Endring i middeltemperaturen på Jorda siden 1800-tallet
Endring i middeltemperaturen
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Endring i havnivået siden 1800-tallet

Artikkelstart

Klimaendringer er endringer i hvor ofte ulike typer vær forekommer. Det kan være endring i middelverdier (gjennomsnitt) av temperatur, nedbør, vannføring (flom) eller vind. Det kan også være endringer i hvor ofte og intenst ekstremvær inntreffer.

Siden 1750, da temperaturmålinger med instrumenter (termometer) begynte, har den globale middeltemperaturen ved jordoverflaten økt med omkring 1,1 °C i følge den sjette klimarapporten til FNs klimapanel fra 2021. Mesteparten av dette har funnet sted etter 1950 på grunn av økt innhold av drivhusgasser i atmosfæren, knyttet til menneskelig aktivitet.

Klimaet har alltid variert: to år, tiår eller hundreår er aldri helt like hvis vi for eksempel beregner den gjennomsnittlige årstemperaturen på et sted. Klimavariasjoner skjer på svært forskjellige tidsskalaer, fra sesonger og opp til millioner av år. Klimaet kan endre seg både globalt og på et mer regionalt eller lokalt plan.

Både klimavariasjoner og klimaendringer beskriver hvordan klimaet (den statistiske beskrivelsen av været) er ulikt fra én periode til en annen. Ofte brukes «klimaendring» for å beskrive forskjellen i klimaet på lengre sikt, mens «klimavariasjoner» betegner korte tidsskalaer. Her bruker vi klimaendringer for både korte og lange tidsskalaer.

Årsaker

Årsakene til klimaendringene er i vår tid delvis naturlige og delvis menneskeskapte. På lokal og regional skala er de naturlige svingningene mest framtredende, mens på global skala er de menneskeskapte endringene dominerende. Det er alltid en fysisk årsak til klimaendringene, enten de skjer naturlig eller på grunn av menneskelig aktivitet. Den menneskeskapte påvirkningen av klimaet begynte på det lokale plan allerede da de første sivilisasjonene etablerte seg, for eksempel på grunn av jordbruk. Etter den industrielle revolusjon har menneskene i stadig større grad påvirket klimaet. Nå skjer dette både lokalt; – for eksempel ved at byutvikling påvirker temperaturen i en bykjerne, og gir høyere temperatur her enn i områdene omkring; – og på global skala, ved at vi endrer atmosfærens sammensetning. Klimaet har også endret seg over jordens havområder, som står for ca 71% av jordens areal, som jo ikke er blitt påvirket av landskapsendringer.

De viktigste årsakene til klimaendringer er forandringer i innstrålingen av solenergi, mengden av drivhusgasser (se drivhuseffekten) i atmosfæren, partikler og støv i atmosfæren (se aerosoler), endringer i havstrømmer, i tillegg til atmosfærens og jordoverflatens refleksjonsevne (se albedoeffekt). Flere av årsakene inntreffer samtidig, og én bestemt årsak ekskluderer ikke nødvendigvis andre. De ulike årsakene kan både forsterke og svekke hverandre.

Naturlige variasjoner

Stråling fra Solen

Figuren viser Jordens temperatur (mørkerødt) og et mål på CO2-mengden øverst (grønn) sammen med flere indikatorer på solaktiviteten nederst: Galaktisk kosmisk stråling (grått; «GCR»), solflekker (rødt), og Solens totale utstråling (blå; «TSI»). Her vises kosmisk stråling snudd opp ned siden den er antikorrelert med solaktiviteten. Kilde: Benestad (2015).

Strålingen fra Solen varierer over tid. Viktigst er en syklus på elleve år, men den endrer seg også over lengre tidsskalaer. Da solsystemet ble dannet for 4,6 milliarder år siden, var utstrålingen fra Solen antakelig 25–30 prosent svakere enn i dag.

Spørsmålet om hvorvidt endringer i solaktiviteten − og Solens innstråling − har skapt variasjoner i Jordens klima, har dype historiske røtter. Solflekkene ble oppdaget i Vesten på begynnelsen av 1600-tallet, og det finnes rikelig med anekdoter og publikasjoner som spekulerer over sammenheng mellom solflekker og temperatur allerede ved slutten av det samme århundret.

FNs klimapanel, IPCC, angir endringer i solaktiviteten som én av årsakene til den globale oppvarmingen etter den industrielle revolusjon. Solens bidrag anslås å stå for cirka ti prosent i perioden 1750–2011, men siden 1970-tallet har solens rolle vært å sette en svak brems på oppvarmingen.

Siden 1950-tallet har det ikke vært noen vesentlig endring i Solens tilstand, enten man ser på solflekker, kosmisk stråling, eller solens utstråling (se grafikk). De fleste klimaforskerne mener derfor at den globale oppvarmingen siden 1980-tallet ikke kan tilskrives solaktiviteten. Det har likevel vært mye diskusjon om Solens rolle som pådriver for den globale oppvarmingen, spesielt med hensyn til forholdet mellom solaktivitet og dets evne til å styrke eller svekke mengden av den galaktisk-kosmiske strålingen som når Jorden. Hypotesen er at den kosmiske strålingen påvirker skydannelsen, og spesielt mengden av lave skyer. En liten gruppe forskere mener fremdeles at solaktiviteten spiller en viss rolle siden 1950-tallet, men bevisene er svært svake for dette synet. Et problem er at man ikke har noen målinger som viser noen tydelig langsiktig endring i skystatistikken, og det er heller ingen langsiktig endring i mengden kosmisk stråling som er målt på Jorden (grafikk). Selv om solaktiviteten skulle ha vært en viktig bidragsyter, ekskluderer ikke det betydningen av andre årsaker.

Geologiske og astronomiske årsaker

De store kontinentalplatene (se platetektonikk) beveger seg svært langsomt, og forandringer i form og plassering betyr endringer i varmebalansen, som igjen gir endringer i sirkulasjonen i lufta og havet, og dermed også i klimaet. Det som i dag er Svalbard lå for eksempel nær ekvator for cirka 400 millioner år siden, og hadde den gang et tropisk klima. Dette forklarer forekomsten av kull på øygruppa. De siste 500 000 år har kontinentenes plassering vært omtrent som i dag.

Geologiske endringer kan også få store konsekvenser for klimaet lokalt, som for eksempel dannelse av fjellkjeder eller endringer i havets utforming, som åpning og stengning av streder.

Vulkanutbrudd bidrar til klimaendringer ved å sende store mengder CO 2, svovel og aske ut i atmosfæren. Mengden CO2 er likevel bare omtrent 1/100 av det menneskeskapte bidraget ved forbrenning av fossile brensler. Store vulkanutbrudd vil senke Jordens middeltemperatur for en kort periode fordi støvpartiklene reduserer solinnstrålingen. Utbruddet fra PinatuboFilippinene i 1991, senket middeltemperaturen med omkring 0,5 grader over en periode på halvannet år.

Jordaksens helning og Jordens bane rundt Solen varierer innenfor sykluser på fra cirka 20 000 til 100 000 år. Dette gir en variasjon i innstrålt energi, noe som i seg selv gir klimaendringer. (Se Milanković-sykluser.) I tillegg kan disse endringene forsterkes eller svekkes av tilbakekoblingsmekanismer.

Naturlige interne variasjoner i Jordens klimasystem

Et av de viktigste eksemplene på naturlige variasjoner i klimaet i dag er forbundet med El Niño-fenomenet, som påvirker om lag halve Jordens overflate. Den vitenskapelige betegnelsen er El Niño–Southern Oscillation (ENSO), og omfatter både variasjonene i havtemperaturen og lufttrykket over den tropiske delen av Stillehavet. Disse variasjonene er også forbundet med passatvindene. Det var den norske meteorologen Jacob Bjerknes som oppdaget at ENSO oppstod i et samspill mellom hav og atmosfære.

ENSO veksler mellom en varm fase (El Niño), og en kald fase (La Niña). Fasene opptrer uregelmessig med to til syv års mellomrom. Den globale middeltemperaturen er høyere i et El Niño-år enn i et La Niña-år.

Det finnes andre naturlige «interne» variasjoner i tillegg til ENSO. Disse kalles interne variasjoner fordi de oppstår spontant på grunn av forandringer i været, og blir styrt av en egen dynamikk som er bestemt av naturlovene. Noen eksempler er vist i tabellen nedenfor.

Navn

Virkning

Monsunen i Sørøst-Asia

Gir opphav til fremherskende vinder og regntiden (juni–september) over India. Den totale nedbøren varierer fra år til år.

Den Nordatlantiske svingningen (North Atlantic Oscillation – NAO)

Styrer lufttrykket og de fremherskende vestlige vindene over Nord-Atlanteren, samt nedbør og temperatur over Norge. Det er spesielt om vinteren NAO påvirker europeisk klima.

Den Arktiske svingningen (Arctic Oscillation – AO)

Luftmassene bølger over Arktis og lavere breddegrader. Dette fenomenet er ikke helt uavhengig av NAO.

Quasi-biennial oscillasjonen (QBO)

Vindene veksler mellom å blåse fra vest og øst i stratosfæren (20–60 kilometers høyde) over ekvator.

Den flerårige svingningen i Nord-Atlanteren (Atlantic multidecadal oscillation – AMO)

Havtemperaturene i Nord-Atlanteren varierer med tidsskalaer på flere ti-år, styrt av havstrømmer og vinder knyttet til Golfstrøm-systemet, som er med på å skape et mildt klima i Nord-Europa. Det handler om variasjon i styrken på havstrømmene som påvirker varmetransporten.

Den flerårige svingningen i Stillehavet (Pacific Decadal Oscillation – PDO)

Havtemperaturene i nordlige Stillehavet varierer med en tidsskala på ti år, styrt av havstrømmer og vinder.

Menneskeskapte endringer

Drivhusgasser

Gjennom drivhuseffekten vil forandringer i atmosfærens innhold av bestemte gasser, såkalte «drivhusgasser», føre til klimaendringer: en høy konsentrasjon gir økt temperatur ved overflaten, mens lav konsentrasjon gir lav temperatur. De viktigste drivhusgassene er vanndamp (H2O), karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (dinitrogenoksid, N2O) og ozon (O3). Gjennom bruk av fossile brensler, bidrar vi mennesker med å øke konsentrasjon av drivhusgassene, spesielt karbondioksid. Vi får dermed en forsterket drivhuseffekt, som klimaforskerne mener bidrar til en stigende gjennomsnittstemperatur på Jorden og som er beskrevet i den sjette klimarapporten til FNs klimapanel. Vanndampen inngår i vannets kretsløp, og har en typisk levetid i atmosfæren på om lag ti døgn. Når metning inntreffer, dannes skyer og eventuelt nedbør.

Karbondioksid (CO2) er av vital betydning for livet på Jorden, gjennom fotosyntesen hos planter, alger, planteplankton og blågrønnbakterier, samt åndedrettsprosessen hos levende organismer. Konsentrasjonen av denne gassen i atmosfæren har opp gjennom Jordens historie variert naturlig på grunn av forandringer i biologisk opptak og frigjøring av CO2, forvitring, avsetning av karbon i marine sedimenter, og vulkansk aktivitet.

Etter den industrielle revolusjon har menneskene bidratt med økt konsentrasjon av både karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O). Mye av CO2 som er tilført atmosfæren, tilskrives forbrenning av kull, olje og gass. Disse fossile brenslene inneholder store mengder karbon som tilføres Jordens overflate når de tas opp til overflaten og forbrennes. Karbonet flyttes fra et langsomt geologisk kretsløp, som omfatter dypere lag i jordskorpen, til et raskt karbonkretsløp ved overflaten, som omfatter atmosfære, hav, skog og jordsmonn. Karbon består av forskjellige isotoper – den dominerende 12C, den sjeldne 13C og den svært sjeldne 14C. Kull, olje og gass er stort sett dannet av plantematerialer, hvor andelen 12C er høy. Andelen 14C er lav for karbon som har ligget lenge i bakken. Målinger over mange år viser at forholdet mellom 13C/12C-isotopene i lufta går nedover, noe som viser at lufta tilføres karbon ved forbrenning av fossile brensler fra menneskelig aktivitet. Dette støttes også av uavhengige målinger av forholdet mellom nitrogen (N2) i luften og O2, hvor en reduksjon er i samsvar med at O2 binder seg til karbonet (C) når fossilt brensel forbrennes. Moderne satellittmålinger viser også at CO2-konsentrasjonene er høyest nær utslippskildene, det vil si storbyer.

Henrys lov sier at løseligheten av en gass i en væske er proporsjonal med partialtrykket til gassen. Økt mengde CO2 i atmosfæren fører dermed til økt opptak i havet. Løseligheten avtar imidlertid med økende temperatur, så hvis havet blir varmere, vil det derfor gå CO2 fra havet over til lufta. Disse to prosessene virker altså hver sin vei. Målinger viser at det er den første prosessen som dominerer nå, og at havets innhold av CO2 øker, noe som bidrar til havforsuring.

Partikler

Partikler som svever i atmosfæren, såkalte aerosoler, virker inn på klimaet. Ulike partikler kan påvirke klimaet på forskjellig vis. Støv, sot og sulfatpartikler kan både absorbere sollys direkte (sot), reflektere sollys og bremse jordoverflatens varmetap. Endringer i mengden partikler, hvor store de er og hvor høyt i atmosfæren de finnes, er av betydning for hvor mye solstråling som reflekteres tilbake til verdensrommet, og hvor mye som absorberes i atmosfæren. I tillegg kan partiklene påvirke dannelsen av skyer, ved å virke som kondensasjonskjerner.

Luftens innhold av aerosoler gir samlet sett en avkjøling av atmosfæren, fordi deler av solstrålingen stenges ute fra nedre del av atmosfæren. Aerosolmengden har økt på grunn av menneskelig aktivitet, noe som kan ha bremset den globale oppvarmingen (se global dimming).

Ozon

Bruk av KFK-gasser (klorfluorkarboner) har brutt ned mengden ozon (O3) i stratosfæren. Både KFK-gasser og ozon er drivhusgasser. KFK har den sterkeste effekten. Ozon absorberer ultrafiolett stråling fra Solen. Denne strålingen er farlig for levende organismer.

Endring av landareal

Endret arealbruk i verden er en del av menneskets påvirkning av klimasystemet. Omkring 30 prosent av CO2-utslippene kommer fra avskoging og endret bruk av landarealer, og bidrar dermed til oppvarming. På den andre siden vil økt skogplanting kunne dempe oppvarmingen, fordi voksende trær binder CO2. Når trærne er utvokst er de mer eller mindre i balanse med omgivelsene. Dette innebærer at det har en betydning hva som videre skjer med skogen. Hvis den brennes, går CO2 tilbake til atmosfæren. Hvis den hogges ned og ny skog plantes, kan CO2 bindes så lenge karbonet i hogsten ikke frigis til atmosfæren (for eksempel ved brenning av ved). Hvis den blir stående, vil den etter hvert «gå i null». Det er følgelig umulig å beregne effekten av skogplanting uten å ta hensyn til hva som vil skje med skogen senere.

I tillegg til trærnes betydning for karbonet, spiller jordsmonnet, myrområder og permafrost en viktig rolle for karbonets kretsløp ved Jordens overflate. Når permafrost tiner og organisk stoff forråtnes, dannes det metan (CH4) som er en kraftigere drivhusgass enn CO2. Et annet moment er at den avkjølende effekten av CO2-bindingen i voksende skog på høyere breddegrader blir kansellert ved at refleksjonen av solstråler minker når skogen vokser. Derfor er det bare på lavere breddegrader at økt skogplanting kan ha en avkjølende effekt på energibudsjettet.

Tilbakekoblingsmekanismer

En naturlig eller menneskeskapt klimaendring kan ha konsekvenser som igjen påvirker klimaet. De kan enten forsterke eller bremse effekten av en fysisk påvirkning. Dette kalles «tilbakekoblingsmekanismer». Et nærliggende eksempel er dannelse eller smelting av snø- og isflater. Is reflekterer det meste av solstrålingen. Smelter isen, blir et større område isfritt. Det vil dermed kunne absorbere mer solstråling, noe som gir høyere temperatur. Høyere temperatur fører til at mer is smelter. Denne tilbakekoblingen er altså forsterkende. Dette blir også omtalt som «positiv tilbakekobling» av fagfolk og kan beskrives som en slags dominoeffekt.

Mer kompleks er tilbakekoblingsmekanismen for vanndamp, som i utgangspunktet er en forsterkende tilbakekobling. Økt temperatur gir økt fordampning, og følgelig vil vanndampinnholdet i atmosfæren øke. Vanndamp er den viktigste drivhusgassen, og økt vanndampinnhold fører derfor til ytterligere oppvarming. Men økt vanndampinnhold ventes også å gi mer skyer. En økning i høytliggende skyer ventes å gi en oppvarming (forsterkende tilbakekobling), mens en økning i lavere skylag vil gi avkjøling (dempende tilbakekobling, også omtalt som «negativ tilbakekobling»). Nettoeffekten er vanskelig å beregne, og skyenes rolle representerer et av de største usikkerhetsmomenter knyttet til beregning av framtidige klimaendringer.

Andre tilbakekoblingsmekanismer er blant annet endring i havets sirkulasjon (både dempende og forsterkende), atmosfærekjemiske endringer (både dempende og forsterkende), vegetasjonsforandringer (både dempende og forsterkende), endring i den vertikale temperaturprofilen i atmosfæren (både dempende og forsterkende), utstråling (dempende) og frigjøring av klimagasser fra havet og biosfæren (forsterkende).

Observerte endringer i nyere tid

Temperatur

Beregninger av den årlige globale middeltemperaturen sammenlignet med en «reanalyse» basert på måledata (sort). Vi ser en historisk global oppvarming som også blir godt reprodusert av de globale klimamodellene. Den sorte kurven baserer seg på værvarslingsmodeller og alle tilgjengelige målinger fra bakken og satellitter, og går bare tilbake til 1948, men varierer i stor grad likt med analyser basert bare på termometermålinger. De tynne kurvene er fra to ulike sett med beregninger fra (a) den nyeste generasjonen av globale klimamodeller (CMIP5) og utslipp-scenariet RCP4.5; (b) en eldre generasjon globale klimamodeller (CMIP3) og utslipp-scenariet SRES A1b.

Global middeltemperatur
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Siden 1750, da temperaturmålinger med instrumenter begynte, viser observasjonene at den globale middeltemperaturen ved jordoverflaten har økt med omkring 1,1 °C. Mesteparten av dette har funnet sted etter 1950, høyst sannsynlig på grunn av økt innhold av drivhusgasser i atmosfæren, knyttet til menneskelig aktivitet.

For å beregne en trend i den globale middeltemperaturen, er det viktig at det brukes værstasjoner der det ikke har skjedd store forandringer i omgivelsene siden stasjonene ble opprettet. Værstasjoner i byer brukes ikke, fordi disse gjerne vil ha høyere temperaturer enn områdene rundt. Denne effekten skyldes både at mørke overflater, som for eksempel asfalt, absorberer mer solstråling enn landområdene utenfor byen, og også at overskuddsvarme fra husoppvarming og biler bidrar til høyere temperatur. Den største delen av Jordens overflate er imidlertid hav, og havtemperaturen er basert på en analyse av en rekke målinger utført fra skip, bøyer, og satellitter. Endringen i havtemperaturen kan verifiseres mot det globale havnivået, siden varmere vann utvider seg og trenger mer plass. Men også endring i snødekke og isutbredelse på land gir en uavhengig bekreftelse på at temperaturen har steget.

For alle de ledende byråene som beregner global middeltemperatur på bakgrunn av bakkeobservasjoner, er 2016 og 2020 de varmeste årene i en serie som går tilbake til midten/slutten av 1800-tallet. I NASAs analyse deler de på å være på førsteplass, mens andre analyser tyder på at 2020 ligger et ørlite skritt bak 2016.

Satellittmålinger av temperaturen i den midtre del av troposfæren går tilbake til 1979. Her er 1998 og 2016 de varmeste årene. Disse estimatene er ikke direkte målinger av temperaturen, men beregninger basert på satellittens måling av lys som luftmolekylene avgir ved ulike temperaturer.

Både bakke- og satellittmålinger må homogeniseres, det vil si justeres for forhold som kan ha påvirket den målte temperaturen. For eksempel var ikke termometre i gamle dager nødvendigvis plassert i et skjermet bur slik kravet er i dag. Disse målingene kan dermed ha vist for høy temperatur på grunn av stråling fra omgivelsene, og må av den grunn justeres ned. Satellittdataene må gjennomgå en liknende prosess, fordi det opp gjennom årene har vært mange forskjellige satellitter i drift med forskjellige typer instrumenter, og fordi satellittenes høyde over tid har falt, og endret tidspunktet på døgnet når målingen tas ved et bestemt sted på Jorden.

Oppvarmingen er ikke jevnt fordelt, og noen områder er blitt kaldere, for eksempel et avgrenset område i Nord-Atlanterhavet sør for Grønland. Over land har nattetemperaturer økt mer enn dagtemperaturer, og oppvarmingen har vært sterkest over kontinentene på midlere breddegrader om vinteren og våren.

Nedbør

Varm luft kan inneholde mer vanndamp enn kald luft. Derfor er potensialet for mer nedbør til stede når temperaturen stiger. Observasjonene viser at hyppigheten av kraftig nedbør har økt over de fleste landområder, i takt med oppvarmingen og observert økning av vanndamp i atmosfæren. Mengden nedbør som faller på Jorden globalt har også økt over tid i takt med økt fordampning.

Havnivået

Den globale stigningen i havnivået fra 1901 til 2018 er estimert til 20 centimeter i følge den sjette hovedrapporten til FNs klimapanel, og havnivåstigningen har akselerert og over hele 1900-tallet har stigningen vært raskere enn noen annet århundret siden siste istid.

Globalt havnivå steg gjennomsnittlig med 1,8 millimeter per år fra 1961 til 2003. Siden 1993 har stigningen vært raskere med mellom 2,8 og 3,6 millimeter per år, og estimatet i den sjette klimarapporten til FNs klimapanel fra 2021 angir et oppdatert estimat på 3,7 millimeter per år. Redusert isdekke på Grønland og i Antarktis har bidratt til havstigning fra 1993 til i dag. Økt transporthastighet i brearmer på Grønland og i Antarktis bidrar til reduksjon av ismassene i det indre av isbreene, og til at nettovolumet av disse isbreene minker.

Havnivået stiger både på grunn av smelting av innlandsis, men også fordi vannet utvider seg ved høyere temperatur. Siden 2003 har smelting av innlandsis stått for cirka 80 prosent av økningen i havnivået.

Økningen i globalt havnivå for året 2100, sammenlignet med perioden 1995–2014, er ifølge FNs sjette klimarapport estimert til:

Utslippscenario

Gjennomsnitt

Estimert usikkerhet

Lavt (SSP1-19)

42 cm

28-55 cm

Moderat (SSP2-4.5)

60 cm

44–76 cm

Høyt (SSP5-8.5)

82 cm

63–101 cm

Disse estimatene er basert på mange simuleringer med globale klimamodeller, og tallene kan bli enda høyere hvis store ismasser på Antarktis og Grønland kollapser og ender i havet. Havnivåstigningen forventes også å øke mer etter 2100. Det kan være snakk om 2 m i 2100 og 5 m i 2150.

I Skandinavia er det fortsatt landheving etter siste istid. Denne er mange steder så stor at flere målestasjoner, blant annet Oslo, har hatt et synkende havnivå de siste 50 til 100 årene.

Isbreer og landis

Endringene i masse og volum til de fleste av verdens isbreer viser at disse smelter. På 1990-tallet var det en del kystnære breer i Norge som vokste på grunn av økt vinternedbør. Fra 2000 har det vært et markert skifte for breene i Norge, og en rask tilbakesmelting har blitt observert ved mange breer. De fleste breene er nå mindre enn de har vært på flere hundre år. Ismassene på Grønland smelter også, men i Antarktis har man ulike indikasjoner som peker i ulike retninger. Ismassen er følsom overfor både temperatur rundt frysepunktet og nedbør i form av snø.

Sjøis

Satellittdata siden viser at sjøisen i Arktis har minket med cirka 40 prosent for september måned fra fra den tidligste 10-års perioden med satellittobservasjoner, 1979-1988, til den siste 10-års perioden med data, 2010-2019. Reduksjonen om sommeren er større, med omkring elleve prosent per tiår. Rundt Antarktis har sjøisen økt med 1,5 prosent per tiår. Det er imidlertid regionale forskjeller, med økning på tre prosent i Rosshavet, og nedgang på tre prosent i Vest-Antarktis. Økt nedbør har gitt mindre saltholdig vann som lettere fryser. Dessuten styres isutbredelsen av vind og strøm, som de siste årene har vært slik at de har begunstiget isdannelsen. Forskjellen i geografiske forutsetninger kan forklare de ulike trendene vi ser i nord og sør: Arktis er et hav omringet av land og reduksjonen i sjøis har vært mest dramatisk om sommeren. Om lag 50 prosent av sjøisen her forsvinner i løpet av smeltesesongen. Antarktis er derimot et kontinent omgitt av hav og økningen i sjøis har skjedd om vinteren når det likevel er kaldt og mørkt rund Antarktis. Her smelter cirka 80 prosent av sjøisen hvert år fra vinter til sommer.

Klimamodeller

På grunn av den komplekse årsakssammenhengen mellom alle faktorene som bestemmer klimaet; både de naturlige og de menneskeskapte, er det svært vanskelig å forutsi framtidige endringer eksakt. Klimamodeller er viktige verktøy for å studere hvilke mulige fremtidige klimaendringer vi kan få og sannsynligheten knyttet opp mot disse.

I disse modellene er de fysiske prosessene beskrevet matematisk, og kraftige datamaskiner beregner endringer i klimaet på grunnlag av variasjonene i alle kjente faktorer som påvirker klimaet.

De globale klimamodellene er ikke laget for å beskrive lokale forhold av klimaet, men gir en grov, men likevel realistisk, beskrivelse av storstilte trekk som for eksempel de store vindsystemene, temperaturmønstre og El Niño.

På global skala gir ulike klimamodeller en noenlunde lik beskrivelse av framtidig global middeltemperatur. De ulike klimamodellene har gjerne noe forskjellig klimafølsomhet, det vil si hvor mye temperaturen endres hvis CO2-mengden i atmosfæren fordobles. Men noe av forskjellene kan forklares med ulik respons når det gjelder skyer, og klimafølsomheten fanger ikke så godt opp endringer i vannets kretsløp som følge av en endret drivhuseffekt. Klimamodellene spriker mer når man fokuserer på regionale og lokale områder. Da spiller naturlige − kaotiske og lite forutsigbare − variasjoner inn.

Klimascenarioer

For å benytte klimamodeller til å beregne hvordan menneskelig aktivitet vil påvirke klimaet fremover, må det gjøres antagelser om hvordan de menneskeskapte utslippene vil utvikle seg. I siste hovedrapport fra FNs klimapanel brukes ulike antagelser om fremtidige utslipp av klimagasser. Selv om klimagassutslippene er kjent, vil klimautviklingen også avhenge av klimasystemets følsomhet. Denne følsomheten skyldes at det er en rekke prosesser som kan forsterke eller svekke klimaendringer, og det er fortsatt usikkerhet knyttet til noen av disse prosessene. FNs klimapanel bruker spredningen mellom ulike modellberegninger som mål på usikkerhet. Det er også andre kilder til usikkerhet i klimascenarioene, men det anses likevel at spredningen i modellberegninger er det beste målet for usikkerhet man for øyeblikket kan gi.

Et klimascenario er ikke et «klimavarsel», men kun et eksempel for hvordan et framtidig klima kan se ut. Scenarioene gir et bilde som er noenlunde konsistent med fysikkens lover, hvor ulike klimaparametere (for eksempel temperatur, nedbør, lufttrykk og vind) har en realistisk sammenheng, og hvor man antar en bestemt tilstand for verdensøkonomien i fremtiden.

Klimascenarioene for Norge

Det er ikke mulig å vurdere klimautviklingen i forskjellige deler av Norge direkte ut fra globale modeller med grov romlig oppløsning. Det er derfor nødvendig å «nedskalere» resultatene fra de globale modellene. Beregningene av fremtidig klimautvikling for Norge nedenfor er derfor basert på slike nedskaleringer av globale modeller.

Temperatur

Hvis utslippene fortsetter å øke slik de har gjort fram til 2015, beregnes årstemperaturen for Norge å øke med cirka 4,5 °C i løpet av det 21. århundret. Med kraftig reduksjon i klimagassutslippene utover i dette hundreåret er temperaturøkningen beregnet å bli 1,5–2,5 °C.

Oppvarmingen vil ikke bli like stor over hele landet: Størst temperaturøkning er beregnet for Finnmark, og minst for Vestlandet. Størst oppvarming beregnes for vinteren og minst for sommeren. Det beregnes flere varme døgn (>20 °C), særlig i sørøstlige deler av landet, lengre vekstsesong, særlig langs kysten, og kortere fyringssesong, særlig i Midt- og Nord-Norge. Antall mildværsdager om vinteren (minimumstemperatur over 0 °C) ventes å øke over hele landet.

Nedbør

Hvis utslippene fortsette å øke slik de har gjort fram til 2015, beregnes en økning i årsnedbør for Norge på cirka 20 prosent i løpet av århundret. Den største prosentvise økningen i nedbør er beregnet for nordlige deler av Norge, mens økningen i millimeter er størst for Vestlandet og Midt-Norge. For Norge som helhet kan det bli en dobling av dager med kraftig nedbør, og nedbørintensiteten på dager med kraftig nedbør kan øke med cirka 20 prosent. Foreløpige analyser tyder på at for intens nedbør med kortere varigheter enn ett døgn, kan økningen bli større, anslagsvis 40 prosent for tre timers nedbør. I hele Norge og over store deler av resten av kloden vil trolig ekstreme nedbørmengder opptre oftere.

Siste ord er ikke sagt når det gjelder nedbøren. Beregningene er usikre fordi modellene har feilaktige avvik i måten de beskriver regionale detaljer som havtemperatur, havis, og stormbaner. Estimatene kan endre seg når vi får bedre modellberegninger. Stormbanene har en tendens å ligge litt på feil sted i de globale klimamodellene, og de lokale klimamodellene ikke har høy nok detaljrikdom til å fange opp konvektiv nedbør.

Vind

Det er ikke funnet endringer i vindklimaet de siste 50 årene, men endringer i observasjonsmetodikk gjennom disse årene gjør at vi ikke kan fastslå dette med sikkerhet. Dagens klimamodeller kan heller ikke beskrive mulige vindendringer i framtida godt nok til å konkludere om mulige endringer.

Globale klimascenarier

De globale klimascenariene beskrives i rapportene til FNs klimapanel (IPCC). Den siste rapporten kom i 2013. Rapporten benytter betegnelser som «sannsynlig» (66–100 prosent sannsynlighet) og «svært sannsynlig», (90–100 prosent sannsynlighet). Tilsvarende brukes «svært lite sannsynlig» om 0–10 prosent sannsynlighet.

Temperatur

IPCC angir en sannsynlig global temperaturøkning fra 1990 og fram til år 2100 på fra 1,0 til 5,7 °C, avhengig av hvilke utslippsscenarier som legges til grunn. Disse estimatene bygger på en rekke beregninger fra forskningsmiljøet og publikasjoner i den vitenskapelige litteraturen.

Nedbør og flom

Det er svært sannsynlig at intense nedbørepisoder vil forekomme oftere. Det er meget sannsynlig at det blir mer nedbør i Nord-Europa totalt, og sannsynligvis mindre i Sør-Europa. Nedbøren kan øke fordi det blir flere dager med nedbør og fordi det kommer mer de dagene det regner. Analyse av historiske observasjoner tyder på at det har vært en økning i både frekvens og intensitet over Norden de siste 50 årene. Dette forplanter seg også til vassdragene våre der intensiteten av regnet kan medføre raskt stigende flommer og vannføringer som eroderer elvekanter i løpet av kort tid og således endrer de hydromorfologiske forholdene.

Havsirkulasjonen

Temperaturavvik sammenlignet med gjennomsnittet for breddegraden. Norskehavet er opptil 10 °C varmere enn gjennomsnittet for 65° N, mens Grønland er rundt 15 °C kaldere på grunn av isens høyde. De relativt høye temperaturene i våre områder sammenlignet med samme breddegrad viser hvilken betydning varmetransporten i Nord-Atlanteren og fremherskende vinder har for vårt lokale klima. En endring av havstrømmene vil ha påvirkning på både varmetransporten i havet og atmosfæresirkulasjonen. Beregningene er basert på datasettet ERA5 (tidligere ERA-Interim).

IPCC-rapporten sier at det er svært sannsynlig at dypvannsdelen av havstrømmene i Nord-Atlanteren (den termohaline sirkulasjon som er forbundet med AMOC) vil svekkes i løpet av inneværende århundre. Havvannet i nord får mer ferskvann på grunn av økt nedbør og avsmelting. Dette reduserer saltholdigheten og tettheten til vannet, som er drivkraften i den termohaline sirkulasjonen. Havstrømmene tilknyttet den termohaline sirkulasjonen gjør at varme trekkes nordover fra Golfstrømmen (som er en intens og vinddrevet havstrøm utenfor Floridas østkyst som frakter varmt vann fra Mexicogolfen nordover til Atlanterhavet).

Modellene viser en reduksjon på fra 15 til 30 prosent ved slutten av dette århundret hvis kloden blir 1,5 °C eller 3,0 °C varmere. Disse beregningene er svært usikre, og det er svært lite sannsynlig at varmetransporten i Atlanterhavet vil oppleve en plutselig endring fram mot 2100. Denne varmetransporten er en forklaring på det milde klimaet i Nord-Europa sammenlignet med tilsvarende breddegrader (se grafikk), og en såkalt «termohalin kollaps» (altså at havstrømmene i Atlanterhavet snur og varmetransporten slutter) vil kunne gi Norge et klima mer likt Alaska.

Snø og isdekke (Kryosfæren)

Snø- og isdekket vil reduseres ytterligere ifølge alle scenarier. Arktis vil være isfritt om sommeren mot slutten av dette århundret ifølge noen av scenariene.

Stormer

Stormbanene vil trolig fortsette å forflytte seg mot polene, noe som innebærer endringer i nedbør og temperaturmønster i ikke-tropiske strøk. Det finnes også modellsimuleringer som tyder på at levninger av tropiske stormer vil kunne komme lenger nord i et varmere klima, og at noen av disse vil kunne nå Norge med ekstreme nedbørmengder. Det er uklart om disse endringene vil føre til endringer i vindklimaet.

Konsekvenser av klimaendringene

Det er stor usikkerhet om de lokale konsekvensene av klimaendringene. En global oppvarming vil trolig føre til at økosystemene forflytter seg mot polene og mot høyere strøk. Enkelte skogtyper, slik vi kjenner dem i dag, vil kunne forsvinne, mens nye sammensetninger av arter og nye økosystemer vil kunne etableres. De største endringer i vegetasjonstyper vil kunne forventes på høye breddegrader.

Temperaturøkningen ventes ikke å være jevnt fordelt over jordkloden, men å være størst over landområdene og på høyere breddegrader. En slik ujevn fordeling vil kunne endre de store sirkulasjonssystemene i atmosfæren. Dette vil igjen få konsekvenser for fordelingen av nedbør. Sirkulasjonsmønstrene i havene vil også kunne bli påvirket.

Forandringer i klimaet vil samtidig endre livsbetingelsene for planter og dyr. Beregninger tyder på at disse endringene vil skje så raskt at mange organismer ikke vil klare å omstille seg raskt nok til de nye betingelsene, og vi vil derfor kunne få store tap av biologisk mangfold.

Produksjonsnivået i jordbruk og skogbruk vil endres som følge av endringer i temperatur og nedbørforhold, men det er vanskelig å si noe sikkert om hvordan dette vil arte seg.

Havnivåstigning

Ved en global oppvarming vil havnivået fortsette å stige som følge av havets termiske utvidelse, samt smelting av innlandsis. Beregninger tilsier at stigningen fra dagens nivå og frem til år 2100 vil være mellom 28 og 101 centimeter (se tabellen ovenfor), avhengig av ulike utslippsscenarier. Uforutsette endringer i dagens isbreer på Grønland og Antarktis kan imidlertid endre dette bildet i stor grad. Men havet vil fortsette å stige lenge etter 2100, og man er nødt til å ta høyde for enda større stigning i fjernere fremtid.

For lavereliggende deler av verden vil havnivåstigningen kunne få store konsekvenser. Bangladesh er allerede i dag jevnlig utsatt for oversvømmelser. Enkelte lave øyer og øygrupper står i fare for å forsvinne, selv om noen korallrevøyer i Stillehavet har vist vekst de siste årene. Dette skyldes at vind og bølger bryter løs deler av korallene og fører dem inn over land. Flere av øyene opplever dermed at fasongen gradvis endres.

Lavtliggende jordbruksland står i fare for å bli liggende brakk på grunn av saltvannsinntrengning.

Landhevingen i Skandinavia etter siste istid ventes enkelte steder å dominere over havnivåstigningen helt fram til midten av dette århundret.

I dag bor det cirka 46 millioner mennesker i flomutsatte områder. En havnivåstigning på 0,5 meter vil innebære at anslagsvis 92 millioner mennesker kommer i risikosonen. Tap av landareal kan bli betydelig for utsatte kyst- og øystater som Nederland, Bangladesh og Maldivene.

Til sammenligning er det beregnet at dersom all polis og alle breer på Jorden en gang skulle smelte helt bort, ville havnivået på Jorden stige med 80–90 meter.

Biologisk mangfold

Utbredelsen av arter og naturtyper endrer seg som følge av at habitatforhold styres av klima og andre abiotiske faktorer. En endring av det biologiske mangfoldet er derfor også en mulig konsekvens, der også nye invasive arter kan etablere seg i områder som tidligere var uegnet. Ifølge FNs klimapanel kan ørkenene bli mer ekstreme ved at de blir varmere, men ikke fuktigere. Det er også beregnet at mellom en tredjedel og halvparten av isbreene kan forsvinne i løpet av de neste 100 år. Dette kan påvirke blant annet hvor ekstrem variasjon det blir i vannføringen i elver og tilgjengelig vann til vannkraftverk (tilsig) og jordbruk (tørke).

Jordbruksproduksjon

En global oppvarming kan også føre til større forskjeller i jordbruksproduksjonen mellom ulike områder. Studier indikerer at den totale globale matvareproduksjonen vil kunne opprettholdes, mens den geografiske fordelingen av produksjonen kan bli endret. Dette vil i så fall gi økt risiko for sult og hungersnød i enkelte regioner.

Helse

En global oppvarming vil også ha betydelige konsekvenser for menneskers helse, blant annet med økt utbredelse av infeksjonssykdommer som malaria.

Vannføring og vannkraftproduksjon

De siste tiårene har vannkraftverkene i hele Norge fått mer tilsig som følge av økning i nedbøren, selv om ikke alt kan utnyttes. Dette har ført til mer vannkraftproduksjon, selv om det er betydelige variasjoner fra år til år. Økningen i tilsig har vært størst om vinteren, samtidig har flommene grunnet snøsmelting blitt noe mindre. Fremover viser prognosene at et varmere og våtere klima vil medføre at tilsiget fortsetter å øke, mens oppvarmingsbehovet vil avta. Mesteparten av økningen i tilsig kan utnyttes til vannkraftproduksjon. Tilsiget har økt raskere de siste tiårene enn klimaframskrivningene. Klimaendringer har generelt mye å si for vannets kretsløp; hvordan det har endret, og hvordan det videre kommer til å endre de hydrologiske regimene fremover.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Benestad, Rasmus E. (2002, 2005) Solar Activity and Earth's Climate, Praxis-Springer, Berlin and Heidelberg, ISBN: 3-540-43302-3
  • Benestad, Rasmus E. (2015) Chapter 1.6 «The debate about solar activity and climate change» i Jean Lilensten, Thierry Dudok de Wit og Katja Matthes: «Earth’s climate response to a changing Sun», EDP Science, doi: 10.1051/978-2-7598-1733-7

Kommentarer (23)

skrev Nils M. Nielsen

Det er veldig lite sannsynlig at sporgassen CO2 er driver av klimaet på kloden, derimot er CO2 nivået avhengig av temperaturen. At IPCC og deres klimatologer og andre lakeier hevder at dommedag er nær om vi ikke får ned forbruket av fossilt brensel og dermed den CO2 delen som er menneskeskapt, endrer ikke på fysikken bak klimasystemene. Derimot er det høyst sannsynlig at klodens temperatur avhenger av solflekkaktiviteten. I perioder med lav solflekkaktivitet har vi hatt lav temperatur på kloden, og vise versa. Siden år 2000 og fram til 2007 har kloden hatt noenlunde konstant gjennomsnittstemperatur. Fra januar 2007 til februar 2009 har klodens temperatur gått ned med ca. 0,5 grader C, og fallet vil fortsette til ca. 2030. Om en øker CO2 innholdet med 100% eller 200% vil det ikke bidra til en økning av temperaturen, CO2 følger temperaturendringer, ikke omvendt!

svarte Michael Worku

Den menneskelige økningen av CO2 begynte under den industrielle revolusjon (konsentrasjonen av CO2 har økt med 36 % siden midten av 1700-tallet), og global oppvarming betegner den temperaturøkningen som er observert siden slutten av 1800-tallet. Det snakkes om "lakeier"; konsensusen på teorien på menneskelig aktivitetet, økt konsentrasjon av drivhusgasser og global oppvarming deles av mer enn 45 vitenskapelige sammenslutninger og organisasjoner.Solaktivitet blir alltid tatt med i beregningene, det samme blir mange andre naturlige faktorer. Det har vist at de ikke kan forklare hele oppvarmingen alene. Det er liten tvil om at variasjoner i solaktivitet forklarer mange klimasvinginger, også mye den oppvarmingen som har blitt observert siden slutten av 1800-tallet. Men denne effekten regnes i dag for å spille en liten rolle i den observerte oppvarmingen siden 1950. Økningen i temperatur per tiår fra 1956 til 2005 var dobbelt så stor som økningen var perioden 1906 til 2005 som helhet. I tillegg har man vist at C02-økningen stammer fra menneskelig aktivitet.Forholdet mellom temperatur og CO2 går begge veier, ikke bare én vei! Økt temperatur øker konsentrasjonen av CO2, og økt konsentrasjon av CO2 har en oppvarmende effekt. I dette tilfellet har temperaturøkningen vist seg etter økt konsentrasjon av CO2 i atmosfæren grunnet menneskelig aktivitet siden den industrielle revolusjon.

skrev Trude Myhre

Det mangler en artikkel om Jordens karbonkretsløp, fikser dere det?

skrev Ingrid Steinert

Hei, Jeg har to spørsmål i anledning en skoleoppgave. Hva er drivhuseffekten, samt hvordan oppstår global oppvarming? Takk på forhånd! Mvh Ingrid Steinert

skrev Arild Lundberg

Hvordan forklarer man at det var et par grader varmere enn nå i forrige mellomistid?

svarte Meteorologisk institutt

Et godt spørsmål. Man har ikke helt sikre svar ennå, men det finnes likevel gode forklaringer. Det er flere ting som påvirker jordens klima, og noen av disse har naturlige årsaker. Istidene og mellomistidene var et resultat av at jordens bane rundt sola endret seg over tid. Tyngdekraften fra de andre planetene i solsystemet (spesielt Jupiter) gjorde at jordens bane vekslet mellom å være mer sirkulær til å være mer ellipseformet. I tillegg har vinkelen på jordens akse og hvilken retning den peker mot variert (se https://snl.no/istid%2Fastronomiske_forhold). Andre ting som har hatt en betydning for jordens klima er endringer i geografien som fjellkjeder og havenes utforming (spesielt stredene), samt variasjoner i solens utstråling (solaktivitet/solflekker). Alle disse tingene vil påvirke jordens klima og livet på jorden, og som igjen har en betydning for atmosfærens sammensetning (CO2 og metan) og hvordan bakken reflekterer sollys (vegetasjon). Sporene av tidligere variasjoner i jordens temperatur (samt det at olje, gass og kull overhode finnes i bakken) viser at klimaet vårt er følsomt overfor ulike forhold. Vi kjenner godt drivhuseffekten som gjør liv mulig på jorden, og det er ingen tvil om at drivhuseffekten øker nå med høyere konsentrasjoner av CO2 i atmosfæren (pga av forbrenning av fossil energi). Når klimaet er så følsomt overfor endringer i fysiske betingelser, er det ikke rart med en global oppvarming med mer drivhusgasser (CO2). Vi vet også at dette vil påvirke vannets kretsløp.

skrev Iris Keser OD

Hei! Jeg har et spørsmål i annledning skolepresentasjon, Hvordan påvirker vannkraft drivhuseffekten?

svarte Meteorologisk institutt

Hei! Du kan godt si at vannkraft ikke påvirker drivhuseffekten. Da kraftverkene ble bygget var det noe utslipp av klimagasser, men et kraftverk som står ferdig og produserer strøm slipper ikke ut klimagasser, og påvirker derfor ikke drivhuseffekten.

skrev Kjell Arne Norum

Hei! Det står i artikkelen: "I dag bor det ca. 46 millioner mennesker i flomutsatte områder.En havnivåstigning på 0,5 meter vil innebære at anslagsvis 92 millioner mennesker kommer i risikosonen." Med tallet 46 millioner regner jeg med at det tenkes på flom fra havvann, og at flom fra elver er unntatt? Kan dere si mer presist hva det betyr at 92 millioner mennesker kan komme i risikosonen? Betyr det at de kanskje må flytte til et annet sted dersom havet stiger med en halv meter? Vennlig hilsen Kjell Arne Norum

svarte Jostein Mamen

Det er flom fra havvann man mener her, ja, og at dette betyr at folk må flytte fra disse områdene hvis dette skulle skje.

skrev Geir Aaslid

I nest øverste avsnitt skriver Benestad om temperaturøkning:
Mesteparten av dette har funnet sted etter 1950 på grunn av økt innhold av drivhusgasser i atmosfæren, knyttet til menneskelig aktivitet.

Dette er for det første kontroversielt, for det andre er påstanden om at økningen er knyttet til menneskelig aktivitet en politisk påstand.

SNL skal ikke drive med politikk. Hvor er SNLs kvalitetskontroll ???

svarte Kjersti Kanestrøm Lie

Hei Geir. Det som står i nest øverste avsnitt er basert på forskning. Meteorologisk institutt, som er fagansvarlige for artiklene våre om vær og klima, er en uavhengig forskningsinstitusjon for vær- og klimaforskning. Artiklene som ligger på snl.no gjennomgås og oppdateres regelmessig av både forskere ved Meteorologisk institutt og redaktører i SNL. Mvh. Kjersti

svarte Geir Aaslid

Hei Kjersti. Nå er du i beste fall upresis. Innholdet i SNL skal være basert på forskning etter den vitenskapelige metode, og ikke på politiske påstander fra IPCCs rapporter.
Det er grundig dokumentert at Meteorologisk Institutt etter at de ble forvaltet av Klimadepartementer, ikke lengre holder sin faglig høye standard, og dette er spesielt merkbart når det gjelder deres klimamodellører, som har forfattet denne artikkelen.
Jeg mener det er viktig for SNLs omdømme som leksikon at det i tilfeller hvor det er to vitenskapelige skoleretninger på et fagfelt, at begge disse slipper til i SNL.
Du kan selv søke på Værstat etter mange eksempler på lemfeldig omgang med observasjonsdata, eller du kan lese Profesor Ellestads Klimanytt 301, med overskriften: Meteorologisk institutt med pseudovitenskap.
https://usercontent.one/wp/www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2021/09/Klimanytt301.pdf

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg