en nøyaktig prøving og vurdering. Kildekritikk utgjør derfor et av de viktigste leddene i den historiske forskningen.

Historiografi og hjelpevitenskaper

Historiografi er på sin side læren om historiefagets egen historie. For historikere er derfor innsikt i historiografi en viktig del av kunnskapsfeltet.

I nær tilknytning til den stadige skjerpelsen av de metodiske kravene innen historiefaget har man utviklet en rekke hjelpevitenskaper, som kronologi (læren om tidsregningen), paleografi (om skriftartene og deres utvikling), diplomatikk (studiet av diplomer; eldre dokumenter, særlig brev) og sfragistikk (læren om segl).

Historikk

Som metodisk arbeidende vitenskap går historiefaget tilbake til begynnelsen av 1800-tallet. Den tyske historikeren Leopold von Ranke (1795–1886) regnes ofte som grunnleggeren av det moderne historieforskning. Historieskrivningen har imidlertid tradisjoner tilbake til antikkens Hellas med historieskriverne Herodot og Thukydid.

Fra de greske og romerske historikere i oldtiden via middelalderens historieskrivere som Gregor fra Tours, Snorre Sturlason og Jean Froissart og frem til opplysningstiden, hvor blant andre Voltaire, Henry Thomas Buckle og William Lecky forsøkte å finne «lover» i historien, kan man tale om en ubrutt linje frem til moderne kritisk forskning. Innenfor moderne historieforskning er det utviklet en rekke ulike retninger og skoler, som både har ideologiske og metodiske forskjeller.

Historie som universitetsfag i Norge

Peter Andreas Munch
Peter Andreas Munch var en norsk historiker, språkforsker og geograf. Han var, sammen med Rudolf Keyser, blant grunnleggerne av historiefaget i Norge. Fotografi fra ukjent år.
Av /NTNU UB.
Lisens: CC BY SA 4.0

Historie er et av de eldste universitetsfag i Norge, og har røtter tilbake til første halvdel av 1800-tallet. Historikerne Rudolf Keyser (1803–1864) og Peter Andreas Munch (1810–1863) ble ansatt ved Universitetet i Oslo i henholdsvis 1829 og 1837, og forsket basert på vitenskapelige standarder. Keyser og Munch ble kjente for den såkalte «innvandringsteorien», som gikk ut på at nordmenn hadde innvandret til Skandinavia fra øst og nord, inn i et lite befolket område som skulle bli Norge og Nord-Sverige. Keysers og Munchs etterfølger Ernst Sars (1835–1917) så på historien som evolusjon.

På 1900-tallet har interessen for økonomisk historie og sosialhistorie blitt representert av blant andre Halvdan Koht og Edvard Bull, som bygger på Karl Marx' materialistiske historieoppfatning. Historikeres tolkning er ofte betinget av forståelseshorisont og historikerens bakgrunn, og politiske og kulturelle forutsetninger ligger ofte til grunn for ulike lesninger av historisk materiale. Dette bidrar til ulike forståelser av historiske hendelser.

I tiden etter andre verdenskrig har historikerne tatt opp flere nye temaer og innfallsvinkler. Viktige nye studieområder har vært demografi (fra 1960-årene), internasjonal historie (fra 1970-årene) og mentalitetshistorie (fra 1980-årene). Som en reaksjon på eldre historieskrivings fokusering på staten og samfunnets øverste sjikt (historie ovenfra), har mange historikere skrevet historien nedenfra, som agrarhistorie, arbeiderhistorie, kvinnehistorie, minoritetshistorie og lignende. Historieskriving nedenfra søker å ivareta allminnelige menneskers perspektiver, liv og hverdag, heller enn å forstå historien på makthavernes prinsipper.

I de senere årtier har økonomiske, politiske og filosofiske teorier som liberalisme, dialektisk materialisme og til en viss grad postmodernisme tilført historiestudiet rike impulser. Dessuten har påvirkningen fra samfunnsvitenskapene vært betydelig. Parallelt med utviklingen av historisk forskning er det skjedd en sterk utbygging av arkivene, som nå i stor utstrekning er blitt tilgjengelige for historiske undersøkelser.

Historie som skolefag i Norge

Historie ble for første gang innført som selvstendig fag i skolen i Norge gjennom skoleloven i 1860. I grunnskolens opplæring er faget nå en del av samfunnsfaget, og i videregående opplæring har det status som eget fag.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Burke, Peter: What is cultural history?, 2004, isbn 0-7456-3074-x
  • Collett, John Peter, Historien om Universitetet i Oslo, 1999..
  • Dahl, Ottar: Grunntrekk i historieforskningens metodelære, 2. utg., 2002 (U-bøkene), isbn 82-00-03217-5
  • Egaa Kristensen, Bent: Historisk metode : en indføring i historieforskningens grundlæggende principper, 2007, isbn 9788741250458
  • Kaldal, Ingar: Historisk forsking, forståing og forteljing, 2003, isbn 82-521-5749-1
  • Kjeldstadli, K.: Fortida er ikke hva den en gang var: en innføring i historiefaget, 2. utg., 1999, isbn 82-00-12924-1
  • Sandmo, Erling. Tid for historie. En bok om historiske spørsmål, 2015.

Kommentarer (1)

skrev Tor-Ivar Krogsæter

Jeg savner i denne artikkelen en entydig, innledende definisjon på hva historie som fagfelt er, jamfør måten artikkelen «arkeologi» innledes.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg