Innhøsting av soyabønner
Innhøsting av soyabønner i delstaten Mato Grosso i Brasil
Jordbruk (engslått, Verdal)

Jordbruk drives under de forskjelligste forhold rundt i verden. I de vestlige industrialiserte landene er jordbruksdrift høyt mekanisert og basert på til dels kostbare maskiner. I de fattige utviklingslandene er det meste avhengig av menneskelig arbeidskraft. Bildet viser engslått med fôrhøster i Verdal i Nord-Trøndelag.

Av /NTB Scanpix ※.

Landbruk er en fellesbetegnelse for de næringsgrener som har jorden som produksjonsgrunnlag. Landbruket omfatter jordbruk, skogbruk, hagebruk og gartneri. Husdyrbruket regnes dels som en gren av jordbruket, dels som en selvstendig gren innen landbruk. Bruken av ordet landbruk er inkonsekvent. Særlig i sammensetninger blir det brukt om bare jordbruket, på samme tid som jordbruk ofte blir brukt i utvidet betydning om hele landbruket.

Landbruket er, ved siden av fiskeri og oppdrett, den viktigste næringen når det gjelder matproduksjon, og dermed avgjørende for matsikkerhet og mattrygghet. Landbruket produserer også andre varer enn mat, som for eksempel fiber (til klær, bygningsmaterialer og oppvarming), biodrivstoff, tjenester for turisme og rekreasjon, og så videre. Landbruket produserer også fellesgoder som for eksempel kulturlandskap. Begrep som brukes om landbrukets mangesidige karakter er multifunksjonelt landbruk og økosystemtjenester. Landbruket som næringsvei er også viktig for levekårene i rurale strøk generelt, og for landbruksbefolkningen spesielt.

Siden landbruket er den viktigste kilden til mat er landbruksproduksjon avgjørende for verdens og det enkelte lands befolkning. Den økonomiske betydningen er imidlertid ikke nødvendigvis like stor. Det er en klar negativ sammenheng mellom et lands brutto nasjonalprodukt (BNP) og landbrukets andel av BNP. Jo høyere BNP et land har, jo lavere betydning har landbruket for BNP.

Verdens landbruksareal

Vietnam

Store risåkre i den nordlige delen av Vietnam. Landet er blant verdens største eksportører av ris.

Av .
Afrika

Sør-Afrika dyrker og eksporterer en lang rekke jordbruksvarer, ikke minst er landet en betydelig vineksportør. Her sees vinranker på en farm ikke langt fra Cape Town. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Globalt brukes halvparten av jordas beboelige areal til jordbruksproduksjon. Det utgjør 51 millioner km². Av dette brukes 77 prosent til husdyrproduksjon eller til produksjon av fôr til husdyr, mens 23 prosent brukes til plantebasert matproduksjon. Den plantebaserte produksjonen utgjør likevel 82 prosent av den globale kaloriproduksjonen.

FAO anslår at det er om lag 570 millioner gårdsbruk i verden, hvorav mer enn 500 millioner er familiebruk (2016). På verdensbasis er mer enn 80 prosent av gårdsbrukene under 20 dekar. Gjennomsnittet er 1,2 dekar. I lavinntektsland og lav- til middelsinntektsland minket det gjennomsnittlige gårdsbruket fra 1960—2000, mens det økte i størrelse i høyinntektslandene. Et gjennomsnittlig gårdsbruk i Norge i dag driver cirka 255 dekar.

Jordbruk i Norge

I Norge utgjør jordbruksarealet 3,5 prosent av de totale landarealet. Norsk landbruk er i all hovedsak innrettet mot husdyrproduksjon. I 2015 var 66 prosent av arealet eng til slått og beite, mens 29 prosent var korn og oljevekster til modning. Nærmere 90 prosent av jordbruksarealet brukes til produksjon av fôr til husdyr. Det var i 2021 ca 10 000 gårdsbruk som drev med korn og 27 000 gårdsbruk som drev med husdyrproduksjon i Norge.

Norsk landbruk har gått gjennom en omfattende strukturutvikling de siste tiåra. I jordbruket har antallet jordbruksbedrifter – eller gårdsbruk – gått ned fra 155 000 i 1969 til 38 600 i 2020 (SSB). Det er en nedgang på 75 prosent. På samme tid har jordbruksarealet vært relativt stabilt. Det var 9,55 millionar dekar i drift i 1969 og 9,86 millionar dekar i 2020. Dette innebærer at det gjennomsnittlige arealet per gårdsbruk har økt fra 62 til 255 dekar. Dette innebærer igjen at de aktive gårdsbrukene leier stadig mer av sitt driftsgrunnlag. Siden 1969 har det vært en tredobling av leiearealet. Mens hvert bruk leide 15 prosent av arealet de drev, var 46 prosent av arealet leieareal i 2019.

Teknologisk utvikling

Hogstmaskin
Skogbruk er en del av landbruket. Både sluttavvirkning og tynning foregår i dag med hogstmaskiner.
Hogstmaskin
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Maskinell bomullshøsting
Maskinell bomullhøsting nær Lubbock, Texas, USA.
Maskinell bomullshøsting
Av .
Lisens: Falt i det fri

Dette har skjedd gjennom en omfattende teknologisk utvikling som har ført til en kraftig vekst i arbeidsproduktiviteten. I perioden 1973–2016 er det bare fiskeri og oppdrett som har hatt høyere vekst i arbeidsproduktivitet enn jordbruk og skogbruk.

I skogbruket har den teknologiske utviklinga i stor grad handlet om innføring av hogstmaskiner og lastbærere. Mens det før midten av 1990-tallet var vanlig å avvirke («hogge») tømmer med motorsag er mer enn 95 prosent av skogen nå tatt ut ved hjelp av hogstmaskiner. Manuell hogst skjer som regel bare i forbindelse med tynning.

I jordbruket har den teknologiske utviklinga de siste åra foregått på mange områder. Dels har det handlet om nye driftsbygninger, melkemaskiner og senere melkeroboter. Utendørs har det handlet om større traktorer og mer effektive maskiner. Omlegging av drift fra grastørking ved hjelp av hesjing, til silofôr og senere til rundballer har gjort drifta mer effektiv. Avlsarbeid som har ført til nye plantesorter og økt produktivitet i husdyrholdet er andre forhold som har hatt stor betydning.

Organisasjon og forvaltning i Norge

Landbruksorganisasjonene omfatter etter virkefelt interesse- og næringsorganisasjonene Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, de økonomiske organisasjonene i landbrukssamvirket og avlsforeningene for de ulike husdyrartene.

Den offentlige forvaltningen med ansvar for landbruket og gjennomføringen av landbrukspolitikken på lokalt nivå er fordelt på områdene jordbruk, skogbruk, hagebruk, reindrift og veterinærvesen, med Landbruks- og matdepartementet (LMD) som øverste politiske myndighet. Landbruksdirektoratet er et støtte- og utgreiingsorgan for Landbruks- og matdepartementet og som det utøvende organ for LMD setter det også landbruks- og matpolitikken ut i livet.

Landbruksdirektoratet omfatter fem resultatområder:

  • Ressurser og areal
  • Reindrift
  • Landbruksproduksjon
  • Handel og industri
  • Digitalisering og organisasjon

Landbruksutstillinger

Fesjå på Røros
Fesjå på Røros året 1894.
Av /Rørosmuseet.

Landbruksutstillinger er dels både produsent- og forbrukerrettede utstillinger som viser produkter, maskiner og teknisk utstyr, produksjonsforhold med mer, og dels spesialutstillinger som søker å stimulere interessen blant produsentene, for eksempel husdyrutstillinger. Ekeberg-utstillingen i Oslo i 1959 ble arrangert i forbindelse med 150-årsjubileet for Det Kongelige Selskap for Norges Vel og 100-årsjubileet for Norges landbrukshøgskole (nå Norges miljø- og biovitenskapelige universitet). I dag foregår det en rekke regionale landbruksutstillinger i de ulike landsdelene, der Dyrsku'n i Seljord samler mest folk.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg