Island

Island, øyrepublikk i Nord-Europa, i det nordlige Atlanterhavet sør for polarsirkelen. Ligger på den midtatlantiske rygg 970 kilometer vest for Norge og er Europas vestligste nasjon og nest største øy.

Landet, som er mindre enn en tredjedel av Norge, er et geologisk ungt land med vulkansk aktivitet. Island ble befolket fra Norge og De britiske øyer på 800- og 900-tallet. Hovedstad er Reykjavík.

I 2008-2011 var Island hardt rammet av en finanskrise; økonomien har senere stabilisert seg og er i vekst.

Island (navnet) er trolig etter drivis tidlige sjøfarere så utenfor nordlige deler av øya.

Islands nasjonalsang er ‘Lofsöngur’ (‘Lovsang’).

Island ligger der de nordamerikanske og eurasiske kontinentalplatene glir fra hverandre. Mye av Island er et nakent platå 300–700 meter over havet med lavaørkener og fjell. Landet har mange varme kilder og omkring 150 vulkaner. Høyeste fjell er Hvannadalshnúkur 2119 meter over havet. Cirka 11 900 kvadratkilometer er dekket av isbreer; den største er Vatnajökull, som er Europas nest største isbre.

Platåene er oppdelt av fjorder og daler. Kysten er sterkt innskåret unntatt i sørvest. Mange elver har stor vannføring og praktfulle fosser. Det største lavlandsområdet er i sørvest.

Utenfor sørvestkysten ligger øygruppen Vestmannaeyjar; det er ellers få øyer. Island har få innsjøer; de største er Thorisvatn, Thingvallavatn og Mývatn. I 1963 ble den nye øya Surtsey dannet ved et vulkanutbrudd.

Island har havklima balansert mellom kalde polarhavstrømmer og den varme Golfstrømmen. Det er kjølige somrer og milde vintrer. Kysten i nord og mesteparten av innlandet har tundraklima.

Høyereliggende deler av landet har sparsom eller ingen vegetasjon på stein- og sandflyer. Lavlandet har frodigst plantedekke der gress og starr danner gode beiter for sau, hest og storfe. Det er kratt i store områder med tidligere skog, som ble ødelagt av hogst, erosjon og vulkanutbrudd. Enkelte steder finnes bjørkeskog. Det drives omfattende skogplanting.

De fleste av de cirka 575 blomsterplantene er nordeuropeiske arter. Bare 18 arter vokser ikke også i Norge. Noen få er stedegne, som sveve- og løvetannarter.

Fjellrev er eneste opprinnelige landpattedyr. Rein ble innført fra Norge, og mink har unnsluppet fra pelsfarmer. Islandshesten er en populær ponnirase som eksporteres til store deler av verden. Isbjørn kommer av og til inn med drivis. I havet er det flere sel- og hvalarter. Av cirka 250 fuglearter hekker 75. Nasjonalfuglen islandsjaktfalk hekker i fjell. Flere steder finnes fuglefjell.

Viktige fiskeriobjekter er torsk, sild, lodde og hyse. I elvene er det laks og ørret.

Insektfaunaen er artsfattig; fjærmygg kan være plagsom, men de stikker ikke.

Befolkningen er ensartet og av skandinavisk og keltisk opprinnelse. Seks prosent av befolkningen har annet utenlandsk opphav. Mer enn halve befolkningen bor i Reykjavík med forsteder. Cirka 80 prosent bor i de ti største byene og tettstedene.

Island har en høy grad av likestilling mellom kjønnene. I 1850 fikk kvinner samme arverett som menn.

Islands helsevesen er et av verdens best utbygde. Forventet gjennomsnittlig levealder for kvinner er 83,4 år og for menn 78,9 år (2013).

Det offisielle språket er islandsk, som utviklet seg fra de sørvestnorske dialektene til de tidligste innvandrerne. Skriftlig islandsk har endret seg lite fra det norrøne morsmålet. Islandsk er morsmål til hele befolkningen. Islandsk er også førstespråket til 7900 mennesker i Canada og 9700 i USA. De fleste islendinger snakker engelsk og et skandinavisk språk.

Island har særpregede navneskikker. Utlendinger som tar islandsk statsborgerskap, må etter loven ta islandske navn. Kvinner tar ikke mennenes etternavn ved ekteskap.

73,8 prosent (2015) av islendingene er medlemmer av den islandske folkekirke, íslenska þjóðkirkjan. 4,9 prosent til hører til i frikirker, mens 2,5 prosent er katolikker.

Island er en parlamentarisk-demokratisk republikk. Statsoverhodet er presidenten, som velges for 4 år. Nasjonalforsamlingen Alltinget, som er verdens eldste fungerende parlament, har 63 medlemmer som velges i allmenne valg for 4 år.

Island er inndelt i 7 regioner, 23 fylker og 79 kommuner.

Island har ikke militære styrker, men har en halvmilitær kystvakt med fire væpnede patruljeskip, ett hjelpefartøy, ett fly og tre helikoptre. 

Island er medlem av blant annet FN, Verdens handelsorganisasjon, NATO, OECD, Europarådet, EFTA, EØS og Nordisk Råd.

Gamle skrifter og arkeologiske funn viser at irske munker kom til Island før 800 evt. Nordmannen Naddodd og svensken Gardar Svåvarsson kom til Island cirka 860.

Den første permanente bosetningen ble trolig innledet av Ingolfr Arnarson fra Fjaler i 874. I landnåmstiden (ca. 874-930) tok 430 landnåmsmenn, de fleste nordmenn, i land på Island for å unnslippe Harald Hårfagres harde styre. Noen landnåmsmenn kom også fra vesterhavsøyene og andre var keltere. Hele øya var okkupert omkring 900, og cirka 930 hadde Island kanskje 9000 innbyggere.

Klimaet var mildere den gang, og det ble dyrket korn i tillegg til fedrift, fiske og fangst. Cirka 930 ble Alltinget, med Gulatingsloven som mønster, opprettet. Landet ble inndelt i 12, senere 13, tingkretser, i 965 i fire fjerdinger. Kristendommen ble vedtatt ved lov på Alltinget i 999/1000.

1262–1264 ble Island lagt under Norge som følge av indre splittelse, fredsbehov og økonomisk avhengighet av Norge. Alle administrative funksjoner ble overtatt av kongelige embetsmenn. 1402–04 døde halvparten av befolkningen av pest og mange gårder ble lagt øde. Etter hvert som den norske staten ble stadig mer svekket i senmiddelalderen, gikk den politiske kontrollen over Island over på danske hender. I 1536 ble Island formelt en del av Danmark. Hungersnød, pest, jordskjelv og vulkanutbrudd tok mange liv; i 1783–1785 døde en femtedel av befolkningen.

Ved Kielfreden i 1814 forble Island en del av Danmark, og etter hvert begynte en gjenreisningsperiode. I 1843 ble Alltinget gjenopprettet og i 1874 fikk Island en fri forfatning. I 1918 ble det vedtatt en grunnlov som gjorde Island til en uavhengig stat i personalunion med Danmark.

I 1940 ble landet besatt av britiske tropper; disse ble etter hvert avløst av amerikanske. Året etter sa Alltinget opp unionen med Danmark med tre års varsel. Etter en folkeavstemning i 1944 ble Island erklært som republikk 17. juni 1944; Sveinn Björnsson ble landets første president.

I 1946 trakk amerikanerne seg ut av Island, men beholdt Keflavík-basen mot å påta seg forsvaret av landet. I 1958, 1972 og 1975 var det konfrontasjoner med Storbritannia, som satte inn krigsskip for å beskytte sin fiskeflåte. I 1976 anerkjente først Storbritannia og i 1980 også Norge Islands 200 mils fiskerisone.

I 1980 ble Vigdís Finnbogadóttir verdens første demokratisk valgte kvinnelige president (til 1996). I 1980-årene var Island et av verdens rikeste og mest utviklede land. I 2008 kollapset landets bankvesen, noe som førte til sterk politisk uro. Landet undergikk en alvorlig økonomisk resesjon, der tre banker kollapset og som endte i 2011. Landets president fra 2016 er Guðni Thorlacius Jóhannesson. Ved valget i 2017 fikk ingen av regjeringsalternativene rent flertall, men Selvstendighetspartiet ble fortsatt størst på Alltinget med 16 av 62 plasser, og statsminister Bjarni Benediktsson dannet en koalisjonsregjering.

Bare 0,1 prosent av Island er dyrket mark, men landbruket sysselsetter 5,3 prosent av befolkningen. Husdyrhold er hovednæringen, særlig sauehold og produksjon av meierivarer. Det dyrkes litt bygg og havre, og det produseres høy, poteter og rotvekster, og mange steder grønnsaker i drivhus oppvarmet av varme kilder.

Fiskerinæringen er viktigst i islandsk økonomi. Fisk og skalldyr utgjør cirka 12 prosent av BNP og sysselsetter nærmere 5 prosent av arbeidsstyrken.

Viktigste industrigrener er fiskeforedling, aluminiumsproduksjon og produksjon av kunstgjødsel og sement. Skipsverft og tekstilindustri spiller også en stor rolle. Landet har ingen mineralressurser, men er energirikt med kraftressursene knyttet til vassdragene og de varme kildene. 24,4 prosent av de sysselsatte arbeider i industri. Landet satser sterkt på IT-industri, bioteknologi og turisme. Tjenesteytende næringer omfatter 70,3 prosent av arbeidskraften (2012).

Viktigste handelspartnere er Tyskland, Storbritannia, USA, Danmark og Norge.

Det er 10 års gratis og obligatorisk utdanning for barn og ungdom i alderen 6–16 år. Nesten alle fortsetter i 2–4-årige videregående skoler. Island har fem universiteter; mange studerer i utlandet.

Island har seks dagsaviser og flere ukeaviser og ukemagasiner. Islendingene er et av verdens mest avislesende folk.

Det statlige kringkastingsselskapet heter Ríkísutvarpið (RÚV), som omfatter RÚV Útvarp (radio) og fjernsynskanalen RÚV Sjónvarp (fjernsyn). Det flere reklamefinansierte lokalradiostasjoner og private kommersielle fjernsynskanaler.

Nordmennene som bosatte seg på Island i norrøn tid hadde med seg en muntlig overlevert diktning; de anonyme Edda-diktene er de eldste. Skaldediktningen kom også til Island utenfra, spesielt fra Norge.

Det største navnet i islandsk middelalderlitteratur er Snorre Sturlason (1179-1241). Hans Heimskringla fra ca. 1230 er omfangsrike kongesagaer, og han skrev også Edda (Den yngre Edda), som er en lærebok i norrøn mytologi og skaldekunst.

Den islandske sagalitteraturen utviklet seg særlig på 1200-tallet. Med en særpreget stram skrivemåte rager den svært høyt i europeisk middelalderlitteratur. Eksempler er Egil Skallagrímssons saga, ættesagaene Gunnlaug Ormstunges saga og Njåls saga samt fornaldersagaene med mytisk innhold.

Islandsk litteratur våknet til nytt liv på 1800-tallet. Mest ruvende innen lyrikk i andre halvdel av 1800-tallet er Matthías Jochumsson (1835–1920) og den mer moderne Stephan G. Stephansson, Realismen fikk et gjennombrudd med Gestúr Pálssons noveller.

Den betydeligste islandske forfatter på 1900-tallet er nobelprisvinneren Halldór Kiljan Laxness (1902–1998). Andre betydelige prosaforfattere er Thór Vilhjálmsson (1925–2011), Einar Már Guðmundsson (1954–) og novellisten Fríða Áslaug Sigurðardóttir (1940–2010); samtlige er tildelt Nordisk Råds litteraturpris.

Den mest kjente nålevende islandske musiker er popsangerinnen og komponisten Björk (1965–). Den viktigste årlige musikkfestivalen er Iceland Airwaves.  Store internasjonale navn i islandsk samtidskunst er Guðmundur Guðmundsson (Erró) (1932–) og Sigurður Guðmundsson (1942–).

Internasjonalt kjente spillefilmer er Hrafn Gunnlaugssons Ravnen flyr (1984), oppfølgeren I ravnens skygge (1988) og Baltasar Kormákur101 Reykjavík (2000).

Islands nasjonalsport er glima, en form for bryting som antas å ha oppstått i middelalderen. Andre populære sportsgrener er håndball, kurvball og fotball. Det islandske landslaget kom til kvartfinalen under europamesterskapet i fotball i 2016.

Les om Skole og utdanning på Island, Massemedia på Island, Islands litteratur, Musikk på Island, Teater på Island, Film på Island, Kunst på Island, Arkitektur på Island og Kunsthåndverk på Island.

Island og Norge opprettet diplomatiske forbindelser 20. desember 1940. Island er representert i Norge ved sin ambassade i Oslo, og Norge er representert på Island med sin ambassade i Reykjavík. Det er fire norske konsulater på Island.

De historiske og kulturelle bånd mellom Island og Norge er sterke, og det er tette forbindelser mellom landene. Mange islendinger har flyttet til Norge i senere år. Norsk næringsliv viser økende interesse for Island.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

22. april 2015 skrev Sverre Olav Lundal

Kartet får ikkje fram at Island er den vestlegaste nasjonen i Europa. Austkysten av Island ligg 5 grader vest for vestkysten av Irland.

23. april 2015 svarte Marte Ericsson Ryste

Hei,
Det har du rett i. Vi er i gang med å se på nye kartløsninger for leksikonet, så disse kartene vil bli erstattet i løpet av året. Foreløpig må vi nøye oss med at informasjonen kommer tydelig fram i teksten (tredje linje i første avsnitt).
Vennlig hilsen
Marte, redaksjonen

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.