Bibelen

Den berømte 42-linjers bibelen, Biblia Latina Vulgata av Johann Gutenberg utstilt i the Lenox Library. Gutenbergs bibel er et praktverk i to store foliobind på til sammen nesten 1300 sider.

.
Lisens: CC BY SA 2.0

Bibelen. Tittelblad til Christian 3s danske bibel fra 1550.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Faksimile av Johann Gutenbergs 42-linjers bibel, Biblia Latina Vulgata, fra 1455/56. Gutenberg Museum, Mainz.

Gutenberg
Av /※.

Artikkelstart

Bibelen er den kristne kirkes hellige skrift. Den bibelske skriftsamling regnes som kanonisk, det vil si at den er anerkjent av kirken som regel og rettesnor for lære og liv. Ifølge kristen tradisjon er ikke Bibelen i seg selv å anse som guddommelig eller himmelsk, men vitner om og viser til Guds åpenbaring.

Den lutherske lære hevdet at Bibelen som inspirasjon fra Den hellige ånd er ufeilbar på alle områder. Dette kalles verbalinspirasjonen. Dette hevdes fortsatt av enkelte fundamentalistiske kretser, men er ellers stort sett forlatt.

Bibelen består av to hoveddeler, Det gamle testamente og Det nye testamente. Terminologien stammer fra den latinske bibeloversettelsen Vulgata, hvor latinsk testamentum gjengir pakt, overenskomst mellom to parter. I ikke-kristen latin brukes de to ord nesten utelukkende om et juridisk testamente.

Bibelen har hatt stor innflytelse på vestens verdensbilde og kultur fordi dens ideer og fortellinger har inspirert tenkere og kunstnere. Bibelen er en av verdens mest leste bøker, og er oversatt til cirka 2000 språk.

Tekstene

Det gamle testamentets bøker er jødiske skrifter fra det siste årtusen f.Kr., skrevet på hebraisk med unntak av noen få avsnitt på arameisk. Det nye testamentes bøker er av kristen opprinnelse; de er blitt til i oldkirkens menigheter i de første århundrer etter Kristi fødsel, de fleste sannsynligvis 50–100 e.Kr., og er skrevet på gresk.

Utvalget av skrifter som regnes med i den bibelske kanon varierer noe; flere kirkesamfunn tar også med såkalte deutero-kanoniske eller apokryfe skrifter, det vil si tekster som opphavs- og innholdsmessig er beslektet med bibelens bøker, men hvis kanoniske tilhørighet er omstridt.

De skrifter som i kristen tradisjon utgjør Det gamle testamente, er hellige skrifter også i jødedommen. Jødene kaller sin skriftsamling oftest for Tanakh etter forbokstavene i den jødiske inndelingen: thora, «Loven», nebi'im, «Profetene», og ketubim, «Skriftene».

Kapitler og vers

For å lette lesning og henvisning har man inndelt Bibelen i kapitler og vers. Kapittelinndelingen slik vi kjenner den i dag, har sin opprinnelse på 1200-tallet, versinndelingen ble innført i Robert Étiennes trykte Nye testamente fra 1551.

Navnet Bibel

Navnet Bibel kommer av gresk biblia, 'bøker', opprinnelig avledet av Byblos, den fønikiske havnebyen (nåværende Gebeil, Libanon) hvor papyrus ble utskipet til Hellas.

Bibelen har hatt dette navnet siden 300-tallet e.Kr.

Bibelens bøker

Det gamle testamente (gt)

Forkortelse
Første Mosebok 1 Mos
Andre Mosebok 2 Mos
Tredje Mosebok 3 Mos
Fjerde Mosebok 4 Mos
Femte Mosebok 5 Mos
Josva Jos
Dommerne Dom
Rut
Første Samuelsbok 1 Sam
Andre Samuelsbok 2 Sam
Første Kongebok 1 Kong
Andre Kongebok 2 Kong
Første Krønikebok 1 Krøn
Andre Krønikebok 2 Krøn
Esra (Esras)
Nehemja (Nehemias) Neh
Ester Est
Job
Salmenes bok Sal
Salomos Ordspråk Ordspr
Forkynneren (Predikeren) Fork
Høysangen (Salomos Høysang) Høys
Jesaja (Esaias) Jes
Jeremia (Jeremias) Jer
Klagesangene Klag
Esekiel Esek
Daniel Dan
Hosea Hos
Joel
Amos Am
Obadja Obad
Jona (Jonas)
Mika Mi
Nahum Nah
Habakkuk (Habakuk) Hab
Sefanja (Sefanias) Sef
Haggai Hag
Sakarja (Sakarias) Sak
Malaki (Malakias) Mal

Det nye testamente (nt)

Evangeliet etter Matteus Matt
Evangeliet etter Markus Mark
Evangeliet etter Lukas Luk
Evangeliet etter Johannes Joh
Apostlenes gjerninger Apg
Paulus' brev til romerne Rom
Paulus' 1. brev til korinterne 1 Kor
Paulus' 2. brev til korinterne 2 Kor
Paulus' brev til galaterne Gal
Paulus' brev til efeserne Ef
Paulus' brev til filipperne Fil
Paulus' brev til kolosserne Kol
Paulus' 1. brev til tessalonikerne 1 Tess
Paulus' 2. brev til tessalonikerne 2 Tess
Paulus' 1. brev til Timoteus 1 Tim
Paulus' 2. brev til Timoteus 2 Tim
Paulus' brev til Titus Tit
Paulus' brev til Filemon Filem
Brevet til hebreerne Hebr
Jakobs brev Jak
Peters 1. brev 1 Pet
Peters 2. brev 2 Pet
Johannes' 1. brev 1 Joh
Johannes' 2. brev 2 Joh
Johannes' 3. brev 3 Joh
Judas' brev Jud
Johannes åpenbaring Åp

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg