Europa, jordbruk, vin

Over 60 prosent av verdens vinproduksjon foregår i Europa. Frankrike og Italia er de aller største produsentene. Vinranker i Piemonte i Italia.

Av /NTB Scanpix ※.

Det europeiske lavlandsområdet har sin største utstrekning i den nordlige del av kontinentet. Lavlandet brer seg østover fra Benelux-landene gjennom Tyskland og Polen inn i Russland. Omtrent halvparten av Nederland ligger under havets nivå, og er gjennomskåret av kanaler og elver, som er viktige transportårer. Bildet viser bolighus langs en kanal i Amsterdam.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Gunstig klima og natur gjorde at Europa tidlig fikk et godt utviklet jordbruk. Sammen med framveksten av bankvesen og senere industri dannet dette grunnlaget for den moderne økonomien, som i sin tid ga Europa en internasjonal lederrolle. Mineraler og fisk er blant de naturressurser som har hatt størst betydning i verdensdelens økonomiske historie. Likeså har nærheten til havet og de mange naturlige vannveiene vært en viktig forutsetning for samhandelen, både innad på kontinentet og oversjøisk. Det er store forskjeller mellom de ulike regionene og særlig mellom de økonomisk høyest utviklede landene i vest og de tidligere østblokkstatene. Den økende globaliseringen i de senere år har medført store utfordringer og betydelige omstillinger for næringslivet i Europa.

Den europeiske union (EU) med sitt indre marked er en nøkkelfaktor når det gjelder økonomisk utvikling og samarbeid i det moderne Europa i tiden etter andre verdenskrig. Etter at EU i flere omganger har tatt opp nye medlemsland, og Storbritannia i 2020 gikk ut av unionen, har EU 27 medlemsland; herunder Kypros som er et land i Asia. Ni land er kandidater for medlemskap i EU. Dato for kandidaturet er anført i parentes: Albania (april 2009), Bosnia-Hercegovina (desember 2022), Georgia (desember 2023), Moldova (juni 2022), Montenegro (desember 2008), Nord-Makedonia (desember 2005), Serbia (desember 2009), Tyrkia (desember 1999) og Ukraina (juni 2022).

Den andre store europeiske aktøren, frihandelsorganisasjonen EFTA, som ble etablert i 1960, har nå bare fire medlemmer: Island, Norge, Liechtenstein og Sveits. Island, Norge og Liechtenstein er tilknyttet EU gjennom EØS-avtalen, mens Sveits har en bilateral avtale med EU.

Den økonomiske integrasjonen innen EU tok et nytt skritt med innføringen av felles myntenhet, euro og opprettelsen av felles sentralbank i Frankfurt i 1999. 20 land har sluttet seg til Den økonomiske og monetære unionen (ØMU) (2024). Flere land har imidlertid hatt problemer med å oppfylle kravene når det gjelder rammene for budsjettunderskudd på maksimum tre prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP).

Russland og en rekke andre stater øst i Europa innledet en storstilt omstillingsprosess i 1990-årene, med overgang fra sentralstyrt planøkonomi til markedsøkonomi. Dette har blant annet ført til en sanering innen tungindustrien, som var preget av lav produktivitet og stor miljøbelastning.

Det tradisjonelle næringslivet har vært under økende press siden 1970-årene, med bakgrunn i skjerpet internasjonal konkurranse og relativt høye arbeidskostnader. Gjennomsnittlig arbeidsledighet i de 27 EU-landene var i 2023 på 6,6 prosent. Størst var den i Spania (12,1 prosent), Hellas (11,1 prosent), Kroatia (7,8 prosent) og Italia (7,7 prosent). Av kandidatlandene for medlemskap i EU hadde følgende land ifølge Verdensbanken størst arbeidsledighet i 2022: Montenegro (15,3 prosent), Nord-Makedonia (14,4 prosent), Bosnia-Hercegovina (12,7 prosent), Georgia (11,7 prosent) og Tyrkia (10,6 prosent).

Ifølge The 2023 IMD World Competitiveness Ranking er 11 europeiske land (herunder alle de nordiske landene) blant 20 av verdens mest konkurransedyktige land: Danmark (nr. 1), Irland (nr. 2), Sveits (nr. 3), Nederland (nr. 5), Sverige (nr. 8), Finland (nr. 11), Belgia (nr. 13), Norge (nr. 14), Island (nr. 16), Tsjekkia (nr. 18) og Luxembourg (nr. 20). I lengre perspektiv har likevel Europa sakket akterut i forhold til USA og Asia. Dette har skjedd til tross for at EU våren 2000 lanserte sin konkurranseevnestrategi, den såkalte Lisboa-strategien. Målet var at EU innen 2010 skulle bli «den mest konkurransedyktige og dynamiske kunnskapsbaserte økonomien i verden, en økonomi som kan skape en bærekraftig økonomisk vekst med flere og bedre arbeidsplasser og større sosial utjevning, med respekt for miljøet.»

Tyskland har Europas største økonomi og verdens fjerde største BNP etter USA, Kina og Japan (2023). På listen over verdens største økonomier målt etter BNP var følgende tre EU-land på plass nummer 6–8: Storbritannia, Frankrike og Italia. Russland var på tiende plass (2023). I perioden 2009–2016 var Polen det EU-landet som hadde den raskest voksende økonomien. Flere av de andre øst- og sentraleuropeiske landene hadde også sterk økonomisk vekst i denne perioden. I 2023 økte BNP for de 27 EU-landene i gjennomsnitt med 0,4 prosent. Fem av de sentral- og østeuropeiske EU-landene hadde da en sterkere vekst enn dette gjennomsnittet: Kroatia (2,8 prosent), Latvia (2,5 prosent), Romania (2,1 prosent), Slovenia (1,6 prosent) og Slovakia (1,1 prosent). Av EU-landene hadde Malta sterkest vekst med 5,6 prosent.

Europas viktigste næringsgrener, regnet i verdiskapning og sysselsetting, er industri, finans- og eiendomsvirksomhet og handel. Her finner vi imidlertid store forskjeller fra land til land. Mer enn 10 prosent av den yrkesaktive befolkningen er sysselsatt i jordbruket i Hellas og Polen. Mer enn 80 prosent av den yrkesaktive befolkning er sysselsatt i tjenesteytende virksomheter i Luxembourg, Storbritannia og Belgia. Viktige varer i europeisk handel er maskiner, biler og andre industriprodukter, kjemikalier, matvarer, energi og råvarer. Storbritannia og Tyskland fremstår som sentre for finansvirksomhet.

Landbruk

Moldova
I de tidligere kommuniststatene i Øst-Europa har jordreformer brakt den kollektiviserte jorda tilbake på private hender. Mange steder i øst er jordbruket arbeidsintensivt, og manglende investeringer i tekniske driftsmidler følbar.
Av /Bahnbilder.
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Over 60 prosent av verdens vinproduksjon foregår i Europa. Frankrike og Italia er de aller største produsentene. Vinranker i Piemonte i Italia.

Om lag fem prosent av den yrkesaktive befolkningen i EU-landene er sysselsatt i landbruk. Andelen er på retur samtidig som produksjonen øker, men det er betydelige variasjoner mellom de ulike landene og regionene. Mest arbeidsintensiv er landbruksnæringen i Sør- og særlig i Øst-Europa. Siden slutten av 1980-årene har imidlertid mekaniseringen og effektiviseringen skutt fart også i de tidligere kommuniststatene, i takt med privatiseringen av stats- og kollektivbrukene. I en rekke vestlige land dominerer fortsatt de mindre, familiedrevne gårdsbrukene. Et entydig utviklingstrekk er en konsentrasjon om færre og større bruksenheter som følge av lønnsomhetspress. EU har siden 1993 ført en landbrukspolitikk med sikte på en bedre balanse mellom produksjon og etterspørsel. Ved medlemsutvidelsen i 2004 som omfattet ti land, herunder åtte fra Sentral- og Øst-Europa, var landbrukspolitikken et sentralt stridsspørsmål.

Vel 30 prosent av Europas areal er dyrkbart. Kornproduksjon utgjør over halvparten av produksjonsvolumet, med Russland og det øvrige Øst-Europa som viktigste leverandør. Søreuropeisk landbruk har spesialisert seg på blant annet frukt, grønnsaker, ris og ikke minst vin. I 2023 hadde EU-landene 61 prosent av verdens samlede vinproduksjon.

Europa er på verdensbasis en storprodusent av rug, havre og hvete. Det samme gjelder varer som poteter, sukkerbeter, lin og hamp, samt produksjon av storfe- og svinekjøtt. Husdyrholdet er av betydning i alle europeiske land, men særlig i vestlige og nordlige områder. Utbruddet av alvorlige dyresykdommer i flere av landene tidlig på 2000-tallet førte til en debatt om den stadig mer industripregede husdyrproduksjonen. Skogbruk har størst betydning i Russland og Skandinavia. Over ⅓ av Europa er dekket av skog, og som følge av en bevisst miljø- og næringspolitikk har arealet siden 1990-årene vist en svak, men jevn økning – i skarp kontrast til utviklingen andre steder i verden.

Fiskeri

Europeiske fiskerier har siden 1980-årene hatt en synkende andel av fangstvolumet i verden. Norge var i 2022 det eneste landet i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) som var blant de ti landene i verden med størst fangst av fisk. Ifølge Eurostat var verdien av den totale fangsten i 2021 størst i følgende land i Europa (eksklusiv Russland):

  1. Norge
  2. Spania
  3. Litauen
  4. Island
  5. Storbritannia
  6. Frankrike
  7. Italia
  8. Nederland
  9. Danmark
  10. Portugal

Størst betydning for næringen har Barentshavet, Nordsjøen, Atlanterhavet utenfor Island og Biscayabukta, med torsk, hyse, flyndre, kveite, sild og makrell som viktigste fiskeslag. Lenger sør langs Atlanterhavskysten og i Middelhavsområdet dominerer tunfisk, sardiner og skalldyr, og makrell og stør i Svartehavet. Problemet med overfiske har vært økende også i europeiske farvann, noe man har søkt å møte med reguleringer og kvoteordninger.

Fiskeoppdrett har i mange år vært en vekstnæring i flere europeiske land. Her inntar Norge en særstilling med en produksjon større enn samlet fiskeoppdrett i alle EU-land. Av EU-landene er oppdrettsnæringen størst i Spania og Italia.

Energi og bergverk

Europa, Kjernekraftverk

En stor del av Europas energibehov dekkes ved kjernekraft. Som det første land i Europa har Sverige fattet vedtak om å avskaffe kjernekraften, innen år 2010. Bildet viser kjernekraftverket i Ringhals på den svenske vestkysten, sør for Göteborg.

Av /NTB Scanpix ※.

Kullforekomstene har hatt en nøkkelrolle i industrialiseringen av Europa – og er fortsatt en viktig kilde når det gjelder produksjon av elektrisk energi. De to europeiske landene som i 2019 hadde størst andel av verdens samlede reserver av steinkull, var Ukraina (4,4 prosent) og Polen (2,8 prosent). De tre europeiske landene som i 2019 hadde størst andel av verdens samlede reserver av brunkull, var Tyskland (11,3, prosent), Serbia (2,2 prosent) og Polen (1,9 prosent). Flere av kullfeltene er i ferd med å tømmes. De to europeiske landene med de største reservene av jernmalm, er Sverige og Ukraina.

Europas to største produsenter av råolje er Norge og Storbritannia. Norge er verdens 13. største oljeprodusent (2022).

Olje- og gassproduksjon kom i gang i Nordsjøen sist i 1960-årene og yter nå betydelige bidrag til Europas energiforsyning. Gjennom et nett av rørledninger distribueres gass fra Nordsjøen. Russlands invasjon av Ukraina 24. februar 2022 førte til stans av russisk eksport av gass til de fleste europeiske land, og økt norsk eksport av gass til EU-land – spesielt til Tyskland. I september 2022 åpnet rørledningen Baltic Pipe fra Europipe II i den norske sektoren av Nordsjøen til Jylland og videre til Faxe på Sjælland, hvorfra det er lagt et 275 kilometer langt rør i Østersjøen til Niechorze i den nordvestlige delen av Polen.

Se artiklene økonomi og næringsliv i Polen og Baltic Pipe.

Energiforsyningen

Sett under ett har Europa hatt et forholdsvis høyt energiforbruk, men i de siste tiårene har forbruket vist en fallende tendens. Per innbygger er det årlige energiforbruket i Europa nå rundt 66 gigajoule (GJ). Dette er rundt 50 prosent over verdensgjennomsnittet, men likevel under halvparten av forbruket i USA. I henhold til IEAs energistatistikk for 2021 var det samlede forbruket av primærenergi for Europa 81 exajoule (EJ), som var en nedgang i forhold til 1990 på åtte prosent. Forbruket i Russland inngår ikke i dette tallet. I IEAs energistatistikk for Europa er tall for Russland holdt utenom, mens tall for Tyrkia er inkludert.

Fossil energi i form av petroleumsprodukter, naturgass og kull har lenge vært de dominerende energikildene i den europeiske energimiksen. Dette er energiformer som i stor grad må importeres og som dessuten er forbundet med miljøproblemer. For å redusere avhengigheten av fossil energi, er det i løpet av de siste årene tatt flere initiativ som har fremmet bruken av fornybare energikilder. Dette har ført til at andelen fossil energi i den europeiske energimiksen nå er redusert fra 84 prosent i 1990 til 70 prosent i 2021. Samtidig har andelen fornybar energi i samme periode økt fra 5 til 18 prosent.

Elektrisitetsforsyningen

Mens forbruket av primærenergi har falt, har forbruket av elektrisk energi økt med i gjennomsnitt 0,7 prosent per år etter 1990, noe som reflekterer en vedvarende elektrifisering av samfunnet. I Europa (unntatt Russland) ligger årlig sluttforbruk av elektrisk energi per innbygger nå på rundt 5900 kWh. Det er store variasjoner fra land til land der Norge, etter Island og Liechtenstein, topper statistikken med mer enn fire ganger over gjennomsnittet for de europeiske landene.

I 2021 var produksjonen av elektrisk energi 4160 terawattimer (TWh). Varmekraft basert på fossile energikilder som naturgass og kull har lenge vært den viktigste formen for kraftproduksjon. Omfattende utbygging av fornybar kraftproduksjon har bidratt til at andelen fossil energi har gått ned fra 56 prosent i 1990 til 39 prosent i 2021. Andelen fornybar energi utgjør nå rundt 40 prosent av kraftmiksen, mot 16 prosent i 1990. Økningen kommer som følge av en politisk styrt satsing på nye fornybare energikilder. Bidragene fra vindenergi og solenergi var neglisjerbare i 1990, men sto for henholdsvis 12 og 5 prosent av kraftproduksjonen i 2021. Fremdeles er vannkraft den viktigste fornybare energikilden med en andel på 16 prosent.

Kjernekraft har lenge spilt en viktig rolle i europeisk elektrisitetsforsyning, og bidro med 21 prosent av kraftproduksjonen i 2021. Mens det er bred enighet i Europa om å øke andelen fornybar energi, er landene sterkt splittet i synet på kjernekraft. For eksempel har land som Italia, Østerrike og Tyskland faset ut all bruk av kjernekraft, mens det i flere andre land nå tas initiativ til utbygging av nye kjernekraftverk. Generelt er Øst-Europa mer positiv til kjernekraft enn Vest-Europa. I noen land som tidligere ville fase ut kjernekraften er stemningen i ferd med å snu. Dette gjelder blant annet Sverige. Her blir det nå tatt initiativ til ny utbygging av kjernekraft. Kjernekraft blir av mange land i Europa sett på som et viktig bidrag til å avkarbonisere energiforsyningen. Til tross for stor indre uenighet har EU derfor åpnet for å inkludere kjernekraft i EUs taksonomi for bærekraftig aktivitet på noen nærmere angitte betingelser. I Europa er det nå (2023) 135 kjernereaktorer i drift (eksklusive Russland med 38 kjernereaktorer). I denne sammenheng står Frankrike i en særstilling med 56 operative reaktorer som står for rundt 40 prosent av Europas samlede produksjon av kjernekraft.

De siste tiårene er det opprettet et felles kraftmarked i EU, og en rekke land er knyttet sammen med overføringslinjer. Muligheten for utveksling av kraft har bidratt til økt samarbeid mellom landene og økt forsyningssikkerhet for de enkelte land. Samtidig har energipolitiske spørsmål fått økt oppmerksomhet. Dette gjelder både forsyningssikkerheten, som de moderne samfunnene blir stadig mer avhengig av, og konsekvensene for miljøet som følger av økt kraftproduksjon.

Industri

Europa, Gruvedrift, Wales

En vesentlig del av Europas industrialisering har foregått i tilknytning til de store kullfeltene, men flere av kullfeltene er i ferd med å tømmes. På bildet sees gruvedrift og annen industri i Wales, Storbritannia. Gruvedriften i Wales, og da særlig utvinningen av kull, har tapt seg, og nedgang i denne bransjen har hatt store følger for sysselsettingen.

Av /NTB Scanpix ※.
Bytom
Jern- og stålindustrien er fortsatt av en viss betydning i Øst-Europa. Stålverk i Bytom, Polen.

Historisk sett var Europa først ute med å utvikle en moderne økonomi basert på industri. Europa har beholdt en internasjonal lederrolle på dette området, til tross for at man i relativt høy grad har vært avhengig av å importere råvarer. Særlig har tungindustrien spilt en viktig rolle, med råjern- og stålproduksjon, og med vesteuropeiske land og Russland som de største aktørene. Denne produksjonen var opprinnelig knyttet til de store kull- og malmleiene, som Ruhr-området i Tyskland, Lorraine i Frankrike, det midtre og sørlige Storbritannia og Donetsbassenget i Ukraina. Fra midten av 1900-tallet ble stålverkene i større grad lokalisert langs kysten og basert på importerte råvarer. I senere tid har jern- og stålindustrien hatt større økonomisk betydning i Øst-Europa enn i vest, der en omfattende prosess med rasjonalisering og nedleggelser satte inn i 1970-årene. Kull- og stålunionen mellom Tyskland og Frankrike etter andre verdenskrig dannet i sin tid grunnlaget for framveksten av Den europeiske union (EU).

Tradisjonelt har europeisk industri favnet over det meste av produksjonsspekteret – tekstil og skotøy, næringsmidler og kjemiske produkter, biler og verktøy, treforedling og petrokjemi. De seneste tiårene har imidlertid vesteuropeisk industri totalt sett vært på vikende front som følge av økt konkurranse fra lavkostland. Et generelt utviklingstrekk er konsentrasjonen om kunnskapsbasert industri, med produkter hvor komponentene produseres ulike steder i verden.

De store industrikonsernene som gjennom mange år var en ryggrad i sysselsettingen, flytter i økende omfang sin produksjon til land som tilbyr lavere arbeidskostnader og gunstigere skattebetingelser. I tillegg til blant annet asiatiske land har Øst- og Sør-Europa, både i og utenfor kretsen av nye EU-medlemmer, hevdet seg godt i kampen om nye etableringer. Eksempelvis har bilindustrien og elektronikk- og IT-bransjen flyttet produksjonsavdelinger med til sammen hundretusener av arbeidsplasser fra vest til øst, og prognoser viser at flyttingen vil øke. Denne prosessen har løftet både nærings- og velferdspolitikken høyt opp på dagsordenen i de vestlige landene.

Samferdsel

Ingen annen verdensdel har et så variert og så tett utbygd samferdselsnett som Europa, et nett som har nær sammenheng med næringsutviklingen. Denne koblingen innebærer naturlig nok også at forholdet mellom de forskjellige transportformene har gjennomgått store endringer i de senere årene.

Veier

Europa, Autobahn

Motorveier krysser Vest-Europa i alle retninger. Bildet viser en strekning av det tyske Autobahn-nettet.

Av /NTB Scanpix ※.

Veitrafikken har hatt en kraftig økning gjennom hele etterkrigstiden og er for lengst blitt den viktigste transportformen på land. I Europa, eksklusiv Russland, har Frankrike det lengste veinettet med vel én million kilometer. På de neste plassene følger Spania, Tyskland og Sverige. Det skjer en stadig utbygging av veinettet på kryss og tvers av Europa, spesielt motorveier. Tyskland var først ute med dette veisystemet – allerede før andre verdenskrig. I dag er Spania det europeiske landet som har det lengste nettverket av motorveier med 15 860 kilometer, fulgt av Tyskland med 13 155 kilometer og Frankrike med 11 664 kilometer (2021). I de fjellkledde delene av Europa anlegges det stadig flere tunneler. Lærdalstunnelen er verdens lengste veitunnel (24,5 kilometer).

Av EU-landene har Tyskland det høyeste antall registrerte personbiler med 46,5 millioner, etterfulgt av Italia med 37 millioner og Frankrike med 32 millioner. Personbiltettheten har vært sterkt økende i alle EU-landene i de senere årene. Det høyeste antall personbiler per 1000 innbyggere har Luxembourg, etterfulgt av Malta, Italia og Finland. Polen, etterfulgt av Estland og Latvia har den høyeste andel av personbiler som er eldre enn 20 år.

Jernbane

I 2022 var det totalt 1,3 million kilometer toglinje i verden. I Europa, eksklusiv Russland, har Tyskland det lengste jernbanenettet, etterfulgt av Frankrike, Ukraina, Polen, Italia, Spania og Storbritannia (2019). Europas jernbanenett er det tetteste i verden, men på langsom retur, regnet i skinnelengde. Som transportform har toget helt siden 1960-årene tapt andeler i forhold til bil og fly, selv om også jernbanen totalt sett kan notere en viss vekst i antall personkilometer siden 1990. Veksten kan blant annet tilskrives satsingen på høyhastighetstog og opprustning av linjenettet i en rekke land, særlig i de delene av Europa hvor veitrafikken og flytettheten har skapt størst problemer.

Skipsfart

Europeiske rederier, i økende grad under såkalte bekvemmelighetsflagg, står for rundt to tredjedeler av verdens skipsfart. I Europa er Hellas den største skipsfartsnasjonen målt i verdi av landets flåte, etterfulgt av Norge (2022). I den norske flåten har offshoresegmentet høyest markedsverdi i Europa (2021).

I forhold til arealet har Europa flere seilbare elver enn andre verdensdeler, og dessuten et tettere nett med kanaler. Godstransporten på disse vannveiene har imidlertid fått redusert betydning i de senere årene, dels på grunn av endringer i næringsstrukturen og dels fordi veitransport for mange formål har utkonkurrert kanalbåter og lasteprammer.

De store havnebyene som ble anlagt der elver og kanaler nådde havet, er fortsatt Europas viktigste, som Rotterdam, London, Hamburg og Bremerhaven. Rotterdam er den største havnebyen i Europa, fulgt av Antwerpen, Hamburg og Amsterdam (2021).

Flytrafikk

Flytrafikken har hatt sterk vekst i alle europeiske land, regnet i så vel passasjertall som rutenett og utbygging av flyplasser. De fleste land har faste ruter til andre verdensdeler. På operatørsiden har en skjerpet internasjonal konkurranse og sterkt prispress ført de tradisjonsrike, nasjonale flyselskapene på vikende front, til fordel for færre og større enheter. De mest trafikkerte internasjonale flyplassene i Europa i 2022 var:

Reiseliv

En rekke europeiske land har blinket ut reiseliv og turisme som et satsingsområde, etter en betydelig utbygging av samferdselsnettet, hotellkapasiteten og annen infrastruktur. Mye kapital og kreativitet er også brukt til å utvikle nasjonale og lokale spesialiteter i turisttilbudet. Satsingen har vært vellykket. I en tid med sterk økning i internasjonal turisttrafikk, og dermed skjerpet konkurranse, er Europa fortsatt på verdenstoppen innen disse næringsgrenene, med vekst både når det gjelder inntekter, nyetableringer og sysselsetting. Klimaet i Sør-Europa og naturen i Sentral-Europa og Skandinavia er nøkkelfaktorer, ved siden av kulturskatter og økt satsing på opplevelsestilbud. Masseturismen plasserer landene rundt Middelhavet og Svartehavet øverst på statistikken.

I regionalpolitisk sammenheng har man sett turismen som en viktig løsning når landbruket trappes ned. Enkelte steder, blant annet i Alpene, har det imidlertid vært nødvendig med restriksjoner på turisttrafikken grunnet slitasje på naturen. Terrorangrepet mot USA 11. september 2001 ga en forbigående, men til dels dramatisk, nedgang også i europeisk reiseliv – som en påminnelse om næringens sårbarhet. Også koronapandemien påvirket europeisk turisme, spesielt i 2020 og 2021.

Kart

Arealbruk

Europa, Kart: Arealbruk

Europa: Arealbruk.

Av /Store norske leksikon ※.

Mineralforekomster og industri

Europa, Kart: Mineralforekomster og industri

Europa: Mineralforekomster og industri.

Av /Store norske leksikon ※.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg