Påvirkningsfaktorer for truede arter
Arealendringer, høsting, klimaendringer, forurensning og fremmede arter trekkes ofte fram som de største driverne bak tap av biomangfold globalt. Av disse er arealendringer klart den største faktoren.
Av /Artsdatabanken.
Lisens: CC BY 4.0

Arealnøytralitet viser til prinsippet om å bygge opp arealer av natur for å kompensere for natur tapt ved utbygging andre steder. I sum blir da det samlede arealet til natur som før. Arealendringer er en av de største påvirkningsfaktorene for truede arter.

Arealnøytralitet fremmer forvaltning over forbruk av areal. Dette kan for eksempel være gjenbruk av arealer gjennom fortetting i allerede utbygde områder, eller å gjenskape eller restaurere natur for å kompensere for habitatødeleggelse eller habitatfragmentering andre steder. Målet med arealnøytralitet er å oppnå netto null tap av natur, i tråd med anbefalingene fra FNs naturpanel i forbindelse med naturkrisen.

Arealnøytralitet var kandidat til årets nyord i 2021. Begrepet kan sammenlignes med å bli karbonnøytral for å bremse klimaendringene. EU har karbonnøytralitet innen 2050 som mål, og arbeider med å avkarbonisere kraftproduksjonen.

Arealplan-hierarkiet

Planhierarkiet
Hierarkisk framstilling av tiltak for å unngå negativ påvirkning ved planlagt arealbruksendring, for eksempel veibygging.
Av .

For å sikre en bærekraftig utvikling forutsettes det at moderne arealforvaltning er basert på rekkefølgebestemmelsen i arealplanlegging. Den går ut på at arealtiltak følger følgende hierarki:

  1. unngå (nedbygging av natur gjennom fortetting eller omdisponering av industriområder)
  2. avbøte (med tiltak som for eksempel viltoverganger eller andre miljøtilpasninger)
  3. restaurere (tilbakeføre tidligere ødelagt natur, ved å fjerne inngrep som veier med videre)
  4. kompensere (flytte en naturtype før nedbygging eller gjenskape/verne tilsvarende andre steder)

Tiltak

Truede arter påvirket av arealendringer
Antall truede arter som påvirkes negativt av ulike former av arealendringer på land.
Av /Artsdatabanken.
Lisens: CC BY 4.0

Naturregnskap

Naturregnskap, arealavgift og arealregnskap foreslås som viktige forvaltningsverktøy på veien mot arealnøytralitet.

Nedbygging av leveområder og fragmentering av økosystemer er den dominerende årsaken til at naturmangfoldet forringes. Slik arealbruk har over tid medført at mange arter er truede eller står i fare for å bli utryddet.

FN har utviklet en ny standard for naturregnskap som gir føringer for hvilke kategorier naturen skal inndeles etter. Planen er at landene på sikt skal rapportere sine naturregnskap til FN, på linje med nasjonalregnskap for verdiskaping (BNP).

Arealavgift

Hittil har bruk av arealer til mange formål vært gratis, selv om grunneiere eller kommuner i noen sammenhenger får en økonomisk kompensasjon for tapt natur i Norge. Eksempler på dette er konsesjonsavgift på vannkraft, som kraftverkseiere årlig betaler til staten og berørte kommuner. Større arealbeslag i Norge forutsetter konsesjon (tillatelse fra kommune eller staten), dersom det er vurdert å gå ut over allmenne interesser.

Arealplanlegging

Selv om arealplaner hovedsakelig bestemmes av kommunene, kan andre offentlige myndigheter fremme innsigelser dersom et planlagt arealbruk strider mot nasjonale eller regionale planretningslinjer (for eksempel nedbygging av strandsonen). Kommunene er uansett den viktigste aktøren for å gjøre Norge arealnøytralt. Flere kommuner har også erklært at de jobber for arealnøytralitet, blant annet Nordre Follo og Flakstad.

Gjenbruk av areal

Eksempler på gjenbruk av areal er å etablere boligfelt i et tidligere steinbrudd eller annet industriområde. Da kan et område som allerede er nedbygd få grøntområder innimellom nye hus. På denne måten kan det bli netto mer natur. Et annet eksempel er å erstatte naturtyper som omdisponeres til vei eller tettsted, ved å restaurere tilsvarende naturtype et annet sted i kommunen.

Økologisk kompensasjon

Deler av Mjøsa er tørrlagt ved lav vannstand i Åkersvika naturreservat.

Arealet for Åkersvika naturreservat ble endret for å utvide E6 fra to til fire felt i området. Arealtapet ble kompensert gjennom opprettelsen av Stilla og Brauterstilla naturreservat.

Åkersvika naturreservat
Av .
Lisens: Begrenset gjenbruk

Et norsk eksempel på at det ble kompensert for et nedbygget naturområde, er fra deler av våtmarksområdet i Åkersvika (internasjonalt viktig Ramsar-område i en arm av Mjøsa ved Hamar), for å oppgradere et parti av E6 fra to til fire felt. Her besluttet regjeringen en forskriftsendring for Åkersvika naturreservat (vernet i 1974), som innebar at dette naturreservatet ble mindre. Samtidig med denne grenseendringen i 2016, og for å unngå netto tap av natur, ble tapt verneområde erstattet (økologisk kompensasjon) gjennom opprettelsen av Stilla og Brauterstilla naturreservat (Lillestrøm kommune), som nytt våtmarksreservat (kroksjøer). Åkersvika mistet 126 dekar (til E6), mens det nye området omfattet 771 dekar. Således kan dette regnes som en arealpositiv planprosess, selv om ikke naturområdene kan anses om identiske. Allikevel har en uavhengig evaluering i etterkant dokumentert at for de fleste naturverdiene og for samlet belastning unngikk myndighetene netto tap av natur.

Naturpositiv omstilling

Flere samfunnsaktører har også tatt til orde for at næringslivet trenger en naturpositiv ledelse, der naturrisiko må tas like alvorlig som klimarisiko. Dette innebærer at det må handles innenfor planetens tålegrenser, der både forbruk av natur må opphøre, og i tillegg bidra aktivt til å restaurere naturområder. Naturrisiko omhandler strategiske og økonomiske konsekvenser for bedrifter og samfunn når natur og økosystemtjenester går tapt, men også økonomiske konsekvenser og større omstillingsbehov (gjennomgripende endringer) som følger av økte krav til å drive mer naturvennlig næringsvirksomhet. En egen NoU utarbeides av det regjeringsoppnevnte Naturrisikoutvalget, som ble nedsatt i juni 2022.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg