Nehru og Gandhi
Jawaharlal Nehru og Mahatma Gandhi var de mest sentrale politikerne i kampen for uavhengighet fra Storbritannia. Foto fra 1946.
Brihadisvara
Brihadisvara-tempelet i Thanjavur er et hinduistisk tempel fra 1000-tallet som er på UNESCOs verdensarvliste.
Av /NTB Scanpix.

India var sentrum for en av verdens første høykulturer, som oppstod ved elvens Indus’ bredder for mer enn 3000 år siden. Dette var en avansert bykultur som spredte seg over hele Indusdalen. De følgende århundrene bestod India av ulike buddhistiske og hinduistiske riker. Nordlige deler av India ble invadert av arabere på 700-tallet og av tyrkere på 1100-tallet. Dehlisultanet ble etablert på 1200-tallet, deretter kom Lodhidynastiet (1400–1500-tallet) og Moghulriket (1500–1700-tallet).

Portugiseren Vasco da Gama fant sjøveien fra Europa til India i 1498. Det ble starten på utstrakt handelsvirksomhet mellom Europa og India. Moghulriket gikk i oppløsning på 1700-tallet, og Det britiske Ostindiske kompani tok i økende grad kontroll over India. I 1858 tok den britiske regjeringen kontrollen over India. Mot slutten av 1800-tallet ble det stadig økende misnøye med det britiske styret, og partiet «National Congress» førte an i frihetskampen mot engelskmennene, med Mahatma Gandhi som leder. Gandhi mobiliserte flere millioner indere til en ikke-voldelig kamp mot Storbritannia.

Det britiske styret ble avsluttet i 1947, og India ble delt i to dominioner, Den indiske union (India) og Pakistan. Denne delingen av det indiske subkontinentet dannet grobunn for et konfliktfylt forhold mellom India og Pakistan. Siden 1947 har det vært tre kriger mellom de to landene, to av dem har vært om Kashmir. I 1949 ble India en uavhengig republikk innenfor Samveldet av nasjoner.

Jawaharlal Nehru ble det selvstendige Indias første statsminister. Hans datter, Indira Gandhi, var statsminister i to perioder fra 1966. Hun ble myrdet i 1984.

Buddhistiske og hinduiske riker

En side fra Rigveda, den viktigste av de fire samlingene som utgjør Veda, de eldste kjente hellige skriftene i India. Mye av innholdet dateres til århundrene før 1000 fvt., da de indiske ariere ennå holdt til i det nordvestlige India og tilstøtende deler av Afghanistan. Rigveda ble nedskrevet sent, men den muntlige tradisjonen har bevart eldgamle språkformer med utrolig nøyaktighet. Manuskriptet på bildet er antakeligvis fra begynnelsen av 1800-tallet.

Etter alminnelig oppfatning trengte indo-arisktalende stammer gjennom passene fra Afghanistan og Iran ned i Punjab i løpet av 1000-tallet fvt. Jern kjente de ikke til, men de hadde bronse og kobber. På sine herjingstog brukte de stridsvogner trukket av hester. Under harde kamper innbyrdes og med lokale fyrster, bredte ariske småriker seg over det nordvestlige India. Det oppstod en blandingskultur med en arisk herskerklasse, som dominerte de erobrede distrikter og utbredte brahminsk kultur. Tradisjonelt kalles tiden fra cirka 1500 til 1000 fvt. den vediske periode og de følgende århundrer frem til rundt 500 fvt. den episke tid.

Historiske kilder

De viktigste kildene for eldre indisk historie er hovedsakelig religiøs og episk diktning, opplysninger i greske, romerske, kinesiske og muslimske kilder, myntfunn og ikke minst tallrike innskrifter.

De eldste innskriftene tilhører sannsynligvis Induskulturen. Til tross for mange forsøk på å tyde dem har disse rebusaktige innskriftene i en slags bildeskrift bevart sine hemmeligheter. Først den ariske innvandringen lar seg dokumentere ved hjelp av den vediske litteratur.

Tidlige statsdannelser

På 400- og 500-tallet fvt. er de første tegn til større statsdannelser. Det viktigste var Magadhariket. På denne tiden skjedde det store intellektuelle omveltninger; buddhismen fikk økt betydning samtidig som det vokste frem nye litterære tradisjoner og klassisk filosofi.

Aleksander den store trengte frem til Bias-elva i 326 fvt., det første sikre årstall i indisk historie. Etter hans død ble greske fyrster sittende i det nordvestlige India og Afghanistan.

Magadhariket

kart over India, eldre historie

Til venstre: Ashokas rike (200-tallet fvt.). En rekke edikter som skriver seg fra Ashoka er funnet i form av innskrifter på klippevegger og søyler.

I midten: Den sannsynlige utbredelse av Gupta-riket omkring 400 evt.

Til høyre: Mughal-keiserriket og andre indiske statsdannelser ved Akbars død, 1605. BID.= Bidar.

Av /Store norske leksikon ※.

Chandragupta grunnla cirka 320 fvt. det første indiske storrike i Magadha (Bihar), og drev den hellenistiske kong Selevkos ut av India i 311 fvt. Chandraguptas dynasti, Mauryriket, nådde sin største utbredelse under Ashoka. Han spredte buddhismen som religion, og la under seg det meste av India.

Bare de aller sørligste områdene ble liggende utenfor riksgrensene, og ble et fristed for dravidisk kultur under Pandya-, Chera- og Chola-dynastiene. Men heller ikke disse distriktene unngikk arisk dominans i det lange løp. Etter Ashokas død i 231 fvt. begynte riket å gå i oppløsning, og omkring 185 fvt. var det fullstendig oppløst.

Sungaene, parterne og Kushana-riket

Kushana
Relieff fra Kushana-perioden som forestiller guden Shiva.
Av /NTB-Scanpix.

Det følgende herskerhus, Sungaene, maktet ikke å holde riket sammen, og de gresk-baktriske kongene Demetrios og Menandros trengte langt østover og hadde som mål å skape et stort gresk-indisk rike.

Samtidig dukket nye erobrere opp i nordvest. Fra Sentral-Asia kom skyterstammer og truet grekernes posisjon. I annen halvdel av 100-tallet fvt. trengte de så fra Seistan inn i Sind og grunnla mektige riker i Nord-India.

De ble etterfulgt av parterne, som også var iranske, og etter parterne kom igjen et nytt skytisk herskerhus, Kushana-dynastiet. Den mektigste av deres konger, Kanishka (første halvdel av 100-tallet evt.) hersket over store deler av Nord- og Vest-India, med innflytelse langt innover i Sentral-Asia. Hans rike ble et viktig sentrum for utbredelsen av buddhistisk-indisk kultur over Asia.

Guptaene

Kunstverk fra guptadynastiet

Scene fra Ramayana, fra guptadynastiet, 5. til 6. århundre.

Rundt 320 evt. grunnla guptaene et nasjonalt dynasti, et nytt indisk storrike med sentrum i Ashokas hovedstad Pataliputra (nå Patna). Med Samudraguptas erobringer i vest forskjøv tyngdepunktet seg til Ujjain. Under Chandragupta 2 Vikramaditya (375–413) var omtrent hele Nord-India samlet i én stat.

Guptaperioden er den hinduiske kulturs gullalder. Arkitektur og bildende kunst blomstret. Ved hoffet i Ujjain virket Kalidasa, sanskritlitteraturens betydeligste dikter. Store resultater ble nådd i vitenskaper som matematikk, astronomi og medisin. Det meste styrtet i grus da hunerne på midten av 400-tallet brøt inn og plyndret. Få av tidens kunstverker ble skånet. Mange indere flyktet til Sør-India og land i Sørøst-Asia. I 528 falt hovedstaden Ujjain, og guptatiden var slutt.

Det siste hinduiske storriket i Nord-India ble grunnlagt av Harsha (606–646), men det overlevde ikke grunnleggeren. Etter ham var India splittet i en rekke mindre stater, og det var ingen som kunne samle til motstand mot nye erobrere.

Muslimske riker

India, Akbar, miniatyr

Miniatyr fra begynnelsen av 1600-tallet av stormogulen Jahangir (1605–1627) som holder et portrett av sin far Akbar (1556–1605).

Av /NTB Scanpix ※.

Alt i 712 evt. kom araberne til kysten av Sind, men først omkring 1000 begynte de muslimske invasjonene for alvor, med Mahmud av Ghaznis plyndringstog. Senere kom Muhammad av Ghor, som i 1198 grunnla et stort rike med Delhi som hovedstad. Så avløste det ene herskerhuset det andre: Slavedynastiet, grunnlagt i 1206 av Qutb al-Din Aibak, som hadde vært slave hos Muhammad av Ghor, Khalji-sultanatet (1290–1320), Tughluq-dynastiet (1320–1413), Sayyid-herskerne (1414–1451) og Lodi-dynastiet (1451–1526). Nord-India var på denne tiden splittet i en rekke muslimske riker, mer eller mindre løst tilknyttet herskerne i Delhi. Det fantes også flere hinduiske stater, først og fremst det mektige Vijayanagar-riket i Sør-India (1339–1565).

I 1526 rykket Babur inn i India og grunnla stormogulenes rike, Mughal-riket, hvis siste nominelle hersker Bahadur Shah ble avsatt etter det store Sepoyopprøret («The Mutiny») i 1857–1859. Både Babur og hans etterfølger Humayun hadde ekspandert, men høydepunktet kom under Akbar (1542–1605). Hans tolerante politikk hadde forsonet også hinduene i riket og skapt en administrasjon som senere tider kunne dra nytte av. Men under Jahangir, som var en udugelig politiker, og under fanatikeren Aurangzeb (1658–1707), begynte det å gå tilbake med stormogulenes makt. Mahrattene ble mektige i sør, sikhene i Punjab reiste seg, og flere av de muslimske rikene gjorde seg uavhengige. Også perserkongen Nadir Shahs invasjon i 1739 og afghaneren Ahmad Shahs plyndringer bidrog til å svekke Mughal-dynastiets makt. Samtidig hadde europeerne begynt å gjøre seg gjeldende.

Europeerne i India

India, kart 1931

India 1931

Av /Store norske leksikon ※.
Sepoy-opprøret

Sepoy-opprøret begynte som et soldatmytteri i det ostindiske kompaniets Bengal-armé. Tegningen viser mytterister som skal henrettes med kanon i juni 1857.

Av /NTB Scanpix ※.

Portugiserne hadde lenge forsøkt å finne en sjøvei til India for å bryte arabernes monopol på handelen med landet. Vasco da Gama landet 1498 i Calicut, og portugiserne la under seg handelen. Snart kom nederlenderne etter, men de samlet seg om utnyttelsen av de ostindiske øyer. Også i Danmark ble det i 1616 opprettet et ostindisk selskap. Det skaffet seg støttepunkter i Trankebar og Bengal, og disse ble først overtatt av britene i 1843.

På 1700-tallet stod hovedkampen mellom franskmenn og briter, med Joseph François Dupleix og Robert Clive som ledere. Begge parter søkte støtte hos indiske fyrster og intrigerte mot hverandre. Det endte med britisk seier, og franskmennene beholdt bare (til 1954) noen mindre steder med Pondicherry som administrasjonssenter. Det britiske handelskompaniet British East India Company (stiftet 1600) hadde til å begynne med ikke planer om å underlegge seg India, men fikk av lokale fyrster rett til å anlegge handelsstasjoner.

Etter Clives seier ved Plassey i 1757 fikk kompaniet den virkelige makt over store deler av Bengal, Bihar og Orissa. Under Warren Hastings (generalguvernør 1774–1785) fortsatte ekspansjonen, og styret fikk fastere form. I 1784 ble det underlagt regjeringskontroll, og under lord Charles Cornwallis ble embetsverket ordnet. Under ham og lord Richard Wellesley (1798–1805) ble store deler av Sør-India lagt under kompaniet, og etter gjentatte kriger med maharattene ble deres land annektert i 1819. Under lord William Pitt Amherst (1823–1828) ble Assam innlemmet og kompaniet proklamerte seg som overherre over hele India. I 1833 ble handelsmonopolet opphevet og styret underlagt strammere parlamentskontroll.

Britene led nederlag i en krig med Afghanistan (1839–1842), mens Sind ble annektert (1843). Etter harde kamper med sikhene, tok britene også Punjab (1849). Lord James Dalhousie (1848–1856) begynte å annektere stater hvor fyrsten døde uten livsarving. Dette vakte stor uro, særlig da Oudh ble annektert i 1856.

På 1800-tallet ble det bygd ut et omfattende jernbanenett i India, og opprettet flere universiteter. En del indere ble gjennom Indian Civil Services rekruttert til statlige stillinger, men alle høyere stillinger var forbeholdt briter. Kolonimakten oppmuntret kristne misjonærer til å virke i India. Eiendomsretten til jord ble regulert, og jord ble en handelsvare som kunne bli fratatt den som dyrket den. Den muslimske tidens fogder og skatteinnkrevere, zamindarer, fikk spesielle privilegier under det britiske styret. De ble landeiere, og stod i et spesielt lojalitetsforhold til britene. I Bengal ble det fra 1793 innført en permanent skattlegging av dyrkbar jord.

Misnøyen med det britiske styret økte. I tillegg til den økonomiske utbyttingen, følte folk at britene ikke lenger ville respektere deres religioner. I 1857 brøt det ut et soldatopprør (Sepoyopprøret) mot det britiske styret. Indiske fyrster som av britene hadde blitt fratatt sine riker var sentrale krefter bak oppstanden. Det ble begått grusomheter fra begge sider. En tid så det farlig ut for det britiske styret, særlig under beleiringen av Lucknow. Det kom raskt forsterkninger fra Storbritannia, og i 1859 var opprøret slått ned med hard hånd. Britene kaller oppstanden mytteriet («The Mutiny»), men i India blir det ofte omtalt som den første indiske frihetskrig.

India under den britiske trone (1858–1947)

India, 1887

Det britisk-indiske keiserriket proklameres 1877 i Delhi. Lord Lytton blir visekonge. Samtidig maleri.

Av /NTB Scanpix ※.
kroningsferd 1903

Den britiske overhøyheten ble demonstrert ved kroningsferden i 1903. Visekongen Lord Curzon og Lady Curzon på den forreste elefanten.

Av /NTB Scanpix ※.

I 1858 gikk India over fra kompaniet til den britiske krone og ble en koloni styrt av en visekonge. Det ble lovet adgang til embeter etter «utdannelse, dyktighet og ubestikkelighet, uansett rase og religion», men i praksis oppnådde inderne meget sjelden høyere embeter. Etter hvert som stadig flere indere fikk høyere utdannelse i Storbritannia, gjorde kravet om delaktighet i administrasjonen seg sterkere gjeldende.

Det var disse intellektuelle kretsene som i 1885 tok initiativet til dannelsen av Kongresspartiet (National Congress). Det forsikret til å begynne med sin lojalitet mot britene og drøftet indre politiske og sosiale spørsmål. Fra 1890-årene vant en politisk radikal nasjonalistisk retning under ledelse av Bal Gangadhar Tilak stor innflytelse, og i 1907 fremsatte kongresspartiet for første gang kravet om swaraj (selvstyre).

Utviklingen under første verdenskrig gav selvstyrebevegelsen ny vind i seilene. India hadde stilt mer enn én million mann under våpen og bidratt sterkt til seieren; den britiske koloniarmé bestod i stor utstrekning av indiske soldater. Den fremvoksende industrien i India krevde tollbeskyttelse, og det nye industriproletariatet begynte å organisere seg. Kongresspartiet krevde større selvstyre, og ble fra 1916 støttet av Ligaen av muslimer, som var stiftet i 1906 som en motvekt mot det overveiende hinduiske kongresspartiet. En forfatningsreform i 1919 gav inderne et meget begrenset selvstyre, men opptøyer i Punjab tidligere på året og nedskytingen av flere hundre indere på et demonstrasjonsmøte i Amritsar skapte en bitter stemning.

Kongresspartiet under ledelse av Mohandas Karamchand Gandhi, best kjent som Mahatma Gandhi, boikottet valgene og proklamerte passiv motstand, satyagraha, mot britene. Nå kom for første gang indere av alle klasser med i kampen for selvstyre. Da det ble begått voldshandlinger av mengden, avblåste Gandhi kampen, men ble selv arrestert. Han åpnet i 1930 en ny «ulydighetskampanje», som nesten førte til åpent opprør. I 1930-årene ble det holdt flere rundebordskonferanser i London, hvor briter og indere forgjeves forsøkte å enes om videre reformer. Gandhi og tusener av hans tilhengere ble igjen arrestert.

I 1935 vedtok parlamentet i London en ny forfatning for India som ga betydelig utvidet selvstyre. Forfatningen trådte i kraft kun i enkelte provinser, og ved valgene i 1937 fikk Kongresspartiet flertall og dannet regjering i åtte av elleve provinser.

Ved utbruddet av andre verdenskrig i 1939 kom India automatisk med, uten at inderne var tatt med på råd. Kongresspartiet trakk da sine medlemmer tilbake fra alt samarbeid med regjeringen. Det startet en ulydighetskampanje mens japanerne nærmet seg Indias grenser. Det ble alvorlige uroligheter, og et stort antall indiske nasjonalister, blant dem Gandhi og Jawaharlal Nehru, ble fengslet. En del indiske nasjonalister, under ledelse av Subhas Chandra Bose, samarbeidet med japanerne og opprettet en «regjering» i Singapore. På den annen side deltok over to millioner indiske soldater som var vervet av britene i verdenskrigen.

Kvinners stilling i samfunnet

Indiske kvinner
I kolonitiden oppsto forestillingen om en kvinnelig privat-sfære basert i hjemmet som ble ansett å utgjøre selve oppbevaringsstedet for ekte, tradisjonelle indiske verdier. Dette innebar at kvinner ble satt på en pidestall der ingen egentlig var interessert i kvinners faktiske sosiale stilling i samfunnet, og der det store flertallet kvinner fra Indias lavere sosiale lag var uinteressante. Bildet viser unge indiske kvinner i Karnataka rundt 1900.
Av /Wellcome Images.
Lisens: CC BY 4.0
Indiske suffragetter
India fikk tidlig en egen kvinnebevegelse. Indiske suffragetter demonstrerer i London, 1911.
Av /Museum of London.
Sarojini Naidu og Mahatma Gandhi
Utover 1930-tallet fikk kvinnebevegelsen også en mer sentral rolle i uavhengighetsbevegelsen, blant annet All-India Women’s Conference (AIWC). Bildet viser AIWCs daværende leder, Sarojini Naidu (1979–1949, foran til høyre), og Mahatma Gandhi i 1930. Likevel var det dominerende synet blant nasjonalistene på denne tiden – inkludert Gandhi, og også blant de fleste kvinnene – at kvinner og menn innehadde forskjellige kvaliteter og derfor hadde forskjellige roller å spille i motstandskampen. Der mennene var ledere og politiske strateger, var det kvinnenes rolle å bistå mennene.
Av /Agence de presse Meurisse.

Spørsmålet om kvinner og deres stilling i samfunnet hadde en sentral plass i samfunnsdebatten i kolonitiden, men fram til 1920-tallet var dette en debatt omtrent utelukkende ført blant menn.

Britisk kolonialisme var sterkt influert av forestillinger om «den hvite manns byrde», der koloniseringen ble sett på som et sivilisasjonsprosjekt. Basert på James Mills History of British India fra 1817, med det kjente sitatet om at «the condition of a woman in society is an index of its place in civilization», ble kvinners stilling sett på som en målestokk på samfunnets grad av modernisering og utvikling. Dermed ble skikker og praksiser som sati (enkebrenning) og barnebryllup for britene bevis på det de anså som «indisk barbari» og de påberopte seg rollen som redningsmenn.

Samtidig hadde britene en uttalt respekt for – og ville ta tilbørlig hensyn til – de eldgamle indiske lovene og skikkene, når de skulle administrere India. I tråd med det britiske prinsippet om indirekte styre, ønsket ikke britene å legge seg opp i spørsmål tilhørende det de så på som den private sfære. I utformingen av et lovverk for hele India, skilte de derfor mellom et felles anglo-indisk lovverk som var basert på britiske prinsipper om rettferdighet og likhet, iblandet noen indiske tradisjoner, og særlover for de forskjellige religiøse gruppene basert på deres egne normer, verdier og lover. Det var spesielt såkalte familielover som omhandlet ekteskap, skilsmisse, arv, eiendom, barneomsorg og kvinners rettigheter som dermed ble overlatt til de forskjellige religiøse gruppene å styre. Blant hinduene, som utgjør den desidert største religionen i India, fantes det et utall forskjellige regionale normer og praksiser, og det var ikke før i 1956 i det da selvstendige India at Nehru og Kongresspartiet klarte å innføre en samlet lov for hinduene.

Et fellestrekk ved mange av disse familielovene, på tvers av forskjellige religiøse grupper og regionale praksiser, var at de var basert på forestillinger om familien som en korporativ gruppe der familiemedlemmene var rangert ut fra kjønn og alder, og der de enkelte familiemedlemmene ikke hadde individuelle rettigheter. De aller fleste av disse familielovene – med unntak av noen få grupper som for eksempel de matrilineære nayarene i Sør-India – hadde også det til felles at inngiftete kvinner i prinsippet ikke hadde noen arverettigheter, og ved ektemannens død var det deres sønner som overtok familiens hus og eiendeler.

Indiske reformatorer tilhørende den engelskutdannete eliten ble sterkt influert av britene, og førte flere kampanjer som resulterte i et forbud mot sati i 1829 og en ny lov som tillot gjengifte for enker i 1856. Disse indiske mennene var også opptatt av å skape en ny moderne indisk kvinne, og derigjennom fikk etter hvert mange kvinner tilhørende den indiske eliten utdanning.

Den indiske samfunnsviteren Partha Chatterjee er en av flere som i ettertid har påpekt hvordan den vestlige forestillingen om en privat og en offentlig sfære fikk stor betydning for spørsmålet om kvinners stilling og kjønnsroller. Dette skillet mellom to sfærer ga gjenklang i indiske forestillinger om det hjemlige og verden (utenfor hjemmet), og ble ikledd en kjønnet nasjonalidentitetsdrakt. Dermed oppsto forestillingen om, på den ene siden, en kvinnelig privat-sfære basert i hjemmet som ble ansett å utgjøre selve oppbevaringsstedet for ekte, tradisjonelle indiske verdier, og på den andre siden en mannlig offentlig anglo-indisk kolonisfære der engelsk var arbeidsspråket og der de britiske kolonisatorene var herskere over indiske tjenestemenn.

Dette kvinnesynet fikk flere vidtrekkende konsekvenser. Det innebar, for det første, at kvinner ble satt på en pidestall der ingen egentlig var interessert i kvinners faktiske sosiale stilling i samfunnet, og der det store flertallet kvinner fra Indias lavere sosiale lag var uinteressante. For det andre var dette kvinnesynet basert på en deling mellom en offentlig og privat sfære, der kvinner ble plassert i den private sfære med husarbeid og barneomsorg som sine eneste legitime oppgaver. Et tredje poeng er at dette kvinnesynet tilslørte forskjeller mellom kaster og etniske/religiøse grupper i India.

Den indiske uavhengighetsbevegelsen vokste i omfang utover nittenhundretallet, og ble etter hvert dominert av National Congress (som etter selvstendigheten ble omdøpt til Kongresspartiet). Til tross for at det på denne tiden var vanlig for kvinner tilhørende bevegelsens elitesjikt å ha utdanning, var det omtrent ingen kvinner som hadde ledende posisjoner.

Kvinnene mobiliserte imidlertid i egne kvinnegrupper, og i løpet av 1920-tallet ble det som omtales som Indias første bølge kvinnebevegelse etablert av nettopp de kvinnene som tilhørte den etablerte, engelskspråklige middelklassen. Ved å alliere seg med uavhengighetsbevegelsen fikk de større nasjonal representasjon og gjennomslag i sin kampanje mot barneekteskap. Utover 1930-tallet fikk kvinnebevegelsen også en mer sentral rolle i uavhengighetsbevegelsen. En årsak til dette var at Gandhi i sin søken etter å trekke med seg større folkemasser og gjøre uavhengighetsbevegelsen til en massebevegelse, var spesielt opptatt av å mobilisere kvinner og trekke dem aktivt med. Likevel var det dominerende synet blant nasjonalistene på denne tiden – inkludert Gandhi, og også blant de fleste kvinnene – at kvinner og menn innehadde forskjellige kvaliteter og derfor hadde forskjellige roller å spille i motstandskampen. Der mennene var ledere og politiske strateger, var det kvinnenes rolle å bistå mennene.

Delingen av India

Gandhi med flere

Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru (til venstre) og Vallabhbhai Patel (til høyre) under et Kongressparti-møte i 1946.

Av /NTB Scanpix ※.
deling av India

Delingen av India i 1947 førte til massakrer av hinduer og sikher på den ene siden og muslimer på den andre. Nær tolv millioner flyktet over grensen. Hinduer og sikher drog fra Pakistan og muslimer fra India. Bildet viser et av flyktningtogene.

Av /NTB Scanpix ※.

Etter andre verdenskrig ble det politiske liv i India dominert av uavhengighetskampen og av splittelsen mellom hinduer og muslimer. Muslimene, som utgjorde om lag en fjerdedel av befolkningen, var redde for å bli tilsidesatt av hindumajoriteten i et selvstendig, samlet India. Den muslimske liga krevde, under sin leder Muhammed Ali Jinnah, utskillelse av en egen stat, Pakistan, som skulle omfatte alle provinser der muslimene hadde flertall. Sikhene i Punjab fryktet på sin side et islamsk herredømme der, og fyrstene så med uro på et uavhengig, demokratisk India. Britene forsøkte, med lord Archibald Wavell som visekonge, å megle mellom hinduer og muslimer.

I februar 1947 ble lord Louis Mountbatten utnevnt til visekonge for å gjennomføre en tilbaketrekning av britene innen juni 1948. For å unngå borgerkrig besluttet han å hugge knuten over. Han fikk det britiske parlament og begge partene i India med på at det straks ble opprettet to «dominioner»: India, eller Den indiske union, med hinduisk majoritet, og Pakistan, med majoritet av muslimer. Mountbatten ble utnevnt til generalguvernør i Den indiske union og Jinnah i Pakistan.

14. og 15. august 1947 ble suvereniteten overdratt til de nye staters myndigheter. Jawaharlal Nehru ble det selvstendige Indias første statsminister. Men delingen førte i første omgang til forferdelige massakrer. Mange hundre tusen ble drept, og nær tolv millioner flyktninger søkte over grensene; hinduer fra Pakistan og muslimer fra India. Forsorgen for og assimileringen av disse flyktningmassene var for begge land en tung byrde. Over 40 millioner muslimer foretrakk imidlertid å bli i India etter delingen. Booppgjøret mellom India og Pakistan bød også på mange andre vanskeligheter. India fikk om lag 90 prosent av alle fabrikkene, men de største jordbruksområdene tilfalt Pakistan. Skarpest stod striden om Kashmir.

Selvstendighet

Mountbatten med flere

Den britiske visekongen i India, Lord Mountbatten, underretter i juli 1947 Jawaharlal Nehru (til venstre), som representant for India, og Muhammed Ali Jinnah (til høyre), president for All-India Muslim League og talsmann for en selvstendig islamsk stat, det senere Pakistan, om den britiske delingsplanen for India. I bakgrunnen Lord Mountbattens rådgiver.

Av /NTB Scanpix ※.

Gandhi ble myrdet av en hinduisk fanatiker 30. januar 1948. I november 1949 besluttet den grunnlovgivende forsamlingen at India ikke lenger skulle være en dominion, men en uavhengig republikk innenfor Det britiske samvelde. Rajendra Prasad ble i januar 1950 utropt til republikkens første president. Myndighetene gikk inn for omfattende politiske, sosiale og økonomiske reformer.

De 500–600 fyrstestatene ble integrert i Den indiske union, og fyrstene mistet sin personlige makt og de fleste privilegier. Kastevesenet ble i det vesentlige avskaffet på papiret, men i praksis fortsatte de 70–80 millioner «uberørbare» å utføre arbeid som ingen andre ville gjøre. Kvinnens stilling ble til en viss grad bedret, og en moderne ekteskapslovgivning innført. Fri skolegang for alle barn i alderen 6 til 14 år ble hjemlet i forfatningen, men i praksis lot ikke dette seg gjennomføre. Vidtrekkende reformer ble vedtatt med sikte på å skaffe jordløse bønder jord.

Regjeringen under Nehru gikk inn for en sentralisert planøkonomi av tilnærmet sosialistisk modell; den møtte motstand både fra reaksjonært hinduhold og fra kommunistisk pregede bevegelser. Utbyggingen skjedde på grunnlag av femårsplaner, delvis finansiert ved lån og gaver fra utlandet, i første rekke Sovjetunionen, USA og Storbritannia.

I løpet av kort tid skjedde det store endringer i det gamle indiske samfunnet. Gjennomføring av den andre femårsplanen (1956–1961) ble vanskeliggjort, blant annet som følge av uroligheter i flere landsdeler og økt spenning i forholdet til Kina. I 1962 var det kamper flere steder langs grensen, og kinesiske soldater rykket flere steder inn på indisk område. Kina gjorde krav på store landområder, men India avviste kravene.

Til tross for motstand, fikk regjeringen i 1962 vedtatt et familieplanleggingsprogram med sikte på å dempe den sterke veksten i folketallet. Målet var å redusere fødselsraten fra 40 per 1000 til 25 per 1000. I 1965 var 13 000 familieplanleggingssentre opprettet. Likevel fortsatte befolkningsøkningen å være et stort problem. I perioden 1947–1997 steg folketallet fra anslagsvis 350 til 950 millioner. Den gjennomsnittlige levealder steg i samme periode fra 32 til 56 år.

I 1965 ble hindi gjort til Indias offisielle språk, men sterk motstand mot vedtaket førte til at engelsk ble anerkjent som fellesspråk med «assosiert status».

Ved Nehrus død i 1964 ble Lal Bahadur Shastri statsminister. Forsøk på å bedre forholdet til Kina og Pakistan førte ikke frem. I 1965 var det omfattende krigshandlinger i Rann of Kutch og Kashmir. I 1967 var det mindre sammenstøt med kinesiske styrker ved grensen til Sikkim.

Indira Gandhis styre (1966–1984)

Indira Gandhi og Sheihk Mujibur

Indhira Gandhi, Nehrus datter, var Indias leder gjennom størstedelen av perioden fra 1966 til sin død i 1984. Her sees Indhira Gandhi og Sheikh Mujibur Rahman, som ble president i den nyopprettede staten Bangladesh etter at indiske tropper hadde nedkjempet de pakistanske styrkene i det tidligere pakistanske Øst-Bengal.

Av /NTB Scanpix ※.
det gylne tempel i Amritsar

Det gylne tempel i Amritsar (Punjab) er sikhenes fremste helligdom. I 1984 gav Indira Gandhi ordre til militært angrep på bevæpnede sikher som forskanset seg her. Minst 1000 mennesker ble drept i kampene. Som hevn ble Indira Gandhi drept av to av sine egne livvakter som var sikher. I 1980-årene var det harde kamper i Punjab, da militante sikher kjempet for større selvstyre.

Av /KF-arkiv ※.

Ved Shastris død i 1966 ble Nehrus datter, Indira Gandhi, statsminister som kompromisskandidat mellom kongresspartiets høyre- og venstrefløy. I 1969 ble kongresspartiet sprengt, og høyrefløyen under Morarji Desai trådte ut. Splittelsen var et dramatisk uttrykk for den uro som gjorde seg gjeldende både i Delhi og i mange av delstatene i slutten av 1960-årene. Årsakene var mange: økonomiske tilbakeslag slik at femårsplanenes mål ikke ble nådd, uenighet om landbrukspolitikken, misnøye med sentralregjeringens dominerende stilling og så videre. I flere delstater oppstod geriljabevegelser. Her spilte marxist-leninistiske grupper (naxalitter) en fremtredende rolle.

Indira Gandhi vant i 1971 en solid valgseier under slagordet «Avskaff fattigdommen». Med god støtte fra velgerne gikk hun inn for en hard linje overfor Pakistan. Under selvstendighetskampen i Bangladesh (Øst-Pakistan) kom i løpet av 1971 om lag ti millioner flyktninger til India. Indiske styrker rykket 4. desember over grensen i øst; også langs grensen til Vest-Pakistan brøt det ut krig. Etter tolv dagers kamper kapitulerte de om lag 90 000 pakistanske soldatene i øst.

Den militære seieren styrket Indira Gandhis prestisje, men sterke sosiale og politiske brytninger fortsatte utover i 1970-årene. Hennes moderate sosialistiske reformprogram møtte motbør. Industrialiseringen akselererte i 1970-årene; India ble ledende i den tredje verden når det gjaldt utnyttelse av kjernekraft. En underjordisk kjernefysisk prøvesprengning fant sted i mai 1974. De største fremskrittene kom i landbruket. Den «grønne revolusjon» moderniserte ris- og hveteproduksjonen, og India ble i 1970-årene for første gang ble selvberget med mat.

I juni 1975 ble Indira Gandhi funnet skyldig i å ha krenket valgloven under valgkampen i 1971, og ble fratatt sin plass i parlamentet. Før anken var blitt behandlet av høyesterett, erklærte hun unntakstilstand. Videre brukte hun sitt to tredels flertall i parlamentet til grunnlovsendringer som gav henne nærmest diktatoriske fullmakter. Pressen ble strengt sensurert og over 100 000 politiske motstandere holdt i forvaring under den 19 måneder lange unntakstilstanden, som Gandhi selv kalte «disiplinert demokrati».

I januar 1977 skrev hun ut nyvalg, som ble et vendepunkt. Kongresspartiet tapte stort, særlig i nord. Seks opposisjonspartier som var gått sammen i et felles parti, Janata, sikret seg halvparten av mandatene. I mars 1977 dannet Janata regjering med den 82-årige Morarji Desai som statsminister. Regjeringen gikk inn for en økonomisk politikk med hovedvekt på landsbyutvikling og småindustri. I juli 1979 gikk Janata-regjeringen i oppløsning etter sterk indre strid mellom fraksjoner og ledere. Det var stridigheter også innen kongresspartiet, som i januar 1978 igjen gikk i oppløsning. Indira Gandhi ble leder for Indian National Congress (I) – I for Indira. Indira-fraksjonen ble snart helt dominerende.

Indira Gandhi og hennes fraksjon seiret stort ved valget i 1980; hun ble statsminister på ny. India var i de følgende år preget av regional uro, særlig i Assam, der minst 3000 innflyttere fra Bengal ble massakrert, og i Punjab, der militante sikher kjempet for større selvstyre eller løsrivelse. Indira Gandhi gav i juni 1984 ordre om militært angrep på bevæpnede sikher som hadde forskanset seg i sikhenes fremste helligdom, Det gylne tempel i Amritsar; dette kostet trolig minst 1000 mennesker livet. Som hevn ble hun 31. oktober 1984 drept av to av sine egne livvakter.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg