Børstet stål av . CC BY 2.0

stål

Eiffeltårnet er en ikonisk stålkonstruksjon i Paris. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005–2007.

Av /KF-arkiv ※.

Stål er legeringer av jern som kan smis. Stål har enorm betydning på en lang rekke områder, blant annet i tungindustri, til bygging av veier og jernbane, bygningskonstruksjoner, til medisinsk utstyr og i næringsmiddelindustrien.

Stål har bidratt mer til den moderne sivilisasjon enn noe annet metall, og på verdensbasis er det bare olje som utgjør mer i pengeverdi enn stål.

Typer stål

Stål inneholder mindre enn 1,7–2 prosent karbon. Det er ingen skarpe grenser mellom teknisk rent jern og kvaliteter som har høyere innhold av karbon og eventuelt andre legeringselementer.

Stålets egenskaper varierer sterkt med innholdet av legeringsstoffer, behandlingen og i visse henseender også av fremstillingsmetoden. Stål grupperes derfor etter forskjellige prinsipper:

 1. Karakterisert ved fremstillingsprosessen, for eksempel bessemerstål, thomasstål, LD-stål, siemens-martinstål, elektrostål og digelstål.
 2. Karakterisert ved kjemisk sammensetning, med tre hovedgrupper: ulegert stål (herunder karbon–manganstål), lavlegert stål og høylegert stål.
 3. Stål med spesielle bruksegenskaper, for eksempel rustfritt stål, syrefast stål, verktøystål og konstruksjonsstål.
 4. Stål med navn etter anvendelsen, for eksempel kjelstål og armeringsstål.
 5. Opplysning om varmebehandling og struktur kan gis som et tillegg til hovedgruppen, for eksempel normalisert karbon–manganstål, austenittisk rustfritt stål.

Fremstilling

Stål fremstilles ved raffinering av råjern. Fremstillingen går over fire hovedtrinn:

1) Fersking

Ved ferskingen blir råjernets innhold av karbon og andre oksiderbare grunnstoffer som silisium, mangan, svovel og fosfor fjernet i form av oksider.

2) Desoksidasjon og legering

Desoksidasjon og legering blir foretatt for å få kontroll over gassutviklingen under størkningen og for justering av sammensetningen. Den kan foregå i konverter eller ovn.

Man trekker først av den oksiderende slaggen fra ferskingsperioden, og vanligvis desoksiderer man under tappingen. Ferrolegeringer og eventuelt andre tilsetninger anbringes da i øsen, slik at omrøring i øsebadet under tappingen bidrar til en effektiv blanding. Tilsetningene doseres med sikte på et kontrollert innhold av oksygen i stålet.

3) Utstøpingen

Stål. Prinsipp for strengstøping.

Av /Store norske leksikon ※.

Utstøpingen foregår gjennom et tappehull med stopper i bunnen av øsen, enten direkte ned i kokillene (fallstøping) eller via en sentral trakt med kanaler til bunnen av kokillene (stigestøping).

Stål med lavt oksygeninnhold kan også støpes kontinuerlig (strengstøping). Man støper da via en forherd ned i en vannkjølt form uten bunn, der fast stål trekkes ut nedenfra som en sammenhengende streng i takt med tilførselen av flytende stål fra forherden.

4) Valsing

Fjerde trinn i stålfremstillingen omfatter varmformgivning ved valsing og smiing, eventuelt varmebehandling av støpt gods som ikke skal bearbeides plastisk. Disse prosessene utføres ofte på stålverket i tilslutning til fremstillingen, og ansees derfor å høre med til denne.

Valsingen foregår i flere trinn etter utjevning av temperaturen i emnet under opphold i varmegrop. Samspillet mellom plastisk deformasjon og temperatur er et viktig ledd i kontroll av egenskapene hos det valsede stålet. For visse anvendelser foretas en varmebehandling etter valsingen (normalisering, seigherding). En rekke produkter blir videre tilvirket ved kaldbearbeiding i form av valsing og trekking.

Produksjonsgangen i et stålverk.

Jern
Av /※.

Legeringstyper og mikrostruktur

Stålets betydning i vår sivilisasjon er enorm, ikke bare fordi stål kan produseres i store mengder, men også fordi egenskapene til stålet kan endres innen vide grenser ved legering og ved egnet varmebehandling.

Denne mangfoldigheten kommer av at jern opptrer i to modifikasjoner, α- og δ-modifikasjonen ferritt og γ-modifikasjonen austenitt. Ved tilsetning av karbon og forskjellige legeringselementer kan stabilitetsområdene forskyves vesentlig. Man deler inn legeringselementene i en austenittstabiliserende gruppe, som blant annet omfatter karbon, nitrogen, mangan og nikkel, og i en ferrittstabiliserende gruppe, der de teknisk viktigste legeringselementer er aluminium, silisium, krom, molybden og vanadium.

Mangan

Mangan inngår i konstruksjonsstål og maskinbyggingstål. Som regel er manganinnholdet under 2 prosent.

Slitesterkt austenittisk manganstål (hadfieldstål) inneholder 12–14 prosent mangan og cirka 1 prosent karbon. Det anvendes i knuseflater, skinnekryss og til andre formål der slitasjepåkjenningen er slagartet, idet overflaten blir hard på grunn av martensittdannelse og utfelling av karbider mens materialet under overflaten beholder sin seige austenittstruktur.

Nikkel

Nikkel brukes dels i relativt lav konsentrasjon sammen med krom, molybden og vanadium i verktøystål, dels sammen med krom i rustfritt og syrefast stål (8–20 prosent nikkel) og dels alene (ca. 9 prosent nikkel) i stål som må ha god seighet også ved meget lave temperaturer, for eksempel for tanker til transport og oppbevaring av flytende hydrokarboner.

Ved gehalter over cirka 35 prosent nikkel er strukturen austenittisk. Stål med denne sammensetningen har meget lav termisk utvidelseskoeffisient.

Silisium

Silisium anvendes i mengder utover det som er nødvendig for desoksidasjon, blant annet i fjærstål, som inneholder inntil cirka 2 prosent silisium sammen med mangan, og i elektroteknisk blikk med inntil 4,5 prosent silisium. Elektroteknisk blikk er et magnetisk, bløtt materiale med lavt «watt-tap».

Krom

Krom anvendes sammen med karbon, til dels også med molybden og vanadium i verktøystål. Martensittisk kromstål (cirka 12 prosent krom og cirka 0,4 prosent karbon) er vanlig rustfritt knivstål.

Høyere gehalter (opptil 27 prosent krom) anvendes i ferrittisk varmebestandig stål, som blant annet benyttes i kjemisk og metallurgisk industri.

Sammen med nikkel, til dels også molybden, er krom det viktigste element i austenittisk rustfritt, syrefast og varmebestandig stål. Best kjent er «18–8»-typen (omtrent 18 prosent krom og 8 prosent nikkel, og 0,03– 0,08 prosent karbon), som blant annet brukes i kjøkkenbenker, i meieriapparatur og kjemisk industri. I tillegg til god korrosjonsmotstand har austenittisk kromnikkelstål betydelig mekanisk styrke ved høy temperatur.

Molybden

Molybden benyttes hovedsakelig sammen med andre legeringselementer i syrefast og varmebestandig stål, i verktøystål og visse typer lavlegert konstruksjonsstål, blant annet i sigefaste kvaliteter for rør, overhetere og liknende i varmekraftverk.

Vanadium

Vanadium brukes i verktøystål sammen med krom, som regel i gehalter under 1 prosent, for å oppnå en finkornet mikrostruktur. I verktøystål for varmt arbeid, spesielt i hurtigstål, kan innholdet av vanadium gå opp i cirka 4 prosent.

Wolfram

Hovedelementet i hurtigstål er wolfram. En vanlig kvalitet inneholder 18 prosent wolfram, 4 prosent molybden og 1 prosent vanadium, men det benyttes også typer med lavere og høyere wolframinnhold.

Niob og titan

Legeringselementene niob og titan brukes i det vesentlige som karbidstabilisatorer i rustfritt stål, i konsentrasjoner godt under 1 prosent, men også som finkorndannere i konstruksjonsstål.

Faseomvandling

Stål. Tilstandsdiagram jern-karbon (Fe-C) for ulegert stål og strukturelementene ferritt, perlitt og sementitt. Kurven GS viser hvordan temperaturen for strukturovergangen austenitt-ferritt avtar når karboninnholdet i stål øker fra 0 % til 0,9 %. Kurven SE viser hvordan temperaturen for strukturovergangen sementitt-austenitt øker når stålets karboninnhold øker fra 0,9 %. I området ovenfor kurven GSE har stålet austenittstruktur. I temperaturområdet under linjen PK (732 °C) foreligger stålet som ferritt når karboninnholdet er lite, som ferritt + perlitt når karboninnholdet øker mot 0,9 %, som perlitt når karboninnholdet er 0,9 %, som sementitt + perlitt når karboninnholdet er større enn 0,9 %. I det rektangulære feltet nederst vises i skisseform hvordan strukturen i det faste stålet endrer seg når karboninnholdet øker.

Av /Store norske leksikon ※.

Legeringselementene vil ikke bare virke inn på omvandlingstemperaturen, men også gjøre omvandlingsforløpet fra γ- til α-modifikasjonen tregere. Denne faseomvandlingen kan skje i løpet av brøkdeler av et sekund i rent jern, men ved egnet legering kan omvandlingstiden økes til flere døgn. Ved avkjøling av slikt stål gjennom det kritiske temperaturområdet vil det dannes andre omvandlingsprodukter. Avkjølingsforhold og legeringsinnhold kan dermed avpasses slik at man oppnår den ønskede mikrostrukturen og dermed de tilsiktede egenskapene.

Arten av de strukturelementene som dannes ved austenittomvandlingen, beror særlig på innholdet av karbon, mens omvandlingshastigheten er sterkt avhengig av legeringselementer av typen mangan, krom, molybden, nikkel med flere. De viktigste strukturelementene i ulegert og lavlegert stål er:

 1. Ferritt, som består av nesten karbonfritt jern, eventuelt med løste legeringselementer, og som er den bløteste bestanddel i stål (Vickers hardhet (590–785) newton/mm2 og strekkfasthet cirka 250 MPa).
 2. Perlitt, som består av tynne lameller av ferritt og jernkarbid Fe3C, med en gjennomsnittlig karbongehalt på ca. 0,8 prosent i ulegert stål og med hardhet omkring 2450 N/mm2 og strekkfasthet ca. 900 MPa.
 3. Overgangsstrukturer som er dannet ved at avkjølingen er for rask til å gi ferritt og perlitt.
 4. Herdestrukturen martensitt, som er hard og sprø, men som kan gjøres seigere uten drastiske tap av hardhet ved ny oppvarming til temperaturer mellom 100 °C og 650 °C (cirka 370 K og cirka 920 K) (anløpning). Herdet og anløpt eggstål kan ha en hardhet på opptil 9000 N/mm2.
 5. Jernkarbidet sementitt, som dels inngår i perlitt som tynne skiver, dels opptrer som eget strukturelement, for eksempel som kuler i stål som holder mer karbon enn perlitt (mer enn 0,8 prosent karbon i ulegert stål). Denne bestanddelen er meget hard og bidrar til å øke slitestyrken i eggverktøy, men kan også føre til sprøhet dersom den foreligger som filmer på korngrensene.

Den relative andelen av disse strukturelementene i stålet avhenger av karboninnholdet. Ved langsom avkjøling av karbonstål kan man beregne andelen fra tilstandsdiagrammet for systemet jern-karbon (Fe-C), som er vist i figuren sammen med skjematiske illustrasjoner av mikrostrukturene. Ved bråkjøling opptrer herdestrukturen martensitt, som dannes spontant ved skjærbevegelser i gitteret.

Egenskaper og anvendelser

De fleste bruksområdene for stål er basert på en gunstig kombinasjon av stålets styrke, formbarhet, sveisbarhet og pris. Den overveiende delen av verdensproduksjonen er bløtt, ulegert stål med en strekkfasthet opptil cirka 350 MPa og med omtrent denne sammensetningen:

 • karbon ≤ 0,25 prosent
 • silisium ≤ 0,25 prosent
 • mangan mellom 0,40 og 0,60 prosent
 • svovel og fosfor ≤ 0,10 prosent til sammen

Denne typen stål benyttes til konstruksjoner i form av plater, profiler, blikk, tråd, rør med mer.

Et vesentlig mindre volum fremstilles som konstruksjonsstål, som har større krav til styrke, seighet og sveisbarhet (karbon-manganstål, ofte med tilsetning av finkorndannende elementer og med strekkfasthet opptil cirka 550 MPa).

Ved siden av disse masseproduserte typene teller spesialkvalitetene lite tonnasjemessig, men de er like nødvendige i teknikken. Viktige egenskaper utenom styrke og seighet er slitasjefasthet, anløpningsbestandighet ved høy temperatur, motstandsevne mot oksidasjon og andre former for korrosjon og så videre. I tillegg kommer elektriske, magnetiske og termiske egenskaper for spesielle formål.

Historie og utvikling

Gjennom historien har jern vært tilvirket i tre varianter: Smijern, råjern og stål.

Smijern fremkom opprinnelig ved direkte reduksjon av malm med trekull i fast tilstand. Hånddrevne blåsebelger sørget for nødvendig trekk; temperaturen kunne dreie seg om 1000–1200 °C. Bergrester i form av slagg ble hamret ut av jernluppen samtidig som jernpartiklene ble sveist sammen. Det ferdige produktet inneholdt omtrent 0,05 prosent karbon og var godt smibart og sveisbart (smisveising).

I regelen ble stål til våpen og verktøy fremstilt ved sementering, kjennetegnet ved at flate stenger av smijern ble glødet sammen med trekull i lang tid. Wootz-stål, utviklet i India, representerte en mer avansert teknologi, der en innbyrdes tilpasset mengde av smijern, trebiter og grønne blad ble blandet og smeltet i en jerndigel. I smelten ble karbon og andre stoffer jevnt fordelt, slik at man fikk et stål med en forutsigbar og ensartet kvalitet. Et avgjørende ledd i prosessen var å mestre smeltetemperaturen, som var høyere enn det som ble brukt i annen teknologi den gang. India var alene om å lage wootz-stål helt frem til 1740, da teknikken ble gjenoppdaget i England.

Masovner og støpejern

Ironbridge i Coalbrookdale.

Etter at nedgangstiden i Europa på 1300-tallet var overvunnet, ble smijernsovnene bygget høyere og utstyrt med vannkraftdrevne belger. De ble forløpere til masovnen, som kom i drift omkring år 1500 og leverte flytende råjern, også kalt pig iron, fordi smelten ble utstøpt i et mønster som liknet en purke med unger. For samtiden var råjern et nytt og uprøvet materiale. Det hadde høyt innhold av karbon, var sprøtt og kunne ikke smis. Selvstendige støperier smeltet om og raffinerte jernet, for deretter å levere det som ferdig støpte gjenstander til husholdning og industri.

Støpejern fortrengte kostbar bronse i produkter som kirkeklokker og kanoner, og ble det fremherskende materiale i store og tunge gjenstander som var vanskelige å håndtere i smia. En velkjent konstruksjon er støpejernsbroen Ironbridge i Coalbrookdale i England fra 1779. Den har et spenn på 35 m og står fremdeles (2005).

I Skandinavia ble smijern fremstilt ved direkte reduksjon av malm helt frem til slutten av 1700-tallet. På andre steder i Europa tok produksjonen etter hvert utgangspunkt i råjern fra masovnen. Jernet ble smeltet om, samtidig som karbon og andre stoffer ble fjernet ved oksidasjon (fersking) av en kraftig luftstrøm. En fast jernluppe dannet seg gradvis når karboninnholdet sank og smeltetemperaturen steg. Den ble så hamret fri for restslagg og tilvirket i stenger, passende for videre behandling. Stål ble fortsatt laget ved sementering. En vanskeligere kontrollerbar og mindre brukt prosess var å legere opp smijern med råjern.

Overgangen fra trekull til koks i masovnen i første halvdel av 1700-tallet i England ble en utfordring, fordi svovel og fosfor i koksen legerte seg med jernet og gjorde det uegnet, især som råmateriale til smijern. Oppgaven ble angrepet ved å bruke svovelfattig kull med forbedret forkoksing, forsterket blest og høyere temperatur. Kvaliteten kom ikke opp mot trekulljern fra Skandinavia, men jernet var billigere og kunne konkurrere. Nye teknikker for fersking til smijern måtte utvikles.

I puddelprosessen fra 1784 ble råjernet oksidert med luft og jernoksid i en reverberatory-ovn med atskilt herd og ildsted, slik at kull og jern ikke var i direkte berøring. Ovnen var videre utstyrt med en mekanisk innretning for omrøring av smelten. Slaggen ble drevet ut ved valsing. Puddeljern var førsteklasses smijern, og gav England en ledende stilling blant Europas smijernsprodusenter helt frem til 1856. (Se også puddelovn.)

Flusstål

Flusstål og flusstålprosessene, innledet av Henry Bessemer i 1856 med følge av Sidney Thomas, Pierre Martin og Karl Wilhelm Siemens noen år senere, revolusjonerte den gamle jern- og stålindustrien. Smijern og stål ble nå ett og samme produkt, hvor sammensetningen kunne tilpasses formålet ved prosessjustering og opplegering. Overskuddsvarmen fra forbrenning av oppløst karbon, silisium og fosfor kunne utnyttes til oppsmelting av skrap. Utgangsmaterialet var flytende råjern fra stadig større masovner.

Puddeljern og digelstål forble etterspurte produkter til spesielle formål langt ut på 1900-tallet, blant annet fordi slagginnholdet i smijern gav materialet fremragende sveiseegenskaper.

Flusstålprosessene, utvidet med elektrostålprosessen omkring 1900, holdt seg på det nærmeste uforandret frem til 1950–1960, med siemens-martinstål som den klare produksjonslederen. Men utfordringer og problemer meldte seg. Viktige deler av det alminnelige beregningsgrunnlag for stålkonstruksjoner manglet eller var ikke forstått, og utmatningsbrudd i rullende materiell og kjeleksplosjoner ble tilbakevendende tragedier på begge sider av 1900-tallet. Tegn til metallurgisk utilstrekkelighet ble avdekket i årene mellom 1930 og 1940 i forbindelse med overgangen fra klinkede til sveisede stålkonstruksjoner, se sprøbrudd. Alvorlige sprekker oppstod i tre sveisede broer over Albertkanalen i Belgia i årene 1938–1940. Sprekker og brudd ble også funnet i et betydelig antall sveisede handelsskip som ble bygd i krigsårene 1941–1945 i USA.

Undersøkelsene som fulgte, gjorde det klart at bruddene var et resultat av herdesoner dannet ved rask avkjøling av sveis og grunnmateriale. I tillegg virket spenningskonsentrasjoner knyttet til mangelfull sveiseutførelse, og slik at den samlede effekt rammet høykarbonstål i særlig grad.

Finkornstål og LD-prosessen

Hendelsene initierte en ny epoke for fremstilling av stål, forsiktig påbegynt ved produksjon av desoksidert manganstål for sveisede konstruksjoner og eldingssvake stål til kjettinger i årene før 1940. Den store omveltningen fulgte et tiår senere da Linz-Donawitz-verkene i Østerrike kunne vise fordelene ved å ferske råjernet med ren oksygen i stedet for med luft, i det som nå går under navnet LD-prosessen. Den åpenbare gevinsten er å finne i at nitrogen ikke tar del i prosessen. Derfor synker nitrogenmengden i stålet, og det gjør også varmetapet under ferskingen, slik at konverteren kan beskikkes med mer skrap. Svovel- og fosforrensingen er svært god, og etter en 15–20-årsperiode fortrengte LD-prosessen og andre oksygenprosesser de gamle luftbaserte metodene.

Finkornstål eller mikrolegerte stål ble utviklet i samme periode. Her reduseres ferrittkornstørrelsen med 25 nanometer (μm) til 7 μm, noe som bedrer både styrken og duktiliteten i stålet. Optimale materialegenskaper er å finne ved enda finere korn, og forskningslaboratorier verden over er i dag opptatt av å utvikle metoder til ytterligere nedbryting av strukturen i metaller og legeringer. Disse og andre termiske og mekaniske prosesser, herunder vacuumbehandling av smelten, har revolusjonert fremstilling og egenskaper av sveisbare konstruksjonstål etter andre verdenskrig. Flytegrensen er hevet med en faktor på 2–3, samtidig som omslagstemperaturen for sprøbrudd er senket med 50–60 °C. Prosesser og teknikker har forgreninger til rustfrie stål og andre spesialstål.

Gevinsten ble raskt forstått og utnyttet i store, sveisede konstruksjoner som broer, atomkraftanlegg, rørledninger for olje og gass og offshore-plattformer, godt assistert av nytt beregningsverktøy for styrke, utmatning og deformasjoner. I skip, der skrogets stivhet er en avgjørende faktor i dimensjoneringen, drog verftene i første omgang fordel av stålenes høye bruddseighet, som gir en ekstra sikkerhet mot sprøbrudd.

Bilindustrien holdt frem med tradisjonelle materialtyper i mange år, blant annet pga. den store kapitalen som var bundet i presser, stanser og annet tilvirkningsverktøy, og som måtte fornyes ved overgang til nye ståltyper. Finkornstålene er ellers ikke velegnet til fremstilling av pressede produkter med høy formingsgrad, se tofasestål. Omslaget i 1990-årene var presset frem av blant annet samfunnets endrede syn på hva man skal forlange av en bil når det gjelder redusert vekt og sterkere konstruksjon. Bilfremstilling er i stor grad knyttet til forming og sveising av relativt tynne plater, noe som krever tilpasning av formingsmetoder og verktøy. Denne prosessen er nå i gang og eksemplifisert blant annet ved nøyaktigere utforming av stanser, utvidet bruk av skreddersydde pressemner og ikke minst rutinemessig modellering i datamaskin for predikering av utfallet av nye prosesser. Laser synes å bli det foretrukne sveiseverktøyet. Det forventes at karosserivekten vil kunne reduseres med vel 20 prosent.

Stål og økonomisk utvikling

Stål har bidratt mer til den moderne sivilisasjon enn noe annet metall, og i pengeverdi kommer stål på andreplass etter olje. Etter at flusstålprosessene var godt i gang i 1880, økte verdensproduksjonen eksponensielt med ca. 3 prosent per år fra ca. 17 mill. tonn til 143 mill. tonn i 1940, med noen avvik omkring første verdenskrig og under den økonomiske krisen i 1929–1930. Veksten tok av for alvor etter andre verdenskrig med 6 prosent per år og 711 millioner tonn i 1975. Da var det plutselig stans, med tilbakefall i 1976 og 1977 og deretter svingende og svakt stigende produksjon opp til 830 millioner tonn i 2000. Berlinmurens fall, Sovjetsamveldets sammenbrudd, oljekrisene og Kinas oppsving kan spores i tallene.

Forbruket av stål er knyttet til den økonomiske utviklingen i et land opp til et visst nivå, i en periode med omfattende vei- og jernbaneutbygging og tungindustri. Et redusert forbruk er derfor ventet i den vestlige verden. Her har ikke forbruket steget de siste tiårene, og det ligger nå i området 400–500 kg per capita per år. I landene i den nære Østen, Mexico og Kina er forbruket vesentlig lavere, omkring 150 kg per capita, men det stiger raskt. Økningen i verdensproduksjonen til 948 millioner tonn i 2003 avspeiler denne sammenhengen, og fortsatt økning er ventet. Progresjonen bryter med Brundtlandkommisjonens ånd om bærekraftig utvikling, men det er vanskelig å se at den pågående omveltningen i samfunnsstruktur, kultur og økonomi som nå foregår i Øst-Asia skal kunne holdes tilbake, eller enda vanskeligere, hvordan veksten skal kunne kompenseres med en tilsvarende nedgang i forbruket i den vestlige verden.

Produksjon av råstål 2003

mill. tonn
EU 185,9
Øvrige Europa 25,5
CIS* 106,2
Nord-Amerika 123,8
Sør-Amerika 43
Kina 218,6
Japan 110,5
Øvrige Asia 97,0
Verden totalt 948,0

* CIS = Commonwealth of Independent States = Hviterussland + Kazakhstan + Moldavia + Russland + Ukraina + Uzbekistan.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg