Ifølge Mosebøkene kan det jødiske folkets historie følges tilbake til patriarken Abraham. På Guds befaling, og sammen med hele sin familie, vandret han den lange veien fra sitt gamle hjemland i Mesopotamia til landet Kanaan, det landet som jødene kaller Eretz Israel, landet Israel. Abraham, hans kone Sara, deres barn og barnebarn regnes derfor som jødedommens forfedre og formødre.

I henhold til 1. Mosebok 32, 27–28 er det Abrahams sønnesønn Jakob som gir nasjonen dens navn, Israel (israelitter). Mosebøkene gir ingen opplysninger om når hendelsene skal ha funnet sted, men jødisk tradisjon daterer gjerne Abrahams fødsel til år 1812 før vår tidsregnings begynnelse. Ifølge tradisjonen spenner det jødiske folkets historie derfor over en tidsperiode på snart fire tusen år.

1. Moseboks siste kapitler forteller om hvordan Jakobs sønn, Josef, la grunnlaget for israelittenes liv i Egypt. Forskjellige omstendigheter førte til at han fikk en høy stilling hos den egyptiske farao og ble en mektig mann i landet. Da det ble hungersnød i Kanaan sørget han for at både faren og brødrene fikk opphold i Egypt. Jakobs sønner ble stamfedre til de tolv israelittiske stammene. Israelittene ble etter hvert til et stort folk, men mistet sin posisjon og måtte utføre slavearbeide. 

Befrielsen fra slavetilværelsen i Egypt, under ledelse av Moses, og den etterfølgende lovgivningen på Sinai, ble hele det jødiske folkets nasjonalmyte og grunnlaget for jødisk identitet. I Sinai ble de tidligere slavene et fritt folk som inngikk en gjensidig pakt med én guddom. Det var her israelittene (jødene) ble pålagt å leve som et hellig folk for Gud (JHVH) (2. Mosebok 19, 5–6). 

Utvandringen fra Egypt feires og reaktualiseres hvert år under vårfesten pesach, og lovgivningen på Sinai blir feiret i forbindelse med ukefesten (shavuot.) Både De ti bud, og alle de andre lovene Moses i henhold til tradisjonen mottok under den lange vandringen, danner grunnlaget for jødisk religiøs lov og tradisjon, halakha.

Ifølge tradisjonell tolkning av bibeltekstene kan israelittenes lange opphold i Egypt ha vart fra rundt 1700 til slutten av 1200-tallet fvt. Også mange moderne forskere mener at flukten fra Egypt kan ha funnet sted i perioden 1240–1204 fvt., under farao Ramses 2 eller hans sønn Merenptah (Merenephtah).

Moderne forskning er fremdeles ikke kommet til enighet om hvor mye av Bibelens fortellinger om israelittenes tidligste historie som kan betraktes som faktisk historie, og hvor mye som er senere konstruerte opphavsmyter. 

Frem til opplysningstiden ble Mosebøkenes fortellinger sett på som pålitelige kilder, slik man fremdeles gjør innenfor ortodoks jødedom og tradisjonell kristendom. Men allerede på slutten av 1800-tallet begynte forskere å se på tekstene med nye øyne. Utover på 1900-tallet ble det foretatt et enormt antall utgravninger i hele Midtøsten, og stadig flere gamle byer og landsbyer ble identifisert og gravet frem. Det ble nå stadig vanligere å stille spørsmål ved bibeltekstenes pålitelighet som historisk kilde.

Det finnes ingen sikre utenombibelske kilder til Bibelens fortellinger om patriarkene eller om israelittenes opphold i Egypt. Ingen arkeologiske funn har kunnet påvise at det skal ha bodd rundt en million fremmede israelitter i det egyptiske Nildeltaet i den aktuelle perioden. (Ordet "Israel" nevnes imidlertid på en stele reist i Luxor en gang i perioden 1224-1202 fvt. av Ramses 2s sønn Merenphtah, men det er uklart hva ordet henviser til.)

Flere av motivene i Bibelens beretninger er likevel kjent. Vi vet nå at småfenomader fra Kanaan og Sinai ørken fikk komme inn i Egypt i tørkeår. Vi vet at folk fra Kanaan tjenestegjorde hos egyptiske stormenn, og også at fremmede folk måtte arbeide som slaver i jordbruket og på byggeprosjektene. Det finnes også skriftlige opplysninger om at slaver rømt østover. Men ingen arkeologiske funn underbygger fortellingen om et helt folks førti år lange vandring gjennom Sinai ørken.

Det gamle Israels fremvekst og det jødiske folkets bakgrunn er fremdeles et aktuelt og svært omstridt fagområde. Det fremsettes stadig nye forklaringer og teorier, etter hvert som nyere forskning og bedre arkeologiske dateringsmetoder frembringer ny innsikt. Den mest utbredte oppfatningen i dag er at israelittenes tidlige historie må betraktes som hellig historie og ikke som historie i ordets moderne betydning.

Det hersker heller ingen enhetlig faglig teori om en eventuell innvandring av et nytt folk til landet Kanaan. Josvas bok og Dommernes bok gir et noe forskjellig bilde, noe som har frembragt flere ulike teorier. Noen forskere har vært opptatt av ideen om en langsom innvandring av småfenomader fra ørkenen, noe som passer til Dommerbokens fremstilling. Både amorittisk og arameisk opphav har vært foreslått. Arkeologer søkte lenge etter arkeologiske bevis for at det fant sted en samlet innvandring av israelitter, slik Josvas bok forteller (Albright, Yadin). Det har også vært fremsatt teorier om at sosiale motsetninger og de kanaaneiske bystatenes sammenbrudd førte til flytting opp i høylandet. Alle disse teoriene mer eller mindre forlatt i dag. 

Dagens arkeologer er likevel enige om at det fant sted en økning av befolkningen i høylandet på begge sider av elven Jordan i tidsrommet fra ca. 1200 til 1000 før vår tidsregning. Utgravninger viser at antallet bosetninger økte til det mangedobbelte i denne perioden. De fleste mener nå at det må ha dreiet seg om en kombinasjon av innvandring over tid, og fra flere steder, samt en omfordeling av Kanaans opprinnelige befolkning. Småfenomader og vandrende grupper (shasu) kan være blitt bofaste, og folk fra lavlandet kan ha flyttet opp i høylandet. 

Mange forskere mener likevel at disse bosetterne også kan ha inkludert grupper som enten selv hadde opplevd noe som minner om Eksodus-beretningen i 2. Mosebok, eller hatt en tradisjon som sa at deres forfedre hadde vært slaver i Egypt. Minnene om Hyksos-tiden (1759–1555 fvt.), da et semittisk folk fra Byblos eller Kanaan hersket i Egypt, kan også ha preget fortellingene. 

Etter hvert kan de forskjellige gruppene og stammene ha smeltet sammen til ett folk med felles kultur og religion. Det er ikke lett å fastslå når dette kan ha skjedd, men det er vanlig å snakke om en tidlig israelittisk kultur, eller proto-israelitter, allerede på 1100-tallet fvt. 

Først med kongetiden (ca. 1020– 586 fvt.) er vi på mer sikker grunn. Flere av de senere kongene og hendelsene nevnes også i de omliggende lands skrifter. Nøyaktige dateringer er imidlertid fremdeles ikke mulig.

Nye arkeologiske funn synes å belegge at kong David er en historisk person. Det såkalte forenede kongeriket, under kongene Saul, David og Salomo regnes som historisk av de fleste forskere, men det fremsettes også teorier om at dette er en senere tids forestilling om en strålende fortid. Det finnes ingen sikre bevis på at kong David erobret store landområder, og arkeologer hevder at Jerusalem må ha vært en by med bare noen få tusen innbyggere på hans tid. Også når det gjelder kong Salomo er det i dag vanlig å anta at bibelfortellingene nok overdriver hans makt og rikdom.

Oppdelingen i to riker, Nordriket (Israel) i nord og Juda rike i syd, etter Salomos død regnes som historisk av de aller fleste forskere, men ikke av alle. Det blir nå også ofte hevdet at Nordriket, Israel, hadde størst makt og rikdom, i motsetning til hva bibeltekstene søker å formidle. I 722 fvt. ble Nordriket erobret av assyrerne, og befolkningen ble ført bort til fjerne områder i Assyria. Vi har lite kunnskap om dens videre skjebne. 

Juda forble et eget kongedømme, til tross for at de i perioder måtte underordne seg Assyria. Juda rike gikk under da babylonerne gjorde sitt inntog i Jerusalem i 597 fvt. Kong Jojakim ble drept og hans sønn Jojakin ble ført til Babylon sammen med sin familie og landets lederskap. Den babylonske kongen Nebukadnesar 2 innsatte en jødisk lydkonge, men i 586 fvt. kom babylonerne tilbake, og denne gangen ble store deler av Judas befolkning ført i eksil til Babylonia, andre unnslapp ved å flykte til Egypt.

Tidligere mente man at majoriteten av landets befolkning ble ført i eksil, og at Juda lå nærmest øde. I dag mener forskere at mange vanlige folk var igjen rundt om i landet, men at store deler av landets overklasse og lederskap var borte.

Mye tyder på at jødedommen gjennomgikk en utvikling i eksiltiden. I motsetning til assyrerne, som spredte de bortførte, lot babylonerne jødene danne sine egne samfunn rundt om i landet. Mange drev næringsvirksomhet og ble godt integrert i Babylonia, noe som er belagt gjennom innskrifter og dokumenter.  

For å beholde sin etnisitet i det kosmopolitiske Babylonia ble det viktig å avgrense seg fra sine naboer gjennom å beholde eller skape egne skikker. Uten et eget tempel måtte den normerte gudstjenesten finne andre former, der man la mer vekt på bønner og studier. Det jødiske forsamlingshuset, synagogen, kan ha sin opprinnelse i denne tiden. Jødene levde nå ikke lenger i en nasjonalstat, men i religiøse og kulturelle fellesskap. (Jødiske samfunn fortsatte å eksistere i Babylonia, dagens Irak, helt frem til utvandringen til staten Israel i 1950-årene.) 

I 539 fvt. ble Babylonia erobret av den persiske kongen Kyros 2. Året etter, i 538 fvt., skal han ha gitt jødene tillatelse til å vende tilbake til Jerusalem, men bare et mindretall valgte å reise hjem til den ødelagte byen. Bibeltekstene forteller at jødene også fikk midler til å gjenoppbygge tempelet i Jerusalem Et nytt tempel ble innviet ca. 515 fvt., og ofringene gjenoptatt, men man antar at også mange av de religiøse tradisjonene fra eksiltiden ble beholdt. Juda, som nå også ble kallt Jehud, var nå en liten tempelstat underlagt det store Perserriket

Fra og med eksiltiden snakker man innenfor forskningen om jøder og jødedom, siden de som skulle bringe de religiøse tradisjonene videre, nedstammet fra Juda rike. Innenfor jødisk tradisjon bruker man betegnelsen jøder også om tidligere tider og som en annen betegnelse for Am Israel, israelfolket.

Under Aleksander den stores erobringer (334–323 fvt.) ble det opprettet nye byer, og handelsforbindelsene ble utvidet. Juda ble avvekslende styrt fra Syria og Egypt. Mange jøder bosatte seg etter hvert i de hellenistiske byene. Alexandria i Egypt ble et stort jødisk senter, der det i perioder bodde flere hundre tusen jøder som etter hvert ble gresktalende og helleniserte.

Under de syriske selevkidene ble det innført nye og harde skatter i Juda, og deretter ble jødiske skikker forbudt og tempelet i Jerusalem skjendet. Jødene ble pålagt å tilbe den greske guden Zevs. Dette resulterte i makkabeerkrigene (167–164 fvt.), mellom jødiske opprørere og de gresk-syriske herskerne. Krigene førte til en midlertidig ny jødisk selvstendighet og en ny jødisk kongelig familie. Den siste regent var dronning Salome Alexandra (Shlomzion ha-Malka), som regjerte fra 76 til 67 fvt.

I år 63 fvt. inntok den romerske representanten i Damaskus, Pompeius, byen Jerusalem, og Juda ble underlagt romerne. Salome Alexandras sønn, Hyrkanus, fikk imidlertid utøve øversteprestembetet. Etter Pompeius' død overlot Caesar den politiske ledelsen av Judea (romernes betegnelse på området) til idumeeren Antipater, som delegerte ansvaret til sine to sønner. I 40 fvt. utnevnte senatet i Roma hans sønn Herodes den store til konge i Judea. Etter Herodes' død ble landet delt mellom hans tre sønner, og en turbulent tid fulgte. I år 6 evt. ble hele området omgjort til en romersk provins under ledelse av en såkalt prokurator, men jødene fikk en stor grad av selvstyre.

Motstanden mot skattebyrden og okkupasjonen ble imidlertid stadig sterkere, og ideen om en befrier, en messias som skulle befri landet fra romersk herredømme, vokste fram. Den virkelige oppstanden begynte i år 66 evt., og endte med en fem måneders romersk beleiring av Jerusalem. Krigen endte i år 70 evt., da romerne satte det jødiske tempelet i brann og sendte kultgjenstandene til Roma. Krigen, i all sin gru, er beskrevet hos den samtidige jødiske historikeren Josefus Flavius.

Mange jøder flyktet fra landet og bosatte seg rundt om i Romerriket. I forbindelse med de såkalte diaspora-oppstandene mot romerne i årene 115–117 evt. ble jøder fordrevet fra Alexandria og fra de fleste andre steder i Nord-Afrika. Det tok lang tid før disse samfunnene fikk nytt liv. Det siste jødiske opprøret mot romerne, i Judea i 132–135 evt., resulterte i at titusener jøder ble drept eller solgt som slaver. Store deler av den gjenlevende jødiske befolkningen flyktet til andre land.

Bare i Galilea kunne jøder fremdeles leve sine liv i henhold til tradisjonen. Der fortsatte jødiske lærde arbeidet med å samle den jødiske religiøse loven, halakha, og tilpasse den slik at den kunne brukes av jøder i alle land og til alle tider. Den første etter-bibelske jødiske skriftsamling, Mishna, ble ferdig rundt år 200 evt. 

De gamle jødiske samfunnene i Babylonia fortsatte å eksistere. De lærde rabbinerne fortsatte arbeidet med å videreutvikle jødisk lov og tradisjon. Dette resulterte i jødedommens største og mest omfattende religiøse skriftsamling, Den babylonske Talmud.

Det bodde også jøder i alle landene i Det romerske imperium. Vi har spor etter jødiske bosettinger i Spania fra 1. århundre evt. og fra Rhinland fra 300-tallet. Spesielle restriksjoner ble først innført da kristendommen ble statsreligion i Romerriket på 300-tallet. Etter hvert ble det utformet stadig flere anti-jødiske lover i alle kristne land.

Muslimenes territoriale erobringer på 600-tallet evt. førte til at de gamle jødiske samfunnene i Midtøsten og Nord-Afrika ble underlagt islam. Allerede i islams første tid ble det utarbeidet klare regler for minoritetenes stilling i det muslimske samfunnet. Som "bokens folk" fikk jøder og kristne status som dhimmi. Mot å anerkjenne muslimenes overordnede stilling, underlegge seg en del restriksjoner, samt å betale en egen skatt, fikk jødene rett til utøvelse av egen religion og beskyttelse av liv og eiendom.

Pakten ble ikke alltid overholdt. I perioder ble restriksjonene ikke gjennomført, i andre ble jødene likevel utsatt for forsøk på tvangskonverteringer eller undertrykkelse. I mange tilfeller førte avtalen imidlertid til en forbedring av jødenes situasjon. Da Jerusalem ble erobret av Umar I, i 638, fikk jøder igjen adgang til byen, noe de ikke hadde hatt under de bysantinske kristne. Fra rundt 720 ble de imidlertid nektet adgang til selve Tempelhøyden, som nå var erklært for hellig område for islam.

Fra gammel tid hadde Babylonia vært et viktig jødisk sentrum. Under abbasidekalifatets (750–1258) første tid, lå datidens mest berømte jødiske høyere læresteder, jeshivaer, i Mesopotamia. De nylig konverterte arabiske og ikke-arabiske muslimene skulle nå administrere store områder og en blandet befolkning. Jødenes språkmektighet og internasjonale kontakter (rundt 90 % av verdens jøder levde nå under islam), gjorde dem vel egnede som oversettere, tolker og leger. Kontakten med storsamfunnet og de muslimske myndighetene ble ivaretatt av det såkalte eksilark-embetet i Bagdad. Ifølge jødisk tradisjon nedstammet eksilarken fra kong David, og hadde derfor en helt spesiell posisjon i det jødiske samfunnet.  

Utover på 800-tallet oppsto det stadig flere jødiske samfunn i Nord-Afrika. På 900–tallet ble det grunnlagt en jødisk menighet i Kairouan i Tunis, som snart skulle bli et av de viktigste sentrene i den jødiske verden. Etter hvert som akademiene i Bagdad mistet sin betydning, ble det også opprettet stadig flere akademier i Nord-Afrika, og etter hvert også i Spania. Sentrum for jødisk liv forflyttet seg vestover.

Den muslimske erobringen av Spania på 700-tallet førte til en blomstringstid for jødisk kultur. Denne varte fra rundt 900-tallet til ca. 1150. Cordoba ble et kulturelt sentrum, der jødiske og arabiske filosofer, leger, poeter og religiøse tenkere utvekslet tankegods og ideer. Kontakten med islams teologi og filosofi førte til at jødiske filosofer begynte å beskjeftige seg med allmenne filosofiske problemstillinger.

Jødiske diktere lot seg også inspirere av den arabiske poetiske tradisjonen. I mange perioder fikk jødene innta høye embeder. Da ummayadekalifatet i Cordoba gikk i oppløsning i 1030, og området ble oppdelt i mindre kongeriker med egne sentre, fikk jødene først nye muligheter til å organisere sine egne menigheter, uavhengig av myndighetene. Granada hadde i en periode så mange jødiske læresteder og synagoger at befolkningen kalte byen "Granada al-Yahud".

De kristnes gradvise gjenerobring av Spania førte etter hvert til store endringer for jødene. I 1082 ba kongen av Sevilla om assistanse fra sine trosfeller, almoravidene i Nord-Afrika, og deres overtagelse av ledelsen av de muslimske områdene førte til nye restriksjoner for jødene. I 1146 kom de enda mer ekstreme almohadene til makten, og jødene ble utsatt for omfattende tvangskonverteringer, noe som førte til en masseutvandring til de kristne områdene i nord og til andre muslimske land.

Jødene ble først godt mottatt i de kristne områdene, ikke minst på grunn av sitt kjennskap til arabisk kultur og internasjonal handel. Men allerede mot slutten av 1200-tallet vakte deres tilknytning til hoffet, deres rikdom og kultur, mistenksomhet blant katolske naboer. Antijødiske opptøyer ble stadig vanligere, og jødiske lærde ble tvunget til å delta i offentlige disputaser med kristne teologer. Mistenksomheten var ikke lenger kun knyttet til de nytestamentlige tekstene, men til Talmud, som ble betraktet som truende.

Svartedaudens herjinger på 1300-tallet, som jødene ofte ble beskyldt for å ha forårsaket, gjorde situasjonen enda verre. Mange valgte etter hvert å konvertere til katolisismen, og oppnådde slik ofte høye posisjoner i samfunnet. Mistenksomheten forble likevel sterk, konvertittene ble beskyldt for å praktisere jødiske skikker i skjul. Allerede i 1481 ble de første konvertittene (marranerne) brent på bålet, beskyldt for "jøderi".

Jødisk liv i Spania tok slutt med Ferdinand og Isabellas utvisningsordre i 1492. Mange flyktet først til Portugal, men også disse ble noen år senere utvist, tvangskonvertert eller drept. Svært mange fikk opphold i Italia, Det osmanske riket og Nord-Afrika forøvrig, andre slo seg ned i Nederland, England, Hamburg og områdene i Den nye verden. Sefardisk jødedom, (betegnelse avledet av det hebraiske ordet for Spania, Sefarad) er fremdeles en levende tradisjon, og jødisk middelalderspansk, ladino, er fremdeles i bruk.

Praktisk talt alle land i Det osmanske riket, og i den arabiske verden for øvrig, hadde større eller mindre jødiske minoriteter. Mange hadde sine røtter i Midtøsten helt fra de tidligste tider, andre nedstammet fra sefardiske jøder. Mange jøder hadde fått opphold etter fordrivelsen fra Spania. Lenge hadde velutdannede spanske jøder mange viktige posisjoner i Det osmanske (ottomanske) riket.

Fra slutten av 1700-tallet ble jødene underlagt stadig flere restriksjoner og utsatt for sterkere diskriminering, spesielt i de ikke-osmanske muslimske landene. Dette førte også til periodiske massakrer på den jødiske befolkningen i flere muslimske land. De osmanske myndighetene gjorde mye for å beskytte sine jødiske innbyggere, og den tyrkiske befolkningen var generelt ikke jødefiendtlig. Europeiske reisende på 1800-tallet forteller likevel om fattigdom og kulturell stagnasjon blant jødene i de muslimske landene.

Da de vestlige kolonimaktene etter hvert fikk sterk innflytelse, eller overtok styret i de muslimske landene i Nord-Afrika, fikk dette også innvirkning på disse landenes jødiske minoriteter. Muslimene var i en vanskelig situasjon, toleransen ble mindre og de forholdsvis svake og mangelfullt utdannede jødene var lettere å angripe enn det kristne lederskapet. Fra slutten av 1800-tallet dukker også kristne antisemittiske beskyldninger opp i de muslimske land.

I 1860 opprettet franske jøder en organisasjon som hadde som formål å spre opplysning og fremme utdannelse blant jøder i den muslimske verden. Organisasjonen het Alliance Israélite Universelle og hadde hovedkontor i Paris. I løpet av få år ble det opprettet mer enn 60 skoler i områdene fra Iran til Marokko. Jødenes økonomiske situasjon ble etter hvert igjen bedre. Men Alliance-skolenes oversikt over yrkesbakgrunnen til elevenes fedre, viser at de fleste jøder var gateselgere, vannbærere, skopussere, barberere og håndverkere. Noen ble imidlertid etter hvert velutdannede og velstående.

Oppløsningen av Det osmanske riket etter 1. verdenskrig førte til oppdelingen av området i nye stater under vestlig innflytelse. Arabisk nasjonalisme vokste frem, og i mange land følte jødene seg innledningsvis som en del av denne. I de arabiske land snakket også jødene arabisk, om enn med egne dialekter. Graden av deltagelse i storsamfunnets anliggender varierte mye fra land til land. Jødene i Irak følte seg som landets opprinnelige innbyggere, mange hadde tilknytning til arabisk kultur, og mange deltok i det arabiske intellektuelle og kulturelle livet i Irak. I det italiensk-okkuperte Libya levde det mer enn to tusen år gamle jødiske samfunnet under nyinnførte fascistiske antijødiske lover.

Jødene i de muslimske land var generelt lite opptatt av internasjonale politiske ideer eller religiøse nystrømninger innen jødedommen, som reformjødedom. De aller fleste praktiserte en tradisjonell form for sefardisk jødedom, med mange lokale variasjoner. Ideen om et nytt jødisk hjemland, sionismen, vant likevel også mange tilhengere blant jøder i muslimske land.

Fra 800-tallet ble Tyskland omtalt som Askenas (Ashkenaz) i jødisk tradisjon. Etter hvert ble betegnelsen askenasisk brukt om alle jøder fra alle landene nord for Alpene, bortsett fra de som hadde røtter i Spania. Dagligspråket jiddisk (jiddisch) utviklet seg på tysk grunn fra 1000-tallet av, og ble senere benyttet i hele det området der askenasiske jøder slo seg ned, i første rekke Øst-Europa.

På 700-tallet bodde det jøder i Nord-Frankrike og i Aachen, etter hvert også i de mange nye byene ved Rhinen. Det oppstod viktige jødiske læresteder i disse landene. I Frankrike hadde Karl den store oppmuntret til jødisk bosetting, men i 1394 ble jødene definitivt utvist derfra, og fra England ble de fordrevet alt i 1290. På grunn av skiftende holdning til jøder i de tyske enkeltstater måtte de stadig søke nye tilfluktssteder.

Ved middelalderens slutt var det totale antall jøder i Europa ca. 1,5 millioner. Keiser Fredrik Barbarossa (1152–90) hadde villet beskytte jødene ved å erklære dem som fyrstens private eiendom, «keiserens kammertjenere» (i praksis livegne). De ble nektet retten til å eie jord, og fikk heller ikke adgang tillaugene. Jødene mistet dermed retten til å drive håndverk og ble dessuten trengt ut av internasjonal handel av hansabyene og de norditalienske bysamfunnene. Pengehandelen derimot, som kirken forbød, men som statsfinanser og handel var avhengig av, ble overlatt jødene. Innenfor sine egne bydeler utviklet jødene et eget fellesskap, med de jødiske institusjonene skolene og synagogen som sentrum.

På 1500- og 1600-tallet inntrådte langsomt en bedre tid for jødene i Tyskland og Vest-Europa. I Nederland skapte etterkommere av marranoene en blomstrende menighet fra slutten av 1500-tallet. Jødene var med på å utvikle landets økonomi, finansliv og sjøhandel. Til England fikk jødene adgang under Oliver Cromwell (1655). Etter Trettiårskrigen fikk Frankrike igjen en jødisk befolkningsgruppe (i Alsace). I enkelte stater i Tyskland ansatte fyrstene «hoffjøder». Ved siden av disse fant man de såkalte «beskyttede» jøder, hovedsakelig rike leverandører og kjøpmenn som oppnådde rettslige fordeler i motsetning til det store flertall «tolererte» jøder.

Opplysningstiden førte ikke til synderlig bedring av rettsvilkårene, men brakte større religiøs toleranse. Ved å tilegne seg allmenn europeisk kultur ville jødene oppnå likestilling med ikke-jøder, men mange jøder så på dette som en fare for den tradisjonelle jødiske livsstilen. Både Fredrik 2 av Preussen (1750) og keiser Josef 2 (1782) utstedte toleranseedikt. Kong Fredrik tolererte jødenes religiøse utfoldelse, men regulerte deres antall og påla dem ekstra skattebyrder.

Alt i tiden rundt vår tidsregnings begynnelse var det kommet jøder til områdene ved Svartehavet, det sørlige Russland og Balkan. På 700-tallet tok khazarene kontrollen over landet mellom Svartehavet og Kaspiske hav (senere også deler av Romania), og kongen, hoffet og en stor del av folket antok en form for jødedom. Da khazar-riket brøt sammen 969, ble Kiev senteret for østeuropeisk jødedom. Under korstogstiden strømmet mange jøder dit og til Ungarn. til Polen kom det jøder alt på 1000-tallet. I sistnevnte land ble de oppmuntret til å drive handelsvirksomhet.

Antallet jøder vokste da Polen utvidet sitt landområde, og ved foreningen med Litauen. På 1400-tallet ble jødene i Polen og Litauen drevet ut av flere byer, og deres virksomheter ble forbudt, men i 1551 utstedte kong Sigismund 2 August et dekret om jødisk selvstyre. I perioden 1569–1648 slo mange polske jøder seg ned i Ukraina. Denne perioden med blomstrende økonomisk, sosialt og kulturelt liv fikk en brå slutt med kosakkhøvdingen Khmelnitskijs opprør 1648.

Frankrike skapte grunnlaget for jødenes emansipasjon med et vedtak i nasjonalforsamlingen 1791, med talsmenn som Mirabeau, Henri Grégoire, Talleyrand og Robespierre. I 1806 innkalte Napoleon Bonaparte franske jøder til en notabelforsamling og året etter til et synhedrion (sanhedrin) som sentralt organ for jødene mot at de oppgav kravene om egen forvaltning, jurisdiksjon og nasjonalitet. Jødenes borgerlige likestilling ble innført i de land Napoleon inntok, men ble avskaffet eller modifisert igjen i flere stater etter Wien-kongressen. I 1831 fikk jødene full likestilling i Frankrike.

Jødene fikk fulle borgerlige rettigheter i Storbritannia 1845/1859, i Sveits 1863, Østerrike-Ungarn 1867 og i 1870-årene i Italia, Tyskland, Tyrkia og Balkanlandene, unntatt Romania. Tendenser til assimilasjon førte ut gjennom 1800-tallet til religiøs reformvirksomhet og til at mange begynte å betone sin tilhørighet til landet som borgere med jødedom som religion. Det ble utviklet nye retninger som reformjødedommen, konservativ jødedom og nyortodoksien. Sist i århundret fremstod sionismen som bevegelse og økte den jødiske nasjonale bevissthet, særlig i Øst-Europa, før Theodor Herzl skapte den politiske sionisme.

Det oppstod også jødiske filantropiske organisasjoner. En rekke jøder i Vest-Europa ble engasjert i vitenskap, kunst, litteratur og industri, andre i finansvesen (familien Rothschild), enkelte i politikk, men de fleste i småhandel og som funksjonærer, håndverkere eller arbeidere. Flertallet tilhørte en temmelig ubemidlet mellom- og underklasse, ikke minst i Øst-Europa.

Ved erobringen av svartehavsområdet fra Tyrkia i 1768 og ved Polens delinger fikk Russland, som inntil da hadde sperret jøder ute, distrikter med en tallrik jødisk befolkning. Disse jødene bodde i mindre byer og landsbyer, som utviklet seg til den typiske østeuropeiske stetl. Men restriksjonene var mange; jøder fikk bare bo i bestemte bosetningssoner i Vest-Russland mellom Svartehavet og Østersjøen. Under Nikolai 1 ble russifiseringen satt i gang gjennom 25 års militær tjenesteplikt, senere satt ned til 10. Det forekom at barn under 12 år ble slept til leirer fjernt fra hjemmet, pisket og mishandlet og tvunget til dåp.

Isak Bär Levinsohn (1788–1860) startet nå en jødisk opplysningsbevegelse, haskala, med Moses Mendelssohn som forbilde. En del forfattere brukte jiddisk som skriftspråk, men etter hvert tok haskalas forfattere i bruk hebraisk. Aleksander 2 åpnet universitetene for jøder og tillot en del å slå seg ned i storbyer som St. Petersburg og Moskva. Flere bidro til utviklingen av industri og jernbanedrift, virket som leger og jurister, engasjerte seg i presse, litteratur og kunst. De aller fleste jøder var likevel dagarbeidere, tjenestefolk og industriarbeidere.

I 1862 opphevet Polen restriksjonene for jøders bosetning i byene, men de ble fordrevet fra landsbyene. I 1870-årene vokste antisemittismen innen det russiske embetsverket. Mordet på Aleksander 2, i 1881, resulterte i store pogromer. Det ble stiftet flere sionistiske foreninger, og den første gruppe ungdommer reiste 1882 til Palestina, hvor de startet jordbrukskolonier. Radikale tendenser vant innpass, og det jødiske sosialdemokratiske Bund hevdet retten til kulturell autonomi og anerkjennelse av jiddisk som nasjonalt språk.

Fattigdom og nye pogromer (særlig omkring 1905) førte til masseutvandring, vesentlig til USA og Vest-Europa. 1881–1914 emigrerte to millioner jøder fra Russland, Polen og de baltiske land. I samme periode befestet likevel jødene i Ungarn sin posisjon, og utviklet et rikt jødisk liv.

Etter den første verdenskrig oppstod en rekke nye stater. På fredskonferansen måtte disse – etter sterk motstand – akseptere minoritetenes rettigheter. Senere ble disse rettighetene garantert av Folkeforbundet. Men etter hvert ble rettighetenel satt til side.  I noen land ble det for eksempel innført adgangsbegrensninger for studier og yrker.

I Sovjetunionen avviste bolsjevikene antisemittismen. Mange jøder sluttet seg 1917 aktivt til revolusjonen, og jødene fikk drive egne politiske og kulturelle institusjoner og jødiske skoler. Sovjetisk-jiddisk kultur blomstret helt frem til midten av 1930-årene.

Sovjets antireligiøse holdning førte til kamp mot jødisk religiøs opplæring, mot hebraisk og mot sionisme. Et autonomt jødisk område, Birobidsjan, ble opprettet med jiddisk som nasjonalt språk, men få søkte dit. Tidligere hadde forfulgte jøder i Øst-Europa funnet et tilfluktssted i USA, men innvandringslovene etter 1924 rammet nettopp disse gruppene.

Ved Balfour-deklarasjonen 1917 lovte den britiske regjering – etter Chaim Weizmanns mangeårige bestrebelser – at et jødisk nasjonalt hjem skulle opprettes i Palestina. Men også adgangen til Palestina var regulert, og ble i 1939 innskrenket til 75 000, etterfulgt av innvandringsstopp.

Imens hadde nazistene i Tyskland satt antisemittismen i system. Det nazistene kallte «Den endelige løsning» av jødespørsmålet, Holocaust, kostet 6 millioner jøder livet. 

I noen land, særlig i Øst-Europa, gjorde jøder motstand, sluttet jøder seg til partisangrupper eller dannet egne motstandsgrupper. Mest kjent er opprøret i Warszawa-ghettoen våren 1943 og i Treblinka-leiren. I noen land fikk jødene hjelp av den øvrige befolkningen. Mange hundre tusen jøder falt også i kamp i de allierte armeer.

Ca. 50 000 jøder ble befridd fra leirene i Østerrike og Tyskland ved krigens slutt. De fleste av disse havnet i leirer for displaced persons sammen med folk som hadde ligget i skjul eller deltatt i partisanbevegelsen. Til disse leirene kom også storparten av de rundt 150 000 jøder som ble repatriert fra Sovjetunionen til Polen, men som var blitt skremt av blant annet en polsk pogrom i Kielce 1946.

De fleste overlevende ville til Palestina, men mange ble oppbrakt av britene før de nådde landet og internert på Kypros. En gruppe på flere tusen ble til og med brakt tilbake til en leir i Tyskland. Mange kom til ulike europeiske land og USA, men mange reiste til Israel etter 1948.

Staten israel ble deklarert opprettet den 14 mai 1948. I løpet av tre år ble den jødiske befolkningen fordoblet. De første immigrantene var overlevende fra annen verdenskrig. I årene 1948 til 1970 immigrerte rundt 500 000 jøder fra Øst-Europa og 75 000 fra Vest-Europa til den nye staten Israel

Opprettelsen av staten Israel i 1948, og de påfølgende krigene mellom Israel og de arabiske land, gjorde det vanskelig eller umulig for jødene å bli boende i sine gamle hjemland i Midtøsten og Nord-Afrika. Allerede på 50-tallet kom det nesten 50 000 immigranter fra Jemen, i en operasjon kalt "Det magiske teppet". I flere land ble jødene fratatt sine borgerrettigheter og eiendeler (Irak), andre arabiske land utstedte etter hvert regelrette utvisningsordre (Egypt i 1956, Algerie i 1962, Marokko i 1963 og Libya i 1957 og 1967). Mellom 1950 og 1970 utvandret praktisk talt hele den arabiske verdens jødiske befolkning (mer enn 900 000 mennesker) til Israel og andre land i Vesten, hovedsakelig Frankrike. 

Rundt 75 000 iranske jøder har også forlatt sitt gamle hjemland, bare ca. 10 000 er tilbake. Tyrkia har fremdeles en større jødisk minoritet, som inkluderer rundt 25 000 mennesker. Jøder med opprinnelse i de muslimske land utgjør nå nesten 50 % av Israels jødiske befolkning. De gamle jødiske samfunnene i Midtøsten og Nord-Afrika er nå helt eller nesten borte.

Fra slutten av 80-tallet og frem til i dag er det også kommet rundt 80 000 innvandrere fra Etiopia, de såkalte falasha. De gamle jødiske samfunnene i India, både i Kochi (Cochin) i Syd-India og i Bombay (Mumbai) holdes bare så vidt i live. Nesten alle medlemmene har utvandret til Israel eller andre land i Vesten.

Det har også kommet innvandrere fra vestlige land, men dette har stort sett dreid seg om enkeltfamilier og individer, ikke om organisert masseinnvandring. På 1990-tallet kom det ytterligere rundt 1 million innvandrere fra den tidligere Sovjetunionen. 

Jødene i Nord-Amerika har i stor grad foretrukket å støtte Israel på andre måter enn gjennom selv å innvandre. Det samlede antallet er på rundt 140.000 innvandrere fra 1948 til 2014. For mange jøder er det å støtte Israel moralsk, økonomisk og politisk blitt en viktig oppgave, selv om de selv ikke ønsker å flytte til Israel. Mange menigheter sender likevel sine unge på kortere eller lengre besøk til Israel.

Fremdeles kommer det mindre grupper og enkeltpersoner fra alle landene i Vesten. Vanskelige tider for jøder i flere land i Europa, og tiltagende antisemittisme, har ført til økt utvandring til Israel gjennom de senere år.

Israel er blitt et nytt sentrum for jødisk vitenskap og kultur. Men opprettelsen av staten Israel i 1948 bidro også til fornyet religiøs og kulturell aktivitet i jødiske menigheter i Vest-Europa og USA. Tyskland har igjen en stor og levende jødisk minoritet.

Den typiske østeuropeiske jødiske livsformen og kulturen ble utryddet for alltid. Dens religiøse tradisjoner overlever kun i små ultraortodokse samfunn i Israel og i den vestlige diasporaen. I mange land er det er imidlertid en ny interesse for jiddisk kultur, teater og litteratur, også blant ikke-religiøse. 

Det finnes i dag levende jødiske samfunn i de aller fleste vestlige land, inkludert Australia og New Zealand. Blant jøder som innehar en religiøs identitet varierer tilhørigheten mellom ultraortodokse, moderne ortodokse, reformjødiskekonservative eller rekonstruksjonistiske jødiske menigheter. Andre diasporajøder betrakter seg selv som ikke-religiøse, kulturelle jøder og er ikke tilsluttet noen jødisk menighet eller livssyn (som humanistisk jødedom). Også mange av disse føler likevel en tilknytning til jødisk historie, mat, musikk, litteratur og humor. 

Ikke-jøder har etter hvert fått større forståelse for jødenes spesielle stilling – kulturelt og sosialt. Flere stater har vedtatt lover mot krenkelse av etniske og religiøse minoriteter, blant annet Norge i 1961 og 1970.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

17. juli 2011 skrev Svein Tore Pedersen

Hva skjedde på Sinai, da Moses fikk de 10 bud, samtidig hevdes det at han mottok Torahen?
De menneskene som ventet på han ved foten av Sinai og som tilslutt bygde seg en gullkalv, var efter jeg kan forstå 12 stammer av Israel, men ingen jøder, hvorfor skulle da Moses få både de 10 bud og Torahen?

10. august 2011 svarte Marte Ericsson Ryste

Hei Svein Tore,

Takk for spørsmål! Her er et kort svar fra meg, så kan andre med kunnskap om emnet se om de vil legge til noe.

Tora er det hebraiske navnet for de fem Mosebøkene, og inkluderer dermed De ti bud. Ifølge jødisk tradisjon ble hele Toraen, det vil si alle fem Mosebøkene skrevet ned av Moses på diktat fra Gud, mens Moses oppholdt seg på Sinaifjellet. Dette kan du blant annet lese om på nettsidene til Det Mosaiske Trossamfund: http://www.dmt.oslo.no/joededommen/artikler/begynnelsen.html

Det finnes også flere nettsteder der du kan lese mer om jødedommen.
Religion.dk: http://www.religion.dk/joededom#section_10705
BBC Religions: http://www.bbc.co.uk/religion/religions/judaism/
Bente Groth, som er religionshistoriker og har skrevet mye om dette temaet hos oss, har også skrevet flere bøker som kanskje kan være interessante å lese: http://snl.no/users/246

Beste hilsen

Marte Ericsson Ryste
Redaktør, Norsk nettleksikon
http://snl.no
415 90 448

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.