Økonomi og næringsliv i India

Industri i India.

Av /Store norske leksikon ※.

Indias IT-industri bygges opp og drives med billig arbeidskraft og konkurrerer godt med mange vestlige bedrifter. På bildet: Unge ingeniører på sin første arbeidsdag hos IT-giganten Satyam i Hyderabad. For å beholde jobben må de vise at de duger fra første dag. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Teplantasje i den sørindiske delstaten Kerala. India er verdens største produsent av te, som særlig dyrkes på bakkeskråningene. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Fiskebrygge i Mumbai tidlig om morgenen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

En skredder i arbeid, i Jaisalmer, Rajasthan. En betydelig del av Indias næringsliv foregår i småbedrifter, ofte på familie- eller landsbynivå. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Kudankulam kjernekraftverk i Tamil Nadu, India
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Artikkelstart

India er blant verdens største økonomiske makter, samtidig som landet også er blant verdens fattigste, regnet i bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger.

Landet har hatt en kraftig økonomisk vekst siden slutten av 1990-årene. Årsakene er blant annet sterk vekst i produksjonsindustrien, enorm oppsving i IT-sektoren, forholdsvis liberal økonomisk politikk og en sterk økning i utenlandske investeringer.

India har utviklet en åpen markedsøkonomi. I 1990-årene startet en liberalisering av økonomien som innebar industriell deregulering, privatisering av statseide virksomheter, økt eksport av indiske varer, redusert kontroll av utenrikshandelen og utenlandske investeringer. Dette har bidratt til en sterk økonomisk vekst.

Statsbedrifter har blitt privatisert, og staten har mindre kontroll enn tidligere over de private bedriftenes produksjons- og investeringspolitikk. Reformarbeidet har blitt støttet av Det internasjonale valutafond og Verdensbanken.

India har en mangfoldig økonomi som består av tradisjonell jordbruksproduksjon, moderne jordbruk, håndverksvirksomhet og et stort spekter av moderne industriell virksomhet. Rundt halvparten av befolkningen arbeidet innenfor jordbruket, men tjenesteytende næringer står for mesteparten av den økonomiske veksten.

India har fra 1990-årene utviklet en sterk IT-industri med kompetent fagpersonell. Landet har stor eksport av programvaretjenester og av medarbeidere med programvareekspertise.

Landets økonomiske vekst har gått noe ned siden 2011. Dette skyldes både nedgang i offentlig forbruk og nedgang i investeringer på grunn av investorers pessimisme når det gjelder regjeringens ambisjoner om å videreutvikle de økonomiske reformene og også pessimisme for den globale utviklingen generelt.

I 2012 kunngjorde den indiske regjeringen at den vil gjennomføre flere reformer for å unngå en ytterligere nedgang i den økonomiske veksten. Reformene innebærer at myndighetene tillater sterkere utenlandsk deltakelse i investeringene.

For deler av den indiske middelklassen har reformene gitt et økonomisk oppsving, men for Indias fattige har de budt på vanskeligheter, ved at subsidier og støtteordninger har blitt redusert.

Det antas at rundt 270 millioner av landets rundt 1,2 milliarder innbyggere lever under fattigdomsgrensen (2013). India har en stor, relativt velstående middelklasse (cirka 300 millioner innbyggere), tallmessig den største i Den tredje verden.

To tredeler av Indias eksport går til EU, USA og Japan.

Jordbruk

Jordbruket er den dominerende næring, og står for 47 prosent av sysselsettingen og 15,4 prosent av bruttonasjonalproduktet (2016). India har betydelige jordbruksarealer, og over halvparten av landet er oppdyrket. Jordsmonnet er imidlertid generelt lite fruktbart, og jorderosjon er vanlig i mange deler av landet. Jordbruket drives dels som sjølbergingsbruk på småbruk, dels som kommersielt jordbruk på store plantasjer.

Brukene er gjennomgående små. Samtidig besitter storgodseiere store områder som forpaktes ut, og mange bønder er leilendinger eller jordløse landarbeidere. Jordreformer har bare delvis klart å avskaffe det tradisjonelle forpaktningssystemet.

Avlingene per arealenhet er vanligvis små. Det er vanlig at husdyrgjødsel nyttes til brensel, og forbruket av kunstgjødsel har vært minimalt. Videre sørger tilbakevendende oversvømmelser og tørke for at India enkelte år blir utsatt for stor avlingssvikt. Kunstig vanning foregår ved hjelp av kanaler fra elvene, brønner og oppsamlingsdammer for regnvann. Vanningsanleggene gjør det mulig å få en avling i den tørre årstiden om våren (rabi), i tillegg til avlingen i den fuktige årstiden om høsten (kharif).

Bruk av kunstvanning og innføringen av nye kornsorter har gitt økte avlinger av ris og hvete, men landet er fortsatt ikke helt selvforsynt med matkorn og andre matvarer. Tre fjerdedeler av jordbruksarealet kan teoretisk bli kunstig vannet. Innføringen av nye og bedre kornsorter («mirakelris») har særlig kommet større bruk med effektive vanningsanlegg til nytte, og har på så vis forsterket ulikhetene innen jordbrukssektoren (se grønn revolusjon).

Matkorn opptar rundt tre fjerdedeler av Indias dyrkede areal. Ris er viktigste kornslag, og dekker rundt 25 prosent av kornarealet. Risen blir i stor utstrekning dyrket i deltaområdene langs østkysten, i delstatene Andhra Pradesh, Tamil Nadu og West Bengal. I Midt- og Nord-India i Bihar, Madhya Pradesh og Uttar Pradesh i Midt- og Nord-India.

Hvete er den andre store matveksten og dyrkes i de tørrere deler av Nord-India, særlig i Punjab, Madhya Pradesh og Uttar Pradesh, som til sammen har to tredjedeler av Indias hveteareal. Mais trives både på slettene og i fjellene, og er hos enkelte fjellstammer hovedavling. Normalt dyrkes mais ved siden av hirse eller ris; mest utbredt er maisdyrkingen i den nedre delen av Gangessletta. Belgfruktene har stor betydning både for næringskretsløpet i jorden og som proteinkilde i kostholdet.

Den viktigste plantasjeveksten er te, som før landets uavhengighet var den viktigste eksportvaren. India er verdens største teprodusent med cirka 30 prosent av verdensproduksjonen. Te dyrkes især på bakkeskråningene i Assam og i Kunda Hills i sørlige del av Deccan (Karnataka, Kerala, Tamil Nadu).

Nesten hele verdensproduksjonen av jute avles i Bengal, og India er verdens største produsentland, sammen med Bangladesh. India er også verdens største sukkerprodusent. Sukkerrør dyrkes i nesten alle deler av landet, men er mest vanlig i den øvre delen av Gangessletta. Uttar Pradesh står alene for henimot halvparten av landets produksjon.

Bomull dyrkes særlig i det nordvestlige Deccan og på Kathiawarhalvøya og India er verdens tredje største produsent. Som tobakksprodusent er India verdens fjerde største. Også jordnøtter (peanøtter) har stor betydning. Jordnøttene nyttes til fremstilling av olje; kun en mindre del eksporteres. I sørlige India dyrkes også kaffe og det utvinnes kautsjuk, på sørvestkysten vokser blant annet kokospalmer og kardemomme. India er videre verdens største produsent av rapsfrø, sesamfrø, linfrø, hamp og pepper.

Husdyrholdet er stort, men gir liten avkastning, på grunn av fôrmangel og dårlig avl. India har flere storfe enn noe annet land, men den økonomiske verdien er begrenset, i første rekke grunnet religiøse reservasjoner mot utnytting av storfe, men også på grunn av lavintensiv drift. Melkeytelsen per dyr er kanskje verdens laveste, men det store antall melkeproduserende dyr bidrar til at India er verdens største melkeprodusent.

Skogbruk

De store skogområdene som en gang fantes i India, er nå svært reduserte. Skogen dekker (2008) knapt en femtedel av landets areal, og mye av denne skogen er forringet til kratt. Skogen fordeler seg dessuten svært ujevnt på de ulike landsdeler, og mangler nesten helt der behovet for tømmer og andre skogbruksprodukter er størst – som i den tett befolkede og intensivt oppdyrkede Gangessletta. De største skogområdene finnes på skråningene av Himalaya og i statene Madhya Pradesh, Assam, Orissa og Andhra Pradesh. Teak, sal, bambus og ulike nåletrær har størst økonomisk betydning. Utnyttelsen av skogene har blitt intensivert siden uavhengigheten, og avvirkningen er mange steder langt større enn gjenveksten. Skogbruksnæringen spiller ingen betydelig rolle for landets økonomi.

Fiske

India har en vidstrakt kontinentalsokkel på rundt 300 000 kvadratkilometer, og landet er blant verdens store fiskerinasjoner, selv om fisket i forholdsvis liten grad bidrar til landets økonomi. Fiskerinæringen er viktigst i Kerala, Tamil Nadu og Maharashtra, som til sammen står for vel halvparten av fangstmengden. Havfisket og ferskvannsfisket har vist en betydelig vekst, og fiskerinæringen har teoretisk store ekspansjonsmuligheter.

Bergverk

India har forholdsvis rike forekomster av energimineraler og jernholdige metaller, men er ikke selvforsynt med ikke-jernholdige metaller. Mineralforekomstene er i stor grad konsentrert til grenseområdet mellom Bihar, Orissa, West Bengal og Madhya Pradesh. Disse fire delstatene står til sammen for over tre fjerdedeler av mineralproduksjonen (målt etter verdi).

India har verdens fjerde største kullreserver, anslått til over 30 milliarder tonn. De viktigste forekomstene finnes i Damodardalen i Bihar og West Bengal. Steinkull finnes også i blant annet Assam, antrasitt i Kashmir og brunkull i Tamil Nadu.

Petroleum utvinnes i Assam, Gujarat og Nagaland, og offshore blant annet utenfor kysten av Maharashtra og i Bengalbukta. Gassfeltet Bassei (et av verdens største) ble satt i produksjon i 1985.

Forekomstene av jernmalm er blant de største i verden. De største forekomstene ligger i Bihar og Orissa, mindre forekomster finnes i Madhya Pradesh, Karnataka, Goa, Andhra Pradesh og Tamil Nadu. Krom finnes i Karnataka, Bihar og Orissa, men brytningen har vært avtagende. Magnesitt forekommer i Sør-India. Videre finnes relativt store forekomster av bauxitt; mesteparten kommer fra Ranchi i Bihar og fra Gujarat og Madhya Pradesh.

Det finnes også sjeldne og verdifulle mineraler i en viss mengde. Hele 70 prosent av verdens glimmer-produksjon blir utvunnet i Bihar i øst og i Rajasthan og Punjab i vest. I Rajasthan utvinnes også store mengder gips. Kysten av Kerala har verdens største forekomster av ilmenitt og store mengder zirkonium. Uran utvinnes i Bihar og Rajasthan, og forekomstene av thorium i det nordøstlige India er blant verdens største. For øvrig utvinnes mindre mengder apatitt, asbest, baritt, bly, diamanter, dolomitt, gull, ildfast leire, kalkstein, kobber, korund, sillimanitt, sink, steatitt og sølv. Salt fremstilles av sjøvann i Kutchbukta og langs kysten av Deccan.

Energi

I 2016 var Indias forbruk av primære energikilder beregnet til 36,1 EJ (exajoule). Det utgjør 6,3 prosent av verdens samlede energiforbruk, og plasserer India som den tredje største energiforbruker i verden. Forbruket per capita var 27,2 GJ mot 77,5 GJ i verden for øvrig. Egenprodusert energi er beregnet til 23,3 EJ, som gir en selvforsyningsgrad på 65 prosent.

Indias viktigste kommersielle energikilder er olje og kull. Landet er verdens nest største produsent av kull (etter Kina), som i 2017 var på 730 millioner tonn. I tillegg måtte landet importere 207 millioner tonn. Oljeimporten var 214 millioner tonn.

Forbruket av elektrisk energi har økt raskt i de senere år. En omfattende utbygging av kraftnettet har ført til at de fleste lokalsamfunn nå er elektrifisert. I 2016 var sluttforbruket per capita 840 kWh. Landet er i hovedsak selvforsynt med egenprodusert elektrisk energi, som i 2016 var på 1478 TWh. Kraftproduksjonen var for det meste basert på fossile energikilder der kullkraft alene sto for 75 prosent (1105 TWh).

Fornybar energi ble brukt til 15 prosent av landets kraftproduksjon. Av dette bidro vannkraft med 138 TWh (9 prosent). Landet har store vannkraftreserver både i Himalaya, Western Ghats og fjellene helt i sør, men sesongmessige variasjoner i vannføringen er et problem. De andre fornybare energikildene som brukes til kraftproduksjon er sol- og vindenergi med til sammen 59 TWh (4 prosent) og biomasse med 44 TWh (2,9 prosent). Biomasse i form av jordbruksrester har en viktig funksjon som brensel i India, spesielt på landsbygda og for de fattige i storbyene.

Kjernekraft bidro med 38 TWh (2,6 prosent). Landet har ambisjoner om å øke andelen kjernekraft, men møter vanskeligheter som følge av at de ikke har undertegnet Ikkespredningsavtalen.

Industri

Industrien sysselsetter rundt 13 prosent av landets arbeidsstokk og står for cirka 29 prosent av bruttonasjonalproduktet.

Frem til den økonomiske reformprosessen i 1990-årene var industrisektoren preget av sterk statlig styring og stagnasjon. De økonomiske reformene har gitt industrisektoren betydelig bedre betingelser og har bidratt til modernisering av sektoren.

Strukturendringene innen industrien var markante fra 1990-årene. De store statlige konglomeratene ble redusert. I stedet vokste det frem mindre bedrifter som i stor grad satset på høyteknologi. Indisk dataindustri, med sentrum i Bangalore, «Indias Silicon Valley», viste kraftig vekst, særlig i eksporten av programvare. En rekke internasjonale bilfabrikanter begynte samproduksjon med indiske partnere. De siste årene har det også vært en betydelig vekst innenfor høyteknologibasert industri som blant annet er rettet mot landets romfartsvirksomhet.

Landet hadde ved frigjøringen den fordel fremfor mange andre tidligere kolonistater at det fantes en industriell tradisjon. Denne tradisjonen var bygd på gamle, industrielt pregede håndverk, med produksjon av blant annet fine tekstiler på 1600- og 1700-tallet. Den første bomullsfabrikken ble anlagt i Mumbai (Bombay) i 1851, og den første jutefabrikken i Kolkata (Calcutta) i 1855. Indias industrielle utvikling ble imidlertid sterkt hemmet på 1800-tallet, da landet fra britenes side først og fremst ble utviklet som leverandør av råvarer til og marked for britiske industrivarer.

På samme måte som Indias bomullsindustri, er landets jern- og stålindustri skapt av inderne selv. Det første jernverket i Jamshedpur (225 kilometer vest for Kolkata) ble åpnet i 1911 på initiativ av parseren Jamshedji Tata, «den indiske industris far». Jamshedpur-verket er senere utbygd med stålverk og en lang rekke tilhørende industrier. Tata Iron and Steel Works bygde ytterligere et jernverk i 1930-årene i Belur, nord for Kolkata.

Under første verdenskrig fikk den indiske industrien sin første store fremgangsperiode, da landet ble nødt til å erstatte viktige importvarer, først og fremst tekstiler og jernbanemateriell. Også andre verdenskrig innebar en kraftig industriell ekspansjon.

Etter uavhengigheten gikk industrialiseringen raskt. Det har også skjedd en spredning fra tradisjonelle industrisentre som Mumbai, Calcutta og Chennai til de øvrige deler av landet. Damodardalen nordvest for Kolkata har utviklet seg til «Indias Ruhr», med 90 prosent av landets kullbrytning og med blant annet stålverk, aluminiumverk, maskinfabrikker og kjemisk industri. Ekspansjonen av Indias industri har særlig foregått innen den «moderne» industrisektoren, både innen tungindustrien og den lettere industri.

Industrien er i stor grad konsentrert i delstatene Maharashtra (med storbyen Mumbai), West Bengal (med Kolkata) og Tamil Nadu (med Chennai). Bangalore i Karnataka er et viktig senter for høyteknologisk industri.

Bomullsindustrien er fortsatt Indias viktigste industrigren. India er, etter Kina, verdens største produsent av bomullsvarer. Mumbai er hovedsenteret for bomullsindustrien; andre viktige sentre er Ahmadabad («Indias Manchester»), Nagpur, Kanpur, Sholapur samt flere steder i Tamil Nadu, blant annet Coimbatore og Chennai. Den andre tradisjonelle tekstilindustrien, juteindustrien, er konsentrert til Kolkata og det øvrige West Bengal.

Silkeindustrien har lange tradisjoner i West Bengal, Punjab og Sør-India, men spiller i dag en beskjeden rolle. Kunstfiberindustrien er av nyere dato, med sentre i blant annet Benares, Hyderabad og Ahmadabad.

En betydelig del av landets vareproduksjon foregår i mindre og mer uformelle enheter, ofte på familie- eller landsbynivå; blant annet tradisjonell håndverksproduksjon, i tillegg til et vidt spekter av varer.

Utenrikshandel

Fra 1980-årene ble det fra politisk hold ble gjort fremstøt for å fremme eksport. India har siden 1990-årene gjort regelverket mer tilrettelagt for eksport og import av varer. I 1991 gjenopptok India og Kina handelsforbindelser, etter at de hadde opphørt i 1962.

Mens Indias eksport tidligere ble dominert av te, jute og bomullsvarer, er eksporten i dag mer mangesidig. India er en betydelig eksportør oljeprodukter. Slepne diamanter (som importeres uslepne), og andre smykkesteiner er viktige eksportprodukter. I tillegg eksporteres bomullstekstiler og klesvarer, maskiner og transportutstyr, lær og lærprodukter, kjemikalier og fisk og skalldyr.

India har også stor eksport av programvaretjenester og av medarbeidere med programvareekspertise.

Importen domineres i dag av olje og oljeprodukter, maskiner og transportutstyr.

USA, Kina, Japan, De forente arabiske emirater og Storbritannia er Indias viktigste handelspartnere.

Utenrikshandel

Utenrikshandelen prosentvis fordelt på land 2017

Eksport Import
USA 15,6 5,5
Forente arabiske emirater 10,2 5,2
Hongkong 4,9 -
Kina 4,3 16,3

Eksporten prosentvis fordelt på hovedvaregrupper 2007

Brenselsoljer o.l. 14,9
Diamanter (slepne) o.a. smykkesteiner 12,7
Kjemikalier 4,5
Jern og stål 4,4
Bomull 3,1

Importen prosentvis fordelt på hovedvaregrupper 2007

Brenselstoffer 33,3
Diamanter (uslepne) o.a. smykkesteiner 12,2
Elektriske maskiner, apparater 7,8
Jern og stål 3,3
Kjemikalier 3,2
Fly, -deler og romfartsutstyr 2,8

Samferdsel

Jernbaner

Under det britiske kolonistyret ble det bygd et omfattende jernbanenett, og landet hadde ved uavhengigheten over 48 000 kilometer jernbaner. Jernbanene er statseide, og Indias to første femårsplaner la stor vekt på å bedre jernbanene ved å utvide linjene, legge doble spor og sette fart i elektrifiseringen. Det indiske jernbanesystemet er det største i Asia og blant de største i verden. Jernbanenettet har en samlet lengde på omkring 68 500 kilometer (2014).

Veinettet

Veinettet er fortsatt mangelfullt utbygd, og er blitt lavere prioritert enn eksempelvis jernbanene. Veinettet har en samlet lengde på 4,7 millioner kilometer (2015), hvorav omtrent halvparten har fast dekke.

Luftfarten

Det statlige flyselskapet Air India hadde lenge monopol på flytrafikktrafikk, men siden 1980-flere er det etablert en rekke private flyselskaper som opererer både på innenlandsflyvinger og internasjonale flyvinger. Internasjonale lufthavner finnes i Mumbai (Bombay), Calcutta, Delhi, Chennai (Madras) og Trivandrum. Totalt er det 346 godkjente flyplasser i India.

Skipsfart

Kysttrafikken og utenriksfarten har økt jevnt siden uavhengigheten. De sterkest trafikkerte havnene er Mumbai, oljehavnen Kandla, Chennai, Mormugao med utskipning av jernmalm fra Goa, Vishakhapatnam, Kolkata med uthavnen Haldia og Cochin.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg