India

Faktaboks

Offisielt navn
Bharat (hindi), Republic of India (engelsk)
Norsk navn
Republikken India
Statsform
Republikk i Asia
Hovedstad
New Delhi
Innbyggertall
1 295 291 543
Landareal
2 973 190 km²
Totalareal
3 287 260 km²
Innbyggere per km²
435,66
Offisielt/offisielle språk
Hindi, engelsk
Religion
Hinduisme, islam, buddhisme, sikhisme, jainisme, kristendom
Nasjonaldag
26. januar
Statsoverhode
Ram Nath Kovind
Statsminister
Narendra Modi
Mynt
Rupi à 100 paise
Symbol
Valutakode
INR
Nasjonalsang
Jana Gana Mana
Flagg
Riksvåpen

India. Regjeringsbygningene i New Delhi, bygd av britene i 1930-årene. Visekongens residens i samme kompleks er nå bolig for den indiske presidenten.

av . CC BY NC SA 2.0

India

India (Hovedkart) av /Store norske leksikon ※. Gjengitt med tillatelse

Plassering

av . Gjengitt med tillatelse

India, republikk i Sør-Asia, strekker seg fra Himalaya i nord og omfatter hele Deccanhalvøya i sør, er omgitt av Arabiske hav og Bengalbukta, grenser mot Pakistan i vest, Kina, Nepal og Bhutan i nord, og Bangladesh, Kina og Myanmar i øst. Nær Indias sørspiss, ligger Sri Lanka. India omfatter også øygruppene Andamanene og Nikobarenei Bengalbukta og Lakshadweep (Lakkadivene) i Arabiske hav.

I løpet av 1999 passerte India 1 milliard innbyggere (1,2 mrd. i 2012), og er verdens mest folkerike land etter Kina. Befolkningen omfatter en rekke etniske grupper, språk og religioner. Landet har hatt sterk økonomisk vekst de senere årene, men det indiske samfunn er fortsatt preget av store ulikheter i velstand.

En av verdens første avanserte sivilisasjoner oppstod i India for mer enn 3000 år siden. Landet var under britisk herredømme til 1947, da det britiske koloniriket ble delt i India og Pakistan (den østlige del ble Bangladesh fra 1971) etter religiøse skillelinjer.

Navnet India (latin-gresk, til elvenavnet Indus, sanskrit Sindhu) ble i lange tider brukt av Vestens folk om hele området mellom Iran og Kina. Området ble også kalt Østindia, i motsetning til Vestindia i den nye verden (Amerika). I vår tid brukes India om republikken India, Indiske subkontinent om det større området.

Indias nasjonalsang er Jana Gana Mana ('Du (India) styrer folkets tanker') med tekst og melodi av Rabindranath Tagore.

Geografi og miljø

India dekker et areal som tilsvarer omtrent en tredjedel av Europas størrelse. Dette store landområdet kan naturgeografisk deles inn i tre veldefinerte hovedregioner: Deccanplatået i sør, det nordindiske lavland og Himalaya.

India ligger i den tropiske og subtropiske klimasone, og de klimatiske forholdene er sterkt påvirket av monsunen. Størstedelen av Deccan har tropeklima, men landets nordlige strøk har betydelig lavere vintertemperatur. Vinteren er tørketid, men særlig den sørlige delen av Deccans østkyst har en del regn.

Dyrelivet er mangeartet og rikt. Dyregeografisk tilhører India den orientalske regionen. Det er store klimaforskjeller innad i India, og store variasjoner i plantelivet; fra tropisk regnskog, til ørken- og eller høyfjellsvegetasjon.

Folk og samfunn

Med 1,2 milliarder innbyggere (2013) er India er verdens mest folkerike land etter Kina. Befolkningen omfatter en rekke etniske grupper med ulike språk og religioner, og det indiske samfunn er preget av store ulikheter i velstand og kultur. Gjennomsnittlig levealder har økt betydelig i senere år, blant annet på grunn av effektiv bekjempelse av mange smittsomme sykdommer. I 2015 antas det at ca. 29 % av landets innbyggere lever under fattigdomsgrensen. India har en stor, relativt velstående middelklasse, tallmessig den største i Den tredje verden.

India kan språklig inndeles i to områder: det dravidiske i Sør-India (delstatene Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala og Tamil Nadu) og det indoariske som omfatter resten av India samt Pakistan øst for Indus og Bangladesh.

India er forholdsvis tett befolket, og befolkningen er tettest i lavlandet i Nord-India og kysten av Sør-India. Tynnest befolket er grensestrøkene mot nordvest og nordøst samt Rajasthan. De fleste av landets innbyggere bor fortsatt på landsbygda (ca. 70 % i 2015), selv om det er økende tilflytning til de store byene.

Den indiske grunnloven slår fast at ingen religion skal begunstiges av staten. De to dominerende religioner er hinduisme og islam: ca. 82 % hinduer, 12 % muslimer (9 % sunni, 3 % sjia), 2,3 % kristne og 2 % sikher. Det finnes også jainaer, parsere, buddhister m.m.

Stat og politikk

Etter forfatningen av 1949, i kraft fra 1950, er India en parlamentarisk-demokratisk og republikansk forbundsstat. India var britisk koloni til 1947 og er medlem av Commonwealth. Lovgivende makt er lagt til et tokammerparlament, Sansad, bestående av det 245 medlemmer store delstatsrådet (Rajya Sabha) og det 545 medlemmer store folkehuset (Lok Sabha).

Indisk politikk har helt siden selvstendigheten vært sterkt preget av Kongresspartiet. I mesteparten av tiden har partiet vært ledet av medlemmer av én familie.

Fra 1990-årene ble kongresspartiet splittet i flere fraksjoner og indisk politikk har deretter ikke vært like stabil. De økende religiøse spenningene har ført til vekst for religiøst baserte partier, og regionale motsetninger har ført til styrket tilslutning for regionale partier. Også etniske motsetninger preger politikken.

Det hindunasjonalistiske partiet Bharatiya Jana Sangh (BJP) har blitt en betydelig maktfaktor i indisk politikk og har sittet med regjeringensmakten i flere perioder, senest etter valget i 2014.

India omfatter 28 delstater, hver styrt som selvstendige parlamentariske demokratier, med en folkevalgt forsamling (valgt for fem år) og en regjering ansvarlig overfor forsamlingen (men utnevnt av presidenten). Fem delstater har tokammerforsamlinger.

I tillegg til delstatene er det seks unionsterritorier samt hovedstadsområdet, ledet av egne administratorer utnevnt av presidenten. Delhi- og Pondicherry-territoriene har også valgte regjeringsledere og forsamlinger.

India er medlem av FN og FNs særorganisasjoner, bl.a. Verdensbanken; for øvrig av bl.a. Verdens handelsorganisasjon, Commonwealth og Colombo-planen.

Historie

Jawaharlal Nehru og Mahatma Gandhi var de mest sentrale politikerne i kampen for uavhengighet fra Storbritannia. Foto fra 1946.
Nehru og Gandhi av . Falt i det fri (Public domain)

En av verdens første høykulturer oppstod ved elvens Indus’ bredder for mer enn 3000 år siden. Dette var en avansert bykultur som spredte seg over hele Indusdalen.

Nordlige deler av India ble invadert av arabere på 700-tallet og av tyrkere på 1100-tallet. Dehlisultanet ble etablert på 1200-tallet, deretter kom Lodhidynastiet (1400-1500 tallet) og Moghulriket (1500-1700-tallet). De muslimske herskerne satte sterkt preg på kultur, arkitektur og litteratur.

Portugiseren Vasco da Gama fant sjøveien fra Europa til India i 1498. Det ble starten på utstrakt handelsvirksomhet mellom Europa og India. Moghulriket gikk i oppløsning på 1700-tallet, og Det britiske Ostindiske kompani tok i økende grad kontroll over India. Den indiske befolkningen opplevde at de ble sterkt utnyttet av kompaniet og i 1857 kom et voldsomt opprør mot kompaniet. Året etter tok den britiske regjeringen kontrollen over India.

Mot slutten av 1800-tallet ble det stadig økende misnøye med det britiske styret, og partiet «National Congress» førte an i frihetskampen mot engelskmennene, med Mahatma Gandhi som leder. Gandhi mobiliserte flere millioner indere til en ikke-voldelig kamp mot Storbritannia.

India fikk selvstendighet i 1947, og det ble etablert en sekulær stat India, og Pakistan som en islamsk republikk. Denne delingen av subkontinentet dannet grobunn for et konfliktfylt forhold mellom India og Pakistan. Siden 1947 har det vært tre kriger mellom de to landene, to av dem har vært om Kashmir.

Ved parlamentsvalget i 2014 vant det hindunasjonalistiske partiet, Bharatiya Janata Party (BJP) en klar seier. Narendra Modi tok over som Indias statsminister 26. mai 2014. Dermed måtte det sekulære Kongresspartiet som har styrt India det meste av etterkrigstiden gi fra seg regjeringsmakten.

Økonomi og næringsliv

India er blant verdens største økonomiske makter, samtidig som landet også er blant verdens fattigste (beregnet ut i fra BNP per innbygger).

India har hatt en solid økonomisk vekst siden slutten av 1990- årene. Årsakene er blant annet sterk vekst i produksjonsindustrien, enormt oppsving i IT-sektoren, forholdsvis liberal økonomisk politikk og en sterk økning i utenlandske investeringer.

Veksten har likevel i stor grad vært drevet av det indre markedet. Med en kjøpekraftig og dynamisk middelklasse som stadig vokser, har landet et enormt internt vekstpotensial. India har fra 1990-årene utviklet en sterk IT-industri med kompetent fagpersonell. Landet har stor eksport av programvaretjenester og av medarbeidere med programvareekspertise.

For deler av den indiske middelklassen har reformene gitt et økonomisk oppsving, men for Indias fattige har de budt på vanskeligheter, ved at subsidier og støtteordninger har blitt redusert.

Kunnskap og kultur

Indisk kultur har blitt eksponert over hele verden, for eksempel gjennom religion, yoga og mat. Hinduismen, buddhismen, sikhismen og jainismen er religioner som har oppstått i India. Den store religiøse og språklige diversiteten i India har bidratt til å skape et mangfold av kulturelle uttrykk og tradisjoner.

Persisk, tyrkisk og arabisk kultur har hatt sterk innflytelse i Nord-India, noe som gjenspeiles i mattradisjoner, musikk og arkitektur. Sør- Indisk kultur har i langt større grad utviklet seg uten utenlandsk innflytelse.

Religion har stor betydning i inderes dagligliv, også i kulturelle uttrykksformer som teater, dans og musikk. Store episke religiøse verk som Vedaene, Ramayana og Mahabharata har vært sentrale fundamenter i indisk kultur.

Etter at britene kom til India ble stadig mer litteratur utgitt på engelsk. Rabindranath Tagore ble Asias første Nobelprisvinner da han I 1913 vant Nobel-prisen i litteratur.

India har det høyeste antall spillefilmer per år, og det produseres om lag 1000 filmer årlig. Filmindustrien i Mumbai, Bollywood, produserer flest filmer og har størst fortjeneste.

India og Norge

Norge har langvarige og tradisjonelt sett gode bilaterale forbindelser med India. India var i sin tid med på starten av norsk utviklingsarbeid. Fondet for hjelp til underutviklede land, India-fondet, ble opprettet i 1952 ved at Stortinget bevilget 10 millioner kroner. I 2011 var den norske bilaterale bistanden til India 164 millioner kroner.

I 2009 vedtok den norske regjeringen en ny indiastrategi der politisk dialog, næringslivssamarbeid, klima og miljø samt samfunnsutvikling, kunnskap og kultur er de viktigste samarbeidsområdene. Hovedfokus for det næringsøkonomiske er samarbeid innen maritim virksomhet, olje/gass, fiskeri/havbruk, IKT, marinteknologi og miljøprosjekter.

Et forskningsprogram (INDNOR) administrert av Norges forskningsråd ble lansert i 2009. Prioriterte tema er internasjonale politiske spørsmål, klima, miljø, ren energisamfunnsutvikling.

Varehandelen mellom Norge og India er relativt beskjeden, men har vokst kraftig de siste årene (2014). Vareeksporten til India utgjør om lag 0,30 % av Norges totale vareeksport. Vareimporten fra India utgjør 0,40 % av Norges totale vareimport (2012).

Det er en sterk økning av indisk tjenesteeksport til Norge (IT, ingeniørtjenester), samt både eksport og import til India over tredjeland både i Asia og Midtøsten. Statens pensjonsfond har gjort aksjeinvesteringer til rundt 15,3 milliarder NOK i India siden 2006. Prosentandelen av fondets aksjer i India per september 2010 er 1,06 %.

India er representert i Norge ved sin ambassade i Oslo, mens Norge er representert i India ved sin ambassade i New Delhi, generalkonsulat i Mumbai og konsulater i Kolkata og Chennai.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg