Det er forbudt å diskriminere noen på grunn av nedsatt funksjonsevne. Publikumsbygninger og uteområder skal ha universell utforming som sikrer alle tilgang.
iStockphoto.

Likestilling betyr at alle personer skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion.

Ordet likestilling har tradisjonelt vært brukt i betydningen likestilling mellom kvinner og menn, såkalt kjønnslikestilling. Dette er fremdeles den vanligste bruken av ordet, men de senere årene har det fått en utvidet betydning til også å gjelde andre diskrimineringsgrunnlag (som nevnt ovenfor).

Det er vanlig å skille mellom likestilling, som går på relasjonen mellom ulike grupper, og likeverd, som dreier seg om at alle individer og grupper er like mye verdt. Men ofte blir begrepet likestilling brukt i begge disse betydningene.

Et annet skille går mellom formell og reell likestilling. Formell likestilling vil si at alle etter loven har like rettigheter i samfunnet. Reell likestilling vil si at alle, uansett gruppetilhørighet eller personlige forhold, også i praksis har like muligheter til deltakelse og utvikling i samfunnet.

Likestilling blir av norske myndigheter regnet som en samfunnsmessig grunnverdi, og den norske stat har gjennom tilslutning til FNs menneskerettighetserklæring forpliktet seg til å fremme likestilling.

Politisk ansvar

Tradisjonelt har det vært Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) som har hatt det overordnede ansvaret for den statlige likestillingspolitikken og lovgivningen på området. Fra januar 2019 ble ansvaret overført til Kulturdepartementet.

I 2006 ble det etablert et felles Likestillings- og diskrimineringsombud (LDO) som skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering på bakgrunn av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder.

LDO tok opp i seg Likestillingssenteret, Likestillingsombudet, Klagenemnda for likestilling og deler av oppgavene til Senter mot etnisk diskriminering. 1. januar 2009 ble Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne innlemmet i LDO.

Norsk lovverk

Det er en rekke lover som skal beskytte mot diskriminering på ulike grunnlag i Norge. Det sentrale regelverket finnes i likestillings- og diskrimineringsloven, som etablerer et generelt forbud mot diskriminering på grunnlag av «kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person». Loven pålegger også myndigheter, arbeidsgivere og organisasjoner å arbeide aktivt for å fremme likestilling (aktivitetsplikten).

Likestillings- og diskrimineringsombudet gir juridisk veiledning både generelt og i enkeltsaker, til enkeltpersoner, organisasjoner, arbeidsgivere og offentlige myndigheter. Klager som kommer fra enkeltpersoner som har opplevd diskriminering kan behandles av Diskrimineringsnemnda, som fra 1. januar 2018 erstatter den tidligere Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda kan fatte bindende vedtak.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg